Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről

Hatályos: 2022. 12. 16- 2022. 12. 16

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről

2022.12.16.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: kedvezményezett).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.

(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen

a) a szociális ellátásokra,

b) a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra,

c) a civil szervezetek támogatására,

d) az ösztöndíjakra, valamint

e) a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás az államháztartás körébe nem tartozó természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan vagyon.

(2) Támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre nyújtandó pénzbeli juttatás.

(3) A céljellegű támogatás lehet:

a) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást,

b) általános működési célú támogatás, ami a kedvezményezett működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

II. Fejezet

Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

Az átadott támogatás forrása

3. § Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, melyek terhére cél jelleggel támogatást nyújt.

A támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése

4. § (1) A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglalt keret terhére

a) eseti támogatási kérelem esetén 200.000 forintig - nem alapítványi kedvezményezett esetében - a polgármester

b) általános működési célú támogatási kérelem, valamint 200.000 forintot meghaladó eseti támogatási kérelem esetén a Képviselő-testület (a továbbiakban együtt: támogatást nyújtó) dönt.

(2) Támogatásban részesülhet az a kedvezményezett,

a) amelynek javára az önkormányzat költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra, vagy

b) aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be, vagy

c) aki a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d) akinek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs.

(3) A kérelmet az előirányzat feletti rendelkezési joggal bíró szervhez lehet benyújtani.

(4) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a kedvezményezett nevét, a támogatás összegét, a támogatás célját, valamint a kifizetés módját.

(5) Nem nyújtható támogatás:

a) annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki (amely) az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint nem lehet támogatási jogviszonyban kedvezményezett,

b) annak a szervezetnek, amely a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint nem minősül átláthatónak,

c) annak a szervezetnek, amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,

d) annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki (amely) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.

A támogatói okirat

5. § (1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás biztosításának módjáról támogatói okiratot kell kibocsátani. A támogatói okiratnak tartalmaznia kell:

a) a kedvezményezett

aa) természetes személy azonosítására alkalmas természetes személyazonosító adatait, lakcímét, adóazonosító jelét, bankszámlaszámát,

ab) szervezet nevét, székhelyét, bírósági nyilvántartásba vételi számát vagy cégjegyzékszámát, adószámát, bankszámlaszámát, képviselőjének nevét;

b) a támogató (Önkormányzat) nevét, székhelyét, adószámát, bankszámlaszámát, képviselőjének nevét, továbbá a támogatási döntést hozó szerv (személy) megjelölését, a támogatási döntés számát,

c) a támogatás összegét,

d) a támogatás felhasználásának célját,

e) a támogatás felhasználásának feltételeit,

f) a támogató pénzügyi teljesítésének ütemezését,

g) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

h) a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló módját, helyét és idejét,

i) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,

j) a támogatást kérő nyilatkozatát

ja) - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározottak szerint,

jb) - arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a kérelem elbírálásához szükséges személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja alapján kezeli és az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megkapta.

(2) A támogatói okiratban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a kedvezményezett részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a kedvezményezett nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(3) A kedvezményezett a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatói okiratban megjelölt célra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(4) A támogatói okirat aláírására jogosultak köre a 4. § (1) bekezdésében meghatározott támogatást nyújtóval megegyező.

(5) A támogatást a támogatói okirat közlését követően kizárólag átutalással lehet teljesíteni.

(6) A fel nem használt támogatást a kedvezményezettnek az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(7) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat meghatalmazottja jogosult a helyszínen ellenőrizni.

Az elszámolás

6. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a kedvezményezett köteles a támogatói okiratban foglalt határidőig elszámolni az alábbiak szerint:

a) eseti támogatások igénylése esetén a kedvezményezett köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a kedvezményezett képviselője által hitelesített számla másolatok, számla bizonylatok és számlaösszesítő,

ab) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet,

ac) a támogatói okiratban meghatározott egyéb dokumentumok.

b) általános működési célú támogatás esetén a kedvezményezett köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló,

bb) a kedvezményezett a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

(2) A kedvezményezett köteles a pénzügyi elszámoláshoz szakmai beszámolót mellékelni. A kedvezményezett különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejáratáig.

(3) A benyújtott elszámolásokat a jegyző ellenőrizni köteles. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(4) Ha a kedvezményezett a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára köteles visszafizetni.

A támogatói okirat módosítása, elállás a megállapodástól

7. § (1) Az Önkormányzat a támogatói okiratban meghatározott egyéb esetek mellett jogosult a támogatástól elállni, ha:

a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,

b) a támogatási igény benyújtását követően a kedvezményezett tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatói okiratban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,

c) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi e rendeletben vagy a támogatói okiratban foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzés tűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni.

(2) A támogatói okirat módosítására a kedvezményezett írásbeli kérelme alapján kerülhet sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

Nyilvántartás és közzététel

8. § (1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről a Polgármesteri Hivatal köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kedvezményezett nevét, címét, a támogatást nyújtó megnevezését, a kedvezményezett képviselőjének nevét, a támogatás összegét és célját, az átutalás idejét, a támogatás cél szerinti felhasználása elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat fellelhetőséget.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokkal összefüggő adatok közérdekű adatok, amelyek megismerését az információs önrendelkezési jogró1 és az információszabadsagról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően bárki kezdeményezheti. Ugyanezen jogszabály alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott ötmillió forintot meghaladó, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére vonatkozó adatokat a település holnapján közzé kell tenni.

(3) A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül kell megtenni.

(4) A közzétételről a jegyző köteles gondoskodni.

III. Fejezet

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

9. § (1) Az államháztartáson kívüli pénzbeli forrás végleges átvételéről - az alapítványi forrás kivételével – átruházott hatáskörben a Polgármester dönt, melyről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az átvételre felajánlást ingó vagy ingatlan vagyon esetében az Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal va1ó rendelkezés és a vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendeletének a szabályait kell alkalmazni.

(3) Az államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről szóló döntés előkészítése során vizsgálni kell az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat és egyéb kötelezettségeket.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester írja alá.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § Hatályát veszti az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 18/2014. (VII.21.) önkormányzati rendelet.