Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Csákvár város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2023. 05. 31 11:00

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Csákvár város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2022.06.01.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 1. alpontjában, 36. § b) pont 1. alpontjában és a 37. § b) pont 1. alpontjában a biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság és a Humán Erőforrások Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde és a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. Évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. december 31. napi állapotnak megfelelően - az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2021. évi költségvetési

a) módosított bevételi főösszegét 2.186.536.717,- Ft-ban,

b) teljesített bevételi főösszegét 2.086.796.827,- Ft-ban,

c) módosított kiadási főösszegét 2.186.536.717,- Ft-ban,

d) teljesített kiadási főösszegét 1.843.442.367,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal, ezen belül az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet, a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 4. melléklet, a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 5. melléklet szint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A módosított előirányzatok összegét a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, és a 9. melléklet, melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat összevont 2021. évi összes teljesített működési célú bevételeinek főösszege 1.236.511.555,- Ft, teljesített felhalmozási célú bevételeinek főösszege 223.670.125,- Ft. A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2021. évi összes teljesített működési célú kiadásainak főösszege 1.198.133.832,- Ft, teljesített felhalmozási célú kiadásainak főösszege 319.245.297,- Ft. A kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat összevont 2021. évi teljesített finanszírozási bevételeinek főösszege 626.615.147,- Ft, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 8. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásainak főösszege 326.063.238,- Ft, amelynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat összevont 2021. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat összevont 2021. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat összevont 2021. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 14. melléklet tartalmazza.

3. Az adósságállomány

3. § Az Önkormányzat a 2021. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek évenkénti és célonkénti bontását a 18. melléklet tartalmazza.

4. A vagyon alakulása

4. § (1) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 17. melléklet tartalmazza.

(3) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont, a 2021. december 31. napi állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2021. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2021. évi eredménykimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 24. melléklet tartalmazza.

5. A maradvány bemutatása

5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összevont költségvetési pénzmaradványa 243.354.460,- Ft-ban kerül meghatározásra a 19. melléklet szerint.

(2) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványát nem vonja el. Az intézmények a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt a 2022. évi működési költségeik fedezetére használják fel.

6. Vegyes rendelkezések

6. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásait a 23. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat összevont 2021. évi létszámadatait a 15. melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 21 órakor lép hatályba.

8. §2

9. §3

1

Az önkormányzati rendeletet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. 11 órával.

2

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.