Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019.(X.24.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2023. 10. 28

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019.(X.24.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

2023.10.28.

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzata. Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40.

(2) A képviselő-testület hivatalos megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület).

(3) A képviselő-testület hivatalának elnevezése: Algyői Polgármesteri Hivatal. Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40.

2. § Algyő Nagyközség Önkormányzata önállóan szabályozza, egyedi ügyekben szabadon igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket, melynek során demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.

3. § Az önkormányzat illetékessége Algyő közigazgatási területére terjed ki.

4. § Algyő Nagyközség Önkormányzata jelképeit külön rendelet szabályozza.

5. § (1) A képviselő-testület kör alakú bélyegzőjén az Algyő Nagyközség Önkormányzata felirat szerepel, középen Magyarország címere.

(2) A polgármester kör alakú bélyegzőjén Algyő Nagyközség Polgármestere felirat szerepel, középen Magyarország címere.

(3) A jegyző kör alakú bélyegzőjén Algyő Nagyközség Jegyzője felirat szerepel, középen Magyarország címere.

6. § Az Algyő Nagyközség Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását jelen rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

7. § A képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő. A polgármester megválasztásával válik a Képviselő-testület tagjává. A képviselő-testület tagjainak névsorát a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

A képviselő-testület feladata és hatásköre

8. § (1) A képviselő-testület a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörök mellett saját elhatározása alapján önként is vállalhat önkormányzati feladatokat, amennyiben a kötelezően ellátandó feladatok ellátását ez nem veszélyezteti, a feladat ellátásához szükséges anyagi, személyi és technikai feltételek biztosítottak, és a feladatot jogszabály nem utalja más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe.

(2) A képviselő-testülettől a polgármesterre és a bizottságokra átruházott hatáskört a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A hatáskör gyakorlója a képviselő-testületnek félévente beszámol.

(4) Az önkormányzati hatósági ügyintézéssel kapcsolatos tapasztalatairól a hatáskör gyakorlója minden félév végén beszámol.

(5) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáért felelős a határidő lejártát követő rendes ülésen beszámol.

A képviselő-testület munkaterve

9. § (1) A képviselő-testület üléseit féléves munkaterv szerint tartja. A munkatervet a polgármester terjeszti elő.

(2) A munkaterv elkészítéshez javaslatot kell kérni:

a) a képviselőktől,

b) a képviselő-testület bizottságaitól,

c) a jegyzőtől,

d) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetőitől,

e) az önkormányzat által alapított intézmény, társaság vezetőitől,

f) a nemzetiségi önkormányzat elnökétől.

(3) A munkatervre bárki javaslatot tehet.

10. § A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) az ülés tervezett időpontját,

b) a napirend tárgyát, előadóját, a napirend tárgyalásához meghívandó személyt,

c) döntést arról, hogy előterjesztést lakossági fórumon előzetesen ismertetni kell,

d) közmeghallgatás megtartásának szükségességét.

A képviselő-testület ülései

11. § A képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülést tart.

12. § (1) Rendes ülést a képviselő-testület – augusztus és december hónapok kivételével – évente legalább hat alkalommal, főszabály szerint a hónap utolsó hetét megelőző csütörtöki munkanapon, délelőtt 9.00 órai kezdettel tart. A polgármester a soron következő ülés előzetesen tervezett időpontjáról legkésőbb az ülést megelőző 14. napon, elektronikus úton, levélben értesíti a képviselőket a képviselői e-mail címeken.

(2) Indokolt esetben a képviselő-testület vagy a polgármester a (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően rendelkezhet.

(3) A képviselő-testület előre nem tervezhető, azonnali döntést igénylő kivételes és rendkívüli esetben rendkívüli ülést tarthat. A rendkívüli ülését a polgármester hívja össze az ülés javasolt időpontjának, helyszínének és napirendjének, valamint az összehívás szükségességének indokainak meghatározásával.

(4) A képviselő-testület ülését tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének (2 fő), a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.

A képviselő-testület összehívásának rendje

13. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze. A polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása, a tisztségek egyidejű betöltetlensége esetén a képviselő-testület ülését a korelnök hívja össze.

(2) Az ülés meghívója tartalmazza az ülés helyét, napját és kezdési időpontját, a napirendi javaslatot, előterjesztőjét.

(3) A meghívó mellékletét képezik az előterjesztések és az önálló indítványok.

(4) A képviselő-testület ülésén kiosztható előterjesztésre csak sürgősségi indítvány esetén kerülhet sor, a jegyző törvényességi véleményezésével.

14. § (1) A rendes ülésre szóló meghívót és annak mellékleteit az ülés napját megelőzően legalább 7 nappal kell kézbesíteni.

(2) Indokolt esetben a képviselő-testület ülése rövid úton is összehívható a napirend megjelölésével, a meghívó kézbesítését, illetve az értesítés közlését követő napra.

(3) A képviselő-testület ülésének időpontjáról a lakosságot a polgármester tájékoztatja az Algyői Hírmondó című közéleti lapban, valamint Algyő Nagyközség honlapján.

15. § A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meghívott

a) a jegyző,

b)

c) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége vezetője,

d) a napirend által érintett bizottság nem képviselő tagja,

e) a napirend által érintett szervezet vezetője, intézményvezetők,

f) a napirend által érintett helyi önszerveződő közösség képviselője,

g) a nemzetiségi önkormányzat elnöke,

h) akinek meghívását a polgármester szükségesnek tartja.

Határozatképesség

16. § Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirendi pont tárgyalására a képviselő-testület ülését 5 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. Ez esetben a 14. §-ban foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni.

A képviselő-testület üléseinek vezetése

17. § A képviselő-testület ülését annak elnöke, a polgármester vezeti. A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester elnököl. A polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása, valamint a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén a legidősebb képviselő, mint korelnök vezeti a képviselő-testület ülését.

18. § (1) Az elnök ülésvezetési feladatai:

a) az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése,

b) a határozatképesség megállapítása és annak folyamatos figyelemmel kísérése, a képviselő-testület üléséről távolmaradó képviselők előzetes bejelentéséről tájékoztatás,

c) napirendi javaslat előterjesztése,

d) az ülés vezetése, a szó megadása, az ülés rendjének biztosítása,

e) rendzavarás esetén az ülés félbeszakítása,

f) javaslattétel a napirendi pont tárgyalásának elnapolására, napirendek összevont tárgyalására,

g) a vita összefoglalása,

h) szavazás elrendelése, a szavazás számszerű eredményének megállapítása.

(2) Az elnök figyelmezteti azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezéseket használ, méltatlan magatartást tanúsít. Ismétlődés esetén a szót megvonhatja.

(3) Az elnök megadja a szót annak, aki – kivételesen fontos, halasztást nem tűrő, de döntést nem igénylő témában – napirend előtti felszólalásra kér szót, melynek ideje maximum 5 perc lehet.

(4) Az elnök előterjeszti az ülés napirendjét, melyről a képviselői javaslatokat figyelembe véve a képviselő-testület vita nélkül dönt.

19. § (1) Az ülés napirendjéről a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(2) A napirend sorrendje

a) sürgősséggel tárgyalandó indítvány,

b) munkatervben szereplő napirendek,

c) rendelet-tervezet,

d) személyi kérdések,

e) más napirendek,

f) kérdések, bejelentések, tájékoztatók, beszámolók,

g) lejárt határidejű határozatok.

20. § A napirendi pont tárgyalása egy alkalommal elnapolható. A javaslatról a képviselő-testület határoz.

21. § A napirendi pont előterjesztője polgármester, alpolgármester, képviselő, jegyző, illetve a képviselő-testület által felkért személy lehet.

Előterjesztés

22. § (1) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztés összeállításáért az előterjesztő a felelős. Az előterjesztő az előkészítés során megismeri és figyelembe veszi a napirendi témájában érintett szerv, a lakosság véleményét, javaslatát.

(2) Az előterjesztés tartalmazza:

a) az előterjesztő megnevezését,

b) az ügyirat iktatószámát,

c) az előterjesztés tárgyát,

d) törvényességi véleményezésre bemutatás idejét

e) a lehetséges döntési alternatívát és jogszabályi megalapozását, a javaslat indokolását,

f) határozati javaslatot, rendelet-tervezetet, a végrehajtásért és ellenőrzésért felelős megnevezését, az intézkedés határidejét.

Önálló indítvány

23. § A képviselő a képviselő-testület feladat és hatáskörébe tartozó ügyben önálló indítványt terjeszthet elő. Az önálló indítványt a képviselő-testület ülése előtt 9 nappal a polgármesternél kell írásban előterjeszteni.

Sürgősségi indítvány

24. § (1) A polgármester, alpolgármester, a bizottság elnöke, képviselő, jegyző indokolt esetben javasolhatja a képviselő-testületnek valamely, a meghívóban nem szereplő előterjesztés, önálló indítvány sürgősségi tárgyalását.

(2) A sürgősségi indítványt írásban a polgármesternél kell benyújtani a napirend megállapítását megelőzően, a sürgősség tényének indokolásával.

(3) A sürgősség kérdésében a képviselő-testület a napirend megállapítása során határoz. Amennyiben nem ismeri el a sürgősséget, az előterjesztést a következő ülés napirendi javaslataként kell kezelni.

Vita

25. § (1) Az írásbeli előterjesztést és az önálló indítványt az előterjesztő vita előtt szóban kiegészítheti, módosíthatja.

(2) A vita megkezdése előtt az illetékes szakbizottság elnöke – távollétében képviselő tagja – nyilatkozik az előterjesztésről.

26. § Módosító javaslatot az ülés előtt írásban, illetve az ülésen szóban lehet előterjeszteni. A szavazás elrendelése előtt az ülés elnöke a módosító javaslat írásba foglalását kérheti.

A szavazás rendje

27. § (1) Az előterjesztő az előterjesztését visszavonhatja, ennek engedélyezéséről a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(2) A képviselő-testület a napirendi pont vitáját követően a döntést igénylő kérdésben rendeletet alkot vagy határozatot hoz.

(3) Az ülés elnöke az előterjesztett javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra. A módosító javaslatról való szavazás megelőzi az előterjesztett javaslatról való szavazást. Ha az egymást kizáró javaslatok közül a képviselő-testület az egyik javaslatot elfogadja, a többiről nem kell szavazást elrendelni.

(4) Ha a képviselő-testület két vagy több előterjesztést együtt vitatott meg a határozati javaslatokról külön-külön kell szavazást elrendelni.

28. § A képviselők a szavazásban igenlő vagy ellenszavazattal vesznek részt, illetőleg tartózkodnak. A szavazás kézfelemeléssel történik.

29. § (1) A képviselő-testület titkos szavazással dönt mindazon esetekben, amikor jogszabály azt kötelező jelleggel előírja, illetve megengedi.

(2) A képviselő-testület titkos szavazást tart a kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 18/2007. (X.3.) Önkormányzati rendeletben meghatározott valamennyi kitüntetés odaítélésekor.

(3) A titkos szavazást a Humán és Ügyrendi Bizottság bonyolítja le, tájékoztatást ad a szavazás lebonyolításáról, a szavazást követően megszámlálja a szavazatokat és a szavazás eredményéről jelentést tesz a képviselő-testületnek. A szavazatarány alapja a leadott szavazatok száma.

30. § (1) A képviselő-testület legalább 3 fő képviselő indítványára névszerinti szavazást tart.

(2) Névszerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét, akik „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja és az eredményről az ülés elnökét tájékoztatja. A szavazás eredményét az ülés elnöke állapítja meg.

(3) Személyi és ügyrendi kérdésben névszerinti szavazás nem tartható.

Jegyzőkönyv

31. § (1) A képviselő-testület üléséről hangfelvétel alapján készül jegyzőkönyv. A hangfelvétel őrzéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

(3) A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel együtt a jegyző kezeli. Egy példányt a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalnak kell továbbítani, további egy példányt – zárt ülésről készített jegyzőkönyvet kivéve – a település könyvtárában kell elhelyezni. A nyílt ülésről készített jegyzőkönyvet Algyő Nagyközség honlapján is közzé kell tenni.

32. § (1) A képviselő-testület rendeleteit, határozatait a naptári év elejétől kezdődően folyamatosan kell számozni. A rendelet megjelölése tartalmazza a számát, a kihirdetés dátumát, a határozat megjelölése tartalmazza számát és meghozatalának időpontját.

(2) A rendelet a helyileg szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A rendelet a Polgármesteri Hivatal épületében és a könyvtárban tekinthető meg.

Közmeghallgatás, falugyűlés, lakossági fórum

33. § (1) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart.

(2) A közmeghallgatás időpontját a munkatervben kell meghatározni. Kötelező közmeghallgatást tartani a munkatervben meghatározott időpontban, valamint a képviselő-testület által esetenként meghatározott egyes napirendek tárgyalása előtt.

(3) A közmeghallgatás időpontját a sajtóban közzé kell tenni.

(4) A képviselő-testület határozata alapján a polgármester falugyűlést hív össze.

(5) Falugyűlés tartható nem az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben is, ahová meg kell hívni az érintett személyt, szervezet képviselőjét.

(6) A képviselő-testület lakossági fórum szervezésével lehetőséget teremt az állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre, a tájékoztatásra, vélemény-nyilvánításra.

(7) A falugyűlés és a lakossági fórum tapasztalatairól, az elhangzott javaslatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a soron következő ülésen.

A települési képviselők

34. § (1) A képviselő

a) tevékenyen részt vesz a képviselő-testület és annak a bizottságnak a munkájában, amelynek tagja,

b) írásban vagy szóban a polgármesternek, vagy a bizottság elnökének bejelenti, ha a képviselő-testület, illetve bizottság ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatása teljesítésében akadályoztatva van,

c) a vele szemben felmerült személyes érintettséget (Mötv. 49. § (1) bek.) az előterjesztés vitájának megkezdése előtt bejelenti,

d) a képviselő-testület vagy bizottság megbízásából való eljárásáról a következő ülésen beszámol.

(2) A személyes érintettségének az Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti bejelentését elmulasztó képviselővel szemben jogkövetkezményként Algyő Nagyközség Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 12/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének 5. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Ha a bizottság (képviselő, illetve nem képviselő) tagja a bizottság üléséről indokolatlanul, sorozatosan távol marad, úgy a bizottság javaslatára a képviselő-testület dönt a bizottsági tagság megszüntetéséről.

(4) A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről külön rendelet rendelkezik.

35. §

A képviselő-testület bizottságai

(1) A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére, valamint az átruházott hatáskörben való döntéshozatalra állandó bizottságokat választ, ideiglenes bizottságot választhat.
(2) A képviselő-testület állandó bizottságai:
a) Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság
b) Humán és Ügyrendi Bizottság
c) Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság
(3) Az állandó bizottságok tagjainak száma:
a) Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság – 5 fő, ebből 2 fő a nem képviselő tag,
b) Humán és Ügyrendi Bizottság – 5 fő, ebből 2 fő a nem képviselő tag,
c) Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság - 5 fő, ebből 2 fő a nem képviselő tag.
(4) A képviselő legfeljebb 2 állandó bizottság tagja lehet. Az állandó bizottságok tagjainak felsorolását az 5. melléklet tartalmazza

36. § (1) Az ideiglenes bizottság feladatát és működésének időtartamát a képviselő-testület a bizottság megválasztásakor állapítja meg.

(2) Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

37. § A bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben

a) előkészíti a képviselő-testület döntését,

b) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,

c) szervezi a képviselő-testület döntéseinek végrehajtását,

d) kezdeményezi valamely előterjesztés vagy indítvány sürgősségi tárgyalását,

e) állást foglal a képviselő-testület által meghatározott előterjesztésben foglaltakról,

f) ellenőrzi a Polgármesteri Hivatalnak a képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló tevékenységet,

g) ellátja a képviselő-testület által esetenként meghatározott feladatokat.

38. § (1) A bizottság ülésének összehívásáról a bizottság elnöke – akadályoztatása esetén elnökhelyettese – gondoskodik.

(2) A bizottság feladat és hatáskörébe tartozó ügy megtárgyalására indítványt tehet a polgármester, alpolgármester, képviselő, jegyző. A napirendre vonatkozó indítványt a bizottság elnökéhez kell eljuttatni.

(3) A bizottság elnöke a meghívót és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket az ülés előtt 4 nappal megküldi a bizottság tagjainak és a meghívottaknak.

(4) Bizottsági ülést összehívni a rendes képviselő-testületi ülést megelőző napra nem lehet, csak indokolt esetben.

39. § (1) A bizottság ülésére meg kell hívni a polgármestert, az alpolgármestert, a jegyzőt, valamint a napirend által érintett helyi önszerveződő közösség képviselőjét. A bizottság elnöke a bizottsági ülésre más érdekelteket is meghívhat, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.

(2) A bizottság üléseit az elnök – akadályoztatása esetén elnökhelyettese – vezeti.

40. § A bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.

41. § (1) A bizottság üléséről hangfelvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, a képviselő-testület üléséről készítendő jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint.

(2) A bizottságok ügyviteli feladatainak ellátásáról a jegyző gondoskodik. A bizottságok iratait az ügyiratkezelésre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

Tanácsnokok

42. § (1) A képviselő-testület a polgármester vagy bármely képviselő javaslatára a települési képviselők közül, meghatározott önkormányzati feladatok ellátására, felügyeletére, ellenőrzésére tanácsnokot, tanácsnokokat választhat.

(2) A tanácsnokok felsorolását és feladatait jelen rendelet mellékletében kell meghatározni.

Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző

43. § A polgármester megbízatását főállású foglalkoztatási jogviszonyban látja el.

44. § (1) A polgármester feladata a képviselő-testület működésével kapcsolatban

a) képviseli a képviselő-testületet,

b) előterjeszti a képviselő-testület munkatervét,

c) összehívja és vezeti képviselő-testület üléseit,

d) beszámol az átruházott hatáskör gyakorlásáról,

e) segíti a képviselők munkáját, biztosítja a bizottságok jogainak és kötelességeinek érvényesülését,

f) aláírja a képviselő-testület rendeletét, valamint az üléstől készített jegyzőkönyvet,

g) ellenőrzi a képviselő-testület határozatainak végrehajtását,

h) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, helyben működő társadalmi szervezetekkel,

i) ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait a képviselő-testület együttműködésével és egyetértésével, fogadja a hazai és külföldi partnerek képviselőit, tárgyalásairól tájékoztatja a képviselő-testületet soron következő ülésén,

j) elősegíti a lakosság önkormányzati feladatokban való közreműködését.

(2) A polgármester feladata a bizottságok működésével kapcsolatban

a) intézkedik a bizottság jelzése alapján, ha a Polgármesteri Hivatal tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, céljától való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli,

b) indítványozza a képviselő-testület bizottságára átruházott hatáskörének visszavonását, ha megállapítja, hogy a bizottság a hatáskörébe tartozó ügyben harminc napon belül érdemben nem intézkedett.

(3) A polgármester feladata a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban

a) szükség szerint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére munkaértekezletet tart, értékeli a Hivatal munkáját, ismerteti az adott időszakban tárgyalt fontosabb ügyeket, az időszerű feladatokat,

b) beszámoltatja a jegyzőt.

45. § (1) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármester megbízatását főállású foglalkoztatási jogviszonyban látja el.

(3) Az alpolgármester feladatai jelen rendelet 7. melléklete tartalmazza.

46. § (1) A jegyző feladatai a képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatban:

a) törvényességi szempontból véleményezi az előterjesztéseket,

b) az Mötv-ben foglalt kötelezettségének a jogszabálysértő döntésről, működésről való tudomásszerzését követően haladéktalanul megtett - a képviselő-testülethez, illetve szervéhez címzett - írásbeli jelzés (törvényességi észrevétel) útján tesz eleget,

b) biztosítja a működéssel összefüggő szervezési és ügyviteli feladatok ellátását,

c) gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről és a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről,

d) előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket,

e) aláírja az önkormányzat rendeleteit, gondoskodik a kihirdetésről.

(2) A jegyző feladatai a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban:

a) ellátja a magasabb szintű jogszabályban meghatározott államigazgatási feladatokat, hatósági hatásköröket,

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat.

47. §

48. § (1) A jegyzőt akadályoztatása esetén az Algyői Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adócsoport Vezetője helyettesíti. Mindkettőjük akadályoztatása esetén a jegyzőt az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője helyettesíti.

(2) A jegyzői feladatokat a jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén az Algyői Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adócsoport Vezetője látja el.

Algyői Polgármesteri Hivatal

49. § (1) A polgármesteri hivatal megnevezése: Algyői Polgármesteri Hivatal

(2) Székhelye: Algyő, Kastélykert u. 40.

(3) A polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódása:

a) Jegyző

b) Pénzügyi és Adócsoport

c) Igazgatási és Szociális Csoport

d) Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport

(4) A hivatal munkarendjét és az ügyfélfogadás rendjét az Algyői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. A képviselő-testület a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról külön határozattal dönt.

(5) A polgármester és az alpolgármester minden héten, szerdán 14.00 órától 17.00 óráig tart fogadóórát.

50. §

Nemzetiségi Önkormányzat

(1) Algyő Nagyközség Önkormányzata a nemzetiségi egyéni és közösségi jogok, a nemzetiséghez tartozók érdekeinek érvényesülése - különösen az anyanyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése - érdekében együttműködik az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.
(2) Algyő Nagyközség Önkormányzata az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat hatékony érdekérvényesítéséhez, törvényben meghatározott egyéni és közösségi jogainak gyakorlásához, a 2019. november 28. napján a 351/2019. (XI.28.) Kt. határozattal elfogadott együttműködési megállapodás alapján, az abban rögzített feltételek szerint ingyenesen biztosítja a működésével kapcsolatos feladatok ellátását az Algyői Polgármesteri Hivatal által. Így különösen:
a) ellátja a gazdálkodásuk végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi, gazdasági, számviteli feladatokat,
b) biztosítja a testületi működés feltételeit,
c) igény szerint helyiséget, jegyzőkönyvvezetőt biztosít a testületi ülésekhez,
d) elkészíti az ülések jegyzőkönyveit,
e) gondoskodik az ezzel kapcsolatos egyéb ügyviteli feladatok ellátásáról,
f) igény szerint közreműködik a protokolláris események lebonyolításában, rendezvényeinek megszervezésében.
(3) Algyő Nagyközség Önkormányzata az együttműködés keretében biztosítja és finanszírozza az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzésének ellátását.

51. §

A társulás

(1) Az önkormányzat társulásainak létrehozására, szervezetére és működésére az Mötv. 87-95. §-az irányadók.
(2) Az önkormányzat intézményeinek felsorolását a 3. melléklet, az önkormányzat társulásainak felsorolását a 6. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezés

52. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított, az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2017. (IX.21.) Kt. rendelet.

1. melléklet

1. Függelék3

2. Függelék4

3. Függelék5

4. Függelék6

1

A 2. melléklet az Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg.

2

A 3. melléklet az Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. Függeléket az Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. Függeléket az Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. Függeléket az Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. Függeléket az Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4. mellékletet az Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése iktatta be.

8

Az 5. mellékletet az Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdése iktatta be.

9

A 6. mellékletet az Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdése iktatta be.

10

A 7. mellékletet az Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdése iktatta be.