Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásának helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 15

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásának helyi szabályairól

2022.10.15.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019.(XI.01.) önkormányzati rendelet 61. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) Szendrő Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) ellenszolgáltatás nélkül szociális célú tűzifát (a továbbiakban: támogatás) biztosít azon rászoruló személy részére, aki Szendrő városában életvitelszerűen él, az általa lakott lakás fűtését vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel biztosítja, és a rendeletben szabályozott egyéb jogosultsági feltételeknek megfelel.

(2) A támogatás természetbeni ellátás formájában kerül megállapításra.

(3) A tűzifa támogatásra valamennyi jogosult azonos mértékben jogosult.

2. § (1) Amennyiben a támogatásban részesített személy a részére biztosított tűzifát nem a kérelemben megjelölt ingatlan fűtésére használja fel, vagy azt értékesíti, továbbá utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, köteles a részére biztosított juttatás ellenértékét és a kiszállítás költségét 30 napon belül megtéríteni.

(2) A jogosulatlan és rosszhiszemű igénylő két évre kizárásra kerül a tüzelőanyag támogatás rendszeréből.

3. § A rendeletben használt fogalmakra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.26.) Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A támogatás feltételei

4. § (1) A rendelkezésre álló támogatási keret erejéig szociális célú tűzifa támogatásra az a személy jogosult, aki a kérelem benyújtásának időpontjában

a) a Szoctv. szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

b) a Szoctv. szerinti időskorúak járadékára jogosult,

c) a Szoctv. szerinti ápolási díjra jogosult,

d) települési támogatásra - e támogatásban részesülők közül különösen lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez kapcsolódó támogatásra - jogosult,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel,

g) a Szoctv. 42. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott nyugdíjszerű ellátásban részesül vagy a 65. életévét betöltötte és a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét,

h) egészségi állapota miatt rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azokat a jogosultakat, akik megfelelnek az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban felsorolt feltételeknek.

5. § Támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanra több kérelem kerül benyújtásra az elbírálás a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

6. § Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra – függetlenül a 4. §-ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett;

b) azon ingatlan tulajdonosa vagy használója, aki igénylését üresen álló, vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlanra nyújtja be,

c) olyan ingatlanra vonatkozóan nyújt be kérelmet, amely vegyes tüzeléssel egyáltalán nem fűthető.

7. § A Szendrőben lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak azon ingatlan vonatkozásában jogosult támogatást igényelni, amelyben életvitelszerűen lakik.

A kérelem benyújtása és a támogatás elbírálásának eljárásrendje

8. § (1) A kérelmet a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) ügyfélszolgálatán az erre a célra rendszeresített nyomtatványon 2022. …… napjától 2022. …………… napjáig kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A 4. § (1) bekezdés g)-h) pont szerinti rászorultságot az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

a) kérelmező, és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, 2022. évre vonatkozó igazolás másolata,

b) a kérelmező egészségi állapotát igazoló dokumentum (kórházi zárójelentés, szakorvosi igazolás).

(3) Ha a jogosultsági feltételek hitelességét a Hivatal a hivatalos tudomása alapján vitatja, környezettanulmányt kell készíteni.

9. § Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális tűzifa juttatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a Polgármesterre ruházza át.

10. § A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

A támogatás forrása

11. § A támogatás forrásaként kizárólag a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt pályázaton elnyert összeg, és az önkormányzat által biztosított saját forrás szolgál.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2022. október 15-én lép hatályba, és 2023. május 31-én hatályát veszti.