Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 30

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

2024.05.30.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont bh) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottságvéleményének kikérésével, Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Csákvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősül

a) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal,

b) a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde és

c) a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek összevont 2023. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 2.047.745.353,- Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

a) működési költségvetési bevételét 985.704.289 Ft

aa) működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 620.820.468 Ft

ab) közhatalmi bevételeket 223.334.424 Ft

ac) működési bevételeket 141.469.397 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközöket 80.000 Ft

b) felhalmozási költségvetési bevételét 227.471.025 Ft

ba) felhalmozásási célú támogatások ÁHT-on belülről 213.083.001 Ft

bb) felhalmozási bevételeket 14.196.000 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 192.024 Ft

c) finanszírozási bevételét 834.570.039 Ft

ca) központi, irányítószervi támogatását 436.878.953 Ft

cb) 2022. évi pénzmaradványát 377.519.056 Ft

cc) államháztartáson belüli megelőlegezését 20.172.030 Ft

d) működési kiadásait 1.081.635.150 Ft

da) személyi juttatásokat 434.064.814 Ft

db) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 60.015.186 Ft

dc) dologi kiadások 380.806.034 Ft

dd) ellátottak pénzbeli juttatásait 8.000.000 Ft

de) egyéb működési célú kiadásait 198.749.116 Ft

e) felhalmozási kiadásait 509.059.220 Ft

ea) beruházások 315.214.994 Ft

eb) felújításokat 193.622.112 Ft

ec) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 222.114 Ft

f) finanszírozási kiadásait 457.050.983 Ft

fa) hitel, kölcsön törlesztés 0 Ft

fb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 20.172.030 Ft

fc) központi, irányítószervi támogatását 436.878.953 Ft

g) költségvetési hiányát 95.930.861 Ft

h) költségvetési többletét 0 Ft

i) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetését 20.172.030 Ft

j) hitel, kölcsön törlesztését 0 Ft

k) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 377.519.056 Ft

l) 2022. évi tervezett pénzmaradványát 377.519.056 Ft

m) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló forrását 0 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Csákvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) és intézményeinek 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a képviselő-testület e rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2023. évi

a) összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet

b) költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet

tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek 2023. évi központi, irányítószervi támogatását 435.801.277,- Ft-ban állapítja meg.

III. Fejezet

Tartalékok

3. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2023. évi tartalékának összegét 25.207.653,- Ft-ban állapítja meg.

(2)3 A képviselő-testület a 2023. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 0,- Ft-ban, a céltartalékok összegét 25.207.653,- Ft-ban határozza meg.

(3) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

Fejlesztési kiadások

4. § (1)4 A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 310.760.494,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 4.454.500,- Ft-ban hagyja jóvá.

(3)5 A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 193.622.112,- Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 0,- Ft-ban határozza meg.

(4)6 A képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási kiadásait 222.114,- Ft-ban állapítja meg

(5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

Kötelezettségek

5. § (1) A képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2023. évben nem áll fenn.

(3) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

VI. Fejezet

Eljárási szabályok

6. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratában meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szerveknek vezetőit a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. A szabad pénzeszköz betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A polgármester a betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. A lekötött betét felszabadítására 500.000,- Ft értékhatárig a polgármester, az feletti összeg esetén a képviselő-testület jogosult.

(5) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti illetve bekerülési értéken tartja nyilván.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 30.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(8) A (7) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31. napjáig gyakorolható.

(9) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.

(10) A képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(11) A költségvetési szerveknek finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmény jelzése szerint történik.

(12) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(13) A képviselő-testület a polgármester cafetéria keretét bruttó 231.900,- Ft-ban, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, Csákvár Város Önkormányzata és a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház munkavállalói cafetéria keret 2023. évi összegét bruttó 231.900,- Ft/fő-ben állapítja meg.

(14) Az önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéses jogviszonyban álló munkavállalók részére bruttó 6.015,- Ft/fő/hó teljesítménynövelő juttatást biztosít.

(15) A képviselő-testület 2023. évre 1.000.000,- Ft összegű keretet állapít meg a polgármester részére, amelynek felhasználásáról saját hatáskörben dönthet. A polgármester a keret felhasználásáról minden évben a zárszámadás keretei között beszámol a képviselő-testületnek.

(16) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg.

(17) Hitel, kölcsön felvétele kizárólag a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(18) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(19) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztési forrás elérését célzó pályázatokat benyújtsa az esetleges saját forrás biztosítása mellett, amelyről a képviselő-testületet utólag köteles a pályázat benyújtását követő következő soros testületi ülésen tájékoztatni a képviselő-testületet.

VII. Fejezet

Vegyes rendelkezések

7. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1

A 2. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (3) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (4) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 11. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.