Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019 (X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 30- 2023. 05. 30

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019 (X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.30.

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019. (X.24.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az Algyő Nagyközség Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását jelen rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete tartalmazza.”

3. § Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő. A polgármester megválasztásával válik a Képviselő-testület tagjává. A képviselő-testület tagjainak névsorát a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.”

4. § Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő legfeljebb 2 állandó bizottság tagja lehet. Az állandó bizottságok tagjainak felsorolását az 5. melléklet tartalmazza”

5. § Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tanácsnokok felsorolását és feladatait jelen rendelet mellékletében kell meghatározni.”

6. § Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az alpolgármester feladatai jelen rendelet 7. melléklete tartalmazza.”

7. § Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 46. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jegyző feladatai a képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatban:)

„c) gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről és a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről,”

8. § Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat intézményeinek felsorolását a 3. melléklet, az önkormányzat társulásainak felsorolását a 6. melléklet tartalmazza.”

9. § (1) Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(3) Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(4) Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(5) Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

10. § Hatályát veszti Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet

a) 1. Függeléke,

b) 2. Függeléke,

c) 3. Függeléke,

d) 4. Függeléke.

11. § Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 12/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez