Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek használatáról

Hatályos: 2023. 02. 01

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.01.
a közterületek használatáról
Végső előterjesztői indokolás
I. Általános indokolás
Az etyeki közterületek állapota, rendezettsége, tisztasága kiemelt jelentőséggel bír mind a lakossági elvárások, mind önkormányzatunk megítélése, fejlődése szempontjából. Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek rendeltetése, hogy azt bárki szabadon használhassa.
A közterületek használatát jelenleg a 11/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet szabályozza, melynek felülvizsgálata nemcsak azért vált szükségessé, mert az önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményének a díjak rendszeres felülvizsgálatával eleget kell tenni, hanem időközben a közterületek filmforgatási célú használatának jogi szabályozása jelentősen megváltozott.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: törvény) 2. § 13. pontja szerint közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. A törvény 54. § (4) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg a közterület rendeltetését.
(4) A közterület rendeltetése
a) a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének,
b) a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.),
c) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés,
d) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás,
e) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének,
f) a közművek elhelyezésének,
g) zöldfelületek kialakításának
biztosítása.
A törvény (5) bekezdése ad felhatalmazást a tulajdonosnak arra, hogy a közterület rendeltetésére és használatára további szabályokat állapítson meg.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az önkormányzat településüzemeltetési feladata a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása. Ennek megfelelően került meghatározásra a rendelet tárgyi hatálya, mely mindazon személyektől elvárt magatartási szabályokat tartalmazza, akik a közterületet a rendeltetésüktől eltérő célra kívánják használni.
A közterület-használatának engedélyezése önkormányzati hatósági eljárás keretében történik. Ezt a közjogi megoldást támasztja alá a Kúria 1/2022. határozata a közterület-használati jogviszony közjogi vagy magánjogi jellegének megítéléséről, mely szerint a jogviszonyban a közjogi és a magánjogi viszonyok egymáshoz kapcsolódnak ugyan, de az önkormányzat közhatalmi szerepe túlsúlyban van, ezért a jogviszony közjogi természetű.
A rendelet 5. §-a sorolja fel azokat a jogcímeket, melyek esetében a használónak engedélyt kell beszerezni, valamint ezt követően azokat az eseteket, amikor nem kell közterület-használati engedély, illetve, amely tevékenységekre nem lehet engedélyt kiadni. Az engedélyezési eljárást a polgármester folytatja le, melynek során megállapítja a közterület-használat díját, és dönt az esetleges kedvezményről, illetve a díjfizetés alóli mentességről.
A jogellenes közterület-használat jogkövetkezménye a helyreállítási kötelezettség, valamint a közigazgatási bírság kiszabásának lehetősége.
A filmforgatási célú közterület-használatra külön szabályokat szükséges meghatározni. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben megjelölt Hatóság a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződést köt a kérelmezővel, melyet az önkormányzat képviselő-testülete hagy jóvá. A rendelet-tervezet szerint e hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A közterület-használati díjat a törvényben foglalt díjtételek mindenkori mértéke alapján kell meghatározni.
A közterület-használat díjtételeit a rendelet 1. melléklete szerint javaslom megállapítani, a kérelem formanyomtatványát 2. melléklete tartalmazza.
II. Részletes indokolás
1.-2. §-hoz
A rendelet célját, és hatályát határozza meg.
3. §-hoz
Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.
4. §-hoz
A közterület használatáról szóló rendelkezéseket, és a közterület-használati engedély, mint önkormányzati hatósági ügy hatáskörének gyakorlására, valamint más jogszabály alkalmazására vonatkozó előírást tartalmaz.
5. §-hoz
A közterület használatának jogcímeit tartalmazza.
6. §-hoz
Azokat a tevékenységeket sorolja, melyekhez nem kell közterület-használati engedély, valamint azokat, melyekhez nem adható közterület-használati engedély.
7. §-hoz
A mozgóképről szóló törvény szerinti közterületi filmforgatások jóváhagyásának különös szabályait tartalmazza.
8.-9.-10. §-hoz
Az engedélyezési eljárás szabályait tartalmazza.
11.-12.-13. §-hoz
A közterület-használati díj mértékét, fizetésének módjára vonatkozó szabályokat, valamint a mentesség és díjfizetési kedvezmény lehetséges eseteit tartalmazza.
14. §-hoz
A jogellenes közterület-használat következményeit tartalmazza.
15. §-hoz
A közterületen való dohányzás szabályait tartalmazza.
16. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
17. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
III. Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
I. társadalmi hatásai:
A közterületek használatára vonatkozó szabályok megállapításával kiszámíthatóbbak a közterületek eredeti rendeltetéstől eltérő használatának szabályai, és a jogszerűtlen használatának jogkövetkezményei. A közterületek rendezettebbé válnak.
II. gazdasági hatásai:
A rendelet alkalmazásával növekednek a tulajdonos önkormányzat bevételei.
III. költségvetési hatásai:
A rendelet alkalmazásával növekednek a költségvetési bevételek.
IV. környezeti következményei:
A közterületek rendezettebbé, és tisztábbá válnak.
V. egészségi
A rendezettebb közterület hatására csökkennek egészségi kockázatok.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem számottevő.
VII. megalkotásának szükségessége:
Az önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás, valamint jogszabályváltozás.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A közterületek rendezetlensége fokozódik.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A feltételek rendelkezésre állnak.