Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31 10:00- 2023. 05. 31 11:00

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről1

2023.05.31.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével, Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Csákvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősül

a) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal,

b) a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde és

c) a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)2 A Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek összevont 2022. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 2.233.812.202,- Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

a) működési költségvetési bevételét 859.958.539 Ft

aa) működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 576.072.419 Ft

ab) közhatalmi bevételeket 150.190.000 Ft

ac) működési bevételeket 133.600.175 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközöket 95.945 Ft

b) felhalmozási költségvetési bevételét 736.082.576 Ft

ba) felhalmozásási célú támogatások ÁHT-on belülről 711.082.576 Ft

bb) felhalmozási bevételeket 25.000.000 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft

c) finanszírozási bevételét 637.771.087 Ft

ca) központi, irányítószervi támogatását 356.556.446 Ft

cb) 2021. évi pénzmaradványát 243.354.460 Ft

cc) államháztartáson belüli megelőlegezését 37.860.181 Ft

d) működési kiadásait 1.266.458.461 Ft

da) személyi juttatásokat 360.319.321 Ft

db) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 49.775.435 Ft

dc) dologi kiadások 421.736.426 Ft

dd) ellátottak pénzbeli juttatásait 8.000.000 Ft

de) egyéb működési célú támogatásokat 426.627.279 Ft

e) felhalmozási kiadásait 572.937.336 Ft

ea) beruházások 514.634.418 Ft

eb) felújításokat 57.987.442 Ft

ec) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 315.476 Ft

f) finanszírozási kiadásait 394.416.405 Ft

fa) hitel, kölcsön törlesztés 0 Ft

fb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 37.859.959 Ft

fc) központi, irányítószervi támogatását 356.556.446 Ft

g) működési költségvetési hiányát 406.499.922 Ft

h) felhalmozási költségvetési többletét 163.145.240 Ft

i) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetését 37.859.959 Ft

j) hitel, kölcsön törlesztését 0 Ft

k) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 243.354.682 Ft

l) 2021. évi tervezett pénzmaradványát 243.354.682 Ft

m) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló forrását 0 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Csákvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) és intézményeinek 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a képviselő-testület e rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. évi

a) összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet

b) költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet

tartalmazza.

(4)3 A képviselő-testület a költségvetési szervek 2022. évi központi, irányítószervi támogatását 356.556.446,- Ft-ban állapítja meg.

III. Fejezet

Tartalékok

3. § (1)4 A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. évi tartalékának összegét 245.521.125,- Ft-ban állapítja meg.

(2)5 A képviselő-testület a 2022. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 0,- Ft-ban, a céltartalékok összegét 245.521.125,- Ft-ban határozza meg.

(3) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

Fejlesztési kiadások

4. § (1)6 A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 504.352.418,- Ft-ban állapítja meg.

(2)7 A képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 10.282.000,- Ft-ban hagyja jóvá.

(3)8 A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 57.987.442,- Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 315.476,- Ft-ban határozza meg.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási kiadásait 0,- Ft-ban állapítja meg.

(5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

Kötelezettségek

5. § (1) A képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2022. évben nem áll fenn.

(3) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

VI. Fejezet

Eljárási szabályok

6. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratában meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szerveknek vezetőit a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. A szabad pénzeszköz betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A polgármester a betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. A lekötött betét felszabadítására 500.000,- Ft értékhatárig a polgármester, az feletti összeg esetén a képviselő-testület jogosult.

(5) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti illetve bekerülési értéken tartja nyilván.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 30.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(8) A (7) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31. napjáig gyakorolható.

(9) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.

(10) A képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(11) A költségvetési szerveknek finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmény jelzése szerint történik.

(12) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(13) A képviselő-testület a polgármester cafetéria keretét bruttó 231.900,- Ft-ban, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői cafetéria keret 2022. évi összegét bruttó 231.900,- Ft/fő-ben állapítja meg.

(14) Az önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéses jogviszonyban álló munkavállalók részére bruttó 6.015,- Ft/fő/hó teljesítménynövelő juttatást biztosít.

(15) A képviselő-testület 2022. évre 1.000.000,- Ft összegű keretet állapít meg a polgármester részére, amelynek felhasználásáról saját hatáskörben dönthet. A polgármester a keret felhasználásáról minden évben a zárszámadás keretei között beszámol a képviselő-testületnek.

(16) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg.

(17) Hitel, kölcsön felvétele kizárólag a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(18) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(19) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztési forrás elérését célzó pályázatokat benyújtsa az esetleges saját forrás biztosítása mellett, amelyről a képviselő-testületet utólag köteles a pályázat benyújtását követő következő soros testületi ülésen tájékoztatni a képviselő-testületet.

VII. Fejezet

Vegyes rendelkezések

7. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi tervezett összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2022. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

1

Az önkormányzati rendeletet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. 11 órával.

2

A 2. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (3) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 12. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.