Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 01. 27

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

2023.01.27.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény 6.§ (4) bekezdésében és a 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (XI.01.) önkormányzati rendelet 61. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.1

1. Általános rendelkezések

1. §2 A rendelet hatálya Szendrő Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a tulajdonában álló Szendrő belterület 623 hrsz-ú köztemetőre, a Szendrő, belterület 631 hrsz. alatti ingatlanon található ravatalozó és a hozzá kapcsolódó halotthűtő funkciójú felépítményre, azok fenntartásával, üzemeltetésével, illetve az azokban folytatott közszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységekre, a közszolgáltatást igénybe vevőkre, a vállalkozási tevékenységet folytatókra, valamint a köztemető látogatójára terjed ki.

2. § (1) A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az Önkormányzat a Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (3752 Szendrő, Hősök tere 6.) (a továbbiakban: Üzemeltető) útján gondoskodik.

(2)3

3. § A köztemető infrastrukturális létesítményeire a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak irányadók.

4. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók.

2. A temetési helyek kialakítása

5. § A köztemetőt sírhelytáblákra, a számozott sírhelytáblákat sorokra, a sorokat számozott sírhelyekre kell osztani.

6. § Temetkezésre szolgáló helyek:

a) egyes sírhely,

b) gyermeksírhely,

c) kettes sírhely,

d) sírbolt (kripta)

e) urnasírhely,

f) urnasírbolt,

g) közös sírhely

h) díszsírhely.

7. § Üzemeltető határozza meg, hogy az egyes sírhelytáblák, sírsorok milyen temetési célra vannak fenntartva.

8. § A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba a koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelyre rátemetéssel engedélyezhető.

3. A temetési helyek használata

9. § A temetési hely felett - díszsírhely kivételével – rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet megszerezni.

10. § Koporsós temetés esetén temetési hely a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltakon túl gyermeksírhely lehet.

11. § (1) A temetőben korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról Üzemeltető gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhunyt közeli hozzátartozója. A kiadás tényét a nyilvántartásban fel kell jegyezni.

(2) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről gondoskodóval, úgy az urna kiadásához a temetésről gondoskodótól kell hozzájárulást beszereznie a kérelmezőnek.

12. § Egy urnafülkében lévő adott urnahelyre csak egy urna helyezhető el. A sírhelybe és sírboltba elhelyezhető urnák számát a temetési hely befogadó mérete határozza meg.

13. § A síremléket szilárd alapra kell építeni. A síremlék és a sírjel nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

14. § Szegélykő, síremlék, sírbolt nem terjedhet túl az erre a célra megállapított területen.

15. § A sírok fölé emelt síremlékek és fejfák karbantartásáról, helyreállításáról saját költségén a létesítő, illetve annak örökösei, hozzátartozói kötelesek gondoskodni. Kötelesek továbbá a síremlékek állapotát folyamatosan ellenőrizni annak érdekében, hogy baleset- vagy életveszélyes helyzet ne alakulhasson ki.

16. § A síremlék, sírbolt szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását Üzemeltető ellenőrzi. A rá- és mellétemetéskor elbontott síremléket a rendelkezésre jogosult, vagy megbízottja köteles a szétszedést követően azonnal a temető területéről elszállítani, kivéve, ha az visszaépítésre kerül.

17. § A régi sírkövek kegyeletből és kultúrtörténeti érték miatt Üzemeltető által erre a célra kijelölt helyen (síremlék park) felállítandók.

4. A temetési helyek méretei

18. § (1) A temetési helyek méretei:

a) felnőtt egyes sír hossza 2,10 m, szélessége 0,90 m, mélysége 2 m;

b) felnőtt kettős sír hossza 2,10 m, szélessége 1,80 m, mélysége 2 m;

c) 14 éven aluli gyermeksír hossza 1,30 m, szélessége 0,60 m, mélysége 2 m;

d) urnasír hossza 0,80 m, szélessége 0,60 m, mélysége 1 m;

e) sírbolt

(2) földfelszín feletti méretek:

a) háromszemélyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 2,50 m

b) hatszemélyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,00 m

(3) földfelszín alatti méretek:

a) háromszemélyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 0,90 m, mélysége 2,60 m

b) hatszemélyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 1,80 m, mélysége 2,60 m

(4) A sírdombok magassága legfeljebb 0,5 m lehet. A sírdomb felhantolása nem kötelező.

19. § A temetési helyek egymástól való távolsága

a) a sírhelyek oldaltávolsága 0,60 m

b) gyereksírok oldaltávolsága 0,30-0,60 m

c) sorok közötti távolság 0,60-0,80 m.

20. § Felnőtt sírhelyre vonatkozó díj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 14 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lennie.

21. §4

5. A temetkezési hely feletti rendelkezési jog

22. § (1) A temetési helyek használati idejét (rendelkezési jog) a sírhelyre első alkalommal történt temetés, vagy a megváltás napjától kell számítani. Lejárat után a temetési hely használati ideje az újraváltás időpontjában meghosszabbodik.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) egyes és kettes, valamint gyermek-sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó rátemetéstől számított 25 év,

b) urnasírhely és urnafülke esetén 25 év,

c) sírbolt esetén 60 év,

d) urnasírbolt esetén 25 év.

23. § A rendelkezési jog időtartama leteltét követő megváltás időtartama megegyezik a (2) bekezdésben foglaltakkal.

24. § (1) A kettős sírhely használati ideje a második temetés napjától számított 25 év.

(2) Ha a kettős sírhely megváltásától számított 25 éven belül nem történik meg a második betemetés, a kettős sírhely további használati jogát – az első 25 év elteltétől számítva – csak újraváltással lehet fenntartani.

25. § A temető megszüntetése, áthelyezése esetén a még be nem temetett, vagy exhumálással megüresedett temetési hely le nem járt használati jogát, az új temető területén biztosítani kell.

6.5 A temetkezési hely megváltásának díja és a temetőfenntartási hozzájárulás díja

26. §6 (1) A temetkezési helyek megváltási díja 0 Ft.

(2) A temetőfenntartási hozzájárulás díja 0 Ft.

7. Díszsírhely

27. § (1) Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete díszsírhelyet adományozhat azon elhunyt személyeknek, akik a város közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

(2) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját írásban értesíteni kell.

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjmentes. További közeli hozzátartozó – az özvegy kivételével – a díszsírhelyen csak díj ellenében temethető el.

(4) A díszsírhely gondozásáról az elhunyt hozzátartozói, hozzátartozó hiányában az Önkormányzat köteles gondoskodni.

8. Sírbolt

28. § (1) Sírboltot csak a vonatkozó hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően lehet építeni.

(2) A készítendő sírboltról vázlatos tervet kell készíteni, amelyet az Önkormányzatnak az építkezés megkezdése előtt be kell mutatni. A kegyeletet vagy a közízlést sértő síremlék, sírbolt felállítását az Önkormányzatnak jogosult megtiltani.

29. § (1) A sírbolt helyének kitűzését az Önkormányzat megbízottja vállalkozó jelenlétében a helyszínen végzi el.

(2) A sírbolt feletti rendelkezési jogot csak a sírbolt létesítője, valamint örökösei gyakorolhatják.

30. § (1) A sírboltba azon személyek temethetők el, akiket a létesítő a sírboltkönyvbe bejegyeztetett. Amennyiben a sírbolt létesítője a temetkezési jogosultságáról a sírboltkönyvben, vagy végrendeletben nem rendelkezett, a sírboltba az elhunyt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temetkezhetnek.

(2) A sírboltba koporsóban annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyesre azt építették. Ezen felül a sírboltba – kapacitásának és méretének figyelembe vételével – urnák is elhelyezhetők.

31. § A kiásott sírbolt helyeket az alépítmény elkészültéig baleset megelőzésére alkalmas védőkorláttal körbe kell keríteni.

32. § A temetőben temetkezési szolgáltatásokat az a temetkezési szolgáltató láthat el, amely a temetkezési szolgáltatókkal szemben támasztott jogszabályi követelményeknek megfelel, és a temető üzemeltetőjével temetésenként megállapodott.

33. § A temetőben egy időben egy temetés tartható. Ugyanazon a napon tartandó temetések között legalább 1 óra különbséget kell tartani.

34. § (1) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó a temetés időpontját köteles legalább 48 órával a temetés előtt Üzemeltetőnek bejelenteni.

(2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető Üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és az érdekeltekkel.

35. § Amennyiben a temetés az Önkormányzat költségén történik, a temetés módját az Önkormányzat határozza meg.

9. A ravatalozó használatának rendje

36. § (1) Ravatalozni csak a temetőben arra kijelölt helyen szabad. A ravatalozót a temetés megkezdése előtt legalább 1 órával a gyászolók részére ki kell nyitni.

(2) A ravatalozó igénybevételéért fizetendő díjakat az 1. melléklete tartalmazza.

10. A temető használatának rendje

37. §7 A köztemető április 1. napjától szeptember 30. napjáig 6.00 órától 21.00 óráig, október 1. napjától március 31. napjáig 7.00 órától 18.00 óráig tart nyitva

38. § A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak az Üzemeltetőnek történő előzetes bejelentés után szabad kivinni.

39. § A temető folyamatos tisztántartásáról, a rendezett környezet biztosításáról, a növényzet gondozásáról Üzemeltető gondoskodik. A sírok, síremlékek gondozása, annak gyomtalanítása a hozzátartozók feladata.

40. § (1) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. Valamennyi koszorú-, virág- és egyéb növényhulladékot, valamint a sírok díszítéséből adódó bárminemű hulladékot az erre kijelölt lerakóhelyen, illetve konténerben kell elhelyezni. A temetőben keletkezett hulladék kijelölt helyen történő elhelyezése díjmentes.

(2) A temetőben keletkező hulladék kezeléséről, elszállíttatásáról Üzemeltető a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet előírásai alapján gondoskodik.

(3) A nem a temetőből származó hulladékot a temető területén elhelyezni tilos.

41. § (1) A temetési helyekre egynyári, vagy évelő, lágyszárú dísznövények ültethetők. Fás szárú növény ültetése esetén annak kifejlett magassága nem érheti el az 1 méter magasságot és a szomszédos temetkezési helyek megközelítését, gondozását nem akadályozhatja.

(2) Amennyiben a sírhelyre ültetett növény a sírhely határán túlnő, a sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a növényt visszanyesni, vagy a növényt a sírhelyről eltávolítani.

42. § A temetőben a hely szellemének, csendjének és a kegyeletnek megfelelő magatartást kell tanúsítani.

43. § A temető területén 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. A gyermek által okozott károkért a gyermeket felügyelő felnőtt felelősséggel tartozik.

44. § A temetőben tüzet rakni tilos, gyertyát égetni a vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása mellett lehet.

45. § A temetőben a sírhelyek között pad engedéllyel helyezhető el.

46. § Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sír feltöltésére használni.

47. § (1) Tilos a sírokra elhelyezett kegyeleti tárgyakat, a díszítésre használt anyagokat, a sírokra ültetett növényeket beszennyezni, megrongálni, eltulajdonítani.

(2) Az egyes sírhelyek díszítésére szolgáló tárgyak, növények, koszorúk eltávolítását csak a rendelkezni jogosult, vagy megbízottja végezheti.

48. § A temető területére állatot bevinni – a vakvezető és rendészeti munkát segítő kutya kivételével – tilos.

49. § A temetőben reklámot, hirdetést – a gyászjelentés kivételével – elhelyezni tilos.

11. Építési munkálatok végzése

50. §8

51. § (1) Üzemeltető engedélye szükséges az építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.

(2) A munkálatokat a megkezdésük előtt minimum 5 nappal korábban be kell jelenteni a Üzemeltetőnek.

(3) Üzemeltető engedélye nélkül, vagy attól eltérő módon végzett munka esetén a temető fenntartója a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmezett állapot megszüntetésére.

52. § (1) Temetés esetén a temetés idejére a munkálatokat fel kell függeszteni.

(2) A munka elvégzését követően a munkaterületet a vállalkozónak rendezett, tiszta állapotban kell átadni Üzemetető résére, a maradék építési anyagot a vállalkozó köteles elszállítani.

53. § A síremléképítés- és felújítás során keletkező hulladék a kijelölt hulladéktárolóban nem helyezhető el, azt a tevékenységet végző vállalkozó köteles elszállítani.

54. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

A ravatalozó igénybe vételéért fizetendő díjak

1. Ravatalozó urnás 10.000,- Ft/alkalom

2. Ravatalozó koporsós (kegyeleti szertartás hűtés nélkül) 10.000,- Ft/alkalom

3. Ravatalozó koporsós (24 órás hűtőhasználattal) 15.000,- Ft/alkalom

4. Halotthűtés 1 napra 5.000,- Ft

5.9 Halotthűtés 3. naptól 7.500,- Ft/nap

6.10

2. melléklet11

1

A bevezető a Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § a Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdését a Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 21. §-t a Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 6. alcím címe a Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 26. § a Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 37. § a Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 50. §-t a Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1. melléklet 5. pontja a Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet 6. pontját a Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 7. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 2. mellékletet a Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 7. § e) pontja hatályon kívül helyezte.