Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2020. (III.13.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01- 2022. 08. 01

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2020. (III.13.) rendelet módosításáról

2022.08.01.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §(1) és a 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019.(XI.01.) önkormányzati rendelet 61. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2020. (III.13.) rendelet 1. számú melléklete helyében ezen rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Intézményi térítési díj (nyersanyagnorma) napi összege Ft/fő

Iskola

Napközi

500

tízórai

100

ebéd

281

uzsonna

119

Menza (ebéd)

281

Uzsonna

100

Az intézményi térítési díj összege az általános forgalmi adót nem tartalmazza.