Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról

Hatályos: 2021. 10. 01

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról

2021.10.01.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: törvényerejű rendelet) 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. Hivatali helyiség: Deszk Község Önkormányzat által biztosított, házasságkötés lebonyolítására alkalmas hivatali helyisége (6772 Deszk, Tempfli tér 7., Macskássy Izolda-terem)

2.1 Hivatali munkaidő: a Deszki Polgármesteri Hivatalnak a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje.

A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

2. § (1) Az anyakönyvvezető – a házasulók kívánságának figyelembe vételével, illetve a Képviselő-testület tárgyévi rendezvénytervében foglaltakra tekintettel – tűzi ki a házasságkötés napját és óráját.

(2)2 Anyakönyvi esemény – munkaszüneti napok kivételével – pénteken 13 óra 30 perctől 16 óráig, valamint szombaton 9 órától 17 óráig engedélyezhető.

A hivatali munkaidőn belül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai3

2/A. § Munkanapokon a 3. §-ban meghatározott többletszolgáltatások, valamint a 4. §-ban meghatározottak mellőzésével, kizárólag két tanú jelenlétében megtartott anyakönyvi esemény engedélyezhető.

A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak

3. § (1) A hivatali helyiség biztosításán túl a többletszolgáltatás magában foglalja:

a) gépzenei összeállítást,

b) ünnepi beszédet,

c) szülők köszöntését (igény esetén az ajándékot/virágot a házasulók biztosítják),

d)4 egy üveg pezsgőt és annak szervírozását,

e)5 gyertyákat, homokot és a hozzá tartozó üveget,

f)6 bársony borítású díszmappában emléklapot,

g)7 anyakönyvi esemény utáni takarítást, melybe nem tartozik bele a hivatal épületén kívüli, az anyakönyvi eseményhez köthető takarítás (rózsaszirom, rizs, konfetti, stb. szórása).

(2)8 A hivatali munkaidőn túli időben lebonyolított a fenti többletszolgáltatásokat is magában foglaló anyakönyvi esemény rendezési díjai:

a) amennyiben legalább az egyik házasuló fél az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezést megelőző 6 hónapban deszki állandó lakóhellyel rendelkezik: bruttó 30.000,- Forint

b) nem helyi lakosok esetén: bruttó 50.000,- Forint

(3)9 A 3. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hivatal épületén kívül szükséges takarítás díja: bruttó 10.000,-Ft.

(4) A díjat készpénz-átutalási megbízással, vagy a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában a rendezvény előtt legalább 15 nappal kell befizetni. A befizetést igazoló készpénz-átutalási megbízás vagy bizonylat másolatát az anyakönyvvezető a házasságkötést megelőző eljárás jegyzőkönyvéhez tűzi.

(5)10 Amennyiben az érintettek a házasságkötési szándékuktól a házasságkötés időpontját megelőző 5 napon belül visszalépnek, vagy a szertartáson nem jelennek meg, úgy részükre az e rendelet alapján megfizetett díjat nem lehet visszafizetni. E rendelkezés nem alkalmazható abban az esetben, ha a szertartásra valamelyik érintett fél halála vagy orvos által igazolt betegsége miatt nem kerül sor.

A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

4. § Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a törvényerejű rendelet 15/A. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltak biztosíthatók. Az engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett, hivatali helyiségen belüli anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak

5. § (1) A hivatali helyiségen kívül lebonyolított anyakönyvi esemény a szolgáltatás magában foglalja:

a) ünnepi beszédet,

b) szülők köszöntését (igény esetén az ajándékot/virágot a házasulók biztosítják),

c)11 gyertyákat, homokot és a hozzá tartozó üveget,

d)12 bársony borítású díszmappában emléklapot,

e)13 egy üveg pezsgőt.

(2)14 A hivatali helyiségen kívül lebonyolított anyakönyvi esemény díja a 4. § (2) bekezdésében foglalt díjon felül: bruttó 30.000,-Forint.

(3) A jegyző az engedélyt tartalmazó határozatában rendelkezik a díjbefizetés módjáról és idejéről.

(4) Amennyiben a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor, a házasulók mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében történő megjelenés. E körülmény fennállását kérelmükben a házasulók megjelölni és igazolni kötelesek.

(6) A 4. § (2) bekezdésében és az 6. §. (2) bekezdésében meghatározott díjak 2012. évtől minden év január 1-jétől az előző évi infláció mértékével emelkednek, s azok az anyakönyvi eseményhez szükséges kellékek rendelkezésre állásán kívül a külön igényelhető egyéb szolgáltatások díját nem tartalmazzák.

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

6. §15 (1) A hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként nettó 10.000,-Forint összegű díjazás illeti meg (hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén anyakönyvi eseményenként nettó 15.000,-Forint összegű díjazás) illeti meg.

(2) A jegyző – figyelemmel a hatályos jogszabályok rendelkezéseire – az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető részére évente egy alkalommal, tárgyév május 31-ei kifizetéssel a feladat ellátására tekintettel, nettó 50.000,-Forint összegben munkaruha juttatást biztosít. Az összeg felhasználásáról az anyakönyvvezető számlával köteles elszámolni a tárgyév december 15-ig.

(3) A hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködőt (hangosítást végző, pezsgőt tálaló, stb.) eseményenként nettó 5.000,-Forint összegű díjazás (hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén anyakönyvi eseményenként nettó 6.000,-Forint összegű díjazás) illeti meg.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a folyamatban levő, bejelentett házassági szándék alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.

1

Módosította a 4/2017. (II.14.) Ör. Hatályos 2017. február 15. napjától.

2

A 2. § (2) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdés e) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdés f) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdés g) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Módosította a 33/2012. (XI. 26.) Ör., a 25/2017. (XI. 28.) Ör., a 25/2017. (XI. 28.) önk. rendelet., valamint a 15/2021. (IX. 28.) önk. rendelet. Hatályos 2021. 10. 01. napjától.

9

A 3. § (3) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (5) bekezdését a 15/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet iktatta be.

11

A 5. § (1) bekezdés c) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 5. § (1) bekezdés d) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § (1) bekezdés e) pontját a 15/2021. (IX. 28.) önk. rendelet iktatta be.

14

Az 5. § (2) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. § a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.