Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátásokról

Hatályos: 2020. 10. 23- 2020. 12. 31

                                                                                       Sárbogárd Város Önkormányzat
                                                                                                  Képviselő-testületének

                                                     

                                                                                 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete


                                                                                             az egyes szociális ellátásokról


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában, és a 134/E. §-ban kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:  1. Fejezet

Általános rendelkezések

  1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – kiemelten az időskorú lakosságra, a gyermeket nevelő családokra, ezen belül is a nagycsaládokra, figyelemmel az Önkormányzat teherbíró képességére – az egyes szociális ellátások formáinak, az ellátásokra való jogosultság feltételeinek, valamint érvényesítésének helyi szabályozása.

(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni, mivel az egyének, a családok és a helyi közösség aktivitása nélkülözhetetlen feltétel a szociális biztonság megteremtése szempontjából.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése szerint Sárbogárd Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre.

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;

b) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él;

c) tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik;

d) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 81. § (1) bekezdés 2. pont szerint, a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

e) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében az Szt. 4. § rendelkezései az irányadók.

4. Hatásköri és eljárási rendelkezések

4. § (l) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat-és hatásköröket a Képviselő-testület első fokon a Polgármesterre ruházza.

(2) Az e rendeletben szabályozott méltányosság gyakorlására a Polgármester jogosult.

(3) A Polgármester önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. Pf.: 6. címre benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

5. § (1) A szociális ellátás igénybevételének eljárása kérelemre indul, melyhez formanyomtatvány áll rendelkezésre. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni.

(2) Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a kérelem elbírálásához, a tényállás tisztázásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti.

(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek – ha e rendelet másként nem rendelkezik – személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy postai úton nyújthatók be.

(4) A szociális ellátás és támogatás iránti kérelmeket döntés meghozatalára a Hatósági Osztály készíti elő.

(5) A szociális ellátást igénylő család, illetve háztartás szociális helyzetéről – az érdemi döntést előkészítő hivatali egység az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt esetben a tényállás tisztázása céljából – környezettanulmányt készíthet, szükség esetén az önkormányzati intézmények bevonásával.

(6) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

(7) Amennyiben e rendeletben szabályozott szociális ellátás iránti kérelem elbírálása során környezettanulmány készítése válik szükségessé, úgy azt az e rendelet 14. melléklete szerinti adattartalommal és formában kell elkészíteni .

6. § (1) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

(2) Az e rendelet alapján folyósított pénzbeli ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér a felsorolás szerint egymást követő jogosultsági sorrendben veheti fel a halál időpontját követő hónap utolsó napjáig.

(3) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hó 05-ig kerülnek folyósításra elsősorban folyószámlára történő utalással.

(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak.

5. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

7. § (1) Az Szt. 17. §-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni.

(2) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti a Polgármester a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból

a) elengedheti,

b) csökkentheti,

c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

6. Adatkezelés

8. § (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet.

(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az Önkormányzatnak bejelenteni.

7. Ellátási formák

9. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként pénzbeli, illetve természetbeni szociális ellátás nyújtható.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára

a) települési támogatást

aa) lakhatáshoz nyújtott települési támogatást

ab) ápolási támogatást

ac) gyógyszertámogatást

b) rendkívüli települési támogatást

ba) temetési támogatást

bb) krízistámogatást

bc) eseti támogatást

c) köztemetést

állapít meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

  1. Fejezet

Települési támogatások

8. Lakhatáshoz nyújtott települési támogatás

10.  § (1) A képviselő – testület lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez (a továbbiakban: lakhatáshoz nyújtott települési támogatás).

          (2) A polgármester a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez települési támogatást nyújt.

          (3) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(4) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjainak nincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(5) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(6) Ha a háztartás

a) (5) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (5) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(7) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(8)[1]​ A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.”

 (1) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.”

(9) Az elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.


(10)[2]  A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 2.500.-Ft és nem több mint 5.000.- Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.


(11)[3] A (10) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:


TM = 0,3 –

J– 0,5 NYM

´ 0,15


NYM


ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.


(12)[4] A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelemről átruházott hatáskörben első fokon a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül polgármester dönt.

(13) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani.

(14) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelmet a támogatás lejártát megelőző legfeljebb 60 napon belül lehet benyújtani a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon.

(15) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(16) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.

(17) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás áram-, gáz- és ivóvíz szolgáltatás esetében természetbeni támogatásként nyújtandó és folyósítása közvetlenül a szolgáltatók részére történik a szolgáltatók és az önkormányzat megállapodása alapján. Előrefizetős mérővel rendelkező támogatott esetében a feltöltéshez szükséges kódot (token) a szolgáltató közvetlenül küldi meg a támogatott részére. Amennyiben a támogatott bármely okból a kódot (token) nem kapja meg, úgy a szolgáltató által küldött adatállományból azt a Polgármesteri Hivatal ügyintézője bocsátja rendelkezésére.

9. Ápolási támogatás

11. § (1) A képviselő-testület ápolási támogatás formájában települési támogatást nyújt a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző szociálisan rászorult személy részére (a továbbiakban: ápolási támogatás).

(2) Ápolási támogatás állapítható meg annak a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező hozzátartozónak, aki

  1. 18. életévét betöltött tartós beteg Sárbogárdon lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a teleülésen élő hozzátartozójának ápolását végzi, és
  2. rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, és
  3. az ápoló családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedülálló esetében annak 150%-át.

(3) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy

b) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.

12. § (1)[5] Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

  1. a családban élő személyek jövedelemigazolását,
  2. háziorvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladóan gondozásra, ápolásra szorul, és az ápolt személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes

ba) étkezni, vagy

bb) tisztálkodni, vagy

bc) öltözködni, vagy

bd) illemhelyet használni, vagy

be) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,

feltéve, hogy esetében az ba)–be) pontokban foglaltak közül legalább kettő egyidejűleg fennáll. vagy

szakorvosi igazolást arról, hogy az ápolt testi, szellemi, érzékszervi, értelmi fogyatékossága miatt önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes.b.[6] háziorvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladóan gondozásra, ápolásra szorul, és az ápolt esetében az Szt. 43/A § (2) bekezdésében foglalt feltételek közül legalább kettő egyidejűleg fennáll, vagy szakorvosi igazolást arról, hogy az ápolt testi, szellemi, érzékszervi, értelmi fogyatékossága miatt önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes.

(2) Az ápolási támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-a.

(3) Ha az önkormányzat az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási tevékenység ellenőrzése végett környezettanulmányt készíthet.

(4) Az ápolást végző személy, ápolási kötelezettségének abban az esetben nem tesz eleget, ha az ápolt személy

a) közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, nem tiszta,

b) ingatlanában nincs megfelelő hőmérséklet biztosítva,

c) nincs megfelelően élelmiszerrel ellátva,

d) állapotában beállt változásról kezelőorvosát, az ápolást végző személy nem tájékoztatja,

e) szükséges ápolási feltételeit, az ápolást végző személy nem biztosítja, gyógyszereiről és a szükséges ápolási eszközökről nem gondoskodik,

f) felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, illetve akadályoztatása esetén arról nem gondoskodik.

(5) Az (3) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően a Polgármester az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha

a) az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a (4) bekezdés a)-f) pontjában foglaltak valamelyikének nem tesz eleget,

b) az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ezáltal az ápolási kötelezettség ellenőrzése nem lehetséges.

(6)[7] Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapításánál az Szt. 42. § (1)-(3) bekezdései az irányadók.

(7)[8] Az ápolási támogatás iránti kérelemről a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt a polgármester.

(8) [9] Az ápolási támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra, az érvényességi ideje alatt bekövetkező megszűnésre, vagy megszüntetésre ezen rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.


(9) Az ápolási támogatásra vonatkozó kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon kell benyújtani.


10. Gyógyszertámogatás

13. § (1) A képviselő-testület gyógyszertámogatás formájában települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult azon személyek részére, akik az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak ( a továbbiakban: gyógyszertámogatás).

(2) Gyógyszertámogatásra az a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező személy jogosult, aki

a) egyedül él, betöltötte a 70. életévét, jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át és igazolt gyógyszerköltsége meghaladja havi jövedelme 10%-át,

b) minden más igénylő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át és az igazolt gyógyszerköltsége meghaladja az egy főre jutó havi jövedelem 10 %-át,

 (3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

  1. a családban élő személyek jövedelemigazolását,
  2. a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást.

(4) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán legalább 6 hónapot meghaladó gyógyszerszedés.

(5) A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb havi 6.000.-Ft, a 13. § (2) bekezdése a) pontja esetében legfeljebb 10. 000.- Ft.

(6)[10] A gyógyszertámogatás iránti kérelemről átruházott hatáskörben első fokon a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt a polgármester.

(7) A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást e naptól meg kell szüntetni.

(8) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles erről az Önkormányzatot értesíteni.

(9) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti méltányos közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.
(10) A gyógyszertámogatásra vonatkozó kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

(11)[11] A gyógyszertámogatásra vonatkozó kérelmet a támogatás lejárta előtt legfeljebb 60 nappal is be lehet nyújtani.III. Fejezet

Rendkívüli települési támogatások és köztemetés

11. Rendkívüli települési támogatások

14. § (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt

a) halálesetre tekintettel nyújtott temetési támogatás,

b) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében, valamint elemi kár, bűncselekmény károsultja esetén krízistámogatás,

c) eseti települési támogatás

formájában

(2)[12] A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyében a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt a polgármester.

(3) Rendkívüli települési támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.

(4) Rendkívüli települési támogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb – bele nem értve az (1) bekezdés a) – b) pontjai szerint nyújtott települési támogatások összegét – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszereséig részesíthető.

(5) A rendkívüli települési támogatás egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb 2.000.-Ft-nál, és alkalmanként megállapítható összege – az (1) bekezdés a) – b) pontjai szerint nyújtott települési támogatási összeg kivételével – nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet.

12. Temetési támogatás

15. § (1) Temetési támogatás formájában a rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező személynek, aki

a) az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetik, és

az eltemettető családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő személy esetén a 250%-át.

(2) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,

b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,

c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

(3) A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 90 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A temetési támogatás mértéke


a) családban élők esetén a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 17%-a.


b) egyedül élő esetén a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 22 %-a.


(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a rendelet 8. melléklete tartalmazza, melyet a képviselő testület minden év április 30. napjáig felülvizsgál.

(6)[13] A temetési támogatás iránti kérelemről a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt a polgármester.

(7) A megállapított temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az erről szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell küldeni.

(8) A temetési támogatásra vonatkozó kérelmet a rendelet 4. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon kell benyújtani.


13. Krízistámogatás

16. § (1) Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak az Sárbogárdon lakcímmel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülálló esetében 150%-át

a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében vagy

b) akinek Sárbogárd Város közigazgatási területén lévő lakóingatlanát elemi kár éri, és az érintett ingatlanban az alábbi okirattal igazolható jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik

ba) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,

bb) önkormányzati lakás bérlője, lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója,

c) bűncselekmény - nyomozóhatóság által igazolt - károsultja
d)[14] létfenntartást, lakhatást veszélyeztető közüzemi szolgáltatás kikapcsolásával, korlátozásával kapcsolatos élethelyzet elkerülése érdekében

(2) Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz.

(3) A krízistámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek fogadásának előkészítése érdekében igényelt támogatás esetében szakorvos vagy védőnő általi igazolást a várandósság és a terhes-gondozás tényéről, vagy

b) a gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt támogatás esetében gyámhivatali határozatot, vagy

c) az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet, vagy

d) a nyomozás megindításáról szóló rendőrségi, ügyészségi iratokat és

e) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

f)[15] a közüzemi szolgáltató(k) által kiállított hivatalos kikapcsolás értesítőt, kikapcsolási jegyzőkönyvet, korlátozás iránti eljárás megindításáról szóló értesítést

(4)[16] Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb 40. 000.- Ft összegig részesíthető.

(5)[17] A krízistámogatás iránti kérelemről a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt a polgármester.

(6) Elemi kár esetén az (1) bekezdésben megállapított jövedelmi értékhatártól és a (4) bekezdésben meghatározott támogatási összegtől maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszereséig a Polgármester indokolt esetben eltérhet.

(7) A krízistámogatásra vonatkozó kérelmet a rendelet 5. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon kell benyújtani.


14. Eseti támogatás

17. § (1) Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező személynek, aki, vagy akinek a családja önhibáján kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd.

(2) Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek

a) a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülálló esetében 150%-át, és

b) vagyona nincs.

(3) Eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.

(4) Eseti támogatást egy naptári éven belül az a személy és a vele együtt lakó közeli hozzátartozó, aki a 10. § szerinti lakhatáshoz nyújtott települési támogatásban és aktív korúak ellátásában nem részesül, együttesen legfeljebb három alkalommal – bele nem értve a 14. § (1) bekezdés a) – b) pontjaiban meghatározott eseteket – kaphat, melyek együttes összege nem haladhatja meg a 14. § (4) bekezdés szerinti összeghatárt.

(5)[18] Az eseti támogatás egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb 2. 000.-Ft-nál, és nem lehet több 5. 000.- Ft – nál, fűtési idényben tüzelő támogatás esetében 15. 000.- Ft-nál.


(6) Egy naptári éven belül, a jogosultság fennállásának időtartama alatt együttesen legfeljebb két alkalommal részesülhet eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatásban az a személy – és a vele együtt lakó közeli hozzátartozó –, aki az Szt. 33. § (1) alapján aktív korúak ellátására jogosult és a 10. § szerinti lakhatáshoz nyújtott települési támogatásban, vagy e rendelet hatályba lépése előtt megállapított lakásfenntartási támogatásban is részesül.


(7) Az eseti támogatás a (3) –(6) bekezdésben foglalt alkalmak figyelembe vételével évente egy alkalommal legfeljebb hat havi kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, melynek összege a jogosultsági feltételek fennállása esetén legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb havi összegének háromszorosa.


(8)[19] Az eseti támogatás iránti kérelemről a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt a polgármester.

(9) Az eseti támogatásra vonatkozó kérelmet a rendelet 6. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

(10)  A képviselő-testületnek a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételről szóló egyedi, legfeljebb öt tanévre szóló támogatást megállapító határozata alapján a tanévenkénti egyösszegű kifizetéseket az  eseti települési támogatások költségvetési keretének terhére a  polgármester a képviselő-testület hatrározatában foglalt feltételek fennállása esetén egyedi határozattal engedélyezi.


(11)  Nem állapítható meg eseti támogatás azon kérelmező részére, aki


a) állástalan személy és a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával való együttműködését hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja.

b) önhibájából, vagy életvitele miatt került nehéz anyagi helyzetbe, helyzetének javítására lehetősége lett volna, de azt saját hibájából elmulasztotta.

c) a tárgyévben, vagy az azt megelőző évben a 17. § (7) bekezdése alapján megállapított kamatmentes  kölcsönt határidőben nem fizette vissza.


15. Köztemetés

18. § (1) Az Önkormányzat Polgármestere gondoskodik az illetékességi területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzését követő 30 napon belül, ha

a) nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) A temetés a Polgármester megrendelése alapján bonyolítható le.

(3) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeivel azonos.

(4) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított 2 hónapon belül lehet bejelenteni.

(5) Az elhunyt személy köztemetése esetén az önkormányzat

a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

(6) A Polgármester az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben, maximum a köztemetés költségének 50%-áig vagy különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén teljes egészében mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

(7)[20] A köztemetés iránti kérelemről a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt a polgármester.

(8) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy az önkormányzat a temetési költséget hagyatéki teherként bejelenti a területileg illetékes közjegyzőnél.

(9) A köztemetésre vonatkozó kérelmet a rendelet 7. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon kell benyújtani.


IV. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

19. § (1) A szociálisan rászoruló személyek Sárbogárd város közigazgatási területén az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat vehetik igénybe:

a) Szociális alapellátások:

aa) étkeztetés

ab) házi segítségnyújtás

ac) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

ad) családsegítés

ae) idősek nappali ellátása

b) Szakosított ellátások:

ba) idősek átmeneti elhelyezése

bb) idősek otthona

bc) hajléktalanok átmeneti szállása

(2) Sárbogárd Város Önkormányzata a szociális alapellátásokat, valamint a szakosított ellátásokat a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény által biztosítja. A szociális alapellátásokat a társulási megállapodás alapján az intézmény Hantos Község és Nagylók Község közigazgatási területén is ellátja.

(3) Nagylók község területén a szociális alapellátások, valamint a szakosított ellátások tekintetében Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete vonatkozó önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.

(4) Hantos község területén a szociális alapellátások, valamint a szakosított ellátások tekintetében Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete vonatkozó önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.

(5) A térítési díj mértékeket a társulási megállapodásban résztvevő településekre lebontva e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

16. Étkeztetés

20. § (1) Étkeztetést kell biztosítani azoknak a szociálisan rászorult személyeknek és eltartottjaiknak, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátásáról gondoskodni nem tudnak.

(2) Szociális helyzete miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt,

- aki 65. életévét betöltötte, vagy

- akinek ellátásáról hozzátartozója, vagy a vele közös háztartásban élő családtagja gondoskodni nem tud,

- aki hajléktalan személy,

- aki súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy.

(3) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki

- mozgáskorlátozottsága miatt fogyatékossági támogatásban részesül

- tartós betegségben szenved, mely önmaga ellátásában korlátozza

- fogyatékossága miatt önmaga fenntartásáról gondoskodni képtelen

- pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg

(4) Szociális helyzete miatt rászorultságot okiratokkal, nyilatkozatokkal, szakorvosi igazolással, az egészségi állapot miatti rászorultságot a kérelemben foglalt háziorvosi nyilatkozaton felül a mozgáskorlátozottság, a tartós betegség, vagy fogyatékosság esetén az azt megállapító határozatokkal is igazolni kell.

(5) Az étkeztetés során a kérelmezőt legalább napi egyszeri meleg étkeztetésben kell részesíteni.

(6) Az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja, ismételt esetben megszüntetheti az étel kiszolgálását, ha az ellátásra jogosult vagy az őt ellátó személy a közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be.

(7) Az étkeztetésért fizetendő napi élelmezési térítési díj megállapításánál e rendelet 10. mellékletében szereplő sávos fizetési rendszert kell figyelembe venni, a különbözetet az önkormányzat téríti.


17. Házi segítségnyújtás

21. §[21]​ (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

(3) Szociális segítés keretében biztosítani kell

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

(4) Személyi gondozás keretében biztosítani kell

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat.

(5) A házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

18. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

22. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása az Szt-ben, illetve a szakmai jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik.

19. Családsegítés

23. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(2) A szakmai tevékenységi körét részletesen az Szt., valamint a Gyvt. szabályozza.

20. Idősek nappali ellátását nyújtó intézmény

24. § A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,

a) 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek

b) 18. életévüket betöltött fekvőbeteg – gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,

21. Az alapszolgáltatások keretében nyújtott

ellátások igénybevétele, ellátások megszüntetése


25. § (1) A 20. § - 21. § -okban  foglalt ellátások igénybevétele kérelem alapján történik, melyet a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(2) A szociális alapszolgáltatások határozott vagy határozatlan időtartamra vehetők igénybe. Az ellátások igénybevételének alapja az intézményvezető intézkedése.

(3) A szociális alapszolgáltatás igénybevételének időpontjában - a családsegítés kivételével – az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt, figyelemmel az Szt.-ben és a szakmai jogszabályokban foglaltakra.

(4) A szociális alapszolgáltatást az intézményvezető megtagadhatja, ismételt esetben pedig az ellátást megszüntetheti, ha az ellátásra jogosult az ellátást szándékosan akadályozza, vagy a személyi térítési díjat határidőben nem fizeti meg, illetve agresszív, fenyegető magatartást tanúsít, vagy a házirendben foglaltakat súlyosan megsérti.

(5) Az étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében az ellátás megszűnik, illetve az intézményvezető az ellátást megszünteti az Szt-ben foglalt esetekben

(6) A családsegítés esetében az ellátás megszűnik a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében - amennyiben a családsegítő szolgálattal való együttműködési kötelezettséget írtak elő számára - a rendszeres szociális segély megszűnésének időpontjában. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy együttműködési kötelezettsége megszűnik a kötelező utógondozás leteltével. Mindkét ellátás esetében az intézményvezető az ellátást megszünteti, ha a kötelezett személy az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.

(7) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntésével nem ért egyet, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Önkormányzathoz fordulhat. A Képviselőtestület határozattal dönt a jogosultságról.

(8) Az ellátás igénybevétele iránti kérelmet a rendelet 11. számú melléklete szerinti kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

22. Idősek átmeneti elhelyezését nyújtó intézmény

26. § (1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátást, illetve éjszakai bent tartózkodást biztosítanak.

(2) Az idősek gondozóházát azok a személyek vehetik igénybe, akik időskorúak, ill. 18. életévüket betöltött beteg személyek, s önmagukról – betegségük miatt vagy más okból – otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

23. Idősek otthona

27. § (1) Az idősek otthona ápolást, gondozást nyújtó intézmény, melyben az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról valamint lakhatásáról gondoskodik.

(2) Az idősek otthona a Sárbogárd város közigazgatási területén élő és megállapodás alapján a más településeken élő lakosok ellátását is biztosítja.

(3)[22] Az Idősek Otthona férőhelyének azonnali elfoglalása esetén a szolgáltatás igénybe vevője/családtagja 500. 000.- Ft összegű egyszeri belépési díjat köteles megfizetni.

(4) Amennyiben a férőhely elfoglalása nem soron kívül történik, a szolgáltatás igénybe vevője/családtagja vagyoni körülményeinek figyelembe vételével egyoldalú jognyilatkozattal dönthet az 500. 000.- Ft egyszeri belépési díj megfizetéséről.

(5) Az egyszeri belépési díj összege az intézmény vissza nem térítendő bevétele.

24. Hajléktalanok átmeneti szállása

28. § (1) A Hajléktalanok Átmeneti Szállása az Egyesített Szociális Intézmény szervezeti egysége.

(2) A hajléktalanok átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

(3) Az intézmény legalább napi 6 óra időtartamban biztosítja a hajléktalan személyek szociális és mentális gondozását.

(4) A (3) bekezdésben említett szociális és mentális gondozás körében tartozik különösen:

a) az egyéni esetkezelés, szociális csoportmunka, közösségi szociális munka

b) átmeneti otthonból történő továbblépéshez nyújtott személyre szabott segítség

c) az intézményen belüli közösségi élet szervezése

d) szocioterápia

e) a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése

f) a hivatalos ügyek intézésének segítése

(5) A szociális munka alapján végzett gondozást a külön jogszabályban meghatározott egyéni nyilvántartó lapon kell rögzíteni.


25. A szakosított ellátások igénybevétele, valamint

az intézményi jogviszony megszűnése, megszüntetése


29. § (1) A szakosított ellátást nyújtó intézményi ellátások iránti kérelmet az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

(2) Az ellátások igénybevételének alapja az intézmény vezetőjének intézkedése.

(3) Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt az Szt-ben és a szakmai jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. Az átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személlyel megállapodást abban az esetben kell kötni, ha az ellátás időtartama a 30 napot meghaladja.

(4) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntésével nem ért egyet, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Önkormányzathoz fordulhat. A Képviselőtestület határozattal dönt a jogosultságról.

30. § (1) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményben az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti.

(2) A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

31. § (1) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményben az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult

a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt

b) a házirendet súlyosan megsérti

c) intézményi elhelyezése nem indokolt.

(2) Az intézményvezető az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panasz lehetőségéről írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Önkormányzathoz fordulhat. A Képviselőtestület határozattal dönt a jogosultságról.

(3) Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszony megszüntetésére a 40. §-ban és a 41. § (1) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell, azonban a jogviszonyt a beutaló szerv határozata szünteti meg.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

32. § (1) Ha a bentlakásos szociális intézményben az elhelyezés határozott időre szól, annak lejárta előtt az intézményvezető megvizsgálja, hogy az elhelyezés feltételei továbbra is fennállnak-e.

(2) A Sztv. 3. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti személy bentlakásos szociális intézményben határozott időre, tartózkodási joga fennállásának időtartamára helyezhető el.

(3) Ha az intézményi elhelyezés feltételei nem állnak fenn, az intézményvezető az elhelyezést megszünteti és erről a jogosultat, valamint a tartásra, gondozásra kötelezett hozzátartozót értesíti.

(4) Ha az intézményi elhelyezés feltételei továbbra is fennállnak, az intézményvezető az elhelyezést további egy évvel meghosszabbíthatja vagy a jogosultat más, az állapotának megfelelő intézménybe helyezi át.

(5) Ha a jogosult, illetve törvényes képviselője az (1) – (4) bekezdésben meghatározott intézményvezetői intézkedéseket vitatja, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Önkormányzathoz panasszal fordulhat. A Képviselőtestület határozattal dönt a jogosultságról.

33. § Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles étkeztetést és a hajléktalanok átmeneti szállásán szállást biztosítani, ha az ellátás hiánya az igénylő életét, testi épségét súlyosan veszélyezteti.

34. § (1)[23]A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért e rendelet 10. mellékletében szereplő díjak alapulvételével számított személyi térítési díjat kell fizetni. Az idősek átmeneti elhelyezését biztosító Idősek Otthona és a Hajléktalanok Átmeneti Szállása esetében a személyi térítési díjak beszedése utólag történik.[24]

(2) Térítésmentesen kell biztosítani a családsegítést.

(3) Amennyiben az ellátásokért fizetendő személyi térítési díj összeg meghaladja a kötelezett jövedelme alapján maximálisan megállapítható összeget, az intézményvezető – alacsonyabb díjkategória alkalmazásával – azt a szükséges mértékig csökkentheti.

V. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

26. Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal

35. § (1) A Képviselőtestület Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal feladata – különösen – a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának és végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.

(2) Tagjai az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke; a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály vezetője; az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti intézményeinek vezetői; a kisebbségi önkormányzat elnöke; a szociális karitatív és gyermekjóléti feladatokat ellátó civil szervezetek képviselői; a fogyatékkal élők helyi szervezeteinek képviselői, valamint az önkormányzattal ellátási szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók.

(3) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai maguk közül 4 év időtartamra elnököt választanak. Az elnök feladata a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal képviselete, az ülések összehívása, vezetése.

(4) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal tart ülést.


27. Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

37. § (1) A rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.

(3) Az Szt. 2015. március 01. napján hatályba lépő rendelkezései alapján megszüntetésre került ápolási díj esetében, amennyiben a kérelmező a megszüntetést követő 30 napon belül ápolási támogatásra való jogosultság iránti kérelmet nyújt be, abban az esetben az ápolási támogatás kezdő napja 2015. március 01.

(4) A 17. § -ban meghatározott eseti támogatás formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítása során a 2015. január 01. napja és 2015. február 28. napja között benyújtott és az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(IVI. 15.) önkormányzati rendelet 6.§ - 10. §-ai szerint jogerősen megállapított önkormányzati segélyek darabszámát és összegét be kell számítani.

(5) Hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI. 15.) önkormányzati rendelet.


Sárbogárd, 2015. február 26.


dr. Sükösd Tamás
    polgármester

Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyzőKihirdetve: 2015. február 27.


Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyző[1]

A rendelet szövegét a 8/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet  1. §-a módosította. Hatályos: 2016. IV. 28-tól

[2]

A rendelet szövegét a 8/2017 III.23.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017. III. 24-től

[3]

A rendelet szövegét a 8/2017 (III. 23.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2017. III. 24-től

[4]

A rendelet szövegét a 2/2018 (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. II. 1-től

[5]

A rendelet szövegét a 9/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. II. 21-től

[6]

A rendelet szövegét a 13/2016 (V. 25.) önkormányzati rendelet  1 §-a módosította. Hatályos: 2016. V. 26-tól

[7]

A rendelet szövegét a 16/2020 (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. VIII. 28-től

[8]

A rendelet szövegét a 2/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet  2 §-a módosította. Hatályos: 2018. II.1-től

[9]

A rendelet szövegét a 16/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020. VIII. 28-tól

[10]

A rendelet szövegét a 2/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. II. 1-től

[11]

A rendelet szövegét a 11/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. VI. 29-től

[12]

A rendelet szövegét a 2/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. II. 1-től

[13]

A rendelet szövegét a 2/2018 (.I. 31.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2018. II. 1-től

[14]

A rendelet szövegét a 11/2018 (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. VI. 29-től

[15]

A rendelet szövegét a 11/2018 (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018. VI. 29-től

[16]

A rendelet szövegét a 11/2018 (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018 VI. 29-től

[17]

A rendelet szövegét a 2/2018 (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. .II. .1-től

[18]

A rendelet szövegét a 2/2018 (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. II. 1-től

[19]

A rendelet szövegét a 2/2018 (I. 31.) önkormányzati rendelet  2. §-a módosította. Hatályos: 2018. II. 1-től

[20]

A rendelet szövegét a 2/2018 (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.II. 1-től

[21]

A rendelet szövegét a 4/2016 (II. 24.) önkormányzati rendelet ..1 §-a módosította. Hatályos: 2016. II. 25-től

[22]

A rendelet  27.§-a 3-5 bekezdéssel egészül ki. Módosította a 16/2020 (VIII. 27.) önkormányzati rendelet  3 §-a Hatályos: 2020. VIII. 28-tól

[23]

A rendelet szövegét a 21/2020 (X. 22.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2020. X. 23.-tól