Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról

Hatályos: 2024. 02. 01

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról

2024.02.01.

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. melléklet I.1. pontjának 8) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, III.1. pontjának 5) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Társadalompolitikai Bizottsága, és IV.1. pontjának 1) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kazincbarcika város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel (a továbbiakban együtt: lakcím) rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. §2 E rendelet alkalmazásában:

1. környezettanulmány (helyzetértékelés): a jogosultság megállapításának, vagy fenntarthatóságának ellenőrzésére szolgáló ellenőrzés, amelynek célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak ellenőrzése, kötelezettségei teljesítésének vizsgálata. Készítésében a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ családgondozó szakemberei is részt vehetnek.

2. elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény - különösen árvíz, belvíz, szélvihar, felhőszakadás – hatására és tűzeset miatt bekövetkező kár;

3. gyermekintézmény: Kazincbarcika közigazgatási területén működő bölcsőde, óvoda, általános iskola és középiskola;

4. adósság: önkormányzati lakás utáni lakbér tartozás, távhőszolgáltatási díjtartozás, valamint az épület és fűtéskorszerűsítéssel járó költséghátralékot és a „továbbfinanszírozott” vízdíj hátralékot magában foglaló közös költség hátralék, amelyre vonatkozóan a közös képviselővel az Önkormányzat keretmegállapodást kötött.

5. hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti fogalom.

6. közeli hozzátartozó: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fogalom.

7. család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fogalom.

8. jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalom.

9. egyedülálló: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott fogalom.

10. háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fogalom.

11.3 középfokú iskola: gimnázium, szakgimnázium, szakiskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény.

3. Eljárási szabályok

3. § (1) A települési támogatás keretében nyújtott ellátás (a továbbiakban: ellátás) iránti kérelem – ha jogszabály másként nem rendelkezik - az e célra rendszeresített formanyomtatványon személyesen vagy postai úton a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hatóság), vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton nyújtható be. A formanyomtatványok Kazincbarcika város honlapján és az önkormányzati portálon elérhetőek.

(2) A kérelmező a kérelem aláírásával egyidejűleg írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatóság az illetékes adóhatóságtól a kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó tájékoztatást kérjen. A Hatóság az adatokat köteles bizalmasan kezelni és azokat kizárólag a kérelemben szereplő célra felhasználni.

(3) A Hatóság a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához felhívhatja a kérelmezőt arra, hogy a maga, valamint a vele egy családban, illetve a vele egy háztartásban élő személyek azonosításához szükséges adatairól, vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzon, és az adatokra vonatkozó igazolásokat csatolja. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 10. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A kérelmező jövedelme igazolható:

a) munkabérből származó jövedelem és táppénz
esetén
aa) a munkáltató által kiállított igazolással,
ab) amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni;
b) 4 álláskeresők ellátása esetén a Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (a továbbiakban: Foglalkoztatási Osztály) által kiállított igazolással;
c) nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén
ca) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal és
cb) a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével;
d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével, vagy annak átutalását igazoló banki kivonattal;
e) őstermelők esetén
ea) a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával,
eb) az adóhatóság által kiállított igazolással,
ec) támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással;
f) vállalkozásból származó jövedelem esetén
fa) az adóhatóság igazolásával,
fb) az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással,
fc) az érintett nyilatkozatával;
g) 5 alkalmi munka esetén a havi átlagos jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal;
h) tartásdíj esetén
ha) a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy
hb) teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával, nyilatkozattal;
i) ösztöndíj esetén a felsőfokú oktatási intézmény igazolásával;
j) 6 a Foglalkoztatási Osztály igazolásával arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül.
(5) A havi rendszeres települési támogatás keretében nyújtott ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.
(6) A nem havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás a kérelemre vagy hivatalból az (5) bekezdésben meghatározottakon túl házipénztárból is kifizethető. A kifizetés módjáról a határozatban rendelkezni kell.
(7) A határozatban megállapított kifizetéseket, átutalásokat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal teljesíti.
(8) Az elszámolási kötelezettséggel nyújtott települési támogatás felhasználásáról a jogosult a Hatóságnál a támogatás kifizetését követő 30 napon belül eredeti számlával köteles elszámolni.

4. Környezettanulmány

4. § (1) A tényállás tisztázásához a Hatóság a kérelemben megjelölt lakcímen környezettanulmányt végezhet. Környezettanulmány készítése különösen akkor indokolt, ha:

a) a jelenlegi és a korábban benyújtott bármely települési támogatás iránti kérelem adattartalma ellentmondásban áll egymással;

b) az adatfeldolgozó programban szereplő, a kérelem elbírálásához nélkülözhetetlen adatok eltérnek a kérelemben foglaltaktól;

c) a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti adatok eltérnek a kérelemben szereplő adatoktól.

(2) Ha a Hatóság a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján vitatja, akkor a Szoctv.-ben szereplő vélelmet veszi figyelembe.

(3) Amennyiben a szociális ellátásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (különösen jövedelmi, vagyoni viszonyai, családi állapota, lakhelye) megváltozását, annak bekövetkeztét követő 15 napon belül nem jelenti be, az igénybevevőt visszafizetésre kell kötelezni a Szoctv. 17. §-ában foglaltak szerint.

II. Fejezet

A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátások

5. Települési támogatások

5. §7 Az Önkormányzat a Szoctv. 45. § (1) bekezdése alapján a következő települési támogatásokat nyújtja:

a) beiskolázási támogatás,

b) tanulást ösztöntő támogatás

c) nyelvvizsga megszerzésének támogatása,

d) adósságkezelési támogatás,

e) gyógyszerkiadással összefüggő települési támogatás,

f) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás,

g) egyszeri rezsi kiegészítő támogatás

h) születési támogatás

i) nyári balatoni táboroztatás.

6. Beiskolázási támogatás

6. § (1)8 Beiskolázási rendkívüli települési támogatásra jogosult az az általános vagy középfokú iskolai nappali rendszerű képzésen résztvevő tanuló és legfeljebb 24 éves koráig felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,

a) akinek szülei az erre irányadó jövedelemhatár elérése miatt nem rendelkeznek rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, és

b)9 akinek esetében a család összjövedelme

ba) két személyes család esetén 240.000 Ft-ot,

bb) három személyes család esetén 295.000 Ft-ot,

bc) négy és több személyes család esetén 345.000 Ft-ot

nem haladja meg.

(2) A támogatás összege

a)10 25.000 Ft, amennyiben a családban egy tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező jogosult van,

b)11 30.000 Ft, amennyiben a családban két tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező jogosult van,

c)12 35.000 Ft, amennyiben a családban három vagy több tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező jogosult van.

(3) A kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani minden év augusztus 21. és november 15. napja között.

6/A.13 Tanulást ösztönző támogatás

6/A. § (1)14 Tanulást ösztönző támogatásra jogosult a törvényes képviselő a gyermek, valamint a nagykorú középfokú iskolai tanuló (a továbbiakban együtt: tanuló) 20. életévének betöltéséig a tanulmányi eredményére tekintettel ha:

a) a kérelem benyújtását megelőző legalább egy éve Kazincbarcika Város közigazgatási területén

aa) a törvényes képviselő és a támogatott gyermek azonos címen,

ab) a nagykorú középfokú iskolai tanuló

bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

b) a tanuló általános iskolai vagy középfokú iskolai oktatást nyújtó köznevelési intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonnyal rendelkezik és

c) a családban az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 500.000, -Ft összeget.

(2) A támogatás iránti kérelem benyújtására a kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő jogosult a köznevelésért felelős miniszter rendeletében meghatározásra került tanév rendjére figyelemmel a tanítási év első féléve vonatkozásban tárgyév március 15. napjáig, valamint a tanév vége tekintetében július 31. napjáig. A határidő jogvesztő.

(3) Az egyszeri támogatás összege:

a)15 3,8-4.2 tanulmányi átlag esetén: 10.000 Ft

b)16 4,3-4,5 tanulmányi átlag, vagy "jól teljesített" szöveges értékelés esetén: 15.000 Ft

c)17 4,6-4,99 tanulmányi átlag, vagy "kiválóan teljesített" szöveges értékelés esetén: 20.000 Ft

d)18 5 tanulmányi átlag esetén: 25.000 Ft,

e)19 érettségi vizsgán minden tárgyból jeles érdemjegy szerzése esetén: 50.000 Ft.

(4) A kérelmet a rendelet 8. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) A kérelemhez csatolni szükséges:

a) a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat,

b) érvényes diákigazolvány másolatát,

c) a köznevelési intézmény által a gyermek tanulmányi eredményéről kiállított igazolást, bizonyítvány másolatát,

d)20 a köznevelési intézmény által kiállított érettségi bizonyítvány másolatát a (3) bekezdés e) pontja esetében.

7. Nyelvvizsga megszerzésének támogatása

7. § (1)21 Sikeres nyelvvizsga megszerzésének támogatására jogosult – ide nem értve az alapfokú nyelvvizsgát – az az általános vagy középfokú iskolai nappali rendszerű képzésen résztvevő tanuló és legfeljebb 24 éves koráig az a felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, aki eredeti nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik és

a) akinek a szülei az erre irányadó jövedelemhatár elérése miatt nem rendelkeznek rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, és

b)22 akinek esetében a család összjövedelme

ba) két személyes család esetén 240.000 Ft-ot,

bb) három személyes család esetén 295.000 Ft-ot,

bc) négy és több személyes család esetén 345.000 Ft-ot

nem haladja meg.

(2) A támogatás összege 30.000 Ft.

(3) A kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani, a nyelvvizsga megszerzésétől számított egy éven belül.

8. Adósságkezelési támogatás

8. § (1) Az Önkormányzat lakhatást segítő ellátást biztosít – adósságcsökkentési és adósságkezelési tanácsadás formában – azon szociálisan rászorult család vagy személy részére, aki e rendelet feltételeinek megfelel. A támogatás célja a hátralékos és támogatható közüzemi díjak rendezésének elősegítése, elsődlegesen a támogatott lakhatási biztonságának megteremtése.

(2) Adósságkezelési támogatásra jogosult a következő feltételek együttes fennállása esetén az a személy (a továbbiakban: adós):

a)23 akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 90.000 Ft-ot, egyedül élő esetében 135.000 Ft-ot, és sem neki, sem a vele egy háztartásban együtt élőknek nincs a Szoctv.-ben meghatározott vagyona, kivéve a kérelmező tulajdonában álló, általa lakott vagy haszonélvező által lakott ingatlant,

b) aki tulajdonosként, haszonélvezőként, önkormányzati lakás bérlőjeként életvitelszerűen él a lakásban, tekintet nélkül annak komfortfokozatára, valamint nagyságára, valamint érvényes lakásbérleti szerződéssel rendelkezik,

c) aki vállalja az Önkormányzat által megállapított 25 % önrész megfizetését a támogatást megállapító határozatban megjelölt közüzemi díjak vonatkozásában, és

d) akinek az adóssága meghaladja az 50.000 Ft-ot, és az e rendeletben meghatározott, az adósság kezelésébe bevont adósság valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi,

e) aki együttműködik az adósságkezelési tanácsadóval.

(3) A kezelhető adósság együttes összege legfeljebb 300.000 Ft.

(4) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósság 75%-át és összege legfeljebb 225.000 Ft lehet.

(5) Az Önkormányzat az adósságcsökkentési támogatást egy összegben vagy havi részletekben nyújtja.

(6) Egy összegben nyújtható a támogatás, amennyiben az adós a rá eső önrész egyösszegben történő befizetését vállalja a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.

(7) Havi részletekben folyósítható a támogatás, amennyiben az adós a rá eső önrész megfizetését csak havi részletekben tudja vállalni. A havi részletek megfizetésének 6 hónapon belül teljesülnie kell, amely indokolt esetben további 2 hónappal meghosszabbítható.

(8) Az adósságkezelési tanácsadást a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ látja el.

(9) Az Önkormányzat által nyújtott adósságkezelési támogatást a szolgáltató kizárólag az adós adósságának rendezésére számolhatja el.

(10) Az adósságkezelési támogatás iránti kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani két példányban. A Hatóság az egyik példányt a beérkezést követő 8 napon belül véleményezés céljára megküldi a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ adósságkezelési tanácsadója részére. A tanácsadó 8 napon belül javaslatot tesz a támogatás megítélésére, illetve elutasítására.

(11) Az adósságkezelési támogatásról határozattal kell dönteni és erről az adóst, a szolgáltatókat és az adósságkezelési tanácsadót is értesíteni kell.

(12) Az adósságkezelési támogatás eredményessége érdekében az adós köteles:

a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához,

b) a véglegessé vált döntést követő 15 napon belül az adósságkezelési tanácsadóval megállapodást kötni, és az abban foglaltaknak megfelelően együttműködni az adósságkezelési tanácsadóval,

c) a véglegessé vált határozatban előírt fizetési kötelezettségét teljesíteni,

d) a lakásfenntartási költségeit rendszeresen fizetni,

e) a jogtalanul felvett támogatást visszafizetni,

f) a jövedelmében, lakóhelyében bekövetkezett változásokat 15 napon belül a tanácsadónál vagy a hatóságnál bejelenteni.

(13) Az adósságkezelési támogatás eredményessége érdekében a tanácsadó köteles:

a) tájékoztatni az adóst az őt érintő feltételekről, kötelezettségeiről,

b) az adós hozzájárulásával megvizsgálni az adós háztartásának gazdálkodását és javaslatot tenni a támogatás megállapítására, illetve elutasítására,

c) az adóssal írásbeli megállapodást kötni,

d) az adóst érintő feltételek változásakor jelzéssel élni a Hatóság felé a támogatás módosítása vagy megszüntetése érdekében.

(14) Az adósságkezelési támogatás eredményessége érdekében a szolgáltató köteles:

a) az adósra vonatkozó közüzemi díjakról tájékoztatást adni,

b) az adóssal írásbeli megállapodást kötni az adóst terhelő költségek (önrész) megfizetéséről,

c) az adós részére megállapított támogatást az adós adósságának rendezésére jóváírni,

d) az adós lakásfenntartási díj fizetési kötelezettségének elmaradásáról értesíteni az adósságkezelési tanácsadót.

(15) A támogatást meg kell szüntetni, a jogtalanul felvett támogatást vissza kell téríttetni az Önkormányzat részére, amennyiben az adós:

a) a tanácsadóval és a szolgáltatóval nem működik együtt,

b) az általa vállalt önrészfizetési kötelezettségének annak esedékessé válását követő egy hónapon belül nem tesz eleget,

c) a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének két hónapon keresztül nem tesz eleget,

d) ha az adós meghal, vagy lakóhelye megváltozik.

(16) A támogatás visszafizetését olyan összegű részletekben kell elrendelni, mint amilyen összegben azt az Önkormányzat biztosította.

(17) Adósságcsökkentési támogatásban egy háztartásból csak egy személy részesíthető, illetve a (15) bekezdés a), b), és c), pontja szerinti megszüntetés esetén a támogatás megállapítását követő 48 hónapon belül újabb támogatás nem állapítható meg.

(18) Adósságkezelési támogatás ismételten az eredményesen teljesített fizetést követő három év letelte után még egy alkalommal kérelmezhető, kivételes méltánylást érdemlő esetben harmadik alkalommal is megállapítható.

9. Gyógyszerkiadással összefüggő települési támogatás

9. § (1) Gyógyszerkiadással összefüggő települési támogatásra jogosult az, akinek a havi rendszeres gyógyszer költsége a 7.500 Ft-ot meghaladja és

a)24 családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80.000,-Ft-ot

b)25 egyedül élő kérelmező esetén havi jövedelme nem haladja meg a 100.000,-Ft-ot

(2) A havi gyógyszerigény igazolására a kérelmező háziorvosa jogosult.

(3)26 A támogatás évente összesen legfeljebb 25.000 Ft összeghatárig állapítható meg.

(4) A gyógyszerkiadással összefüggő települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

10. Lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás

10. § (1) Lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatásra jogosult a tulajdonos, a haszonélvező, az állami vagy önkormányzati tulajdonú lakás bérlője.

(2) E alcím alkalmazásában lakhatáshoz kapcsolódó kiadásnak minősül a lakbér, a távfűtés díja és egyéb fűtés költsége.

(3) A támogatás összege háztartásonként havi 5.000 Ft. A lakbér és a távfűtés díjának támogatása közvetlenül a szolgáltató részére kerül átutalásra.

(4)27 A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatásra jogosult a kérelmező, amennyiben a havi jövedelme

a) egy személyes háztartás esetén a 180.000 Ft-ot,

b) két személyes háztartás esetén a 240.000 Ft-ot,

c) három személyes háztartás esetén a 295.000 Ft-ot,

d) négy és több személyes háztartás esetén a 345.000 Ft-ot

nem haladja meg.

(5) A jogosultság időtartama 6 hónap, kezdete a kérelem benyújtást követő hónap első napja. Újabb kérelem a jogosultság hatodik hónapjában nyújtható be.

(6) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(7)28 A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás ugyanazon lakásra a jogosultsági időben csak egy jogosultnak állapítható meg.

11.29 Egyszeri rezsi kiegészítő támogatás

10/A. § (1) Egyszeri rezsi kiegészítő támogatásra jogosult az a kazincbarcikai lakos, aki tulajdonosként, haszonélvezőként, állami vagy önkormányzati lakás bérlőjeként vagy ezek hozzátartozójaként életvitelszerűen él a lakásban, tekintet nélkül annak komfortfokozatára.

(2) Egyszeri rezsi kiegészítő támogatásra jogosult a kérelmező, amennyiben egy főre eső havi jövedelme

a) egy személyes háztartás esetén a 220.000 Ft-ot,

b) több személyes háztartás esetén a 200.000 Ft-ot

nem haladja meg.

(3) Az egyszeri támogatás összege: 35.000 Ft/év

(4) Nem jogosult az egyszeri rezsi kiegészítő támogatásra, aki a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatásban részesül.

(5) Az egyszeri rezsi kiegészítő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.

(6) Az egyszeri rezsi kiegészítő támogatás iránti kérelmet 9. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

12.30 Gyermek születésének támogatása

10/B. § (1) A gyermek születésre tekintettel gyermek születésének támogatására jogosult az a szülő,

a) aki a gyermek születését megelőzően egy éve Kazincbarcika Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint a gyerek és a szülő életvitelszerűen Kazincbarcikán él

b) az újszülöttet saját háztartásában neveli, gondozza és

c) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 500.000, -Ft összeget.

(2) A kérelem benyújtására a kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő, jogosult. A kérelem benyújtható, a gyermek születését követő 90. napig.

(3) A támogatás ugyanazon gyermek tekintetében egy alkalommal állapítható meg. Az egyszeri támogatás összege: 50.000 Ft.

(4) A kérelem a 10. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be.

13.31 Nyári balatoni táboroztatás támogatása

10/C. § (1)32 Nyári balatoni táboroztatás támogatásra jogosult – Kazincbarcika Város közigazgatási területén 6 hónapja bejelentett lakóhellyel rendelkező

a) törvényes képviselő, aki a családjában kazincbarcikai általános iskolai vagy középfokú iskolai oktatást nyújtó köznevelési intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermeket nevel,

b) a kazincbarcikai középfokú iskolai oktatást nyújtó köznevelési intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonnyal rendelkező nagykorú tanuló 20. életévének betöltéséig

amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 500.000, -Ft összeget. A támogatás egy családon belül valamennyi jogosult után igényelhető.

(2)33 A nyári balatoni táborozás támogatás elszámolásköteles. A tábor befejezését követő 30 napon belül, a táborvezető tábori részvételt igazolónyilatkozatával és a kérelmező nevére szóló befizetést igazoló átvételi elismervénnyel történik. Amennyiben az elszámolás határidőn belül nem kerül benyújtásra, a kérelmező köteles a támogatás összegét visszafizetni.

(3) A nyári balatoni táboroztatási támogatás összege a tábor részvételi díjának 50%-a, legfeljebb 50.000 Ft.

(4)34 A támogatás megállapítása iránti kérelmet a kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő tárgyév május 31. napjáig nyújthatja be a rendelet 11. melléklete szerinti formanyomtatványon. Különös méltánylást érdemlő esetben indokolással ellátva a tábor kezdetét megelőző két hétig nyújtható be a kérelem.

(5) A támogatás ugyanazon gyermek tekintetében tárgyévben egy alkalommal állapítható meg.

(6) A nyári balatoni táboroztatási támogatás akkor kerülhet megállapításra, ha:

a) a nyári tábor helyszíne: Balaton-tó és környéke,

b) kazincbarcikai köznevelési intézmény által, vagy kazincbarcikai köznevelési intézmény pedagógusai által szervezett tábor,

c) tábor időtartama, minimum öt nap, négy éjszaka. (7) A támogatás június 15. és augusztus 31.között megrendezett táborok esetén vehető igénybe.

III. Fejezet

A rendkívüli települési támogatás

11. § Az Önkormányzat a Szoctv. 45. § (3)-(4) bekezdése alapján rendkívüli települési támogatást nyújt annak a személynek,

a) aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd,

b) akinek a családjában haláleset történt,

c) aki gyermeke eltartását másképpen megoldani nem tudja.

12. § (1) A 11. § a) pontja alkalmazásában létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy

a) aki tartós, legalább egy hónapot meghaladó betegség, kórházi kezelés, vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt anyagi segítségre szorul,

b) akinek előre nem látható többletkiadása keletkezett, amely miatt önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni,

c) akinek egyszeri, nagyobb összegű (5.000 Ft feletti) gyógyszerköltsége merült fel,

d) aki a Szoctv. szerinti rendszeres pénzbeli ellátásban részesül,

e) aki lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatásban részesül.

13. § (1) A 11. § b) pontja alapján rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet nyújthat be, aki

a) a jogszabályban meghatározottak szerint elhunyt hozzátartozója eltemettetésére köteles, vagy a vele egy háztartásban élő személy, ha a temetési számla ennek a személynek a nevére szól,

b) elhunyt hozzátartozója eltemettetéséről úgy gondoskodott, hogy arra nem volt köteles.

(1) A temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet legkésőbb a temetés költségeit tartalmazó számla kiállításának napjától számított 90 napon belül be kell nyújtani.

14. § (1) A 11. § c) pontja alapján gyermeke jogán rendkívüli települési támogatásra jogosult

a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében,

b) a rendkívüli élethelyzetbe került család a gyermek védelme, családban való megtartása érdekében,

c) a kérelmező, gyermeke betegsége miatt felmerült többletköltségeire tekintettel,

d) a kérelmező, gyermeke fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermeke családjával való kapcsolattartásához, a gyermeke családba való visszakerülésének elősegítése érdekében.

(2) A (1) bekezdés b) pontjára tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatás élelemre, ruházatra, iskolakezdéshez szükséges eszközökre és sportruházatra, a c) pontjára tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatás gyógyszerköltségre, gyógyászati segédeszközre, gyógycipőre, gyógyszemüvegre fordítható, amelyről a kérelmező a nevére szóló számlával köteles elszámolni.

15. § (1)35 A 11. §-ban foglalt rendkívüli települési támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 53.000,-Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetében a 60.000,-Ft-ot.

(2) Az (1) bekezdés alapján a család ugyanazon évben

a)36 a 12. § (1) bekezdésének a)-c pontjában, valamint a 13. §-ban foglalt esetben legfeljebb 30.000 Ft,

b)37 a 12. § (1) bekezdésének d)-e) pontjában foglalt esetben legfeljebb 15.000 Ft,

c) a 14. §-ban foglalt esetben egy gyermek esetén legfeljebb 20.000 Ft, két gyermek esetén legfeljebb 30.000 Ft, három vagy több gyermek esetén legfeljebb 40.000 Ft,

rendkívüli települési támogatásra jogosult.

(3) A rendkívüli települési támogatás összege egyszeri kifizetés esetén legalább 1.000 Ft.

(4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

16. § (1)38 A polgármester a 11–15. §-ban foglaltakon túl rendkívüli települési támogatást nyújt annak a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került kérelmezőknek, akinek a családjában a jövedelem egy főre eső összege a 200.000 Ft-ot nem éri el.

(2) A támogatás összege

a) elemi kár esetén 150.000 Ft összegig,

b) életet vagy testi épséget veszélyeztető élethelyzet (ideértve kiskorú anyagi veszélyeztetettségét is) esetén 150.000 Ft összegig,

c) családi tragédia (különösen haláleset, közlekedési baleset, lakhatást veszélyeztető káresemény) esetén 100.000 Ft összegig,

d) tartós betegség, fogyatékosság, kórházi kezelés esetén 50.000 Ft összegig,

e) bűncselekmény áldozatává válás esetén 25.000 Ft összegig

terjedhet.

(3) A kérelmet a rendelet 6. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

16/A. §39

16/B. §40

16/C. §41

IV. Fejezet

Szociálpolitikai Kerekasztal

17. § (1) Az Önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal feladata:

a) szociális kérdéseket érintő önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos javaslattétel,

b) a szociális ellátásokat érintő problémák, szükségletek, kérdések feltárása, összegyűjtése, valamint azok megoldására vonatkozó javaslattétel,

c) a helyi esélyegyenlőségi program véleményezése,

d) a szolgáltatástervezési koncepció véleményezése,

e) a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

a) az Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai közül választott Alpolgármester,

b) a Társadalompolitikai Bizottság elnöke,

c) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ vezetője,

d) a Védőnői Szolgálat védőnője.

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal Elnöke az Alpolgármester.

(5) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésein tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak:

a) a jegyző,

b) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának vezetője,

c)42 a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának vezetője.

(6) A Szociálpolitikai Kerekasztal üléseit az Alpolgármester vagy az általa megbízott személy vezeti.

(7) A Szociális Kerekasztal ülései nyilvánosak.

(8) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik.

18. § Az e rendeletben foglalt támogatásokkal kapcsolatos hatásköri szabályokat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben foglaltakat a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról szóló 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete.

7. melléklet a 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelethez49

1

A bevezető a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § 11. pontját a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

4

A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (4) bekezdés g) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (4) bekezdés j) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. § a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § (1) bekezdése a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. § (2) bekezdés a) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. § (2) bekezdés b) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. § (2) bekezdés c) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6/A. alcímet (6/A. §-t) a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

14

A 6/A. § (1) bekezdése a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6/A. § (3) bekezdés a) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 6/A. § (3) bekezdés b) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 6/A. § (3) bekezdés c) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 6/A. § (3) bekezdés d) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6/A. § (3) bekezdés e) pontját a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.

20

A 6/A. § (5) bekezdés d) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 7. § (1) bekezdése a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

22

A 7. § (1) bekezdés b) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

23

A 8. § (2) bekezdés a) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

24

A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 9. § (3) bekezdése a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 10. § (4) bekezdése a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

28

A 10. § (7) bekezdését a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

29

A 11. alcímet (10/A. §-t) a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

30

A 12. alcímet (10/B. §-t) a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

31

A 13. alcímet (10/C. §-t) a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.

32

A 10/C. § (1) bekezdése a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 10/C. § (2) bekezdése a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 10/C. § (4) bekezdése a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 15. § (1) bekezdése a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 15. § (2) bekezdés a) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 15. § (2) bekezdés b) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 16. § (1) bekezdése a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

39

A 16/A. §-t a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be. A 16/A. §-t a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 16/B. §-t a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be. A 16/B. §-t a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 16/C. §-t a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be. A 16/C. §-t a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 17. § (5) bekezdés c) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 17. § (5) bekezdés c) pontja a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

43

Az 1. melléklet a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 2. melléklet a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 3. melléklet a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 4. melléklet a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

47

Az 5. melléklet a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 6. melléklet a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 7. mellékletet a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be. A 7. mellékletet a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 8. mellékletet a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdése iktatta be. A 8. melléklet a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 9. mellékletet a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése iktatta be. A 9. melléklet a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 10. mellékletet a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdése iktatta be. A 10. melléklet a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 11. mellékletet a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdése iktatta be. A 11. melléklet a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.