Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (III.25.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályokról

Hatályos: 2022. 09. 30

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (III.25.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályokról

2022.09.30.

Kunszállás Község Képviselő-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv) 6. § (3)a) alapján biztosított jogkörében a következő helyi építési szabályokat állapítja meg:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. § [ ]

(1) E rendelet Kunszállás közigazgatási területére terjed ki.

(2)

a) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt : építési munka) valamint zöldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és annak mellékletei alapján lehet.

b) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló módosított 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet) és a hatósági előírások az érvényesek.

(3)1 A rendelet csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes és alka1mazható:

a) 1. melléklet: Külterület 1:10.000 méretarányú SZ-1 jelű szabályozási terve

b) 2. melléklet: Belterület 1: 2.000 méretarányú SZ-2 jelű szabályozási terve

(4) [3] -

(5) [4] -

II. Fejezet

SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

2. § [ ]

(1) Kötelező szabályozási elemek, amelyek a település egésze szempontjából legfontosabbak ezért módosításuk csak a szabályozási tervek felülvizsgálatával és módosításával lehetséges. Ezek - beépítésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti besorolása - közterületek (utak) szabályozása

(2) [5] A szabályozási terven jelölt tervezett telekhatár irányadó szabályozási elem, amely az övezeti előírások figyelembevételével hatósági eljárásban módosítható.

(3)2 [6] Szabályozási vonallal, vagy övezethatárral metszett telek vagy építési telek szabályozási terv szerinti kialakítása akkor is megengedett, s az így létrejövő

a) telek vagy építési telek akkor is beépíthető, ha a területe és alakja az övezetben vagy építési övezetben előírt méreteknek nem felel meg,

b) telken vagy építési telken jogszerűen álló épület felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, az építési helyen belül bővíthető akkor is, ha a fenti telekalakítás után az elő-, oldal- és hátsókert mérete nem felel meg az övezeti vagy építési övezeti előírásoknak,

c) telken vagy építési telken jogszerűen álló épület felújítható, korszerűsíthető, átalakítható akkor is, ha a megengedett legnagyobb beépítettséget a fenti telekalakítás után meghaladja.

(3a)3 Egy telek vagy építési telek több övezetbe vagy építési övezetbe is tartozhat. Több övezetbe vagy építési övezetbe sorolt telek esetén az övezetre vagy építési övezetre meghatározott paraméterek a telek vagy építési telek érintett övezeti, építési övezeti részére számítandók. Ebben az esetben az övezethatár telekhatárnak tekintendő, és az építési hely ennek figyelembevételével állapítandó meg. A különböző övezetbe vagy építési övezetbe tartozó telek vagy építési telek telekalakítása nem kell, hogy lekövesse az övezethatárt.

(4) [7]

a) A szabályozási vonalak, melyek útszélesítést, útvonal korrekciót jelölnek, nem kötelezik az építési telek tulajdonosát és az út tulajdonosát azonnali bontásra, telekalakításra, kisajátításra.

b) A szabályozással érintett telken azonban semmilyen telekalakítási-, építési engedély-kivétel a kubatúrán belüli és a szabályozással nem érintett irányban történő változással járók- nem adható ki, csak a tervezett szabályozás figyelembe vételével.

III. Fejezet

BELTERÜLETI HATÁRVONAL

3. § [ ]

(1) A község tervezett belterületi határát jelen rendelet területfelhasználási tagolása határozza meg és a szabályozási terv ábrázolja. Építésügyi eljárásokban érvényessége a földhivatali átvezetéstől számítható.

IV. Fejezet

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK KÖZÖS ELŐÍRÁSAI

4. § [ ]

(1) A meglévő telkek méretei (hossz, szélesség, terület) és beépítése (beépítettségi % és telepítési távolság) a már kialakult tömbökben eltérhetnek az egyes övezetek előírtaktól, de (új) telket alakítani, (telket megosztani) csak az övezetre előírt telekméretnek megfelelően lehet és új beépítés is csak az övezeti előírások szerint engedhető.

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m.

(3) Közmű és hírközlési létesítmények elhelyezése e rendelet és a szakhatósági előírások figyelembevételével lehetséges.

(4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be.

(5) Telekhatártól való ültetési távolságok az alábbiak lehetnek:

a) szőlő: min 0,8 m

b) 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs-, és egyéb bokor esetén: min 1,5m

c) 3 m-nél magasabbra növő gyümölcs-, és egyéb fa esetében: min 3,0 m

d) erdei fafaj esetében: min 8,0 m .

(6)4 Kecskemét katonai repülőtér működésének biztosítása érdekében Kunszállás Község területén új szélerőmű – beleértve a háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőművet is – vagy szélerőmű park nem létesíthető, a meglévő szélerőművek építménymagassága nem növelhető, meglévő szélerőmű park nem bővíthető.

V. Fejezet

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Általános előírások

5. § [ ]

Telekalakítás: Nyúlványos (nyeles) telek a gazdasági terület kivételével nem alakítható.

6. § [ ]

Járművek elhelyezése: Beépítésre szánt területen a parkolási rendelet megállapításáig járművek elhelyezésére az alábbi vonatkozik:

a) a gépjárművek elhelyezését saját telken belül kell megoldani

b) az építési telekhez kapcsolódó közterületen a közterület kezelőjének engedélyével akkor helyezhető el a gépjármű, ha a telken igazoltan - ki és behajtás forgalmi okokból nem engedélyezhető

- a már meglévő épület ill. telek méretei a telken belüli parkolást nem teszik lehetővé

7. § [ ]

(1) Területfelhasználás: Építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekbe soroltak:

a) Lakóterület (Lf) Falusias lakóterület

b) Vegyes terület (Vt) Településközpont vegyes terület

c) Gazdasági terület, amely

ca) (Gksz) Kereskedelmi szolgáltató terület

cb) (Gip) Ipari terület

d)5 Különleges terület, amely

da) (Kt) Temető

db) (Ksp) Sportterület

dc) (Km) Mezőgazdasági üzemi terület

dd) (Kp) Piactér

de) (K-Ta) Tanyai gazdálkodási terület

(2)6 Az 1. és 2. mellékletet képező szabályozási tervekben az övezetet leíró kiegészítő jel az alábbiakat tartalmazza: területfelhasználás jele, beépítési mód, max beépítettség %, max építménymagasság (m), min telekterület (m2)

Épületek, építmények elhelyezése

8. § [ ]

(1) Lakóterületen a lakások egy épületben helyezendők el. A lakás kiegészítő helyiségei kerülhetnek különálló építménybe is.

(2) [8] -

(3) Terepszint alatti önálló létesítmény - amely a telek építési helyén belül helyezhető el - a falusias lakóterületen és gazdasági területen nem szabályozott, településközponti vegyes-, és különleges területen csak földtakarásban növényzettel fedve valósítható meg.

(4) Állattartó építmények kialakításánál az alábbi legkisebb férőhelyigényeknek[9] kell megfelelni:

a) baromfi: csibe mélyalommal 15 db/m2 , tojótyúk mélyalommal 5 db/m2 ,tojótyúk ketrecben 10 db/m2 ,kacsa, liba 2-3 db/m2

b) szarvasmarha: tehén kötött tartásban 3,5-4 m2/ db, tehén zárt, kötetlen tartásban 6 m2/ db, tehén kötetlen tartásban 25-30 m2/ db, növendék kötött tartásban 3 m2/ db, növendék kötetlen tartásban 4 m2/ db

c) ló: kötött tartásban 3,5-4 m2/ db, zárt, kötetlen tartásban 12 m2/ db, kötetlen tartásban 25-30 m2/ db

d) juh 0,6-1 m2/ db

e) sertés: koca ellető fekvőrész 2,2 m2/ db, malac bújó 1,3 m2/ db, koca szállás szállás 1,5m2/ db, kifutó 4 m2/ db, hízó 1,5 m2/ db

f) borjú közös rekeszben 2-5m2/db

g) bika zárt, kötetlen tartásban 3,5 m2/ db, bika kötetlen tartásban 25-30 m2/ db, bika kötött tartásban 3,5-4 m2/ db

(5)

a) Lakóterületen elhelyezhető állatlétszámokra külön önkormányzati rendelet vonatkozik.

b) Lakóépülettől való védőtávolság legalább az alábbi: ló, szarvasmarha 15 m, juh, kecske, sertés 10 m, broiler baromfi ketreces 5 m, almos 10 m, tojótyúk (ketreces) 10 m, viziszárnyas 15 m, pulyka 10 m, anyanyúl és szaporulata 10 m

(6) Lakóterületen csak zárt trágyatároló létesíthető.

Lakóterületre vonatkozó előírások

9. § [Általános előírás]

(1) [10]Oldalhatáron álló beépítésnél az oldalkert min 4m.

(2)

10. § [Falusias lakóterület]

(1) Falusias lakóterületen az építési övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

a) lakóépület és/vagy

b) kereskedelmi , szolgáltató és vendéglátó épület

c) szálláshely szolgáltató épület

d) kézműipari építmény

e) helyi igazgatási , egyházi , oktatási, közművelődési, kulturális, egészségügyi , szociális épület

f) sportépítmény

g) egyéb - a terület alaprendeltetését nem zavaró- üzemi és tároló építmény

(2) A falusias lakóterület a beépítési jellemzők alapján szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódik:

a) (Lf-1) általános beépítés övezete

b) (Lf-2) kistelkes beépítés övezete

c) (Lf-3) átmeneti beépítés övezete

d) (Lf-4) többlakásos beépítés övezete

(3) Falusias lakóterület általános előírásai

a) [11] Vezetékes gáz kivételével a teljes közművesítés az építési munka feltétele azzal az eltéréssel, hogy a szennyvízhálózat kiépítéséig a szakszerű szikkasztás vagy a vízzáróan kiképzett medencés gyűjtés megengedett, továbbá a csapadékvíz gyűjtés egyedi megoldással is történhet

b) Környezetterhelési határértékként a falusias lakóterületre előírtak tartandók.

c) [12] Az építési övezetben kialakítható telek területének kétszeresét meghaladó új telek nem alakítható.

d)7

e) Saroktelkeken a létesítmény előtti közterület növénnyel fedettségét, annak fenntartását az érintett telektulajdonos biztosítja.

Falusias lakóterület egyes építési övezeteire vonatkozó előírások

(4) (Lf-1) általános beépítés övezete

a)8 Telek területe: kialakult helyzet szerint, de legalább 720 m2

b) Beépítés módja: oldalhatáron álló beépítési hely szerint min. 5,0 m előkerttel illetve a kialakult helyzet szerint.

c) Beépítettség: max 30%

d) Építménymagasság: min 3,5m, max 4,5m a háztartással kapcsolatos önálló épület: min 2,0 max 3,6m

e) Zöldfelület: min 40%

f) A *-gal jelölt alövezetben a telek területe: min 550m2

g) Az oldalkert 6,0 m, ha a telek szélessége 16,0 m-nél kisebb, akkor oldalkert 4,0 m lehet.

h) Saroktelek beépítettségére kereskedelmi, szolgáltató funkció esetén vonatkozó külön előírás: ha a telek területe: 900-1125 m2, akkor a beépítettség mértéke: 50%, ha a telek területe: 1126-1350 m2, akkor a beépítettség mértéke: 45%, ha a telek területe: 1350-1575 m2, akkor a beépítettség mértéke: 40%, ha a telek területe: 1576-1800 m2, akkor a beépítettség mértéke: 35%

(5) (Lf-2) kistelkes beépítés övezete

a) Telek: területe: min. 400 m2

b) Beépítés módja: oldalhatáron álló építési hely szerint utcavonalra, a hátsó telekhatárig terjedhet.

c) Beépítettség: max 30 %

d) Építménymagasság: min 3,6m, max 4,5 m,

e) Zöldfelület: min 40%

f) Saroktelek beépítettségére kereskedelmi, szolgáltató funkció esetén vonatkozó külön előírás5: ha a telek területe: 400-500 m2, akkor a beépítettség mértéke: 50%, ha a telek területe: 501-600 m2, akkor a beépítettség mértéke: 45%, ha a telek területe: 601-700 m2, akkor a beépítettség mértéke: 40%, ha a telek területe: 701-800 m2, akkor a beépítettség mértéke: 35%

(6) (Lf-3) átmeneti beépítés övezete

a) Telek: szélessége: : min 20,0m, mélysége: min 40,0m, területe: min. 1500 m2

b) Beépítés módja: oldalhatáron álló beépítési hely szerint min. 5,0 m előkerttel.

c) Beépítettség: max 20%

d) Építménymagasság: min 3,5m, max 4,5m, a háztartással kapcsolatos önálló épület: min 2,0 max 3,6m

e) Zöldfelület: min 40%

f) Az építési munka feltétele, hogy a közművesítettséget az építtető biztosítja.

g) Az övezet beépítése a 0305 és a 0284 úti közterületi kapcsolattal lehetséges.

h) Az övezet beépítésének nem feltétele a belterületbe vonás.

(7) (Lf-4) többlakásos beépítés övezete

a) Telek: területe: min. 900 m2, ill. a kialakult helyzet szerint.

b) Beépítés módja: oldalhatáron álló építési hely szerint, kialakult helyzet szerint.

c) Beépítettség: max 30 %

d) Építménymagasság: max 7,5 m,

e) Zöldfelület: min 40%

f) Egyéb építmény a telken tömbösítetten helyezhető el, max. lakásonként egy gépkocsitároló.

Kertvárosias lakóterület

10/A. § [ ]

(1) Kertvárosias lakóterületen:

a) lakóépület

b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

d) kézműipari épület

e) sportépítmény elhelyezhető.

(2) Kertvárosias lakóterület beépítési sajátosságok alapján a szabályozási terv szerint (Lke-1) építési övezetbe tartozik.

(3) (Lke-1) építési övezetének előírásai

a) Kialakítható telek területe: min 550 m2, szélessége: min 20 m[14]

b) Beépítési mód: oldalhatáron álló[15],

c) Beépítettség: max. 30%,

d) Építménymagasság: max. 4,5 m

e) Zöldfelület min 50%

[16](4)[17]

Vegyes terület

11. § [Településközpont vegyes terület ]

(1) A településközponti vegyes terület a szorosan vett településközponti beépítés területe.

(2) A településközponti vegyes terület az alábbi övezetekre tagolódik: (Vt-1) intézményi övezet, (Vt-2) ellátási övezet

(3) Településközpont vegyes terület általános előírásai

a) [18] Vezetékes gáz kivételével a teljes közművesítés az építési munka feltétele azzal az eltéréssel, hogy a szennyvízhálózat kiépítéséig a szakszerű szikkasztás vagy a vízzáróan kiképzett medencés gyűjtés megengedett, továbbá a csapadékvíz gyűjtés egyedi megoldással is történhet.

b) Környezetterhelési határértékként a vegyes területre előírtak tartandók.

(4) (Vt-1) intézményi övezet

a) Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével: szolgálati lakás, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyházi, oktatási, közművelődési, egészségügyi , szociális épület, sportépítmény

b) Telek szélessége: közbenső. min 18,0m, sarok: min 20,0m, mélysége: min 30 m, területe: min 600m2 ill. a kialakult helyzet

c) Beépítés módja: kialakult helyzet szerint

d) Beépítettség: max 30%, de a templomkertben új épület nem helyezhető el.

e) Építménymagasság: min 3,6m, max 6,5m

f) Zöldfelület: min 30%

g) [19]A templomkertben köztéri berendezések, emlékművek elhelyezhetők és gyalogos felület kialakítható.

h) [20] *-gal jelölt övezet külön előírásai

ha) az övezetben munkásszálló elhelyezhető

hb) legkisebb telekterület 3000 m2,

hc) beépítési mód szabadon álló,

hd) építménymagasság: max 7,5 m

he) Beépítettség: max. 40%,

hf) Zöldfelület min 40%

(5) (Vt-2) ellátási övezet

a) Elhelyezhető: az övezeti előírások figyelembevételével: lakóépület, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyházi, oktatási, közművelődésügyi, egészségügyi , szociális épület, sportépítmény, nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény

b) Telek szélessége: közbenső: min 18,0 m, sarok: min 20,0 m, területe: min 600m2 ill. a kialakult helyzet

c) Beépítés módja: kialakult helyzet szerint

d) Beépítettség : max 50%

e) Építménymagasság: min 3,6m, max 6,5m

f) Zöldfelület: min 10%

g) [19]A templomkertben köztéri berendezések, emlékművek elhelyezhetők és gyalogos felület kialakítható.

h) [20]*-gal jelölt övezet külön előírásai

ha) az övezetben munkásszálló elhelyezhető

hb) legkisebb telekterület 3000 m2,

hc) beépítési mód szabadon álló,

hd) építménymagasság: max 7,5 m

he) Beépítettség: max. 40%,

hf) Zöldfelület min 40%

Gazdasági területek

12. § [ ]

(1) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek soroltak.

(2) Gazdasági területen belül köz vagy magánút külön jel nélkül alakítható.

(3) A gazdasági terület: kereskedelmi, szolgáltató terület, ipari terület

Kereskedelmi, szolgáltató terület

13. § [ ]

(1) Kereskedelmi, szolgáltató területbe a község nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépített ill. beépíthető területe sorolt, amelyben az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető: a nagylétszámú állattartó építmények kivételével mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, szolgálati lakás, igazgatási és egyéb irodaépület, üzemanyagtöltő, sportépítmény, kivételesen - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi szórakoztató épület

(2) Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) általános építési övezet

(3) Kereskedelmi szolgáltató terület előírásai:

a) [21] Vezetékes gáz kivételével a teljes közművesítés az építési munka feltétele azzal az eltéréssel, hogy a szennyvízhálózat kiépítéséig a szakszerű szikkasztás vagy a vízzáróan kiképzett medencés gyűjtés megengedett, továbbá a csapadékvíz gyűjtés egyedi megoldással is történhet.

b) Környezetterhelési határértékként a gazdasági területre előírtak tartandók.

(4) [22](Gksz) építési övezet

a) Telek: területe: min 1000m2

b) Beépítés módja: szabadon álló építési hely szerint min. 5-es előkerttel, de legalább a homlokzatmagasságnak megfelelő oldal-, és hátsókerttel.

c) Beépítettség: max 60%

d) Építménymagasság: max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat.

e) Zöldfelület: min 25 %

f) *-gal jelölt övezet külön előírásai

fa) Az építménymagasság max 30m, ami technológiai szükségszerűségből 40 m-ig növelhető.

fb) Az M5 autópálya védősávja ültetési kötelezettségű területnek minősül, mely többszintes növényzettel, őshonos fákkal telepítendő be. Ültetési kötelezettségű terület 25 %-án fásított parkoló létesíthető.

fc) [23] -

fd) [24] -

g) **-gal jelölt övezet külön előírásai

ga) Az építménymagasság max 7,5 m, ami technológiai szükségszerűségből 40 m-ig növelhető.

gb) Beépítettség: max. 40 %

gc) Az M5 autópálya védősávja ültetési kötelezettségű területnek minősül, mely többszintes növényzettel, őshonos fákkal telepítendő be. Ültetési kötelezettségű terület 25 %-án fásított parkoló létesíthető.

Ipari terület

14. § [ ]

(1) Ipari területbe a gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépített ill. beépíthető terület sorolt, amelyben az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető: mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a nagylétszámú állattartó építményeket is, szolgálati lakás, igazgatási és egyéb irodaépület, üzemanyagtöltő, sportépítmény, kivételesen - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi szórakoztató épület

(2) Ipari terület általános előírásai:

a) A közművesítés és védőterület a szakhatósági állásfoglalások szerint egyedileg határozandó meg.

b) Környezetterhelési határértékként a gazdasági területre előírtak tartandók.

(3) Ipari terület (Gip-1) általános (Gip-2) közmű övezetbe sorolt.

(4) Amennyiben a létesítmény védőterületet igényel az saját telken belül alakítandó ki.

(5) (Gip-1) övezet

a) Telek: szélessége: min 20,0 m, mélysége: min 50 m, területe: min 1000 m2

b) Beépítés módja: szabadonálló építési hely szerint min 5-es előkerttel, de legalább a homlokzatmagasságnak megfelelő oldal-, és hátsókerttel a szabályozási terv szerinti fásítási (beültetési) kötelezettséggel.

c) Beépítettség: max 30%

d) Építménymagasság min 3,6 m, max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat.

e) [25] -

f) Zöldfelület: min 40%

g) [26] -

(6) (Gip-2) közmű övezet

a) A telek, a beépítés, a beépítettség, a terepszint alatti létesítmény az ágazati szabványoknak megfelelően határozandó meg.

b) [27]-

Különleges területek

15. §9

16. § [Temető]

(1) Temető (Kt) a szabályozási terven jelölt méretben alakítandó ki.

(2) A területen ravatalozó, kápolna, urnafal és síremlék helyezhető el.

(3) A temető területi szabályozására az alábbiak vonatkoznak: sírok mérete (hossz. x szélesség): egyes - min 0,9 x 2,1 m (felnőtt) 0,6 x 1,3 m (gyerek), kettős - min1,9 x 2,1 m, kripta mérete (hossz. x szélesség): egyes - min 1,5 x 2,5 m, többes - min1,5 koporsónként x 2,5 m, sírok távolsága : min 0,6m, sírsorok távolsága: min 1,0m, új belső út min 8,0 m szélességben két oldali fasorral létesíthető.

(4) A teljes közművesítés az építési munka feltétele, szennyvízhálózat kiépítéséig belterületen a vízzáróan kiképzett medencébe való szennyvízgyűjtés megengedett, külterületen a közművesítés egyedileg határozandó meg.

(5) A terület kertészeti eszközökkel való fenntartásáról kell gondoskodni.

17. § [Sportterületek]

(1) Sportterület (Ksp) a sport- , szabadidős-, pihenés-, és a testedzés céljára szolgáló terület.

(2)10

(3) Sportterületre vonatkozó általános előírás:

a) A területen: sportépítmény és szociális helyiségei, az alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület elhelyezhető .

b) Környezetterhelési határértékként a falusias lakóterületre előírtak tartandók

c) Új telekosztás nem megengedett, telekösszevonás nem korlátozott.

Sportterület egyes építési övezeteire vonatkozó előírások

(4) (Ksp-1) belterületi sportterület

a) A teljes közművesítés az építési munka feltétele, szennyvízhálózat kiépítéséig vízzáróan kiképzett medencébe való szennyvízgyűjtés megengedett.

b) Beépítés módja: szabadon álló építési hely szerint.

c) Beépítettség : max 10%

d) Zöldfelület min.:50%.

e) Építmény magasság: max:4,5 m

(5)11

Hulladéklerakó

18. § [ ]

19. § [ ]

19/A. §12 [ ]

(1) (Kp) Piactér a szabályozási terven lehatárolt, ahol az alaprendeltetésnek megfelelő, valamint kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó- és sportépítmények elhelyezhetők.

(2) A terület építésügyi előírásai:

a) beépítés módja: szabadonálló

b) beépítettség: max. 40%

c) építménymagasság min. 3,0 m, max. 7,5 m,

d) zöldfelület: min. 40%

e) kialakítható telek: min. 2500 m2

19/B. § [(Km) mezőgazdasági üzemi terület]

(1) Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével:

a) szolgálati lakás

b) iroda, szociális építmények

c) mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a nagylétszámú állattartás építményeit is

(2) Kialakítható telek: min 1200m2

(3) Beépítés módja: szabadon álló

(4) Beépítettség: max 30%

(5) Építménymagasság max 7,5m, ami technológiai szükségszerűségből változhat.

(6) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén az ültetési távolságok figyelembevételével kötelező fásítással.

19/C. §13 [(K-Ta) tanyai gazdálkodási terület]

(1) Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével:

a) lakóépület

b) mezőgazdasági hasznosítás építményei

(2) Kialakítható telek: min 2500m2

(3) Beépítés módja: szabadon álló

(4) Beépítettség: max. 30%

(5) Építménymagasság max 7,5 m, ami technológiai szükségszerűségből 12,5 m-ig emelhető.

(6) Zöldfelület: min. 40%, a telekhatár mentén az ültetési távolságok figyelembevételével kötelező fásítással.

VI. Fejezet

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK[35]

20. § [ ]

A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak:

a) Közlekedési, hírközlési és közmű-elhelyezési terület

b) Zöldterület

c) Erdőterület

d) Mezőgazdasági terület

e) Vízgazdálkodási terület

f) [36]Különleges beépítésre nem szánt (Ksz) jelű szabadidős terület

g)14 Különleges beépítésre nem szánt (Kb-Rt) Rendezvényterület

Közlekedési-,hírközlési és közműelhelyezési területek

21. § [ ]

(1) A közlekedési-, hírközlési-, és közműelhelyezési területek az országos és a helyi közutak, kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a hírközlés és a közművek építményeinek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Területen az OTÉK 26. § (3) bekezdésben felsorolt építmények helyezhetők el.

(3) A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak: (KÖu-1) országos közutak övezete, (KÖu-2) helyi gyűjtő és lakóutak övezete, (KÖu -3) egyéb utak övezete

(4) Közlekedési területen belül műtárgyakat , közvilágítási és közlekedési jelzőlámpákat, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az útfelületek láthatóságát ne akadályozzák.

(5) Közlekedési terület kialakításakor zöldterületek csökkentése csak műszakilag indokolt esetben : a fasor távlati pótlási -bővítési lehetőségeinek megtartásával lehetséges.

(6) (KÖu-1) országos közutak övezete

a) az övezetbe tartozik: M5. sz. autópálya, 5302.jelű Kiskunfélegyháza-Jakabszállás összekötőút, 5401.jelű összekötőút község és 5 sz út között

b) Gépjármű forgalomra min 6m-es burkolati szélesség alakítandó ki.

c) Kétoldali járda és/vagy kerékpárút alakítandó ki.

(7) (KÖu-2) belterületi lakó és gyűjtőutak övezete

a) Szabályozási szélessége: min 12 m

b) Gépjármű forgalomra min 4m-es burkolati szélesség alakítandó ki.

c) Legalább egyoldali járda és/vagy kerékpárút építendő.

(8) (KÖu-3) övezet

a) Az övezetbe tartozik minden egyéb külön jel nélküli út.

b) [37]Szabályozási szélessége min 8m az alábbi kivételekkel:

ba) legfeljebb 3 db telek kiszolgálására szolgáló út: min 4,0 m,

bb) hálózati jelentőségű dűlőút és településközi összekötőút, általában: min 12m

bc) hálózati jelentőségű dűlőút és településközi összekötőút, beépítésre szánt terület határán: min 18 m

Zöldterület

22. § [ ]

(1) [38] Zöldterületek a (Z) Belterületi közpark és (Zv) védelmi zöldterület övezetbe soroltak.

(2) (Z) Belterületi közpark

a) A községi szintű zöldfelületi ellátás övezete , amelyet a településközponti elhelyezkedés, az intenzív használat és jelentős településképi érték jellemez.

b) Az övezetben sétaút, pihenőhely, játszóhely, pihenést szolgáló kerti berendezés, köztéri berendezés elhelyezhető.

(3) [39] (Zv) Védelmi zöldterület:

a) Háromszintes növényzettel, hangsúlyos fásítással alakítandó ki.

b) Köztéri berendezések, sportpálya, játszótér elhelyezhető.

c) Az övezetben séta-, pihenőutak, gyalogos térburkolatok és kerékpárút burkolata, játszótéri ütéscsillapító burkolatok helyezhetők el.

Erdőterület

23. § [ ]

(1) Erdőterületbe az erdőtörvény hatálya alá tartozó gazdasági erdőterületek soroltak, amelyek a szabályozási terven lehatároltak vagy mezőgazdasági területen művelési ág váltással jöttek létre.

(2) A gazdasági erdőterület (E) jellel ábrázolt.

(3) Az (E) övezetben az erdőterületeken való általános építési előírások alkalmazandók.

(4) Meglévő tanyatelken építési munka a meglévő beépítettség mértékéig végezhető.

Mezőgazdasági terület

24. § [ ]

(1) Mezőgazdasági területnek minősül a község teljes beépítésre nem szánt külterülete az erdő -, a közlekedési-, közmű elhelyezési és vízgazdálkodási területek kivételével.

(2) Mezőgazdasági terület általános előírásai

a) [40]A mezőgazdasági terület általános és kertes mezőgazdasági terület.

b) Új beépítés kizárólag szabadonálló lehet min 6m-es oldalkerttel.

c) [41] A mezőgazdasági övezetekben az övezeti határ és telekhatár különbözhet, de építmény csak az építést lehetővé tevő telekrészen helyezhető el.

(3) [42] A mezőgazdasági terület az alábbi övezetekre tagolódik:

a) (Má-1) általános övezet

b) (Má-2) védelmi övezet

c) (Má-3) fejlesztési övezet

d) (Mk-1) kertes övezet

Mezőgazdasági terület övezeti előírásai:

(4) (Má-1) általános övezet

a) Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével:

aa) mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegű építmények, különböző mezőgazdasági szolgáltatások ( javító műhelyek, fafeldolgozók ), termény-, és állatfelvásárlás, tejbegyűjtő, élőállat-, zöldség-, gyümölcsfelvásárlás, élelmiszeripari feldolgozás , sütöde, savanyítóüzem, pince , hűtőház, vágóhíd, élelmiszeraktárak

ab) mezőgazdasági építmények, állattartó épületek, növénytermesztés épületei

ac) Az ellátással kapcsolatos építmények az alábbiak rendelteltetéssel: kiskereskedelem, vendéglátás, szálláshely, sport, falusi turizmus, ismeretterjesztés

ad) [43] Tanya

b) Birtokközpont az OTÉK 29.(6) bekezdése szerinti ingatlanbejegyzésekkel együtt kialakítható.

c) Az építési munka közművesítettségi feltétele, hogy az építtető oldja meg az ivóvíz-, és villamosenergia ellátást, hulladékelszállítást, szennyvízkezelést.

d) Az övezetben a 23. § (5) a) aa)-ac) szerinti építmények az OTÉK29. §(4)-(7) bekezdése szerint helyezhetők el.

e) [44] (Má-1*) jelű övezetben már meglevő tanyatelken max 25m2-es bővítéssel járó épületkorszerűsítés engedélyezhető.

f) [45] (Má-1**) jelű övezetben birtokközpont kizárólag borturisztikai építmények elhelyezése érdekében jelölhető ki.

(5) [46] (Má-2) védelmi övezet előírásai:

a) A vízügyi és természetvédelmi kezelést és kutatást szolgáló létesítmények korlátozás nélkül elhelyezhetők.

b) (Má-2*) alövezet csak gyepművelésű lehet

c) (Má-2*) alövezetben építmény nem helyezhető el.

(6) [47] (Má-3) fejlesztési övezet: Az övezetben az OTÉK szerint mezőgazdasági területen építhető építmények sem helyezhetők el, kivéve a megújuló energiaforrások műtárgyait és építményeit.

24/A. § [(Mk-1) kertes övezet előírásai]

(1) Nagylétszámú állattartást szolgálók kivételével építmények az általános előírások szerint elhelyezhetők.

(2) Birtokközpont az övezetben nem alakítható ki.

25. § [Vízgazdálkodási területek]

(1)15 (V) Vízgazdálkodási területbe a csatorna vízügyi szakhatósági kötelezettségű sávjukkal tartoznak és az 1. mellékletet képező szabályozási tervben ábrázoltak.

(2) Vízgazdálkodási területre az általános rendelkezések vonatkoznak

25/A. § [Szabadidős terület]

(1) (Ksz) Szabadidős terület község sport-, szabadidős-, pihenés-, és a testedzés céljára szolgáló területe.

(2) A területen sportépítmény és az alaprendeltetéshez kapcsolódó építmények elhelyezhetők és vízfelület alakítható.

(3) Beépítettség: max. 2 %

(4) Építménymagasság: max. 4,5 m

(5) Zöldfelület: min. 40%

(6) A terület az ültetési távolság figyelembevételével őshonos fajtákkal körbefásítandó.

(7)16

25/B. §17 [Kb-Rt Rendezvényterület céljára szolgáló területen]

(1) A mezőgazdasági hasznosításon túl hitéleti-, vendéglátó- és sportépítmény, lakóépület, szállásépületek, valamint a turizmust szolgáló egyéb építmények elhelyezhetők és vízfelület kialakítható.

(2) Beépítettség: max. 2 %

(3) Kialakítható telek: min. 2500 m2

(4) Építménymagasság: max. 7,5 m, hitéleti épület esetében növelhető, de az épület legmagasabb pontja legfeljebb 15 m lehet.

(5) Zöldfelület: min. 60%.

VII. Fejezet

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELEM ELŐÍRÁSAI

26. § [ ]

(1)18

(2) A település területén található természetes vízfolyások magas partvonulatai a 2001. évi LXIV. tv. szerint régészeti érdekű területek.

(3) Művelési ág váltásánál (különösen szőlő, gyümölcs és erdő telepítése esetén) továbbá minden szántási mélységet meghaladó földmunkával járó fejlesztésnél, beépítésnél a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal véleményét ki kell kérni mindaddig, amíg a település teljes közigazgatási területének régészeti topográfiája elkészül, és a nyilvántartott adatok a Helyi Építési Szabályzatában rögzítésre nem kerülnek.

VIII. Fejezet

KÖZTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

27. § [ ]

(1) A közterületek lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza: azt terület-felhasználási határvonalként vagy szabályozási vonalként ábrázolja.

(2) Önálló övezetbe tartozó közterületekre vonatkozó építési, környezetalakítási szabályokat a közlekedési terület övezeti előírásai tartalmazzák.

(3) Utcai fasor az alábbiak figyelembevételével telepítendő: telekhatártól, épülettől kiskoronájú fa: min 2,0m, középkoronájú fa min2,5m, nagykoronájú fa min3,5m

(4) Magas és mélyépítési munkák miatt a növényzetben keletkezett kárra a faérték számítás alapján megváltási ár szabható ki.

IX. Fejezet

ÉRTÉKVÉDELEM ELŐÍRÁSAI

28. §19

29. § [ ]

(1) A település teljes közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében alkalmazni kell A kulturális örökségvédelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényt, mivel ezek a lelőhelyek a törvény erejénél fogva ex lege védettek.

(2) A település területén található természetes vízfolyások magas partvonulatai a 2001. évi LXIV. tv. szerint régészeti érdekű területek.

(3) -

(4) [51][52] Azonosított régészeti lelőhelyek a következők:

a) Görög tanya: 0214/24, 0214/25, 0214/26, 0214/27

b) Görög-tanya 1.: 0208/26, 0214/28, 0214/19, 0214/17, 0214/18, 0214/16, 0214/22, 0214/21

c) Görög tanya 2.: 0214/21, 0214/22, 0214/23, 0214/19, 0214/28, 0208/26, 0214/24

d) Templomrét-Rácz-tanya: 0194/20, 0193/2, 0193/30, 0193/26, 0193/25

e) Határdomb: 085, 087, 086/1, 0406/16, 0258, 0261/44, 0259

f) M5 út 104. lelőhely: 0301/5, 0301/14, 0372/59, 0372/124, 0372/115, 0375/1

g) M5 út 106. lelőhely: 0299/12, 0299/44, 0299/43, 0299/13

h) M5 út 107. lelőhely: 0285/2, 0285/6, 0285/44

i) M5 út 108. lelőhely: 012/88, 012/89, 012/90, 0285/2, 0285/44, 0299/41, 0292/1, 012/91, 76/34

j) M5 út 109. lelőhely: 0286/3, 0286/22, 0285/39

k) M5 út 110. lelőhely: 0287/16, 0287/17

l) M5 út 111. lelőhely: 0295/25

m) M5 út 112. lelőhely: 0295/19, 0295/16, 0295/15, 0295/17, 0295/3, 0292/2, 0295/18

n) M5 út 113. lelőhely: 0288/12

o) M5 út 113/a lelőhely: 0288/54, 0288/38, 0288/37, 0288/36, 0288/16, 0288/12

p) M5 út 114. lelőhely: 0295/33

q) M5 út 115. lelőhely: 0288/9, 0288/11, 0288/10, 0287/22, 0288/54, 0282/49, 0282/48

r) M5 út 116. lelőhely: 0295/30, 0295/39

s) M5 út 167. lelőhely: 0288/10, 0288/11

t) 104. számú tanya: 0255/35

u) Roskó-tanya: 0267/4, 0267/9

v) Pintér-tanya: 033/8, 033/9

w) Hátas-dűlő: 037/35, 037/6, 037/7, 037/9, 037/11, 037/10, 037/8, 037/47, 037/36

x) Horvát Tranzit 110.: 061/30, 061/29, 061/31, 061/5, 061/34, 061/4, 061/35, 061/32, 061/36, 061/49, 060, 061/6, 059/14, 061/47, 061/48

y) Pintér-tanya 1.: 033/8, 033/7, 033/6, 033/5, 033/9, 033/10

z) Pintér-tanya: 017/17, 017/13, 017/11, 017/10, 017/9, 029/1, 033/12, 033/4, 033/5, 033/7, 033/6

aa) Faluszél Ny: 040, 039/25, 039/26, 039/29, 039/53, 039/37, 039/47, 039/48, 039/50, 039/43, 039/44

bb) Székes: 049/11, 049/7

cc) Róka-dűlő: 05/64

dd) Székes II.: 031, 047, 049/11, 046, 049/7, 032/12, 030/18

ee) M5 út 165. lelőhely: 040/18, 05/48, 04/72, 04/104, 04/103, 05/2

ff) HT 138, M5 autópálya: 04/58, 04/92, 04/72, 04/35, 04/86, 04/91, 04/76, 040/22, 040/42, 040/43

X. Fejezet

VÉDETT ÉS VÉDŐTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

30. § [ ]

(1) Az természetvédelem érdekében szükséges építési korlátozásokat a mezőgazdasági terület vonatkozó övezeti előírásai tartalmazzák.

(2) Az egyes vonalas létesítmények védősávjában építés csak az illetékes szakhatóság hozzájárulásával lehetséges:

a) vízügyi védőterületek vonatkozó jogszabályok és rendelkezések szerint

b) közlekedési védőterület az utak tengelyétől külterületen 50-50m

c) távvezeték hálózati energiaellátó és közműlétesítmények védőterületi az illető szabványnak megfelelően: földgáz távvezeték ( NA 150 ) 60 -63 bar , 20 -20 m elektromos távvezeték 120 kV 13 - 13 m, 25 -30 kV 5 - 5m

d) közművek védőtávolságai: vízvezeték MSZ 7482/2-80 szerint, gázvezeték MSZ 7487 szerint

e) nagy és kisfeszültségű föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos 4m-nél magasabb mezőgazdasági kultúrák telepítése.

f) Nagylétszámú állattartás védőterülete szakhatósági állásfoglalás szerint jelölhető ki és saját telken belül biztosítandó.

XI. Fejezet

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

31. § [ ]

(1) Kunszállás Község Képviselő-testülete e rendelet elfogadásával egyidejűleg az alábbi sajátos jogintézményekkel él és rendelkezik azokról:

a) építési tilalom

b) közút céljára való lejegyzés

c) útépítési és közművesítési hozzájárulás

d) településrendezési kötelezések, amely:

da) helyrehozatali kötelezettség

db) [53] beültetési kötelezettség

e) [54]elővásárlási jog

(2) Építési tilalom: 330 hrsz ingatlanra

(3) Helyi közút céljára történő lejegyzés: Helyi közút céljára lejegyzésre kerülhetnek a szabályozási tervben szerinti KÖu jellel lehatárolt területek, 316 hrsz ingatlan déli része.

(4) Útépítési és közművesítési hozzájárulás: A települési önkormányzat az útépítési és közművesítési hozzájárulásról külön rendelkezik.

(5) Helyrehozatali kötelezettség: Településkép védelme érdekében helyrehozatali kötelezettség elrendelésére a Jegyzőt felhatalmazza az alábbi esetekben: szélsőséges időjárás esetén balesetveszélyes tetőhéjazat, homlokzatburkolat, homlokzatvakolat 50%-nál nagyobb hiánya, pikkelyes fedés (cserép, pala) szerkezet bitumenes feketelemez fedése, közízlést sértő homlokzati festés-, ill. ábrázolás

(6) Beültetési kötelezettség[55]: Beültetési kötelezettség vonatkozik a szabályozási terv szerinti telekrészekre.

(7) [56]Az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg a következő területeken:

a) (Gksz*) építési övezetben a Júlia malomtól a 04/92 hrsz-ú telek déli határáig.

b) (Lke-1) kertvárosias lakóterületi övezettel érintett telkeken.

c) (Lf-1) falusias lakóterületi építési övezetben a fülöpjakabi út déli oldalán a Kölcsey utcai teleksor déli határától nyugatra.

d) Fülöpjakabi út északi oldalán az (Má-3) övezettel érintett telkeken.

31/A. § [Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei]

(1) A III. katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján az elégséges védelmi szint az alábbiak szerint érvényesítendők:

a) Riasztás: a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatásának tervezése (különösen a más szervezetnél rendszeresített, de erre a célra alkalmas eszközök)

b) Lakosságvédelmi módszer: a kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően

c) Felkészítés: a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával.

d) Védekezés:

da) kizárólag a védekezési feladatok ellátásához szükséges polgári védelmi szakalegységek megalakítása

db) önkéntes segítők, karitatív szervezetek bevonásának tervezése

e) Induló katasztrófavédelmi készlet: induló katasztrófavédelmi készlet tervezése

(2)

XII. Fejezet

ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

32. § [ ]

(1) Jelen rendelet alkalmazása tekintetében:

a) kialakult állapot: az építési övezeti előírásoktól eltérő, a korábbi szabályoknak megfelelően kialakult beépítés

b) meglévő épület: jogerős építési ill. használatbavételi engedéllyel rendelkező ill. több mint 10 éve használatba vett épület

c) szolgálati lakás: a tulajdonos-, használó-, és a személyzet számára lakás, amelyhez önálló telek nem tartozhat.

d) háztartással kapcsolatos épület: a háztartással kapcsolatos nyárikonyha, mosókonyha szárító, barkácsműhely, tárolóépítmények (tüzelőanyag, szerszámkamra, szín, fészer,magtár, góré, csűr, pajta és más tároló) állattartó épületek, jármű tároló (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.)

e) meglévő tanyatelek: külterület lakóházhoz tartozó telek „kivett” illetve „udvar” nyilvántartású része

f) [58]homlokzatmagasság: a rendezett terepszinttől a fal és a tetőszerkezet metszéspontja között mért függőleges távolság, amely e rendelet függeléke szerint számítandó.

(2) Jelen rendelet kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba.

(3) Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

(4) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg a község rendezési tervéhez kapcsolódó helyi építésügyi előírásokról szóló 20/2004.(X.28.) számú rendelet hatályát veszti.

33. §20 [ Átmeneti rendelkezések]

E rendeletnek a 13/2022. (IX.29.) rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 1.§ (3) bekezdés, 2.§ (3) bekezdés, 2.§ (3a)bekezdés, 4.§ (6) bekezdés, 7.§ (1) bekezdés d) pont, 7.§ (2) bekezdés, 10.§ (3) bekezdés d) pont, 10.§ (4) bekezdés a) pont, 15.§, 17.§ (2) bekezdés, 17.§ (5) bekezdés, 19/A.§, 19/C.§, 20.§ g) pont, 25.§ (1) bekezdés, 25/A.§ (7) bekezdés, 25/B.§, 26.§ (1) bekezdés, és 28.§-át az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyben akkor kell alkalmazni, ha az az építtető számára az R. hatálybalépését megelőző rendelkezés alkalmazásához képest kedvezőbb előírásokat tartalmaz.

1

Az 1. § (3) bekezdése a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdése a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3a) bekezdését a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 4. § (6) bekezdését a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

5

A 7. § (1) bekezdés d) pontja a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

6

A 7. § (2) bekezdése a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 10. § (3) bekezdés d) pontját a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 10. § (4) bekezdés a) pontja a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 15. §-t a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 17. § (2) bekezdését a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 17. § (5) bekezdését a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 12. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 19/A. § a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

13

A 19/C. §-t a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

14

A 20. § g) pontját a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.

15

A 25. § (1) bekezdése a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 25/A. § (7) bekezdését a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 12. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 25/B. §-t a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-a iktatta be.

18

A 26. § (1) bekezdését a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 12. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 28. §-t a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 12. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 33. §-t a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 9. §-a iktatta be.

21

Az 1. melléklet a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

22

A 2. melléklet a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.