Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Hatályos: 2019. 07. 13

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

2019.07.13.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Díszpolgári cím

1. § Deszk község Díszpolgára kitüntető cím a község önkormányzatának legnagyobb elismeréseként azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható, akik a település gazdasági, társadalmi, tudományos, művészeti életében vagy egyéb területen maradandót alkottak és egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal járultak hozzá közvetlenül vagy közvetve a község tekintélyéhez, jó hírnevének növeléséhez.

2. § (1) A díszpolgári címhez díszes kivitelű „Díszpolgár” oklevél, emlékérem, férfi díjazott esetében arany pecsétgyűrű, női díjazott esetében arany kitűző jár, melyeket ünnepélyes keretek között a „Falunapok” rendezvény alkalmával kell az adományozottnak átadni.

(2) A díszpolgári cím posztumusz odaítélése esetén az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti gyűrű, illetve kitűző adományozására nem kerül sor.

3. § (1) A díszpolgári oklevél a község címerén kívül tartalmazza a kitüntetett személy nevét, az adományozás keltét, valamint a polgármester aláírását és pecsétjének lenyomatát.

(2) Az emlékérem bronzból készül, arannyal futtatva, egyik oldala a község címerét ábrázolja, a másik oldalára pedig a kitüntetett személy nevét és az adományozás évét vésik. Az emlékérmet díszdobozban kell elhelyezni. A díszoklevél és az érem leírását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) A pecsétgyűrű 14 karátos aranyból készül, maximum 11 gramm súlyú lehet, a község címerét ábrázolja, a belső oldalára az adományozás évét vésik. A pecsétgyűrűt díszdobozban kell elhelyezni. A gyűrű leírását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A kitűző 14 karátos aranyból készül, maximum 11 gramm súlyú lehet, a kitűző kör formájú, a község címerét, valamint az adományozás évét ábrázolja. A kitűzőt díszdobozban kell elhelyezni. A kitűző leírását a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amely a község tiszteletét és háláját fejezi ki, s ez a kitüntetett személynek - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - nem biztosít előjogokat és nem jár anyagi javadalmazással.

(2) A kitüntetett személy

a) meghívandó a község ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire,

b) jogosult a címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetni,

c) külön döntés alapján az önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni,

d) halála esetén a települési önkormányzat költségén a községi temetőben díszsírhelyre jogosult.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt jogosultságok azokat is megilletik, akik a 7/1994. (VIII.4.) KT. számú helyi önkormányzati rendelet alapján részesültek díszpolgári címben.

5. § (1) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet:

1. a polgármester,

2. a képviselő-testület tagjai

3. a községben működő pártok, társadalmi szervek, alapítványok vezetői,

4. költségvetési szervek vezetői,

5. legalább 100 helyi lakos.

(2) A javaslatokat a Képviselő-testület Pénzügyi-, Ügyrendi- és Kulturális Bizottsága véleményezi.

6. § Deszk község Díszpolgára kitüntető címet - az elismert, kimagasló érdem megjelölésével – a Képviselő-testület minősített többségi döntéssel adományozza.

7. § (1) A képviselő-testület a címet visszavonhatja, ha az adományozott utóbb arra érdemtelenné válik. A kitüntetéssel adományozott emlékérem, pecsétgyűrű vagy kitűző nem követelhető vissza, azonban a gyűrű vagy kitűző viselésére a volt díszpolgár nem jogosult.

(2) Érdemtelenné válik az adományozott, ha

a) szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen 1 évet meghaladó szabadságvesztésre ítélték, vagy

b) olyan magatartást tanúsít, életmódot folytat, amely súlyosan sérti a közösség érdekeit, erkölcsi normáit, s a közösség széles körének elítélését, megbotránkozását váltja ki.

(3) A kitüntetés visszavonását kezdeményezheti az 5. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a deszki választópolgárok 1 %-a.

(4) A kitüntetés adományozásáról vagy visszavonásáról a lakosságot - a helyben szokásos módon - tájékoztatni kell. A tájékoztatásról a jegyző gondoskodik.

8. §1 A kitüntetett nevét, fényképét, munkásságának rövid ismertetését és az adományozás évét a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezett tablón kell bemutatni.

II. Fejezet

Deszk Községért kitüntetés

9. § „Deszk Községért” kitüntetés (plakett) annak a személynek adományozható, aki község közéletének fejlesztése, anyagi és szellemi értékeinek gyarapítása érdekében huzamosabb időn át végzett kiemelkedő tevékenységet.

10. § (1) A kitüntetés egy művészi kivitelű, 10 cm átmérőjű, kör alakú, bronz alapanyagú plakett, melynek előlapján a község címere „Deszk Községért” felirattal boltozva látható. Hátoldalára az adományozáskor bevésendő a következő szöveg: „Adományozta Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete”, valamint az adományozott neve és az adományozás időpontja. A kitüntetést díszdobozban kell elhelyezni.

(2) A kitüntetéssel bruttó 50 ezer forint pénzjutalom jár.

(3) A díjazott 19 mm befoglaló méretű, kék alapon, arany színnel szegélyezett és Deszk község címerét aranyszínnel ábrázoló kitűzőt is kap a rendeletben meghatározott jutalmai mellé.

(4)2 A Deszk Községért kitüntetés posztumusz odaítélése esetén a (2)-(3) bekezdésben meghatározottak szerinti pénzjutalom, illetve kitűző adományozására nem kerül sor.

11. § (1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:

1. polgármester,

2. a képviselő-testület tagjai,

3. a községben működő pártok, társadalmi szervek, alapítványok vezetői,

4. költségvetési szervek vezetői.

(2)3 A javaslatot a polgármesterhez kell benyújtani - legkésőbb minden év június 15-ig-, aki azt véleményezi, javaslataival a képviselő-testület júniusi ülése elé terjeszti.

(3) A kitüntetés adományozásáról vagy visszavonásáról - a polgármester előterjesztése alapján - a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

(4) A kitüntetés adományozására évente egy alkalommal kerül sor. Indokolt esetben ettől a képviselő-testület eltérhet.

(5) A kitüntetést a Deszki Falunapok rendezvénysorozat keretében a polgármester adja át.

12. § (1) A képviselő-testület a kitüntetést visszavonhatja, ha az adományozott utóbb arra érdemtelenné válik. A kitüntetéssel adományozott pénzjutalom nem követelhető vissza.

(2) Érdemtelenné válik az adományozott, ha

a) szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen 1 évet meghaladó szabadságvesztésre ítélték, vagy

b) olyan magatartást tanúsít, életmódot folytat, amely súlyosan sérti a közösség érdekeit, erkölcsi normáit, s a közösség széles körének elítélését, megbotránkozását váltja ki.

(3) A kitüntetés visszavonását kezdeményezheti a 10. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a deszki választópolgárok 1 %-a.

(4) A kitüntetés adományozásáról vagy visszavonásáról a lakosságot - a helyben szokásos módon - tájékoztatni kell. A tájékoztatásról a jegyző gondoskodik.

13. § (1) A kitüntetés adományozásának költségeit, pénzügyi fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

(2)4 A kitüntetés adományozásáról a Polgármesteri Hivatalban nyilvántartást kell vezetni.

III. Fejezet

Egyes kitüntető díjak

Közművelődési Díj

14. § (1) Közművelődési Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a közművelődési munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a helyi népszokások, néphagyományok megőrzésében, a közművelődés korszerű formáinak és módszerének kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnnek a közéletben való részvételükkel, társadalmi aktivitásukkal, továbbá magatartásuk, közösségi és magánéletük példamutató.

(2)5 A díjjal díszoklevél, valamint 19 mm befoglaló méretű, kék alapon, arany színnel szegélyezett és Deszk község címerét aranyszínnel ábrázoló kitűző jár.

Testnevelési és Sport Díj

15. § (1) Testnevelési és Sport Díj adományozható a község érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért vagy nemzetközi sportteljesítményért azoknak a személyeknek vagy csapatoknak, akik a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatók a település közössége elé.

(2)6 A díjjal díszoklevél, valamint 19 mm befoglaló méretű, kék alapon, arany színnel szegélyezett és Deszk község címerét aranyszínnel ábrázoló kitűző jár.

Dicsérő Oklevél Kiemelkedő Sportteljesítményért

16. § (1) Dicsérő Oklevél adományozható annak a 21 év alatti deszki lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező fiatalnak, aki az adott tanítási évben kiemelkedő sportteljesítményt nyújtott.

(2)7 Az oklevéllel egy 19 mm befoglaló méretű, kék alapon, arany színnel szegélyezett és Deszk község címerét aranyszínnel ábrázoló kitűző jár.

Kiváló Polgárőr Díj

17. §8

Vállalkozói Díj

18. § (1) A Vállalkozói Díj adományozható annak a deszki székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéni vállalkozónak, vagy gazdasági társaság tulajdonosának, vezető tisztségviselőjének, illetve képviselőjének, aki vagy amely legalább 5 éve eredményesen működik a községben, a szakmában elismert személyiség, tevékenységével jelentős mértékben segíti vagy segítette az önkormányzat munkáját, előmozdította Deszk település fejlődését, amellyel példaként szolgál más vállalkozások számára.

(2)9 A díjjal Deszk község címerét ábrázoló, 19 mm befoglaló méretű kék alapon, arany színnel szegélyezett és Deszk Község címerét ábrázoló kitűző, valamint egyedi, zöld színű, 33 cm átmérőjű, mázas, égetett kerámia dísztányér jár, melyen a Vállalkozói Díj megnevezés, a díjazott neve, továbbá az odaítélés éve kerül feltüntetésre.

Közösségi Munkavégzésért Díj

19. § (1) Közösségi Munkavégzésért Díj adományozható annak a személynek vagy közösségnek, aki vagy amely a település fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végzett és ezáltal elősegítette a település értékeit növelő eredmények elérését.

(2)10 A díjjal díszoklevél, valamint 19 mm befoglaló méretű, kék alapon, arany színnel szegélyezett és Deszk község címerét aranyszínnel ábrázoló kitűző jár.

Az Év Családi Háza Díj

20. § (1) Az Év Családi Háza Díj adományozható annak a személynek, akinek a településen lévő, tulajdonában vagy használatában álló családi házának az utcai látképe és az utcáról látható belső udvara a legszebben kialakított és díszített növényekkel.

(2) A díjjal díszoklevél és egy kerámiából készült dísztábla jár, melyen a következő felirat található: „Év családi háza” és az adományozás éve.

Leggondozottabb Utca Díj

21. § (1) Leggondozottabb Utca Díj adományozható a településen a legvirágosabb, legszebben parkosított és rendben tartott utca lakóinak.

(2) A díjjal – ingatlanonként- díszoklevél jár, valamint a díjazott utca valamennyi utcasarkára kerámiából készült dísztábla kerül kihelyezésre, melyen a következő felirat található: „Leggondozottabb utca” és az adományozás éve.

Hűség Deszkért Díj

22. § (1)11 Hűség Deszkért Díj adományozható annak a személynek, aki Deszk Község Önkormányzatánál, annak intézményeinél folyamatos, 30 éves közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonnyal, munkaviszonnyal rendelkezik, vagy Deszk községben a helyi lakosság szolgálatában legalább 30 éve lát el közfeladatot.

(2) A díjjal díszoklevél, plakett és dísztányér jár.

(3) A plakett 60 mm átmérőjű aranyszínű érem, mely a dicsérő oklevél díszmappájába kerül. A plakett előlapján a község címere, alatta az „Alapítva 2006-ban” felirat. Hátlapja közepén a „Hűség Deszkért” felirat, alatta a jogviszonyban-munkaviszonyban töltött évek száma, valamint a díjazott neve azon időszakkal együtt megjelölve, amelyet az önkormányzatnál, vagy intézményénél töltött el. A 17/22 cm méretű bordó színű díszmappa első borítóján arany színnel, kontúrozott kivitelben, 70 mm befoglaló mérettel Deszk község címere látható. Az első lap belső oldalára a dicsérő oklevél, míg a második lap belső borítójába besüllyesztve a plakett kerül.

(4) A dísztányér egyedi, zöld színű, 33 cm átmérőjű, mázas, égetett kerámia . A dísztányéron a Hűség Deszkért Díj megnevezés, a díjazott neve, továbbá az odaítélés éve kerül feltüntetésre.

23. § (1) A kitüntető díjakból évente és fajtánként több is adományozható. A díjak ugyanazon személy, vagy közösség részére több alkalommal is adományozhatók, de egy személy vagy egy közösség egy évben csak egyféle díjban részesülhet.

(2) A díjak adományozására a Képviselő-testület Pénzügyi-, Ügyrendi- és Kulturális Bizottsága tesz javaslatot, melyet a képviselő-testület minősített többséggel fogad el.

(3)12 A kitüntető díjakat és a dicsérő oklevelet a Deszki Falunapok rendezvénysorozat keretében a polgármester adja át.

(4) Ha a kitüntető díjban közösség vagy csapat részesül annyi díszoklevél és kitűző jár, ahány tagja van a közösségnek.

(5)13 Az adományozott személy vagy közösség nevét az adományozást követően nyilvánosságra kell hozni. A díj adományozásáról a település lakosságát a Deszki Tükör című önkormányzati havilapban kell tájékoztatni.

24. § (1) A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen a kitüntető díjra különösen az, akit a bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítél, illetve a közügyek vagy a foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(2)14 A díj visszavonásáról a település lakosságát a Deszki Tükör című önkormányzati havilapban tájékoztatni kell.

25. § (1) A kitüntető díjakkal járó jutalmak fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

(2)15 A kitüntetett személyekről és közösségekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

Záró rendelkezések

26. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)16

1. melléklet

A "Deszk Község DÍSZPOLGÁRA"

1. A díszpolgári címhez járó oklevél 21 cm x 29,7 cm nagyságban készül, különleges papírra és bőrkötésű mappában kerül átadásra. Az oklevél bal oldalán a község címere van. Jobb oldalára a díszpolgár neve és a cím elnyerésének megokolása kerül. Az oklevélen nemzeti színű zsinóron a díszpolgári érem előlapjával megegyező rajzolatú viaszpecsét függ, fából készült tokban.

2. A "Deszk Község DÍSZPOLGÁRA" emlékérem leírása: Az emlékérem 60 mm átmérőjű, aranyozott bronzból készült vert érem. Előlapján a képmező közepén a község címere. Körben „Deszk Község Díszpolgára” felirat. Hátlapján a középmező üres, ide gravírozzák be a díszpolgár nevét – és az adományozás évszámát.

1

Módosította a 11/2017. (VI. 20.) önk. rendelet. Hatályos: 2017. 06. 21. napjától.

2

A 10. § (4) bekezdését a 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be.

3

Módosította a 11/2017. (VI. 20.) önk. rendelet. Hatályos: 2017. 06. 21. napjától.

4

Módosította a 11/2017. (VI. 20.) önk. rendelet. Hatályos: 2017. 06. 21. napjától.

5

A 14. § (2) bekezdése a 15/2019. (VII.12.) önk. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 15. § (2) bekezdése a 15/2019. (VII.12.) önk. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 16. § (2) bekezdése a 15/2019. (VII.12.) önk. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

8

Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VI. 20.) önk. rendelet 2017. 06. 21. napjával.

9

A 18. § (2) bekezdése a 15/2019. (VII.12.) önk. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 19. § (2) bekezdése a 15/2019. (VII.12.) önk. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

11

Módosította a 14/2014. (VIII.11.) önk. rendelet. Hatályos: 2014. 08. 12. napjától.

12

Módosította a 11/2017. (VI. 20.) önk. rendelet. Hatályos: 2017. 06. 21. napjától.

13

Módosította a 11/2017. (VI. 20.) önk. rendelet. Hatályos: 2017. 06. 21. napjától.

14

Módosította a 11/2017. (VI. 20.) önk. rendelet. Hatályos: 2017. 06. 21. napjától.

15

Módosította a 11/2017. (VI. 20.) önk. rendelet. Hatályos: 2017. 06. 21. napjától.

16

Hatályát vesztette a Jat. 12. § (2) bekezdése értelmében.