Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 02

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Etyek Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el:

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Etyek Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el:”

2. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E rendelet hatálya alá tartozó magatartások miatt indult eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.”

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben közigazgatási szankcióként a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény szerinti figyelmeztetést, annak alkalmazhatatlansága esetén közigazgatás bírságot kell kiszabni.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000.- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személy esetén 200.000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2 millió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) A pénzbírság összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyára, a jogsértés jellegére.

(4) ) Ha elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyú és a jogsértés a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a jegyző felhívja a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást elkövetőt a jogszabálysértésre, és a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel, legalább 20 napos határidő megadásával végzésben kötelezi annak megszüntetésére. ”

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A jegyző (3) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott határidő eredménytelen leteltét követően a (1)-(2) bekezdés alapján közigazgatási bírságot szab ki a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértővel szemben.”

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendeletet megsértve nem gondoskodik

a) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti, melletti közterület (járda, zöldsáv) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, az ott lévő növényzet ápolásáról, a fű nyírásáról, gyommentes állapotának folyamatos fenntartásáról,

b) az ingatlanáról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló vagy oda benövő ágak, bokrok és sövények megfelelő nyeséséről oly módon, hogy biztosított legyen a gyalogos, illetve a közúti forgalom zavartalansága, a közúti jelzések és az úttartozékok láthatósága,

c) az ingatlana előtti, melletti közterületre ültetett növényzet gondozásáról, megfelelő nyeséséről és – amennyiben az járda- vagy útkereszteződést is érint – a járda- vagy útkereszteződések esetén a beláthatóság biztosításáról 0,8 és 2,5 méter magasság között,

d) az ingatlana előtti, melletti járdaszakasz hó- és síkosság-mentesítéséről,

e) az ingatlana előtti, melletti közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek – kivéve élővízfolyások – tisztán tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról az úttestig terjedő teljes területen,

f) az ingatlanának tisztán tartásáról, gyommentesítéséről.”

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki)

„a) Etyek Nagyközség közterületein hulladékot eldob, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda engedély nélkül hulladékot (építési és más törmeléket, kerti nyesedéket, egyéb hulladékot) lerak, a közterületen lévő berendezési tárgyat, fát vagy egyéb növényt beszennyez, rongál. Az árkokba, csatornákba, folyókákba, - különösen a Magyar-kút területére, Boti tóba és környező vízfolyásokba - átereszekbe zöldhulladékot, zöldnyesedéket, falevelet, egyéb hulladékot elhelyez,
b) közterületen hulladékot nem az arra a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edényzetbe helyez el,
c) a közterület rendeltetésétől eltérő célra (különösen építési, szerelési, árusítási munkákra) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét legalább 2 méteres körzetben nem tartja tisztán. A hulladékot az elszállítás időpontjáig nem konténerben vagy elkerített helyen, közterület-használati engedély nélkül tárolja,
d) közterületen a gépjárművet mos,
e) bármely szállítmány fel- vagy lerakásával, valamint szállításával a közterületet beszennyezi, a szennyeződés előidézője azt a fel- vagy lerakás elvégzése után azonnal nem takarítja el, és az anyagok lerakásánál, mozgatásánál a zöldterületen lévő felszerelési tárgyak, fák, cserjék, egyéb növények megrongálódnak,
f) járműbehajtó átereszeit nem tartja tisztán, a csapadékvíz-elvezető árkokat betömi, a víz elfolyását korlátozza, vagy megakadályozza. A közterületre, csapadékvíz-elvezető árokba, csapadékvíz-elvezető csatornába szennyvizet ereszt,”

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése a következő g)–i) ponttal egészül ki:

(A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki)

„g) a csapadékvizet az ingatlanokról a közterületre, közútra, járdára vezeti,
h) a közterületen engedély nélkül hulladékot rak le, hulladékot hagy el,
i) a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 4/2021. (IV.1.) önkormányzati rendelet előírásait megszegi.”

5. § Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

6. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.