Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.21.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 01. 31

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága és Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya     A rendelet hatálya Mélykút Város Önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra             valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai


       

[1](1)   A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

költségvetési bevételek összegét                                                     1 525 327 667 Ft-ban

költségvetési kiadásainak összegét                                                 2 609 649 464 Ft-ban

költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                            - 1 084 321 797 Ft-ban

     ezen belül a

működési célú egyenlegét                                                                  - 24 553 796 Ft-ban

felhalmozási célú egyenlegét                                                        - 1 059 768 001 Ft-ban

állapítja meg.


            A finanszírozási bevételek összegét                                                1 137 114 419 Ft-ban

            A finanszírozási kiadások összegét                                                      52 792 622 Ft-ban

            A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét                        1 084 321 797 Ft-ban


állapítja meg.

     


[2](2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 24 553 796 Ft előző évi működési célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el és a hiány külső finanszírozására 40 000 000 Ft likviditási célú hitel igénybevételét hagyja jóvá. A finanszírozási kiadások finanszírozása érdekében a képviselő- testület 12 792 622 Ft előző évek működési célú költségvetési maradványának igénybevételét és 40 000 000 Ft likviditási célú hitel törlesztését rendeli el.


[3](3) A felhalmozási hiány 1 059 768 001 Ft összegéből 847 022 603 Ft-ot a hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevételét és 85 072 638 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el. A hiány külső finanszírozására 127 672 760 Ft fejlesztési célú hitel igénybevételét hagyja jóvá. A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.  A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitel igénybevételével történik. A hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.”


3. § A költségvetés részletezése


(1)       A költségvetési bevételeket forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten és a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő- testület kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(2)       A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(3)       Az önkormányzat részére a 2019. évi általános működési és ágazati feladatok ellátására biztosított támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4)                   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5)                   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint részletezi.

(6)                   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6., 6/a. – 6/ d. mellékletek szerint határozza meg.

(7)       A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti megoszlását, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az önkormányzati, polgármesteri hivatali továbbá költségvetési szervenként a 7., 7/a. – 7/d. mellékletek szerint határozza meg.

(8)       Az önkormányzat által adott egyéb működési támogatásokat államháztartáson kívülre a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

             (9) Az önkormányzat által adott egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülre     a 9. melléklet szerint                   hagyja jóvá.

             (10) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből   származó tárgyévi                     fizetési kötelezettség megállapításához a 10.   melléklet tartalmazza.

             (11)     Az önkormányzatnak 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11.                       melléklet                            részletezi.

(12)     Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.

            [4](13) Az önkormányzat a kiadások között 20 668 227 Ft általános tartalékot, és 49 107 804 Ft céltartalékot állapít meg a 13. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

(14)     Képviselő- testület Mélykút Város Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(15)     Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást 16. melléklet szerint hagyja jóvá.4. § Költségvetés végrehajtásának szabályai


(1)       Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)       Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)       A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)       Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-áig, vállalható kötelezettség.

(5)       Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6)       A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7)       Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8)       A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


5. § Előirányzatok módosítása


(1)       A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2)       A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3)       Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4)       A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5)       A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles betartani.


6. § A gazdálkodás szabályai


            (1)       A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények                    vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

            (2)       Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez,                                    gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi                     szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért,             a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

           (3)       A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által               elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

           (4)       Az intézmények pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a gazdálkodási feladatot ellátó                  költségvetési szerv pénzügyi ügyintézője igényelése alapján.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


             (1)       Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg,                           melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az                                    intézmények esetében az intézményvezető felelős.

             (2)       Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő                     működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. § Egyéb rendelkezések


(1)       A Képviselő testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét 2019. évben 150 000 Ft határozza meg.

(2)       Az önkormányzat a saját forrásai terhére a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában -a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 51 000 Ft-ban állapítja meg Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 50. §. (6) alapján.

(3)       A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat által fejezeti kezelésű előirányzatokra vagy költségvetési támogatásokra benyújtandó támogatási igény esetében- a pályázat benyújtását jóváhagyó, és a saját forrás biztosításáról szóló külön képviselő- testületi döntés nélkül- az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról, azzal, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez képviselő- testületi döntés szükséges.

(4)      Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott értékhatár esetenként 500 000 Ft.

(5)      Mélykút Város Önkormányzat és a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. között létrejött közművelődési megállapodás alapján Mélykút Város Önkormányzat Képvislő- testülete a Nonprofit Kft. részére az által ellátott közművelődési tevékenységre 1 700 000 Ft/hó hozzájárulást határoz meg.


9. § Záró és vegyes rendelkezések            Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.


           Mélykút, 2019. február 12.                      Kovács Tamás                                                                Kónya Tímea

                         polgármester                                                                      aljegyző            Záradék:


            A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


            Mélykút, 2019. február 21.


                                                                                                           Kónya Tímea

                                                                                                                aljegyző


[1]

A 2. § (1) bekezdése a 3/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2020. január 31. napjától.

[2]

A 2. § (2) bekezdése a 3/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2020. január 31. napjától.

[3]

A 2. § (3) bekezdése a 3/200.(I.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2020. január 31. napjától.

[4]

A Rendelet 3. § (13) bekezdése  a 3/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2020. január 31. napjától.

Mellékletek