Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL szóló 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 24- 2022. 11. 25

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL szóló 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.24.

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatal Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Technológiai és Ipari Minisztérium Vasúti Hatósági Osztály, Technológiai és Ipari Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Technológiai és Ipari Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Osztály, Honvédelmi Minisztérium Állami Légyügyi Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Nemzeti Földügyi Központ, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Dávod Község Önkormányzata, Csátalja Község Önkormányzata, Mohács Város Önkormányzata, Bátmonostor Község Önkormányzata, Dunafalva Község Önkormányzata, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (VII.12.) önk. rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőt rendeli el:

1. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Nagybaracska közigazgatási területének szennyeződésérzékenységi besorolása: Érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület a felszín alatti víz állapota és védelme szempontjából.

(2) Nagybaracska közigazgatási területének nitrátérzékenységi szempontú besorolása: Nitrátérzékeny terület, ezért a településen mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak az erre vonatkozó országos előírásokat kell betartania mezőgazdasági tevékenysége során.

(3) Nagybaracska közigazgatási területének felszíni vízminőség-védelmi szempontú besorolása: Az állandó vízfolyások (Ferenc-tápcsatorna, Nagybaracskai-Ó-Duna, Füzesi-Holt-Duna) a 4. általánosan védett befogadók területi kategóriába tartoznak, míg a nem állandó vízfolyások (egyéb csatornák) a 3. időszakos vízfolyás befogadók területi kategóriába tartoznak a használt- és szennyvizek felszíni vízbe való közvetett és közvetlen bevezetésére vonatkozóan.

(4) Üzemi állattartás csak a külterületen meglévő majorokban lehetséges a vonatkozó előírások betartásával.

(5) A deflációs porszennyezés mérséklése érdekében a szántóföldek földrészletein belül min. 10,0 m széles mezővédő erdősávok, míg a dűlőutak mentén fasorokat kell telepíteni az egyéb előírások figyelembe vételével.

(6) A hulladékgyűjtő edényt az ingatlan határán belül kell elhelyezni, tartósan közterületen tárolni csak hatósági engedéllyel szabad.”

2. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„3/A. Telekalakítás szabályai

3/A. § (1) Az övezeti paraméterekben előírt legkisebb telekméretnél kisebb telkek is kialakíthatók magánút, vagy árok kialakítása, közműépítmény elhelyezése érdekében.

(2) Magánút bármely övezetben, vagy építési övezetben kialakítható. Magánút minimum telekszélességének mértéke:

a) beépítésre nem szánt területen 3 m,

b) beépítésre szánt területen maximum három építési telek megközelítésének biztosítása esetén 4 m,

c) beépítésre szánt területen háromnál több építési telek megközelítésének biztosítása esetén 10 m.

(3) Telekegyesítés, vagy telekhatár-rendezés abban az esetben is végezhető, ha az új telek, illetve telkek területnagysága, egyéb mérete nem felel meg a területre vonatkozó helyi településrendezési követelményeknek.

(4) Szabályozási vonallal, vagy övezethatárral metszett telek vagy építési telek szabályozási terv szerinti kialakítása akkor is lehetséges, ha az így kialakuló telek, vagy építési telek (továbbiakban együtt: maradványtelek) területe és alakja az adott övezetre előírt méreteknek nem felel meg. Az így kialakuló maradványtelek beépíthető.

(5) A (4) bekezdés szerint kialakuló maradványtelken jogszerűen álló épület felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, az építési helyen belül bővíthető akkor is, ha a telekalakítást követően az elő-, oldal- és hátsókert mérete, megengedett legnagyobb beépítettsége nem felel meg az előírásoknak.

(6) Maradványtelken településrendezési előírások szerint telekosztás vagy telekcsoport újraosztás végezhető akkor is, ha a (4) bekezdés szerinti maradványtelek kialakuló elő-, oldal- és hátsókert mérete nem felel meg az előírásoknak.

(7) Egy telek vagy építési telek több övezetbe vagy építési övezetbe is tartozhat, mely során

a) az adott telekrészre vonatkozóan kell számítani az építési paramétereket, és

b) az építési hely megállapítása során az övezethatártól kell tartani az általános előírások szerinti legkisebb elő-, oldal-, vagy hátsókert méretet.

3. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A területfelhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó – szabályozási terven feltüntetett – előírások:

a) Lf-1 jelű építési övezet:

aa) A kialakítható legkisebb telekterület méret: 900 m2

ab) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: 16 m

ac) A beépítési mód: oldalhatáron álló

ad) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,0 m

ae) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %

af) A zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %

b) Lf-2 jelű építési övezet:

ba) A kialakítható legkisebb telekterület méret: 600 m2

bb) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: 14 m

bc) A beépítési mód: oldalhatáron álló

bd) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,0 m

be) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %

bf) A zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %

c) Lf-3 jelű építési övezet:

ca) A kialakítható legkisebb telekterület méret: 400 m2

cb) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: 14 m

cc) A beépítési mód: oldalhatáron álló

cd) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m

ce) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %

cf) A zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %”

4. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A területen az OTÉK 16. §-ában megnevezett építmények helyezhetők el.

(2) E területfelhasználási egységbe (területbe) a községközpont és környezetének területe tartozik.

(3) A területfelhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó – szabályozási terven feltüntetett – előírások:

a) A kialakítható legkisebb telekterület méret: 500 m2

b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: 16 m

c) A beépítési mód: szabadon álló, zártsorú

d) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m

e) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 60 %

f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 20 %

(4) Az övezetben raktárak, garázsok az utcára közvetlenül nem nyithatók, azok megközelítésére az utca felől kapuval lezárt átjárót kell létesíteni.

(5) A területre vonatkozó részletes előírások: Részleges közművesítés biztosítandó, az egyéb jogszabályban foglalt alternatív megoldások igazolt alkalmazásával.”

5. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A területen az OTÉK 19. §-ában megnevezett építmények helyezhetők el.

(2) A területfelhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó – szabályozási terven feltüntetett – előírások:

a) A kialakítható legkisebb telekterület méret: 800 m2

b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: 20 m

c) A beépítési mód: szabadon álló

d) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m

e) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 60 %

f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 20 %

(3) A területre vonatkozó részletes előírások: Részleges közművesítés biztosítandó, az egyéb jogszabályban foglalt alternatív megoldások igazolt alkalmazásával.”

6. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A területen az OTÉK 20. § (4) és (5) bekezdésében megnevezett építmények helyezhetők el.

(2) A területfelhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó – szabályozási terven feltüntetett – előírások:

a) A kialakítható legkisebb telekterület méret: 1000 m2

b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: 20 m

c) A beépítési mód: szabadon álló, oldalhatáron álló

d) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,0 m

e) Technológiai szempontból – kémény, siló, szárító stb. üzemeltetéséhez - szükséges építmények magassága: 15,0 m

f) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %

g) A zöldfelület legkisebb mértéke: 25 %

(3) A területre vonatkozó részletes előírások: Részleges közművesítés biztosítandó, az egyéb jogszabályban foglalt alternatív megoldások igazolt alkalmazásával.

(4) Az övezetben jelölt védőzöldet a terület tulajdonosának kell kialakítani és karbantartani beültetési kötelezettség alapján.”

7. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az üdülőterület elsősorban üdülő épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A területen az OTÉK 22. §-ában megnevezett építmények, valamint az üdülővendégek ellátását szolgáló építmények helyezhetők el.

(3) A területfelhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó – szabályozási terven feltüntetett – előírások:

a) A kialakítható legkisebb telekterület méret: 600 m2

b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: 20 m

c) A beépítési mód: szabadon álló

d) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,5 m

e) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %

f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %

(4) A területre vonatkozó részletes előírások:

a) Részleges közművesítés biztosítandó, közműpótlóként zárt szennyvízgyűjtő létesíthető.

b) Terepszint alatti létesítmény nem helyezhető el.

c) Az övezetben kerítések építhetők, max. 1,5 m magasságban. A kerítéshez max. 0,3 m magas lábazat építhető, mely beszámítandó a maximális építhető kerítés magasságba.”

8. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) A területen az OTÉK 23. §-ában megnevezett építmények, továbbá szállásépületek, valamint az üdülővendégek ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó építmények helyezhetők el.

(2) Az üdülőegységek száma az övezetben legfeljebb 2 lehet.

(3) Egy építési telken csak egy épület létesíthető.

(4) A területfelhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó – szabályozási terven feltüntetett – előírások:

a) A kialakítható legkisebb telekterület méret: 400 m2

b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: 14 m

c) A beépítési mód: szabadon álló

d) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m

e) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %

f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 60 %

(5) A területre vonatkozó részletes előírások:

a) Részleges közművesítés biztosítandó, közműpótlóként zárt szennyvízgyűjtő létesíthető.

b) Terepszint alatti létesítmény nem helyezhető el.

c) Az övezetben kerítések építhetők, max. 1,5 m magasságban. A kerítéshez max. 0,3 m magas lábazat építhető.”

9. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A K-sp jelű különleges terület a település sportolási célú területe.

(2) A területfelhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó – szabályozási terven feltüntetett – előírások:

a) A kialakítható legkisebb telekterület méret: a kialakult terület tovább nem osztható

b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: a kialakult terület tovább nem osztható

c) A beépítési mód: szabadon álló

d) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,5 m

e) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 10 %

f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %”

10. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) K-gy jelű övezet, a tervezett gyógyfürdő, wellness központ területei.

(2) A területfelhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó – szabályozási terven feltüntetett – előírások:

a) A kialakítható legkisebb telekterület méret: a kialakult terület tovább nem osztható

b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: a kialakult terület tovább nem osztható

c) A beépítési mód: szabadon álló

d) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 13,5 m

e) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %

f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %

(3) Az építési övezetben a strand, vízgyógyászat, a szabadidős, wellness tevékenység, a pihenés és rekreáció létesítményei, a terület funkciójával kapcsolatos szálláshely szolgáltató épületek, valamint a területet igénybevevők ellátását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el.”

11. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) K-tu jelű övezet, a település tervezett turisztikai célú területe.

(2) A K-tu jelű övezet területen gyógyszálloda, terápiás centrum, üdülőfalu, a pihenés és rekreáció létesítményei helyezhetők el.

(3) K-tu-1 jelű építési övezetre vonatkozó – szabályozási terven feltüntetett – előírások:

a) A kialakítható legkisebb telekterület méret: a kialakult terület tovább nem osztható

b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: a kialakult terület tovább nem osztható

c) A beépítési mód: szabadon álló

d) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 10 m

e) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %

f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %

(4) K-tu-2 jelű építési – kemping, kalandpark – övezetekre vonatkozó – szabályozási terven feltüntetett – előírások:

a) A kialakítható legkisebb telekterület méret: a kialakult terület tovább nem osztható

b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: a kialakult terület tovább nem osztható

c) A beépítési mód: szabadon álló

d) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m

e) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 20 %

f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 60 %

(5) Részleges közművesítés biztosítandó, az egyéb jogszabályban foglalt alternatív megoldások igazolt alkalmazásával.”

12. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (1) K-mg jelű övezet, a mezőgazdasági üzemi, valamint mezőgazdasági központ területei.

(2) A területfelhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó – szabályozási terven feltüntetett – előírások:

a) A kialakítható legkisebb telekterület méret: 1200 m2

b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: 20 m

c) A beépítési mód: szabadon álló

d) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,0 m

e) Technológiai szempontból – kémény, siló, szárító stb. üzemeltetéséhez - szükséges építmények magassága: 15,0 m

f) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %

g) A zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %

(3) A területen a mezőgazdaságot és az állattenyésztést szolgáló üzemi létesítményeken kívül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők el.”

13. § (1) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 18. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A mintakeresztszelvényeket az 5. számú melléklet tartalmazza.”

(2) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A KÖu-1 jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:

a) az övezet a tervezett 57. j. főút területét, valamint a meglévő 51. jelű és 5107. jelű utakat foglalja magában, általában kialakult építési területtel,

b) új nyomvonal esetén legalább 40,0 m szélességű vagy a szabályozási terv szerinti építési területet kell biztosítani.

c) a Köu-1 jelű övezetbe tartozó 51. j. út külterületi szakasza és a tervezett 57. j. főút mentén, a tengelyvonaltól mért 100,0 – 100,0 m védőtávolság tartandó, míg az 5107. j. út mentén 50,0 – 50,0 m.

14. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § (1) A település mezőgazdasági területei - építési szempontból – jelű – általános mezőgazdasági területek. A növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, valamint az ezekhez tartozó lakás helyezhetők el.

(2) jelű, általános mezőgazdasági terület, telekalakítási és építési előírásai:

a) Beépítési mód: szabadon álló

b) Minimális telekméret: 50 000 m2

c) Minimális szélesség: 100 m

d) Beépíthetőség: 3 %, lakóépület max. 1,5 %

e) Minimális zöldfelület: 90 %

f) Maximális építménymagasság: 6 m

g) Az építménymagasság mértéke a technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, siló) esetében legfeljebb 12 m lehet.

h) A beépítés min. 5,0 m előkerttel és oldalkerttel, valamint min. 6,0 m hátsókerttel történhet.

i) Lakóépület építés esetén részleges közművesítettség biztosítandó, de ennek keretében a közműves ivóvíz szolgáltatás azzal egyenértékű (az illetékes szakhatóságok által elfogadott) ivóvízbeszerzési móddal helyettesíthető.

j) A mezőgazdasági területen több önálló telekből birtoktest/birtokközpont alakítható ki az OTÉK 29. § (5)-(7) bekezdése szerint.

ja) A birtokközpontban/kiegészítő központban legfeljebb 7,5 m építménymagasságú épületek létesíthetők. Az építménymagasság mértéke a technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, siló) esetében legfeljebb 12 m lehet.

jb) A birtokközponton belül egy-egy épület maximális alapterülete nem haladhatja meg a 600 m2-t.”

15. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § (1) A kertes mezőgazdasági terület a szabályozási terven Mk jellel megjelölt mezőgazdasági rendeltetésű terület. Az övezet a szabályozási terv által jelölt területeken kívül nem növelhető. Az övezetbe a volt zártkertek és zártkert jellegű kertterületek tartoznak. A területen az OTÉK 29. § (3)-(4) pontja szerint építmény elhelyezhető.

(2) Mk jelű övezet telekalakítási és építési előírásai:

a) Beépítési mód: szabadon álló

b) Minimális telekméret: 1200 m2

c) Minimális szélesség: 18 m

d) Beépíthetőség: 3 %

e) Minimális zöldfelület: 90 %

f) Maximális építménymagasság: 4,5 m

(3) A beépítés min. 5,0 m előkerttel és oldalkerttel, valamint min. 6,0 m hátsókerttel történhet.

(4) Lakóépület építés esetén részleges közművesítettség biztosítandó, de ennek keretében a közműves ivóvíz szolgáltatás azzal egyenértékű (az illetékes szakhatóságok által elfogadott) ivóvíz beszerzési móddal helyettesíthető.

(5) Az építménymagasság mértéke a technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, siló) esetében legfeljebb 12 m lehet.

(6) Terepszint alatti létesítmény csak úgy építhető, ha a belvizes elöntés, károsodás teljes mértékben kiküszöbölhető.”

16. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § (1) A Kk-tu-1 jelű különleges beépítésre nem szánt terület a Füzes sziget beépítésre nem szánt területeit foglalja magába.

(2) A Kk-tu-1 jelű övezet részletes előírásai:

a) Beépítési mód: szabadon álló

b) Minimális telekméret: 5000 m2

c) Minimális szélesség: 50 m

d) Beépíthetőség: 2 %

e) Minimális zöldfelület: 90 %

f) Maximális építménymagasság: 3,5 m

g) Az övezetben a tanyagazdálkodással kapcsolatos építmények helyezhetők el.

h) Közművesítettség: a területen vezetékes ivóvíz és elektromos ellátás biztosítandó, szennyvízkezelése zárt szennyvízgyűjtővel megoldható.

(3) Kk-tu-2 jelű különleges beépítésre nem szánt terület a településtől északnyugatra, a Ferenc-csatorna melletti területeket foglalja magába.

(4) Kk-tu-2 terület övezetre vonatkozó – szabályozási terven feltüntetett – előírások:

a) Beépítési mód: szabadon álló

b) Minimális telekméret: 5000 m2

c) Minimális szélesség: 50 m

d) Beépíthetőség: 2 %

e) Minimális zöldfelület: 90 %

f) Maximális építménymagasság: 7,0 m

g) Az övezetben a horgász turizmussal kapcsolatos építmények helyezhetők el.

h) Közművesítettség: a területen vezetékes ivóvíz és elektromos ellátás biztosítandó, szennyvízkezelése zárt szennyvízgyűjtővel megoldható.”

17. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § Kk-t jelű övezet: temető terület övezetre vonatkozó – szabályozási terven feltüntetett – előírások:

a) Beépítési mód: szabadon álló

b) Minimális telekméret: a kialakult terület tovább nem osztható

c) Minimális szélesség: a kialakult terület tovább nem osztható

d) Beépíthetőség: 2 %

e) Minimális zöldfelület: 50 %

f) Maximális építménymagasság: 5,5 m

g) Az építménymagasság mértéke a technológiai szempontból szükséges építmények (harangláb, harangtorony) esetében legfeljebb 12 m lehet.

h) Az övezetben ravatalozó, harangláb, harangtorony, kápolna és síremlék kivételével építmény nem helyezhető el.

i) Teljes közművesítettség biztosítandó, ideiglenes közműpótlóként kizárólag zárt szennyvízgyűjtő létesíthető.

j) A temető kegyeleti parki részén kizárólag rekonstrukciós- és karbantartó- ill. állagmegóvó munkálatok végezhetőek.

k) A temető telekhatárával szomszédos, 100 m-es sávon belül, az illető építési övezetben egyébként elhelyezhető építmények is csak akkor építhetők fel, ha azok kegyeleti szempontból nem zavaróak.

l) Új parcella kialakításánál előfásítás szükséges, még a temetkezés megkezdése előtt.”

18. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 35. alcíme a következő 36. §-sal egészül ki:

„36. § E rendeletnek A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2022.(XI.23.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Módr.)

a) módosított 18. § (4) bekezdését, 1. mellékletét,

b) megállapított 3/A. alcímét és 3/A. §-át, 18.§ (2a) bekezdését, 5. mellékletét

a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

19. § (1) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

20. § Hatályát veszti A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL című 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 32. alcíme.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 9/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez