Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselőtestületének 4/2015 (III.16..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01

Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselőtestületének 4/2015 (III.16..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Magyarhertelend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja.

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. §1 A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, valamint az adóvégrehajtásról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

MÁSODIK RÉSZ

Építményadó

2. §2 (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől illetőleg hasznosításától függetlenül.

(2) Az adó alapja az építmény m2 -ben számított hasznos alapterülete.

3. §3 Az adó mértéke: 500 Ft/m2/év

4. §4 Mentes az adó alól a lakás céljára szolgáló építmény, valamint a hozzá tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, gépjárműtárolók, a nem lakás céljára szolgáló építményhez tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, gépjárműtárolók.

HARMADIK RÉSZ

Telekadó

5. §5 Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek m2- ben számított területe.

6. §678 Az adó mértéke a lakás és nem lakás céljára szolgáló építménnyel (belterületi üdülő, nyaraló, hétvégi ház, pihenőház, üzlethelyiség, kereskedelmi szálláshely, - panzió, camping -, raktár, pince, iroda, műterem, bel- és külterületi lakóház) beépített telek, valamint beépítetlen telek esetén a következő:

a) I. számú övezet: 60 Ft/m2/év;

b) II. számú övezet: 12 Ft/m2/év;

c) III. számú övezet: 70 Ft/m2/év.

Az övezetek leírását jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

7. §9101112 Mentes az adó alól:

a) a belterületi ingatlan, amennyiben a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén állandó lakos;

b) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész;

c) a falu területén lévő beépítetlen telek, ahol a telekhatár nem utcafronti;

d) 2 évig az az magánszemély, aki kizárólag Magyarhertelend Község Önkormányzatától vásárolja a telket.

NEGYEDIK RÉSZ

Magánszemély kommunális adója

8. §13 Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény) tulajdonosa, valamint a telek tulajdonosa.

9. §14 (1) Az adó mértéke: adótárgyanként 7.000 Ft/év.

(2) Mentes az adó alól: a magánszemély tulajdonában lévő telek, és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény).

ÖTÖDIK RÉSZ

Helyi iparűzési adó

10. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2.000 Ft .

11. §15 (1) Mentes az adó alól az a vállalkozás, amelynek az éves nettó árbevétele 1 millió forint alatt van.

(2) Mentes az iparűzési adó megfizetése alól a háziorvos vállalkozó, amennyiben vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg

HATODIK RÉSZ

Idegenforgalmi adó

12. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

13. §16 Az adó mértéke 300.- Ft/fő/éj.

Záró rendelkezések

14. §17 (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi adók megállapításáról és a helyi adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló Magyarhertelend Község Önkormányzatának a 11/2013. (IX.30.) számú rendelete.

(3) Jelen rendelet alkalmazásában:

- állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

- egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.”

(4) Az R. 11. § (1), (2) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(5) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(6) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 2. mellékletét képezi.

(7) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(8) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(9) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(10) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 3. mellékletét képezi.

(11) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.”

15. §18 Az önkormányzati adóhatóság csak az Önkormányzati Hivatali Portálon elektronikusan kitöltött nyomtatványokat, valamint az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendeletben, továbbá a jelen rendelet mellékleteiben előírt nyomtatványokon előterjesztett kérelmeket fogadja be

Szeledi Katalin sk. Dr. Sitkei Lukács ak.
polgármester jegyző

1. melléklet a 4/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

MAGYARHERTELEND ÖVEZETEINEK LEÍRÁSA

I. övezet: a 105/23. hrsz., a 105/13. hrsz., a 105/12. hrsz. Sportpálya, a 105/10. hrsz., a 105/7. hrsz., a 105/6. hrsz., a 105/4. hrsz. belterületek, amik kiemelt turisztikai és vállalkozói övezetek és fejlesztési zónák;

II.19 övezet: campingek; táborok, kivett bolt, kivett műhely

III. övezet: az I. és a II. övezetben lévő telkek kivételével minden, az önkormányzat illetékességi területén lévő telek

2. melléklet a 4/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Automatikus részletfizetési kérelem magánszemélyek részére

1. Azonosító adatok

*Adózó neve: …………………………………………………………………………………………...
* Lakcím:……………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
Adóazonosító jel / adószám:……………………………………………………………………………
Papír alapú automatikus részletfizetési eljárásban mely címre kéri az iratok postázását:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Telefonszám (napközbeni elérhetőség): ………………………………………………………………..

1. Kérelem

Kérem, hogy az Art. 199. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az 500.000 Ft-ot meg nem haladó adótartozásomra ……. (maximum 12) havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezzenek.

Nyilatkozom, hogy a részletfizetési kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatást elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul veszem.
Kelt,_____________ ,______ (év)_________ (hónap)_____ (nap)
…………………………………….. adózó (meghatalmazott) aláírása***

* Az egyértelmű azonosítás érdekében olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel kérjük kitöltetni!
** Amennyiben nem jelöli meg a kérelmezett részletek számát, vagy 12 hónapot meghaladó futamidőt tüntet fel, abban az esetben az adóhatóság 12 havi futamidő tekintetében bírálja el a kérelmet!
*** Eseti meghatalmazás esetén kérjük csatolni a kitöltött meghatalmazást is!
1

Módosította a 9/2018. (V. 30.) ör. 1. §

2

Módosította a 2/2017. (II. 15.) ör. 1. §

3

Módosította a 2/2017. (II. 15.) ör. 2. §

4

Módosította a 2/2017. (II. 15.) ör. 3. §

5

Módosította a 2/2017. (II. 15.) ör. 4. §

6

Módosította a 2/2016. (II. 22.) ör. 1. §

7

Módosította a 2/2017. (II. 15.) ör. 5. §

8

Módosította a 10/2018. (XI. 29.) ör. 1. §

9

Módosította a 2/2017. (II. 15.) ör. 6. §

10

Módosította a 10/2018. (XI. 29.) ör. 2. §

11

Módosította a 6/2023.(XI.27.) ör. 1.§

12

A 7. § a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

13

Módosította a 2/2017. (II. 15.) ör. 7. §

14

Módosította a 2/2017. (II. 15.) ör. 8. §

15

Módosította a 2/2016. (II. 22.) ör. 2. §

16

Módosította a 16/2015. (XII. 1.) ör. 1. §

17

Módosította a 2/2016. (II. 22.) ör. 3. §

18

Beiktatta a 2/2019. (III. 4.) ör. 1. §

19

Az 1. melléklet II. pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.