Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

2023.01.01.

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében, Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályairól szóló 14/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete illetékességi területére, határozatlan időre magánszemélyek kommunális adóját vezeti be.

2. Az adó mértéke

2. § Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:

a)1 építmény esetén 6.000,- Ft,

b)2 lakásbérleti jog esetén 6.000,- Ft,

c)3 telek esetén 3.000,- Ft.

3. Adómentesség, adókedvezmény

3. § (1) Adómentes a külterületi lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

(2) Adómentességben részesül a belterületi lakás céljára szolgáló építményben ténylegesen, életvitelszerűen ott lakó tulajdonos, haszonélvező vagy bérlő, ha a lakásban ténylegesen, életvitelszerűen ott lakó – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti – közeli hozzátartozók között az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének 80%-át.

(3) A 70. életévét tárgyév január 1-ig betöltő adóalany adókedvezményben, illetőleg adómentességben részesül az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének egy főre jutó havi jövedelme alapján az alábbiak szerint:

a) adómentes, ha

aa) nem éri el a 300%-ot,

ab) egyedül élő és nem éri el a 400 %-ot,

b) 50% adókedvezményre jogosult, ha

ba) meghaladja a 300%-ot,

bb) egyedül élő és meghaladja a 400 %-ot.

(4) A 90. életévét tárgyév január 1-ig betöltő adóalany adómentes.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/1995.(XII.20.) önkormányzati rendelet.

1

A 2. § a) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § c) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.