Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.14.) önkormányzati rendelete

a gyermekvállalási, valamint az óvoda-és iskolakezdési támogatásról

Hatályos: 2021. 06. 01

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete

a gyermekvállalási, valamint az óvoda-és iskolakezdési támogatásról

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Etyek Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

(2) A rendelet szerinti támogatások esetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Gyermekvállalási támogatás

2. § (1) A gyermek születésével, örökbefogadásával összefüggő költségek mérséklésére egyszeri támogatásra jogosult az a szülő, aki a gyermek születését, vagy – 3 évnél nem idősebb gyermek örökbefogadása esetén – az örökbefogadást megelőzően hat hónappal Etyeken bejelentett lakóhellyel rendelkezik és gyermekének első bejelentett lakóhelye – az örökbefogadás esetének kivételével – Etyek közigazgatási területén található.

(2) A támogatásról a havi védőnői adatszolgáltatások alapján – az örökbefogadás esetét kivéve – hivatalból, a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Örökbefogadás esetén a jogosult kérelmére indul az eljárás, melyhez mellékelni kell a gyámhatóság jogerős határozatát.

(3) A gyermekvállalási támogatásra a családban csak az egyik szülő jogosult. Ikerszülés esetén a születési támogatás gyermekenként kerül megállapításra.

(4) A gyermekvállalási támogatás összege gyermekenként 15.000 forint. A támogatást a helyi gyógyszertárban beváltható utalvány formájában biztosítja az önkormányzat.

3. Óvoda- és iskolakezdési támogatás

3. § (1) A képviselő-testület az éves szociális települési támogatásokra fordítható keret összegének figyelembe vételével évi egyszeri alkalommal óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az Etyeken óvodai, általános iskolai nevelésben, oktatásban részesülő, Etyeken lakóhellyel rendelkező gyermek óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez, az Etyeken lakóhellyel rendelkező szülő vagy gondviselő kérelmére.

(2) Etyeken lakóhellyel rendelkező nevelőszülő kérelmére, a nevelésbe vett gyermek is jogosult a támogatásra, amennyiben etyeki tartózkodási hellyel rendelkezik.

(3) A támogatásról a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(4) Az óvodás gyermekek esetében a támogatás mértéke 5.000,-Ft.

(5) Az általános iskolai tanulók esetében a támogatás mértéke 10.000,-Ft.

(6) A támogatás iránti kérelmet minden év augusztus 21. – szeptember 30. között lehet benyújtani a 10. melléklet szerinti formanyomtatványon. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

4. Záró rendelkezés

4. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Kérelem óvoda- és iskolakezdési települési támogatás megállapítására

1_melleklet_ovoda_iskolakezdesi_kerelem.docx

1. melléklet a 8/2021. (V.14.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

Óvoda- és iskolakezdési települési támogatás megállapítására

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: .........................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................
Állandó lakcíme: …………….. irányítószám .............................................település

........................... utca/út/tér .......... házszám ...... épület/lépcsőház ....... emelet, ajtó

Tartózkodási helye (amennyiben eltér az állandó lakcímtől) : …………. irányítószám ........................................... település ........................... utca/út/tér .......... házszám ...... épület/lépcsőház ....... emelet, ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………….
Állampolgársága: ..................................................................................................

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy

□ bevándorolt/letelepedett, vagy

□ menekült/oltalmazott/hontalan.


Családi állapota:

□ egyedülálló

□ házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt


Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………….

Telefonszám : ............................................................................................................

E-mail cím (nem kötelező megadni): ........................................................................


Kérelmező családtagjainak személyi adatai:Neve és születési neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

Állam-polgársága

Társadalombiztosítási Azonosító
Jele (TAJ)

1. Házastársa, élettársa


2. Egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik)
Neve és születési neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

Állam-polgársága

Társadalombiztosítási Azonosító
Jele (TAJ)

3. Gyermekei


Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.


A támogatási igénnyel érintett gyermek(ek):

Gyermek neve

Intézmény megnevezése, címe
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető.

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.

Tudomásul veszem, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény 64.§ (2) bekezdésben foglaltak szerint az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít, vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben a 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

Kijelentem, hogy kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Kelt: ...............................................

kérelmező aláírása

2