Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról

Hatályos: 2022. 12. 01

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról

2022.12.01.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Etyek Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Etyek Nagyközség közigazgatási területén

a) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező ingatlanhasználó természetes személyekre,

b) tartózkodó természetes személyekre,

c) székhellyel, telephellyel rendelkező vagy tevékenységet folytató jogi személyekre,

d) székhellyel, telephellyel rendelkező vagy tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre

e) székhellyel, telephellyel rendelkező vagy tevékenységet folytató és egyéni vállalkozókra..

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) a veszélyes hulladékra,

b) a háztartási szennyvízre,

c) az a) és b) pontban meghatározott anyagokkal összefüggő tevékenységre,

d) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott anyagokra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) köztisztasággal összefüggő feladatok: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a lakóingatlanok és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más ingatlanok, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek – , valamint a közterületek tisztán tartása;

b) kertszerű használat: bozótmentesítés, kúszó-futó növények karbantartása, ingatlanhatáron belül tartása, gondozása, sarjról, magról kelt fás szárú újulatok eltávolítása;

c) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára, a tulajdonos által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat, továbbá a közutat, járdát szegélyező, és a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterület, azok állapotától függetlenül;

d) ingatlanhasználó: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet.

3. A köztisztasággal összefüggő és egyes közterület-fenntartási feladatok ellátására vonatkozó szabályok

3. § (1) Etyek Nagyközség Önkormányzata– a 4. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – az Önkormányzat munkavállalói (a továbbiakban: Önkormányzat) útján gondoskodik a tulajdonában vagy használatában lévő közterületek tisztán tartásáról.

(2) Az Önkormányzat gondoskodik az (1) bekezdésben megjelölt feladatok ellátása érdekében különösen:

a) a közterületek (utcák, terek, parkok, kerékpárutak, buszvárók) szervezett, rendszeres tisztán tartásáról, általános jellegű takarításáról,

b) a közutak hó- és síkosság-mentesítéséről,

c) a zöldterületek tisztán tartásáról, a fakivágással és növénytelepítéssel, parkosítással kapcsolatos feladatok ellátásáról.

(3) Az Önkormányzat vis maior helyzet esetén az ingatlanhasználó gondatlanságából, a szabálytalan, szakszerűtlen műszaki kivitelezésből eredő vízelvezető áteresz-dugulásokat, továbbá a szükséges ároknyitásokat az ingatlanhasználó költségére elhárítja.

(4) Az Önkormányzat a közúti közlekedés biztonsága érdekében elvégzi az útkereszteződések, egyéb közlekedési helyek beláthatóságát akadályozó fa, illetve növényzet eltávolítását.

(5) A közterületen elhelyezett hirdetmény, plakát eltávolítása annak a feladata, aki azt elhelyezte. Amennyiben az azt elhelyező személye ismeretlen, az eltávolítás annak a kötelezettsége, akinek érdekében a kihelyezés történt.

4. Az ingatlanhasználó kötelezettségei

4. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni:

a) az ingatlana előtti, melletti közterület (járda, zöldsáv) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, az ott lévő növényzet ápolásáról, a fű nyírásáról, gyommentes állapotának folyamatos fenntartásáról,

b) az ingatlanáról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló vagy oda benövő ágak, bokrok és sövények megfelelő nyeséséről oly módon, hogy biztosított legyen a gyalogos, illetve a közúti forgalom zavartalansága, a közúti jelzések és az úttartozékok láthatósága,

c) az ingatlana előtti, melletti közterületre ültetett növényzet gondozásáról, megfelelő nyeséséről és – amennyiben az járda- vagy útkereszteződést is érint – a járda- vagy útkereszteződések esetén a beláthatóság biztosításáról 0,8 és 2,5 méter magasság között,

d) az ingatlana előtti, melletti járdaszakasz hó- és környezettudatos síkosság-mentesítéséről,

e) az ingatlana előtti, melletti közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek – kivéve élővízfolyások – tisztán tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról az úttestig terjedő teljes területen.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt feladatokat úgy kell elvégezni, hogy a járda vagy útburkolat ne rongálódjon, továbbá a terepszint ne változzon.

(3) A felhalmozott havat az út tulajdonosa (kezelője, fenntartója), illetve az ingatlanhasználó úgy köteles eltávolítani vagy elhelyezni, hogy a közlekedés zavartalansága biztosított legyen.

(4) A szórakoztató-, vendéglátó- és elárusító helyek, üzletek, kereskedelmi és szolgáltató egységek, intézmények körüli területet az (1) bekezdésben foglaltak szerint a használó (üzemeltető) köteles naponta nyitásig, de legkésőbb 7:00 óráig feltakarítani és a nyitvatartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani, a hulladékot eltávolítani, a hó- és síkosság-mentesítést elvégezni, valamint eltávolítani a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat. A használó (üzemeltető) köteles a létesítmény bejárata előtt csikkbedobót és hulladékgyűjtőt kihelyezni és azokat rendszeresen üríteni, a portálok ablakait, a cégtáblákat folyamatosan tisztán tartani. Egyebekben az használó (üzemeltető) kötelezettségeire az (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanát folyamatosan tisztán tartani, gyommentesítéséről és kertszerű használatáról gondoskodni.

(6) Ha az ingatlannak több közúttal is érintkezése van, az ingatlanhasználó az (1) – (6) bekezdésben foglalt valamennyi kötelezettségének mindegyik irányban köteles eleget tenni.

5. Közterületi faültetés

5. § (1) Közterületen az ingatlan határától Etyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló úttestig terjedő teljes területen történő faültetés kizárólag tulajdonosi hozzájárulás birtokában végezhető, amely Etyek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál kérelmezhető az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon.

(2) Közterületi légvezeték alá kizárólag alacsonyra növő, gömb lombkoronájú fafajta ültethető. A közterület azon részére, ahol légvezeték nem található, oszlopos lombkoronájú fafajta ültethető.

(3) Közterületen az útkereszteződésektől számított 10 méteren belül sövény, cserje és bokor nem telepíthető.

6. Közterületi hulladékgyűjtés

6. § (1) Etyek Nagyközség közterületein hulladékot eldobni, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda engedély nélkül hulladékot (építési és más törmeléket, kerti nyesedéket, egyéb hulladékot) lerakni, a közterületen lévő berendezési tárgyat, fát vagy egyéb növényt beszennyezni, rongálni tilos. Az árkokba, csatornákba, folyókákba – különösen a Magyar-kút területén, Boti tó területén, a környező vízfolyásokba - átereszekbe zöldhulladékot, zöldnyesedéket, falevelet, egyéb hulladékot elhelyezni tilos.

(2) Közterületen hulladékot csak az arra a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edényzetbe szabad elhelyezni.

7. A közterület használatából eredő köztisztasági feladatok

7. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (különösen építési, szerelési, árusítási munkákra) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét legalább 2 méteres körzetben az engedélyes köteles tisztán tartani. A hulladékot az elszállítás időpontjáig konténerben vagy elkerített helyen, közterület-használati engedély birtokában kell tárolni. A porképző anyagokat vízzel locsolni kell.

(2) Építkezésnél, vagy a közterület egyéb módon történő igénybevételénél a fákat, növényeket és létesítményeket védőburkolattal kell körülvenni. A rongálásból keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni, illetve az eredeti állapotot helyreállítani.

(3) Közterületen gépjárművek mosása tilos.

(4) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásával, valamint szállításával a közterület beszennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után azonnal eltakarítani. Az anyagok lerakásánál, mozgatásánál ügyelni kell arra, hogy a zöldterületen lévő felszerelési tárgyak, fák, cserjék, egyéb növények szabadon maradjanak, meg ne rongálódjanak. A közterületen lévő virágokat, dísznövényeket károsítani, leszedni vagy élő növény részeit begyűjteni tilos.

8. Csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos köztisztasági szabályok

8. § (1) A közterület tisztán tartása érdekében a járdaszakasz melletti nyílt árok feltöltése vagy lefedése kizárólag a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó a járdaszakasz melletti nyílt árok feltöltését vagy lefedését a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül végezte el, és az eredeti állapotot felszólításra nem állítja helyre, az ingatlanhasználó költségére az Önkormányzat az eredeti állapotot helyreállítja.

(3) Járműbehajtók átereszeinek építése és annak tisztán tartása minden esetben az ingatlanhasználó kötelezettsége. A csapadékvíz-elvezető árkokat betömni, a víz elfolyását korlátozni és megakadályozni tilos. A közterületre, csapadékvíz-elvezető árokba, csapadékvíz-elvezető csatornába szennyvizet ereszteni szigorúan tilos.

(4) A csapadékvizet az ingatlanokról a közterületre, közútra, járdára vezetni tilos.

9. A köztisztasággal kapcsolatos hatósági feladatok, az elhagyott hulladék felszámolásának eszközei

9. § (1) A köztisztasággal összefüggő önkormányzati hatósági hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át. A köztisztasággal összefüggő önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtását a jegyző foganatosítja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő hatáskör gyakorlása során a jegyző kötelezi e rendeletben foglalt előírások megsértőit a jogsértés megszüntetésére, vagy annak alkalmazhatatlansága esetén a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény alapján – Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendeletében foglalt esetekben – közigazgatás bírságot szab ki.

10. § (1) Amennyiben a közterületen engedély nélkül hulladékot lerakó, vagy elhagyó személy az arra irányuló felszólításban foglalt határidő alatt saját költségén nem gondoskodik a hulladék eltávolításáról és a területben keletkezett károk helyreállításáról, az Önkormányzat a kötelezett költségére és felelősségére gondoskodik a felszólításban foglaltak teljesítéséről.

(2) A (1) bekezdésben foglalt esetben – a szennyezőkkel szemben a károk megtérítésén túl – külön jogszabály szerinti hulladékgazdálkodási bírság is kiszabható.

10. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.