Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.14.) önkormányzati rendelete

a szociális alapszolgáltatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetésről

Hatályos: 2021. 06. 01

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális alapszolgáltatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetésről

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Etyek Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésben, 162. § (5) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3)-(4) bekezdés, 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Etyek Nagyközség Önkormányzata a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény (továbbiakban: Intézmény) által az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

 • a) étkeztetés,
 • b) házi segítségnyújtás,
 • c) családsegítés,
 • d) nappali ellátás,
 • e) tanyagondnoki szolgálat.

(2) Etyek Nagyközség Önkormányzata az Intézmény által az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

 • a) gyermekjóléti szolgáltatás,
 • b) családi bölcsőde.

(3) Etyek Nagyközség Önkormányzata a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekétkeztetés a Nefelejcs Nemzetiségi Óvoda által biztosítja.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet szóban vagy írásban az Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény vezetőjénél (továbbiakban: Intézményvezető) kell benyújtani.

(2) A kérelem jóváhagyása esetén az Intézményvezető a kérelmezővel a 1. § (1) bekezdésben felsorolt szolgáltatások igénybevételére megállapodást köt. A megállapodások megkötésére a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 94/C §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A 1. § (1) bekezdésben c) pontja szerinti szolgáltatás esetében a megállapodás megkötésére csak akkor van szükség, ha a segítségnyújtás az első interjúval nem zárható le.

(3) Az Intézményvezető az ingyenes ellátás megállapításánál a Szoc.tv. 114. § (3) bekezdését alkalmazza.

(4) A polgármester a kérelmező létfenntartását veszélyeztető helyzetére tekintettel az Intézményvezető javaslatára a térítési díj összegét csökkenti, vagy a térítési díj megfizetését elengedi.

(5) A rendelet személyi térítési díjakat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni.

(6) 1. § (1) bekezdésben meghatározott ellátás megszűnik:

 • a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
 • b) a jogosult, illetve hozzátartozójának kezdeményezése alapján a megegyezés szerinti időpontban,
 • c) ha a jogosult az ellátást kettő hónapon át nem veszi igénybe,
 • d) a határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az intézményi jogviszony meghosszabbítható,
 • e) a jogosult halálával,
 • f) felmondással.

(7) A megállapodás felmondására a Szoc.tv. 101. § (1) és (2) bekezdését, a szociális szolgáltatások intézményi térítési díjainak felülvizsgálatára a Szoc.tv. 115. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

(8) Az Intézményvezető részéről történő megállapodás felmondása esetén a döntésre irányuló fellebbezésekre a Szoc. tv. 101. § (4) és (5) bekezdéseit kell alkalmazni.

(9) Az ellátás megszüntetésnek időpontjául az utolsó ellátásban töltött napot kell meghatározni.

3. § (1) Az Intézményvezető jelen rendeletben meghatározott eljárási rend nélkül köteles házi segítségnyújtásban részesíteni azt a személyt, akinek a gondozásáról ápolási díj keretében gondoskodtak, de az ápoló elhalálozott vagy ápolási kötelezettségét igazolhatóan nem teljesíti.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelemnek tartalmaznia kell, illetve a kérelemhez csatolni szükséges az ellátást igénylő – valamint a 1. § (1) bekezdés c) pontja esetében az ellátást kérő szülők - vonatkozásában az alábbiakat:

 • a) személyazonosító okmányának, és lakcímkártyájának másolatát, az eredeti okmányok bemutatása mellett,
 • b) a kérelmező jövedelméről szóló igazolást vagy nyilatkozatot;
 • c) a TAJ-számot,
 • d) a havi kiadásait igazoló számlákat, szerződéseket,
 • e) nyilatkozatot a tartására kötelezett és képes személy hiányáról,
 • f) orvosi igazolást.

(3) Ha a kérelmező jövedelme egyéni vagy társas vállalkozásból ered, annak összegét Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolással, míg a rendszeres nyugellátást az azt folyósító szerv által kiadott tárgyévi igazolással kell bizonyítani.

(4) A kérelmező által benyújtott jövedelemigazolások mellett az Intézményvezető jogosult a kérelmek megalapozottságát környezettanulmány elvégzésével vizsgálni.

(5) Amennyiben a környezettanulmány alapján megállapításra kerül, hogy a kérelmező a Szoc.tv., valamint a Rendeletben foglaltak alapján nem tekinthető szociálisan rászorultnak, az intézményvezető a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet elutasítja.

(6) Az intézményi térítési díj megfizetésének átvállalására a Szoc.tv. 117/B. §-át kell alkalmazni.

(7) Ha az ellátást igénylő vitatja az Intézményvezető szociális ellátás igénybevételével kapcsolatos döntését, a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül a polgármesternél a döntés felülvizsgálatát kérheti. A polgármester határozattal dönt a felülvizsgálati kérelemről. A fenntartó döntésével szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye.

2. Étkeztetés

4. § (1) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény étkeztetés keretében munkanapokon napi egyszeri meleg ételt biztosít a szociálisan rászorult kérelmezőknek.

(2) Étkezésre jogosult az a

 • a) 65 év alatti személy, aki
  • aa) rendszeres pénzellátásban (Szoc.tv. 4. §. (1) bekezdés i.) pont), vagy
  • ab) aktív korúak ellátásában részesül,

  és egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni.

 • b) 65 év feletti személy, aki egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni,
 • c) hajléktalan,

(3) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki

 • a) mozgásában korlátozott,
 • b) krónikus vagy akut betegségben szenved,
 • c) fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud,
 • d) pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg és fekvőbeteg kórházi kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

(4) A kérelmező egészségi állapotát szakorvos, illetve orvos szakértő által kiadott szakvélemény alapján, vagy a háziorvos által kitöltött, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM Rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon igazolja.

(5) Az étkezésért fizetendő térítési díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. Házi segítségnyújtás

5. § (1) A házi segítségnyújtás célja, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

(2) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően az intézményvezető a törvényi előírásoknak megfelelően megvizsgálja a gondozási szükségletet a szociális rászorultság kapcsán. A vizsgálat eredményeképpen a kérelmező szociális segítésre vagy személyi gondozásra illetve ha állapota alapján indokolt akkor mindkét tevékenységre jogosulttá válik, valamint az intézményvezető megállapítja a gondozási idő mértékét is.

(3) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. Családsegítés

6. § A családsegítés a Szoctv. 64. §-ában meghatározottak szerint biztosított ellátás.

5. Nappali ellátás

7. § (1) A nappali ellátás a rászorultak részére napközbeni tartózkodást és étkezést (ebéd), társas kapcsolatokat, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítését biztosítja.

(2) A nappali ellátásra rászorultnak kell tekinteni, aki 18. életévét betöltötte, és egészségi állapota vagy idős kora miatt mentális és szociális támogatásra szorul, és önmaga ellátására csak részben képes.

(3) Az Intézmény nappali ellátás keretében Idősek Klubját működtet.

(4) Az időskorúak nappali szociális ellátásért fizetendő térítési díjakat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

6. Tanyagondnoki szolgálat

8. § Etyek Nagyközség Önkormányzata a 9. § szerinti ellátási területen tanyagondnoki szolgálatot működtet az Intézményen keresztül a 10. §-ban meghatározott feladatok ellátása érdekében.

9. § A tanyagondnoki szolgálat ellátási területe: Etyek Dávidmajor.

10. § (1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:

 • a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,
 • b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,
 • c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások.

(2) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok:

 • a) étkeztetésben való közreműködés,
 • b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,
 • c) közreműködés a közösségi szociális információk szolgálatában,
 • d) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,
 • e) óvodás- és iskoláskorú gyermekek szállítása.

(3) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

 • a) közösségi-, művelődési-, sport- és szabadidős tevékenységek segítése,
 • b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
 • c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(4) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

 • a) ételszállítás
 • b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
 • c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(5) A tanyagondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi feladatot úgy kell ellátnia, hogy az, az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

(6) A tanyagondnoki szolgálat által ellátandó adatokat részletesen a szolgáltatás szakmai programja, valamint a tanyagondnok munkaköri leírása tartalmazza.

(7) A szállítási és az önellátási feladatok közül azokat kell ellátni, amit az igénybevevő önállóan nem tud megoldani, vagy az aránytalanul hosszú időt venne igénybe, továbbá aránytalanul nagy költséget róna rá.

(8) A tanyagondnoknak a feladatellátása során a gazdaságosságot is figyelembe kell vennie, ezért az egyedi szállítási igényeket lehetőség szerint csoportosan kell elvégezni, és azokat egyéb feladatellátással is társítani.

11. § (1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.

(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a tanyagondnoknál kell bejelenteni személyesen, telefonon vagy írásban. Az igények elbírálása fontossági szempont alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket.

(3) A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes, Etyek Nagyközség Önkormányzata biztosítja a tanyagondnoki szolgálat személyi, tárgyi és anyagi feltételeit.

7. Gyermekétkeztetés

12. § (1) Az étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az étkeztetés személyi térítési díjának megállapítása során igénybe vehető normatív kedvezményeket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. §-a szerint kell megállapítani.

(3) Az étkeztetésre vonatkozó személyi térítési díj mértékét az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell megállapítani.

(4) A személyi térítési díj mértékét a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a étkezetést nyújtó intézmény vezetője állapítja meg.

(5) Ha az étkeztetést igénybevevő, vagy törvényes képviselője a személyi térítési díj összegét vitatja, a személyi térítési díj megállapításáról szóló döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a polgármesterhez.

13. § (1) Az önkormányzat a fenntartásában működő óvodában, valamint Etyek közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának megfizetése során, a gyermek számára szociális rászorultsága alapján térítési díjkedvezményt biztosít.

(2) Az egyéni rászorultság alapján kedvezményként biztosítható az étkeztetés intézményi térítési díjának

 • a) 50%-a, amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át,
 • b) 25%-a, amennyiben:
  • ba) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át.
  • bb) gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.

(3) Az étkezéstérítési díjkedvezmények megállapítása az ellátást biztosító intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.

14. § A gyermekétkeztetést az óvoda vezetője 3 havi térítési díj határidőre történő befizetésének elmaradása esetén szünetelteti a díjhátralék kiegyenlítéséig, amennyiben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében foglalt felhívásokat a kötelezettnek kézbesítette.

8. Gyermekjóléti szolgáltatás

15. § (1) A gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését.

(2) A szolgálat a településen észlelő jelzőrendszert működtet és szoros együttműködésben áll a járási Család-és gyermekjóléti központtal.

9. Családi bölcsőde

16. § (1) A családi bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája, a bölcsődei ellátás keretén belül.

(2) A családi bölcsőde a működési nyilvántartásban foglalt korosztályú gyermekek számára biztosítja az életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és foglalkoztatást.

(3) A családi bölcsődében a személyi térítési díj megállapításánál a gyermekek napközbeni ellátása esetében a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.

(4) A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 50 %-át.

(5) A családi bölcsőde ellátásért fizetendő intézményi térítési díjakat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

10. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

18. § (1) Hatályát veszti Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak mértékéről szóló 9/2014. (III.21.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a tanyagondnoki szolgálatról szóló 14/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj

1_melleklet_szoc_etkeztetes.docx

1. melléklet a 7/2021. (V.14.) önkormányzati rendelethez

A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj

1. A szolgáltatás önköltsége: 1250 Ft/fő/nap

2. Intézményi térítési díj elvitellel 860,-Ft/adag, kiszállítás esetén az intézményi térítési díj összege 0.5 óra időtartam ráfordításával növekszik a házi segítségnyújtásra (szociális segítés) érvényes díj összegével.

3. Személyi térítési díj mértéke az ellátott jövedelmének függvényében (de legfeljebb a szolgáltatást igénybevevők rendszeres havi jövedelmének 30 %-a):


Jövedelmi kategóriák

(Öregségi nyugdíjminimum 28.500 Ft)

Személyi térítési díj

ÖNYM 100%-ig

40Ft/adag

ÖNYM 120%-ig

80 Ft/adag

ÖNYM 140%-ig

120 Ft/adag

ÖNYM 160%-ig

160 Ft/adag

ÖNYM 180%-ig

200 Ft/adag

ÖNYM 200%-ig

240 Ft/adag

ÖNYM 220%-ig

280 Ft/adag

ÖNYM 240%-ig

320 Ft/adag

ÖNYM 250%-ig

360 Ft/adag

ÖNYM 260%-ig

420 Ft/adag

ÖNYM 280%-ig

470 Ft/adag

ÖNYM 300%-ig

500 Ft/adag

ÖNYM 320%-ig

540 Ft/adag

ÖNYM 340%-ig

580 Ft/adag

ÖNYM 360%-ig

650 Ft/adag

ÖNYM 380%-ig

700 Ft/adag

ÖNYM 400%-ig

750 Ft/adag

ÖNYM 420%-ig

800 Ft/adag

ÖNYM 420% felett

860 Ft/adag2. melléklet

A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj

2_melleklet_hazi_segitsegnyujtas.docx2. melléklet a 7/2021. (V.14.) önkormányzati rendelethez

A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj

1. Az ellátás önköltsége: 1990 Ft/óra/fő

2. Személyi gondozás tevékenységére

a) Intézményi térítési díj : 250 Ft/óra

b) Személyi térítési díj az ellátott jövedelmének függvényében:


Jövedelmi kategóriák

(Öregségi nyugdíjminimum 28.500 Ft)

Személyi térítési díj

ÖNYM 100%-ig

0Ft/óra

ÖNYM 120%-ig

50 Ft/óra

ÖNYM 140%-ig

80 Ft/óra

ÖNYM 160%-ig

120 Ft/óra

ÖNYM 180%-ig

160 Ft/óra

ÖNYM 200%-ig

200 Ft/óra

ÖNYM 220%-ig

220 Ft/óra

ÖNYM 220% felett

250 Ft/óra


3. Szociális segítés tevékenységére

a) Intézményi térítési díj : 250 Ft/óra

b) Személyi térítési díj mértéke az ellátott jövedelmének függvényében (de legfeljebb a szolgáltatást igénybevevők rendszeres havi jövedelmének 25 %-a):


Jövedelmi kategóriák

(Öregségi nyugdíjminimum 28.500 Ft)

Személyi térítési díj

ÖNYM 100%-ig

0Ft/óra

ÖNYM 120%-ig

50 Ft/óra

ÖNYM 140%-ig

80 Ft/óra

ÖNYM 160%-ig

120 Ft/óra

ÖNYM 180%-ig

160 Ft/óra

ÖNYM 200%-ig

200 Ft/óra

ÖNYM 220%-ig

220 Ft/óra

ÖNYM 220% felett

250 Ft/óra

4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63.§ (10) bekezdése alapján a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az igénylő vagy a térítési díjat megfizető személy írásban vállalja az önköltséggel megegyező személyi térítési díj megfizetését. A házi segítségnyújtás önköltségi díja 1990,-Ft/óra a személyi gondozás és szociális segítés tekintetében.3. melléklet

Az időskorúak nappali szociális ellátásért fizetendő térítési díj

3_melleklet_nappali.docx


3. melléklet a 7/2021. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Az időskorúak nappali szociális ellátásért fizetendő térítési díj

1. Az ellátás önköltsége: 940 Ft/fő/nap

2. Intézményi térítési díj, étkezéssel: 1.610 Ft/ellátási nap

3. Intézményi térítési díj, étkezés nélkül: 750 Ft/ellátási nap

4. Személyi térítési díj az ellátott jövedelmének függvényében étkezéssel:


Jövedelmi kategóriák

(Öregségi nyugdíjminimum 28.500 Ft)

Személyi térítési díj

ÖNYM 100%-ig

40Ft/adag

ÖNYM 120%-ig

80 Ft/adag

ÖNYM 140%-ig

120 Ft/adag

ÖNYM 160%-ig

160 Ft/adag

ÖNYM 180%-ig

200 Ft/adag

ÖNYM 200%-ig

240 Ft/adag

ÖNYM 220%-ig

280 Ft/adag

ÖNYM 240%-ig

320 Ft/adag

ÖNYM 250%-ig

360 Ft/adag

ÖNYM 260%-ig

420 Ft/adag

ÖNYM 280%-ig

470 Ft/adag

ÖNYM 300%-ig

500 Ft/adag

ÖNYM 320%-ig

540 Ft/adag

ÖNYM 340%-ig

580 Ft/adag

ÖNYM 360%-ig

650 Ft/adag

ÖNYM 380%-ig

700 Ft/adag

ÖNYM 400%-ig

750 Ft/adag

ÖNYM 420%-ig

800 Ft/adag

ÖNYM 420% felett

860 Ft/adag


5. Étkeztetés nélküli nappali ellátás a rászorulóknak térítésmentes.1


4. melléklet

Gyermekétkeztetés térítési díjai

4_melleklet_gyermeketkeztetes.docx

4. melléklet a 7/2021. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés térítési díjai


A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Térítési díj

2.

Korcsoport

Nyersanyagnorma

Rezsiköltség

Mindösszesen bruttó

3.

nettó

áfa

bruttó

nettó

áfa

bruttó

számítva

kerekítve

4.

CSALÁDI BÖLCSŐDE

5.

1,0-3,0 év

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

tízórai

95 Ft

26 Ft

120 Ft

87 Ft

23 Ft

110 Ft

230 Ft

 

7.

ebéd

158 Ft

43 Ft

200 Ft

144 Ft

39 Ft

183 Ft

383 Ft

 

8.

uzsonna

63 Ft

17 Ft

80 Ft

58 Ft

16 Ft

74 Ft

154 Ft

 

9.

Összesen

315 Ft

85 Ft

400 Ft

289 Ft

78 Ft

367 Ft

767 Ft

765 Ft

10.

ÓVODA

11.

2,5-3,0 év

 

 

12.

tízórai

95 Ft

13.

ebéd

158 Ft

14.

uzsonna

63 Ft

15.

Összesen

315 Ft

16.

3,0-6,0 év

 

17.

tízórai

149 Ft

18.

ebéd

249 Ft

19.

uzsonna

99 Ft

20.

Összesen

497 Ft

21.

alsó tagozat, napi háromszori étkezés

 

22.

6,0-10,0 év

 

23.

tízórai

118 Ft

24.

ebéd

392 Ft

25.

uzsonna

83 Ft

26.

Összesen

593 Ft

27.

alsó tagozat, napi egyszeri étkezés

 

28.

6,0-10,0 év

 

29.

ebéd

392 Ft

30.

felső tagozat, napi háromszori étkezés

 

31.

10,0-14,0 év

 

32.

tízórai

125 Ft

33.

ebéd

418 Ft

34.

uzsonna

84 Ft

35.

Összesen

627 Ft

36.

felső tagozat, napi egyszeri étkezés

 

37.

10,0-14,0 év

 

38.

ebéd

418 Ft

39.

ALKALMAZOTT napi egyszeri étkezés

40.

ebéd

530 Ft

143 Ft

674 Ft

289 Ft

78 Ft

367 Ft

1 041 Ft

1 040 Ft

41.

VENDÉG napi egyszeri étkezés

42.

ebéd

530 Ft

143 Ft

674 Ft

289 Ft

78 Ft

367 Ft

1 041 Ft

1 040 Ft5. melléklet

A családi bölcsőde ellátásért fizetendő térítési díj

5_melleklet_bolcsode.docx

5. melléklet a 7/2021. (V.14. )önkormányzati rendelethez

A családi bölcsőde ellátásért fizetendő térítési díj

1. A szolgáltatás önköltsége: 540 Ft/fő/óra

2. az intézményi térítési díj összege a gondozásért:

a) 2.500 Ft/nap/fő

b) 12.500 Ft/hét/fő

c) 50.000 Ft/hó/fő

3. A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 50%-át

4. Az étkezésért fizetendő térítési díj 1,5-3 éves korig:

a) reggeli: 230,- Ft/adag

b) ebéd: 383,- Ft/adag

c) uzsonna: 154,- Ft/adag

A gyermekek étkeztetését az intézmény a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodával kötött szerződés útján biztosítja.