Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 23- 2023. 06. 23

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.23.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó vagyonelemeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

(2) Az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonába tartozó vagyonelemeket e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(6) Üzleti vagyon – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az önkormányzat tulajdonában lévő mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyonelemeket e rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

2. § (1) Az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez