Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a település közterületei elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés a házszám-megállapítás helyi szabályairól szóló 18/2014 (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 24

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a település közterületei elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés a házszám-megállapítás helyi szabályairól szóló 18/2014 (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.24.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 3. pontjában és az 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A település közterületei elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás helyi szabályairól szóló 18/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Új közterület kialakításánál a Képviselő-testület dönt az elnevezéséről. Meglévő közterület nevének módosítását írásban kérheti az érintett ingatlantulajdonosok, haszonélvezők, és az érintett közterületen lakcímmel rendelkezők legalább 60%-a.”

2. § A település közterületei elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás helyi szabályairól szóló 18/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet 8. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A (2)-(10) és (12) bekezdésben foglaltaktól eltérni a helyi hagyományok figyelembevételével lehet.”

3. § Hatályát veszti A település közterületei elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás helyi szabályairól szóló 18/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-a,

b) 3. §-a.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.