Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátásokról

Hatályos: 2022. 02. 25- 2022. 06. 23

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátásokról

2022.02.25.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában, és a 134/E. §-ban kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – kiemelten az időskorú lakosságra, a gyermeket nevelő családokra, ezen belül is a nagycsaládokra, figyelemmel az Önkormányzat teherbíró képességére – az egyes szociális ellátások formáinak, az ellátásokra való jogosultság feltételeinek, valamint érvényesítésének helyi szabályozása.

(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni, mivel az egyének, a családok és a helyi közösség aktivitása nélkülözhetetlen feltétel a szociális biztonság megteremtése szempontjából.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése szerint Sárbogárd Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre.

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;

b) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él;

c) tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik;

d) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 81. § (1) bekezdés 2. pont szerint, a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

e) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében az Szt. 4. § rendelkezései az irányadók.

4. Hatásköri és eljárási rendelkezések

4. § (l) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat-és hatásköröket a Képviselő-testület első fokon a Polgármesterre ruházza.

(2) Az e rendeletben szabályozott méltányosság gyakorlására a Polgármester jogosult.

(3) A Polgármester önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. Pf.: 6. címre benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

5. § (1) A szociális ellátás igénybevételének eljárása kérelemre indul, melyhez formanyomtatvány áll rendelkezésre. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni.

(2) Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a kérelem elbírálásához, a tényállás tisztázásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti.

(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek – ha e rendelet másként nem rendelkezik – személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy postai úton nyújthatók be.

(4) A szociális ellátás és támogatás iránti kérelmeket döntés meghozatalára a Hatósági Osztály készíti elő.

(5) A szociális ellátást igénylő család, illetve háztartás szociális helyzetéről – az érdemi döntést előkészítő hivatali egység az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt esetben a tényállás tisztázása céljából – környezettanulmányt készíthet, szükség esetén az önkormányzati intézmények bevonásával.

(6) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

(7) Amennyiben e rendeletben szabályozott szociális ellátás iránti kérelem elbírálása során környezettanulmány készítése válik szükségessé, úgy azt az e rendelet 14. melléklete szerinti adattartalommal és formában kell elkészíteni .

6. § (1) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

(2) Az e rendelet alapján folyósított pénzbeli ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér a felsorolás szerint egymást követő jogosultsági sorrendben veheti fel a halál időpontját követő hónap utolsó napjáig.

(3) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hó 05-ig kerülnek folyósításra elsősorban folyószámlára történő utalással.

(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak.

5. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

7. § (1) Az Szt. 17. §-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni.

(2) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti a Polgármester a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból

a) elengedheti,

b) csökkentheti,

c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

6. Adatkezelés

8. § (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet.

(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az Önkormányzatnak bejelenteni.

7. Ellátási formák

9. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként pénzbeli, illetve természetbeni szociális ellátás nyújtható.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára

a) települési támogatást
aa) lakhatáshoz nyújtott települési támogatást
ab) ápolási támogatást
ac) gyógyszertámogatást
b) rendkívüli települési támogatást
ba) temetési támogatást
bb) krízistámogatást
bc) eseti támogatást
c) köztemetést
állapít meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.
1. Fejezet

Települési támogatások

8. Lakhatáshoz nyújtott települési támogatás

10. § (1) A képviselő – testület lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez (a továbbiakban: lakhatáshoz nyújtott települési támogatás).

(2) A polgármester a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez települési támogatást nyújt.

(3) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(4) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjainak nincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(5) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(6) Ha a háztartás

a) (5) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (5) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(7) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(8) [1] A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.”
(1) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.”
(9) Az elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(10) [2] A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2.500.-Ft és nem több mint 5.000.- Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(11) [3] A (10) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

TM = 0,3 –

J– 0,5 NYM

´ 0,15

NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
(12) [4] A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelemről átruházott hatáskörben első fokon a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül polgármester dönt.
(13) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani.
(14) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelmet a támogatás lejártát megelőző legfeljebb 60 napon belül lehet benyújtani a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon.
(15) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(16) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.
(17) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás áram-, gáz- és ivóvíz szolgáltatás esetében természetbeni támogatásként nyújtandó és folyósítása közvetlenül a szolgáltatók részére történik a szolgáltatók és az önkormányzat megállapodása alapján. Előrefizetős mérővel rendelkező támogatott esetében a feltöltéshez szükséges kódot (token) a szolgáltató közvetlenül küldi meg a támogatott részére. Amennyiben a támogatott bármely okból a kódot (token) nem kapja meg, úgy a szolgáltató által küldött adatállományból azt a Polgármesteri Hivatal ügyintézője bocsátja rendelkezésére.

9. Ápolási támogatás

11. § (1) A képviselő-testület ápolási támogatás formájában települési támogatást nyújt a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző szociálisan rászorult személy részére (a továbbiakban: ápolási támogatás).

(2) Ápolási támogatás állapítható meg annak a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező hozzátartozónak, aki

1. 18. életévét betöltött tartós beteg Sárbogárdon lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a teleülésen élő hozzátartozójának ápolását végzi, és

2. rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, és

3. az ápoló családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedülálló esetében annak 150%-át.

(3) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy

b) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.

12. § (1) [5] Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

1. a családban élő személyek jövedelemigazolását,
2. háziorvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladóan gondozásra, ápolásra szorul, és az ápolt személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes
ba) étkezni, vagy
bb) tisztálkodni, vagy
bc) öltözködni, vagy
bd) illemhelyet használni, vagy
be) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,
feltéve, hogy esetében az ba)–be) pontokban foglaltak közül legalább kettő egyidejűleg fennáll. vagy
szakorvosi igazolást arról, hogy az ápolt testi, szellemi, érzékszervi, értelmi fogyatékossága miatt önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes.

b.[6] háziorvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladóan gondozásra, ápolásra szorul, és az ápolt esetében az Szt. 43/A § (2) bekezdésében foglalt feltételek közül legalább kettő egyidejűleg fennáll, vagy szakorvosi igazolást arról, hogy az ápolt testi, szellemi, érzékszervi, értelmi fogyatékossága miatt önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes.
(2) Az ápolási támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-a.
(3) Ha az önkormányzat az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási tevékenység ellenőrzése végett környezettanulmányt készíthet.
(4) Az ápolást végző személy, ápolási kötelezettségének abban az esetben nem tesz eleget, ha az ápolt személy
a) közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, nem tiszta,
b) ingatlanában nincs megfelelő hőmérséklet biztosítva,
c) nincs megfelelően élelmiszerrel ellátva,
d) állapotában beállt változásról kezelőorvosát, az ápolást végző személy nem tájékoztatja,
e) szükséges ápolási feltételeit, az ápolást végző személy nem biztosítja, gyógyszereiről és a szükséges ápolási eszközökről nem gondoskodik,
f) felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, illetve akadályoztatása esetén arról nem gondoskodik.
(5) Az (3) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően a Polgármester az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha
a) az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a (4) bekezdés a)-f) pontjában foglaltak valamelyikének nem tesz eleget,
b) az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ezáltal az ápolási kötelezettség ellenőrzése nem lehetséges.
(6) [7] Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapításánál az Szt. 42. § (1)-(3) bekezdései az irányadók.
(7) [8] Az ápolási támogatás iránti kérelemről a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt a polgármester.
(8) [9] Az ápolási támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra, az érvényességi ideje alatt bekövetkező megszűnésre, vagy megszüntetésre ezen rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(9) Az ápolási támogatásra vonatkozó kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

10. Gyógyszertámogatás

13. § (1) A képviselő-testület gyógyszertámogatás formájában települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult azon személyek részére, akik az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak ( a továbbiakban: gyógyszertámogatás).

(2) Gyógyszertámogatásra az a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező személy jogosult, aki

a) egyedül él, betöltötte a 70. életévét, jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át és igazolt gyógyszerköltsége meghaladja havi jövedelme 10%-át,

b) minden más igénylő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át és az igazolt gyógyszerköltsége meghaladja az egy főre jutó havi jövedelem 10 %-át,

(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

1. a családban élő személyek jövedelemigazolását,

2. a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást.

(4) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán legalább 6 hónapot meghaladó gyógyszerszedés.

(5) A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb havi 6.000.-Ft, a 13. § (2) bekezdése a) pontja esetében legfeljebb 10. 000.- Ft.

(6) [10] A gyógyszertámogatás iránti kérelemről átruházott hatáskörben első fokon a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt a polgármester.

(7) A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást e naptól meg kell szüntetni.

(8) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles erről az Önkormányzatot értesíteni.

(9) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti méltányos közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.
(10) A gyógyszertámogatásra vonatkozó kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

(11) [11] A gyógyszertámogatásra vonatkozó kérelmet a támogatás lejárta előtt legfeljebb 60 nappal is be lehet nyújtani.III. Fejezet

Rendkívüli települési támogatások és köztemetés

11. Rendkívüli települési támogatások

14. § (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt

a) halálesetre tekintettel nyújtott temetési támogatás,
b) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében, valamint elemi kár, bűncselekmény károsultja esetén krízistámogatás,
c) eseti települési támogatás
formájában
(2) [12] A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyében a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt a polgármester.
(3) Rendkívüli települési támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.
(4) Rendkívüli települési támogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb – bele nem értve az (1) bekezdés a) – b) pontjai szerint nyújtott települési támogatások összegét – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszereséig részesíthető.
(5) A rendkívüli települési támogatás egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb 2.000.-Ft-nál, és alkalmanként megállapítható összege – az (1) bekezdés a) – b) pontjai szerint nyújtott települési támogatási összeg kivételével – nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet.

12. Temetési támogatás

15. § (1) Temetési támogatás formájában a rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező személynek, aki

a) az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetik, és
az eltemettető családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő személy esetén a 250%-át.
(2) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,
b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,
c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.
(3) A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 90 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) A temetési támogatás mértéke
a) családban élők esetén a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 17%-a.
b) egyedül élő esetén a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 22 %-a.
(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a rendelet 8. melléklete tartalmazza, melyet a képviselő testület minden év április 30. napjáig felülvizsgál.
(6) [13] A temetési támogatás iránti kérelemről a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt a polgármester.
(7) A megállapított temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az erről szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell küldeni.
(8) A temetési támogatásra vonatkozó kérelmet a rendelet 4. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

13. Krízistámogatás

16. § (1) Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak az Sárbogárdon lakcímmel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülálló esetében 150%-át

a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében vagy

b) akinek Sárbogárd Város közigazgatási területén lévő lakóingatlanát elemi kár éri, és az érintett ingatlanban az alábbi okirattal igazolható jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik

ba) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,

bb) önkormányzati lakás bérlője, lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója,

c) bűncselekmény - nyomozóhatóság által igazolt - károsultja
d)[14] létfenntartást, lakhatást veszélyeztető közüzemi szolgáltatás kikapcsolásával, korlátozásával kapcsolatos élethelyzet elkerülése érdekében

(2) Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz.

(3) A krízistámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek fogadásának előkészítése érdekében igényelt támogatás esetében szakorvos vagy védőnő általi igazolást a várandósság és a terhes-gondozás tényéről, vagy
b) a gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt támogatás esetében gyámhivatali határozatot, vagy
c) az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet, vagy
d) a nyomozás megindításáról szóló rendőrségi, ügyészségi iratokat és
e) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.
f)[15] a közüzemi szolgáltató(k) által kiállított hivatalos kikapcsolás értesítőt, kikapcsolási jegyzőkönyvet, korlátozás iránti eljárás megindításáról szóló értesítést
(4) [16] Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb 40. 000.- Ft összegig részesíthető.
(5) [17] A krízistámogatás iránti kérelemről a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt a polgármester.
(6) Elemi kár esetén az (1) bekezdésben megállapított jövedelmi értékhatártól és a (4) bekezdésben meghatározott támogatási összegtől maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszereséig a Polgármester indokolt esetben eltérhet.
(7) A krízistámogatásra vonatkozó kérelmet a rendelet 5. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

14. Eseti támogatás

17. § (1) Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező személynek, aki, vagy akinek a családja önhibáján kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd.

(2) Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek

a) a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülálló esetében 150%-át, és

b) vagyona nincs.

(3) Eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.

(4) Eseti támogatást egy naptári éven belül az a személy és a vele együtt lakó közeli hozzátartozó, aki a 10. § szerinti lakhatáshoz nyújtott települési támogatásban és aktív korúak ellátásában nem részesül, együttesen legfeljebb három alkalommal – bele nem értve a 14. § (1) bekezdés a) – b) pontjaiban meghatározott eseteket – kaphat, melyek együttes összege nem haladhatja meg a 14. § (4) bekezdés szerinti összeghatárt.

(5) [18] Az eseti támogatás egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb 2. 000.-Ft-nál, és nem lehet több 5. 000.- Ft – nál, fűtési idényben tüzelő támogatás esetében 15. 000.- Ft-nál.

(6) Egy naptári éven belül, a jogosultság fennállásának időtartama alatt együttesen legfeljebb két alkalommal részesülhet eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatásban az a személy – és a vele együtt lakó közeli hozzátartozó –, aki az Szt. 33. § (1) alapján aktív korúak ellátására jogosult és a 10. § szerinti lakhatáshoz nyújtott települési támogatásban, vagy e rendelet hatályba lépése előtt megállapított lakásfenntartási támogatásban is részesül.

(7) Az eseti támogatás a (3) –(6) bekezdésben foglalt alkalmak figyelembe vételével évente egy alkalommal legfeljebb hat havi kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, melynek összege a jogosultsági feltételek fennállása esetén legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb havi összegének háromszorosa.

(8) [19] Az eseti támogatás iránti kérelemről a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt a polgármester.

(9) Az eseti támogatásra vonatkozó kérelmet a rendelet 6. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

(10) A képviselő-testületnek a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételről szóló egyedi, legfeljebb öt tanévre szóló támogatást megállapító határozata alapján a tanévenkénti egyösszegű kifizetéseket az eseti települési támogatások költségvetési keretének terhére a polgármester a képviselő-testület hatrározatában foglalt feltételek fennállása esetén egyedi határozattal engedélyezi.

(11) Nem állapítható meg eseti támogatás azon kérelmező részére, aki

a)1 állástalan személy, és a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával való együttműködését a kérelem benyújtását megelőző egy év időtartamból legalább 120 nap, vagy azt meghaladó időszakról szóló hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, kivéve, ha rendszeres jövedelme, pénzellátása a kérelem benyújtását megelőző hónapban szűnt meg.

b) önhibájából, vagy életvitele miatt került nehéz anyagi helyzetbe, helyzetének javítására lehetősége lett volna, de azt saját hibájából elmulasztotta.

c) a tárgyévben, vagy az azt megelőző évben a 17. § (7) bekezdése alapján megállapított kamatmentes kölcsönt határidőben nem fizette vissza.

15. Köztemetés

18. § (1) Az Önkormányzat Polgármestere gondoskodik az illetékességi területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzését követő 30 napon belül, ha

a) nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) A temetés a Polgármester megrendelése alapján bonyolítható le.

(3) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeivel azonos.

(4) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított 2 hónapon belül lehet bejelenteni.

(5) Az elhunyt személy köztemetése esetén az önkormányzat

a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

(6) A Polgármester az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben, maximum a köztemetés költségének 50%-áig vagy különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén teljes egészében mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

(7) [20] A köztemetés iránti kérelemről a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt a polgármester.

(8) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy az önkormányzat a temetési költséget hagyatéki teherként bejelenti a területileg illetékes közjegyzőnél.

(9) A köztemetésre vonatkozó kérelmet a rendelet 7. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

IV. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

19. § (1) A szociálisan rászoruló személyek Sárbogárd város közigazgatási területén az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat vehetik igénybe:

a) Szociális alapellátások:

aa) étkeztetés

ab) házi segítségnyújtás

ac) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

ad) családsegítés

ae) idősek nappali ellátása

b) Szakosított ellátások:

ba) idősek átmeneti elhelyezése

bb) idősek otthona

bc) hajléktalanok átmeneti szállása

(2) Sárbogárd Város Önkormányzata a szociális alapellátásokat, valamint a szakosított ellátásokat a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény által biztosítja. A szociális alapellátásokat a társulási megállapodás alapján az intézmény Hantos Község és Nagylók Község közigazgatási területén is ellátja.

(3) Nagylók község területén a szociális alapellátások, valamint a szakosított ellátások tekintetében Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete vonatkozó önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.

(4) Hantos község területén a szociális alapellátások, valamint a szakosított ellátások tekintetében Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete vonatkozó önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.

(5) A térítési díj mértékeket a társulási megállapodásban résztvevő településekre lebontva e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

16. Étkeztetés

20. § (1) Étkeztetést kell biztosítani azoknak a szociálisan rászorult személyeknek és eltartottjaiknak, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátásáról gondoskodni nem tudnak.

(2) Szociális helyzete miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt,

- aki 65. életévét betöltötte, vagy
- akinek ellátásáról hozzátartozója, vagy a vele közös háztartásban élő családtagja gondoskodni nem tud,
- aki hajléktalan személy,
- aki súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy.
(3) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki
- mozgáskorlátozottsága miatt fogyatékossági támogatásban részesül
- tartós betegségben szenved, mely önmaga ellátásában korlátozza
- fogyatékossága miatt önmaga fenntartásáról gondoskodni képtelen
- pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg
(4) Szociális helyzete miatt rászorultságot okiratokkal, nyilatkozatokkal, szakorvosi igazolással, az egészségi állapot miatti rászorultságot a kérelemben foglalt háziorvosi nyilatkozaton felül a mozgáskorlátozottság, a tartós betegség, vagy fogyatékosság esetén az azt megállapító határozatokkal is igazolni kell.
(5) Az étkeztetés során a kérelmezőt legalább napi egyszeri meleg étkeztetésben kell részesíteni.
(6) Az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja, ismételt esetben megszüntetheti az étel kiszolgálását, ha az ellátásra jogosult vagy az őt ellátó személy a közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be.
(7) Az étkeztetésért fizetendő napi élelmezési térítési díj megállapításánál e rendelet 10. mellékletében szereplő sávos fizetési rendszert kell figyelembe venni, a különbözetet az önkormányzat téríti.

17. Házi segítségnyújtás

21. § [21] (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

(3) Szociális segítés keretében biztosítani kell

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

(4) Személyi gondozás keretében biztosítani kell

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat.

(5) A házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

18. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

22. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása az Szt-ben, illetve a szakmai jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik.

19. Családsegítés

23. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(2) A szakmai tevékenységi körét részletesen az Szt., valamint a Gyvt. szabályozza.

20. Idősek nappali ellátását nyújtó intézmény

24. § A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,

a) 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek

b) 18. életévüket betöltött fekvőbeteg – gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,

21. Az alapszolgáltatások keretében nyújtott

ellátások igénybevétele, ellátások megszüntetése

25. § (1) A 20. § - 21. § -okban foglalt ellátások igénybevétele kérelem alapján történik, melyet a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(2) A szociális alapszolgáltatások határozott vagy határozatlan időtartamra vehetők igénybe. Az ellátások igénybevételének alapja az intézményvezető intézkedése.

(3) A szociális alapszolgáltatás igénybevételének időpontjában - a családsegítés kivételével – az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt, figyelemmel az Szt.-ben és a szakmai jogszabályokban foglaltakra.

(4) A szociális alapszolgáltatást az intézményvezető megtagadhatja, ismételt esetben pedig az ellátást megszüntetheti, ha az ellátásra jogosult az ellátást szándékosan akadályozza, vagy a személyi térítési díjat határidőben nem fizeti meg, illetve agresszív, fenyegető magatartást tanúsít, vagy a házirendben foglaltakat súlyosan megsérti.

(5) Az étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében az ellátás megszűnik, illetve az intézményvezető az ellátást megszünteti az Szt-ben foglalt esetekben

(6) A családsegítés esetében az ellátás megszűnik a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében - amennyiben a családsegítő szolgálattal való együttműködési kötelezettséget írtak elő számára - a rendszeres szociális segély megszűnésének időpontjában. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy együttműködési kötelezettsége megszűnik a kötelező utógondozás leteltével. Mindkét ellátás esetében az intézményvezető az ellátást megszünteti, ha a kötelezett személy az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.

(7) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntésével nem ért egyet, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Önkormányzathoz fordulhat. A Képviselőtestület határozattal dönt a jogosultságról.

(8) Az ellátás igénybevétele iránti kérelmet a rendelet 11. számú melléklete szerinti kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

22. Idősek átmeneti elhelyezését nyújtó intézmény

26. § (1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátást, illetve éjszakai bent tartózkodást biztosítanak.

(2) Az idősek gondozóházát azok a személyek vehetik igénybe, akik időskorúak, ill. 18. életévüket betöltött beteg személyek, s önmagukról – betegségük miatt vagy más okból – otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

23. Idősek otthona

27. § (1) Az idősek otthona ápolást, gondozást nyújtó intézmény, melyben az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról valamint lakhatásáról gondoskodik.

(2) Az idősek otthona a Sárbogárd város közigazgatási területén élő és megállapodás alapján a más településeken élő lakosok ellátását is biztosítja.

(3) [22] Az Idősek Otthona férőhelyének azonnali elfoglalása esetén a szolgáltatás igénybe vevője/családtagja 500. 000.- Ft összegű egyszeri belépési díjat köteles megfizetni.

(4) Amennyiben a férőhely elfoglalása nem soron kívül történik, a szolgáltatás igénybe vevője/családtagja vagyoni körülményeinek figyelembe vételével egyoldalú jognyilatkozattal dönthet az 500. 000.- Ft egyszeri belépési díj megfizetéséről.

(5) Az egyszeri belépési díj összege az intézmény vissza nem térítendő bevétele.

24. Hajléktalanok átmeneti szállása

28. § (1) A Hajléktalanok Átmeneti Szállása az Egyesített Szociális Intézmény szervezeti egysége.

(2) A hajléktalanok átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

(3) Az intézmény legalább napi 6 óra időtartamban biztosítja a hajléktalan személyek szociális és mentális gondozását.

(4) A (3) bekezdésben említett szociális és mentális gondozás körében tartozik különösen:

a) az egyéni esetkezelés, szociális csoportmunka, közösségi szociális munka

b) átmeneti otthonból történő továbblépéshez nyújtott személyre szabott segítség

c) az intézményen belüli közösségi élet szervezése

d) szocioterápia

e) a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése

f) a hivatalos ügyek intézésének segítése

(5) A szociális munka alapján végzett gondozást a külön jogszabályban meghatározott egyéni nyilvántartó lapon kell rögzíteni.

25. A szakosított ellátások igénybevétele, valamint

az intézményi jogviszony megszűnése, megszüntetése

29. § (1) A szakosított ellátást nyújtó intézményi ellátások iránti kérelmet az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

(2) Az ellátások igénybevételének alapja az intézmény vezetőjének intézkedése.

(3) Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt az Szt-ben és a szakmai jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. Az átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személlyel megállapodást abban az esetben kell kötni, ha az ellátás időtartama a 30 napot meghaladja.

(4) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntésével nem ért egyet, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Önkormányzathoz fordulhat. A Képviselőtestület határozattal dönt a jogosultságról.

30. § (1) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményben az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti.

(2) A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

31. § (1) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményben az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult

a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt

b) a házirendet súlyosan megsérti

c) intézményi elhelyezése nem indokolt.

(2) Az intézményvezető az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panasz lehetőségéről írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Önkormányzathoz fordulhat. A Képviselőtestület határozattal dönt a jogosultságról.

(3) Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszony megszüntetésére a 40. §-ban és a 41. § (1) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell, azonban a jogviszonyt a beutaló szerv határozata szünteti meg.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

32. § (1) Ha a bentlakásos szociális intézményben az elhelyezés határozott időre szól, annak lejárta előtt az intézményvezető megvizsgálja, hogy az elhelyezés feltételei továbbra is fennállnak-e.

(2) A Sztv. 3. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti személy bentlakásos szociális intézményben határozott időre, tartózkodási joga fennállásának időtartamára helyezhető el.

(3) Ha az intézményi elhelyezés feltételei nem állnak fenn, az intézményvezető az elhelyezést megszünteti és erről a jogosultat, valamint a tartásra, gondozásra kötelezett hozzátartozót értesíti.

(4) Ha az intézményi elhelyezés feltételei továbbra is fennállnak, az intézményvezető az elhelyezést további egy évvel meghosszabbíthatja vagy a jogosultat más, az állapotának megfelelő intézménybe helyezi át.

(5) Ha a jogosult, illetve törvényes képviselője az (1) – (4) bekezdésben meghatározott intézményvezetői intézkedéseket vitatja, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Önkormányzathoz panasszal fordulhat. A Képviselőtestület határozattal dönt a jogosultságról.

33. § Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles étkeztetést és a hajléktalanok átmeneti szállásán szállást biztosítani, ha az ellátás hiánya az igénylő életét, testi épségét súlyosan veszélyezteti.

34. § (1) [23]A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért e rendelet 10. mellékletében szereplő díjak alapulvételével számított személyi térítési díjat kell fizetni. Az idősek átmeneti elhelyezését biztosító Idősek Otthona és a Hajléktalanok Átmeneti Szállása esetében a személyi térítési díjak beszedése utólag történik.[24]

(2) Térítésmentesen kell biztosítani a családsegítést.

(3) Amennyiben az ellátásokért fizetendő személyi térítési díj összeg meghaladja a kötelezett jövedelme alapján maximálisan megállapítható összeget, az intézményvezető – alacsonyabb díjkategória alkalmazásával – azt a szükséges mértékig csökkentheti.

V. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

26. Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal

35. § (1) A Képviselőtestület Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal feladata – különösen – a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának és végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.

(2) Tagjai az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke; a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály vezetője; az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti intézményeinek vezetői; a kisebbségi önkormányzat elnöke; a szociális karitatív és gyermekjóléti feladatokat ellátó civil szervezetek képviselői; a fogyatékkal élők helyi szervezeteinek képviselői, valamint az önkormányzattal ellátási szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók.

(3) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai maguk közül 4 év időtartamra elnököt választanak. Az elnök feladata a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal képviselete, az ülések összehívása, vezetése.

(4) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal tart ülést.

27. Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

37. § (1) A rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.

(3) Az Szt. 2015. március 01. napján hatályba lépő rendelkezései alapján megszüntetésre került ápolási díj esetében, amennyiben a kérelmező a megszüntetést követő 30 napon belül ápolási támogatásra való jogosultság iránti kérelmet nyújt be, abban az esetben az ápolási támogatás kezdő napja 2015. március 01.

(4) A 17. § -ban meghatározott eseti támogatás formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítása során a 2015. január 01. napja és 2015. február 28. napja között benyújtott és az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(IVI. 15.) önkormányzati rendelet 6. § - 10. §-ai szerint jogerősen megállapított önkormányzati segélyek darabszámát és összegét be kell számítani.

(5) Hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI. 15.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 4/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁRBOGÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

KÉRELEM
Lakhatáshoz nyújtott települési támogatás igényléséhez

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:................................................................................................................................................................

Születési neve:...................................................................................................................................................

Anyja neve:.......................................................................................................................................................

Születés hely, idő (év, hó, nap):.........................................................................................................................

Lakóhelye:..................irányítószám.................................................................................................... település
..........................................................utca/út/tér............házszám........... épület/lépcsőház.............. emelet, ajtó

Tartózkodási helye:.................irányítószám........................................................................................település
..........................................................utca/út/tér........... házszám............épület/lépcsőház.............. emelet, ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:...............................................................................................................
Állampolgársága:...............................................................................................................................................

Telefonszám (Nem kötelező megadni!):............................................................................................................

E-mail cím (Nem kötelező megadni!):...............................................................................................................


1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
– szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
– EU kék kártyával rendelkező, vagy
– bevándorolt/letelepedett, vagy
– menekült/oltalmazott/hontalan.


1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:…….…… fő.

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

A

B

C

D

Név
(születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.

2.

3.

4.

5.

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:
1.6 A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:

– házas

– egyedülálló

– élettárs

– különálló

– nőtlen/hajadon

– özvegy

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma............ fő,

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma.......... fő,

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma.......... fő.

2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

3. Lakásviszonyok

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2.

Szobaszám:............
A lakás komfort fokozata:

3.2. Lakáshasználat jogcíme:


4. Nyilatkozatok

4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék

működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ……………..…………………………....................……

{Azon személy részére, akinél készülék működik, a támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton]}

4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok) megnevezése:
…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

c) a kérelem mellékleteként csatolom a rám és a háztartásomban élő személyekre vonatkozó a kitöltött és aláírt vagyonnyilatkozatot

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Sárbogárd, 20......év................................hónap.........nap

..........................................................................
kérelmező aláírása

..........................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

A kérelemhez csatolni kell:

1.) Ha a családban, illetve háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt él, a tanulmányok folytatásáról kiállított iskolalátogatási bizonyítványt (igazolást)

2.) A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelemről, azok tartalmának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát az alábbiak szerint:

– munkabérről (munkáltató által fizetett táppénzről) a munkáltató által kiállított a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó munkabért tartalmazó igazolást vagy a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó munkabért tartalmazó bérjegyzéket

– munkanélküli ellátásról a Munkaügyi Központ igazolását a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemére vonatkozóan.

– nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvényt, bankszámlakivonatot vagy a folyósító szerv igazolását a havi teljes összegről, illetve a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát.

– vállalkozó, őstermelő esetén az NAV-hoz benyújtott előző évi személyi jövedelemadó bevallás másolatát és az igénylő 1 havi nettó átlagjövedelméről szóló nyilatkozatot és rendelet mellékletében meghatározott nyilatkozatokat meg kell tenni

– alkalmi munkából, egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő jövedelemszerzésnél az ebből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi átlagos jövedelemről szóló nyilatkozatot.

– tartásdíjról a ténylegesen felvett tartásdíj kérelem benyújtását megelőző havi átvételéről szóló iratot, nyilatkozatot (átvételi elismervény, postai feladóvevény stb.), a szülök közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet amennyiben gyermeke vagy gyermekei után tartásdíjban nem részesül a végrehajtás kezdeményezéséről szóló iratot

– állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatát

– ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását az ösztöndíj összegéről
– amennyiben gyermekét egyedül neveli, a gyerekelhelyezés tárgyáról szóló iratot

3.) lakás vagy albérleti szerződést

4) lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a közös költséget, a csatornahasználati díjat, a szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit igazoló számlát, csekket egyéb iratot

5.) A lakásnagyságra (m2) vonatkozó, azt hitelt érdemlően igazoló iratot (használatbavételi engedély, adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, biztosítási szerződés)

6.) fogyatékos személy, illetve tartósan beteg gyermek esetén igazolást a fogyatékosság, illetve a tartós betegség fennállásáról.

7.) A Rendelet 12. számú melléklete szerinti nyilatkozata

8.)A Rendelet 13. számú melléklete

SÁRBOGÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

KÉRELEM
Ápoláshoz nyújtott települési támogatás igényléséhez

1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1.1. Személyi adatok
Neve:................................................................................................................................................................
Születési neve:.................................................................................................................................................
Anyja neve:......................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:...............................................................................................................................

Lakóhely:.....................irányítószám..................................................................................................település
........................................................utca/út/tér.............házszám...........épület/lépcsőház...............emelet, ajtó

Tartózkodási hely:..................irányítószám........................................................................................település
........................................................utca/út/tér.............házszám............épület/lépcsőház..............emelet, ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:........................................................................................................….

Adóazonosító jele:......................................................................................................................................…..

Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat:...............................................................................................…..

Telefonszám (nem kötelező megadni):......................................................................................................…..

Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):................................

…......................................................................................................................................................................

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:.....................................................................................................

1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
– keresőtevékenységet:
□ nem folytatok
□ napi 4 órában folytatok
□ otthonomban folytatok
– nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok
– rendszeres pénzellátásban
□ részesülök és annak havi összege:.................................
□ nem részesülök
– az ápolási tevékenységet:
□ a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen
□ az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem.
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek*
– az általam ápolt hozzátartozómmal
eltartási / öröklési szerződést kötöttem / nem kötöttem*
– az általam ápolt hozzátartozóm 2 hónapot meghaladóan fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásban, valamint nappali ellátást nyújtó szociális intézményi ellátásban*:
részesül / nem részesül
illetve bentlakásos szociális intézményi ellátásban*:
részesül / nem részesül

2. Az ápolt személyre vonatkozó adatok

2.1. Személyi adatok
Neve:................................................................................................................................................................
Születési neve:..................................................................................................................................................
Anyja neve:......................................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap):......................................................................................................................

Lakóhely:..................irányítószám.....................................................................................................település
.......................................................utca/út/tér.............házszám............épület/lépcsőház................emelet, ajtó

Tartózkodási hely:.................irányítószám.........................................................................................település
.......................................................utca/út/tér.............házszám.............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó

Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:............................................................
…......................................................................................................................................................................

A törvényes képviselő lakcíme:...................irányítószám...................................................................település

......................................................utca/út/tér..............házszám..............épület/lépcsőház.............emelet/ajtó

2.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat
Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási támogatást kérelmező hozzátartozóm végezze.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Sárbogárd, 20.......év.................................hónap........nap

..........................................................................
az ápolást végző személy aláírása

..............................................................................
az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY

az ápolási támogatás megállapításához

(Az ápolt személy háziorvosa/szakorvos tölti ki!)

Igazolom, hogy:

Név: ………………………………………………………………………………............…………

Születési név: …………………………………………………………………………….............….

Anyja neve: ………………………………………………………………………………….............

Születési helye, ideje ………………………………………………………………………..............

Lakóhely: …………irányítószám……………………település.........................................utca/út/tér

…......…házszám…………épület/lépcsőház……………emelet, ajtó

Tartózkodási hely:………irányítószám…………………település…………………....…utca/út/tér

…......…házszám................épület/lépcsőház....................emelet, ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:………………………………………………………............

Fent nevezett személy tartósan beteg, betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama*:

3 hónapnál hosszabb, vagy

3 hónapnál rövidebb.

Az ápolt személy önmaga ellátására*:

nem képes részben képes képes

Az ápolt személy mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes*:

étkezni, tisztálkodni, öltözködni, illemhelyet használni,

lakáson belül – segédeszköz igénybevételével vagy anélkül – közlekedni

Az ápolt személy szellemi*

testi *

érzékszervi*

értelmi * fogyatékossága miatt önmaga ellátására csak részben képes. -- önállóan nem képes*:

A szakvéleményhez felhasznált hivatalos irat pontos megnevezése: ……………………………………………………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………………...

Kelt: …………………………………, megállapítása:…………………………

Dátum: 20…év…………………hó….nap

………………………………………

A háziorvos/szakorvos aláírása

munkahelyének címe

P. H.

*A megfelelő rész aláhúzandó.

NYILATKOZAT

Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapításához a család létszámáról és jövedelmi helyzetéről

Családban élők száma:……………….. fő

Az igénylőm és a családban élők neve

Születési hely, idő

Anyja neve

Havi nettó jövedelme

1

2

3

4

Sárbogárd, 20….év……………………hónap…...nap

…………………………………………

kérelmező

A kérelemhez csatolni kell:

– munkabérről (munkáltató által fizetett táppénzről) a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelmét tartalmazó igazolást

– a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (továbbiakban Munkaügyi Központ) területi szervének igazolását, a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított munkanélküli járadék illetve álláskeresési támogatás összegéről

– nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvényt, bankszámlakivonatot vagy a folyósító szerv igazolását a havi teljes összegről. A kérelmező és a jövedelemszámítás szempontjából figyelembe veendő személyek nyugdíjas igazolványát, ennek hiányában a nyugdíj-törzsszámot és a nyugdíja nevét tartalmazó dokumentumot a kérelem benyújtásakor be kell mutatni,

– a gyermekgondozási támogatásokról (gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozási segély) a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvényt, bankszámlakivonatot,

– alkalmi munkából származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemről szóló nyilatkozatot,

– tartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző hónapban ténylegesen felvett tartásdíj összegéről szóló iratot (átvételi elismervény, postai feladóvevény stb.)a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős ítéletet, amennyiben gyermeke vagy gyermekei után tartásdíjban nem részesül a végrehajtás kezdeményezéséről szóló iratot,

– állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatát,

– a családi pótlékról a kérelem benyújtását megelőző havi postai kézbesítési szelvényt vagy a munkáltató által kiállított hivatalos igazolást,

– ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíj összegéről

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha:

– keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja,

– szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,

– rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válás esetén – folyósítanak, továbbá azt a saját jogú nyugdíjat, amelyet az ápolási díjban részesülő személy az Szt. 42. § (4) bekezdése alapján kap.

Rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátások, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.

Fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes:

a) étkezni, vagy

b) tisztálkodni, vagy

c) öltözködni, vagy

d) illemhelyet használni, vagy

e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,

feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább kettő egyidejűleg fennáll, vagy fennáll a 12. § (1) bekezdés b. pontjában leírt feltétel.
A kérelem 2. c) pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy közoktatási intézmény tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsőoktatási intézmény hallgatója. Az erről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell.
A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos/szakorvos igazolását.
Tájékoztató
A képviselő-testület ápolási támogatás formájában települési támogatást nyújt a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző szociálisan rászorult személy részére.
Ápolási támogatás állapítható meg annak a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező hozzátartozónak, aki
- 18. életévét betöltött tartós beteg Sárbogárdon lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a teleülésen élő hozzátartozójának ápolását végzi, és
- rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, és
- az ápoló családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetében annak 150 %-át.
Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha
- az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy
- szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.
Az ápolási támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-a.
Ha az önkormányzat az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási tevékenység ellenőrzése végett környezettanulmányt készíthet.
Az ellenőrzést követően a Polgármester az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha
- az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti,
- az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ezáltal az ápolási kötelezettség ellenőrzése nem lehetséges.
Az ápolási támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.
Az ápolási támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra.
A. 2015. március 01. napján hatályba lépő rendelkezései alapján megszüntetésre került ápolási díj esetében, amennyiben a kérelmező a megszüntetést követő 30 napon belül ápolási támogatásra való jogosultság iránti kérelmet nyújt be, abban az esetben az ápolási támogatás kezdő napja 2015. március 01.

3. melléklet a 4/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁRBOGÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

KÉRELEM
GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ

1. Személyi adatok
Neve:...............................................................................................................................................................
Születési neve:................................................................................................................................................
Anyja neve:.....................................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap):.................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:............................................................................................................
*Állampolgársága: magyar állampolgár, bevándorolt, menekült, egyéb:.......................................................
*Családi állapota: házas, hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, élettárs
Lakcím:....................irányítószám.................................................................................................település
.....................................................utca/út/tér..............házszám...........épület/lépcsőház.............emelet, ajtó
Tartózkodási hely:....................irányítószám.................................................................................település
.....................................................utca/út/tér..............házszám...........épület/lépcsőház.............emelet, ajtó
(Aláhúzással jelölje hová kéri a támogatást.)
Telefonszám (Nem kötelező megadni!):........................................................................................................
E-mail cím (Nem kötelező megadni!):...........................................................................................................
*A lakás jellege: családi ház, tömblakás, egyéb:...........................................................................................
*Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona társbérlő, albérlő, jogcím nélküli, szívességi lakáshasználó, haszonélvező.
Bankszámlaszám: (akkor kell megadni, ha a kifizetést bankszámlára kéri):................................................
…...................................................................................................................................................................
A folyószámlát vezető pénzintézet megnevezése:........................................................................................
A*-gal jelölt kérdésekre a választ aláhúzással jelölje!
A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:

Név

Születési hely, év, hó nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

1

2

3

4

T Á J É K O Z T A T Ó

A következő oldalon lévő orvosi javaslatot a háziorvosával/kezelőorvosával szíveskedjék kitöltetni, majd a gyógyszertárban a gyógyszerköltségeket igazoltatni!

A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL

a. Közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap jövedelméről szóló igazolása (munkabér, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, családi pótlék, gyes, gyed, munkaügyi szerv által folyósított ellátás, vállalkozók esetében NAV igazolás az előző év teljeséről.)

Jövedelem:

– az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettségekkel csökkentett, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett - vagyoni érték (bevétel) ide értve a jövedelemként figyelembe vett bevételt és adómentes jövedelmet is

– az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

b. A támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles, maga és közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a rendeletben előírt igazolásokat becsatolni.

c. Munkanélküliek esetében a munkaügyi központ kirendeltségének igazolását. Ideiglenes munkaképtelenség esetén orvosi igazolás.

Hozzájárulok, hogy e kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak megfelelően kezeljük.

Tudomásul veszem, hogy a KÉRELEMBEN közölt adatok a valódiságát az önkormányzat az illetékes NAV útján ellenőrizheti.

Sárbogárd, 20......év..........................hónap......nap ….................................................

a támogatást kérő aláírása

Orvosi javaslat

A beteg neve:............................................................................................................................

Anyja neve:...............................................................................................................................

TAJ száma:................................................................................................................................

Lakcíme:...................................................................................................................................

Betegségei latin nyelvű diagnózisának megnevezése:.............................................................

…..............................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................

Betegségeinek kezelésére tartósan, és rendszeresen alkalmazandó, gyógyszerek* megnevezése, illetve gyógyászati segédeszköz megnevezése:

Gyógyszer/gyógyászati segédeszköz megnevezése
(háziorvos/szakorvos tölti ki)

Havi adag
(háziorvos/szakorvos tölti ki)

A gyógykezelés várható időtartama ………………..hónap

Szociális helyzete miatt gyógyszertámogatásra javasolom.

Sárbogárd, 20.....év...............................hónap.....nap

PH.

…..................................

orvos aláírása

A gyógyszertár tölti ki!

IGAZOLÁS A GYÓGYSZERKÖLTSÉGEKRŐL

A beteg neve:........................................................................................................................................

Lakcíme:...............................................................................................................................................

TAJ száma:...........................................................................................................................................

Igazolom, hogy nevezett havi rendszeres gyógyszerköltsége az orvosi javaslatban szereplők szerint összesen havi …............................ Ft, az alábbi bontásban:

Gyógyszer
(gyógyszer neve/havi adag)

Ft/hó
(gyógyszertár tölti ki)

Ezt az igazolást nevezett kérelmére gyógyszertámogatás jogosultságának elbírálásához adtam ki.

Sárbogárd, 20....év...............................hónap.....nap

PH. ….................................

gyógyszertári aláírás

Az alábbi táblázatot az ügyintéző tölti ki!

A támogatást kérővel közös háztartásban élő hozzátartozók száma:.....................fő

A jövedelmek típusai

Az együtt élők jövedelme

Munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások, családi pótlék, gyes, gyed, gyermektartásdíj összege, stb.
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély)


A család összes nettó jövedelme


A család összes nettó jövedelmét csökkentő gyermektartásdíj összege

Egy főre jutó havi nettó jövedelem

4. melléklet a 4/2015( II. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁRBOGÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

KÉRELEM
Temetéshez nyújtott települési támogatás igényléséhez

1. Személyi adatok
Alulírott
Neve:................................................................................................................................................................
Születési neve:..................................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap):..................................................................................................................
Anyja neve:.......................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma:...............................................TAJ száma:…………….......................................
Sárbogárd,.........................................................................................................................................................
szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a Sárbogárd Város Polgármesteréhez, hogy részemre temetési támogatást segélyt megállapítani szíveskedjenek.
Elhunyt neve:....................................................................................................................................................
Temetés időpontja:............................................................................................................................................
Családi kapcsolata az elhunythoz: testvér, szülő, férj, feleség, élettárs, egyéb:...............................................
Kérelmező havi nettó jövedelme:..........................................Ft.
A családban élők száma:..........................fő
A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:

Név

Születési hely, év, hó nap
TAJ száma

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

1

2

3

4

2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban:

A jövedelmek típusai

Az együtt élők jövedelme

Munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások, családi pótlék, gyes, gyed, gyermektartásdíj összege, stb.
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély)


A család összes nettó jövedelme


A család összes nettó jövedelmét csökkentő gyermektartásdíj összege

Egy főre jutó havi nettó jövedelem

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Sárbogárd, 20….év............................hó...........nap

…....................................................

a kérelmező aláírása

Kérelemhez csatolni kell:

1.) Ha a családban, illetve háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt él, a tanulmányok folytatásáról kiállított iskolalátogatási bizonyítványt (igazolást)

2.) A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelemről, azok tartalmának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát az alábbiak szerint:

– munkabérről (munkáltató által fizetett táppénzről) a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó munkabért tartalmazó igazolást

– munkanélküli ellátásról a Munkaügyi Központ igazolását a kérelem benyújtását

megelőző hónap jövedelemére vonatkozóan.

– nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvényt, bankszámlakivonatot vagy a folyósító szervigazolását a havi teljes összegről, illetve a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát.

– vállalkozó, őstermelő esetén az NAV-hoz benyújtott előző évi személyi jövedelemadó bevallás másolatát és az igénylő I havi nettó átlagjövedelméről szóló nyilatkozatot és a rendeletben foglalt nyilatkozatokat meg kell tenni

– alkalmi munkából származó jövedelem esetén a havi átlagos jövedelemről szóló nyilatkozatot.

– tartásdíjról a ténylegesen felvett tartásdíj utolsó havi átvételéről szóló iratot (átvételi elismervény, postai feladóvevény stb.), a szülök közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szólójogerős bírói ítéletet, amennyiben gyermeke vagy gyermekei után tartásdíjban nem részesül a végrehajtás kezdeményezéséről szóló iratot

– megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatát.

– ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását az ösztöndíj összegéről

– a kérelmező családjában a kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi kiadásokról (közüzemi vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtés díj), közös költség befizetéséről, lakbér kifizetéséről szóló igazolást, lakáscélú pénzintézeti

kölcsön havi törlesztését igazoló okmányt, bizonylatot

– amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója, illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az arról szóló nyilatkozatot. A nyilatkozathoz csatolni kell a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy munkanélküli járadékra, illetve más munkanélküli ellátásra nem jogosult, valamint arról, hogy együttműködési kötelezettségének eleget tesz.

3.) A Rendelet 13. melléklete szerinti Vagyonnyilatkozat

4). A Rendelet 4. melléklete szerinti nyilatkozata

5) A temetési számla eredeti példányát és az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát.

2

NYILATKOZAT

Alulírott
Név:.......................................................................................................................................................
Születési név:.........................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap):............................................................................................................
Anyja neve:............................................................................................................................................
Lakcím:..................................................................................................................................................
szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy néhai
Név:........................................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap):............................................................................................................
Anyja neve:............................................................................................................................................
Lakcím:...................................................................................................................................................
szám alatti lakos hadirokkant járadékban:

– részesült
– nem részesült*

Sárbogárd, 20…. év..........................hó..........nap

….....................................................
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott

Név:.......................................................................................................................................................

Születési név:.........................................................................................................................................

Születési hely, idő (év, hó, nap):............................................................................................................

Anyja neve:............................................................................................................................................

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy Sárbogárd,.....................................................

…..................................................................................................szám alatti családi házban/lakásban*

egyedül élek.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. §. e) pontja értelmében egyedülélő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

Sárbogárd, 20......év............................hó.......nap

.....................................................
aláírás

*a megfelelő aláhúzandó

Tájékoztató

Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező személynek, aki

- az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

- tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetik, és

- az eltemettető családjában az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő személy esetén a 250%-át.

A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 90 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A temetési támogatás mértéke

- családban élők esetén a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 17%-a.

- egyedül élő esetén a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 22 %-a.

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a rendelet 8. melléklete tartalmazza, melyet a képviselő testület minden év április 30. napjáig felülvizsgál.

A megállapított temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az erről szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell küldeni.

5. melléklet a 4/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁRBOGÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

KÉRELEM
Krízistámogatás igényléséhez

Alulírott
Név:......................................................................................................................................................................
Születési név:........................................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap):...........................................................................................................................
Anyja neve:...........................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma:..............................................................TAJ száma:.................................................
Sárbogárd,.............................................................................................................................................................
szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a Sárbogárd Város Polgármesteréhez, hogy részemre krízistámogatást megállapítani szíveskedjenek.
A közös háztartásban élők száma:..................fő

Név

Születési hely, év, hó nap
TAJ száma

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

1

2

3

4

Családi állapotom: *
– Házas – egyedülálló
– Élettárs – különálló
– nőtlen/hajadon – özvegy
Tart-e albérlőt? * Igen Nem
A krízistámogatás kérelmem indoka:

a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek fogadásának előkészítése*

b) a gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt*

c) bűncselekmény károsultja*

d) az elemi kárt szenvedett (lakóingatlanát elemi kár érte, tűzeset, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz.)*

*A megfelelő rész aláhúzandó!
A kialakult krízishelyzet részletes leírása:
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint házastársa, élettársa és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek havi jövedelme forintban:

A jövedelmek típusai

Az együtt élők jövedelme

Munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások, családi pótlék, gyes, gyed, gyermektartásdíj összege, stb.
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély)


A család összes nettó jövedelme


A család összes nettó jövedelmét csökkentő gyermektartásdíj összege

Egy főre jutó havi nettó jövedelem

Sárbogárd, 20.......év.......................hó.........nap ….................................................
aláírás
Kérelemhez csatolni kell:
1.) Ha a családban, illetve háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt él, a tanulmányok folytatásáról kiállított iskolalátogatási bizonyítványt (igazolást)
2.) A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelemről, azok tartalmának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát az alábbiak szerint:
– munkabérről (munkáltató által fizetett táppénzről) a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó munkabért tartalmazó igazolást
– munkanélküli ellátásról a Munkaügyi Központ igazolását a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelemére vonatkozóan.
– nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvényt, bankszámlakivonatot vagy a folyósító szervigazolását a havi teljes összegről, illetve a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát.
– vállalkozó, őstermelő esetén az NAV-hoz benyújtott előző évi személyi jövedelemadó bevallás másolatát és az igénylő I havi nettó átlagjövedelméről szóló nyilatkozatot és a rendeletben foglalt nyilatkozatokat meg kell tenni
– alkalmi munkából származó jövedelem esetén a havi átlagos jövedelemről szóló nyilatkozatot.
– tartásdíjról a ténylegesen felvett tartásdíj utolsó havi átvételéről szóló iratot (átvételi elismervény, postai feladóvevény stb.), a szülök közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szólójogerős bírói ítéletet, amennyiben gyermeke vagy gyermekei után tartásdíjban nem részesül a végrehajtás kezdeményezéséről szóló iratot
– megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatát.
– ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását az ösztöndíj összegéről
– a kérelmező családjában a kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi kiadásokról (közüzemi vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtés díj), közös költség befizetéséről, lakbér kifizetéséről szóló igazolást, lakáscélú pénzintézeti
kölcsön havi törlesztését igazoló okmányt, bizonylatot
– amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója, illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az arról szóló nyilatkozatot. A nyilatkozathoz csatolni kell a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy munkanélküli járadékra, illetve más munkanélküli ellátásra nem jogosult, valamint arról, hogy együttműködési kötelezettségének eleget tesz.
3.) A Rendelet 13. melléklete szerinti Vagyonnyilatkozat
4). A Rendelet 12. melléklet szerinti nyilatkozata
5) a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek fogadásának előkészítése szakorvos vagy védőnő általi igazolást a várandósság és a terhes-gondozás tényéről, vagy

b) a gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt támogatás esetében gyámhivatali határozatot, vagy

c) nyomozás megindításáról szóló rendőrségi, ügyészségi iratokat és

d) az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet

Amennyiben ezen igazolásokat a kérelemhez nem csatolja, ügyében intézkedni nem tudunk!
A kérelem leadásakor személyi igazolványát szíveskedjen magával hozni!
Tájékoztató
Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak az Sárbogárdon lakcímmel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló esetében 150 %-át
- válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében vagy
- akinek Sárbogárd Város közigazgatási területén lévő lakóingatlanát elemi kár éri, és az érintett ingatlanban az alábbi okirattal igazolható jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik
- magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,
- önkormányzati lakás bérlője, lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója,
- bűncselekmény - nyomozóhatóság által igazolt - károsultja
Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz.
Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéig részesíthető.
Elemi kár esetén a megállapított jövedelmi értékhatártól, valamint a meghatározott támogatási összegtől az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb tízszereséig a Polgármester indokolt esetben eltérhet.
3

6. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁRBOGÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

KÉRELEM
Eseti rendkívüli települési támogatás igényléséhez

Alulírott
Név:......................................................................................................................................................................
Születési név:........................................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap):...........................................................................................................................
Anyja neve:...........................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma:.....................................................................TAJ száma:.........................................
Sárbogárd,.............................................................................................................................................................
szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a Sárbogárd Város Polgármesteréhez, hogy részemre rendkívüli települési támogatást megállapítani szíveskedjenek.
A közös háztartásban élők száma:................fő

Név

Születési hely, év, hó nap
TAJ száma:

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

1
2


3


4


Családi állapotom: *
– Házas – egyedülálló
– Élettárs – különálló
– nőtlen/hajadon – özvegy
Tart-e albérlőt? * Igen Nem
1) Büntetőjogi nyilatkozom, hogy aktív korúak ellátásban (FHT, rendszeres szociális segély)*
részesülök nem részesülök
2) Lakhatáshoz nyújtott települési támogatásban/lakásfenntartási támogatásban *
részesülök 20…………..…..-ig,….......…….- Ft .összegben nem részesülök
*A megfelelő rész aláhúzandó!
A kérelmező családjában önhibáján kívül kialakult létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetének, az időszakosan felmerült létfenntartási gondjainak részletes leírása:
…....................................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................…...............................................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................…...............................................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................…...............................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................
Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint házastársa, élettársa és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek havi jövedelme forintban:

A jövedelmek típusai

Az együtt élők jövedelme

Munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások, családi pótlék, gyes, gyed, gyermektartásdíj összege, stb.
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély)


A család összes nettó jövedelme


A család összes nettó jövedelmét csökkentő gyermektartásdíj összege

Egy főre jutó havi nettó jövedelem

Sárbogárd, 20.....év..............................hó.......nap …................................................
aláírás
Kérelemhez csatolni kell:
1.) Ha a családban, illetve háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt él, a tanulmányok folytatásáról kiállított iskolalátogatási bizonyítványt (igazolást)
2.) A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelemről, azok tartalmának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát az alábbiak szerint:
– munkabérről (munkáltató által fizetett táppénzről) a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó munkabért tartalmazó igazolást
– munkanélküli ellátásról a Munkaügyi Központ igazolását a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelemére vonatkozóan.
– nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvényt, bankszámlakivonatot vagy a folyósító szervigazolását a havi teljes összegről, illetve a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát.
– vállalkozó, őstermelő esetén az NAV-hoz benyújtott előző évi személyi jövedelemadó bevallás másolatát és az igénylő I havi nettó átlagjövedelméről szóló nyilatkozatot és a rendeletben foglalt nyilatkozatokat meg kell tenni
– alkalmi munkából származó jövedelem esetén a havi átlagos jövedelemről szóló nyilatkozatot.
– tartásdíjról a ténylegesen felvett tartásdíj utolsó havi átvételéről szóló iratot (átvételi elismervény, postai feladóvevény stb.), a szülök közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szólójogerős bírói ítéletet, amennyiben gyermeke vagy gyermekei után tartásdíjban nem részesül a végrehajtás kezdeményezéséről szóló iratot
– megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatát.
– ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását az ösztöndíj összegéről
– a kérelmező családjában a kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi kiadásokról (közüzemi vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtés díj), közös költség befizetéséről, lakbér kifizetéséről szóló igazolást, lakáscélú pénzintézeti
kölcsön havi törlesztését igazoló okmányt, bizonylatot
– amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója, illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az arról szóló nyilatkozatot. A nyilatkozathoz csatolni kell a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy munkanélküli járadékra, illetve más munkanélküli ellátásra nem jogosult, valamint arról, hogy együttműködési kötelezettségének eleget tesz.
3.) A Rendelet 13. melléklete szerinti Vagyonnyilatkozat
4). A Rendelet 12. melléklet szerinti nyilatkozatok
Amennyiben ezen igazolásokat a kérelemhez nem csatolja, ügyében intézkedni nem tudunk!
A kérelem leadásakor személyi igazolványát szíveskedjen magával hozni!
Tájékoztató
Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Sárbogárdon lakcímmel rendelkező személynek, aki, vagy akinek a családja önhibáján kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd.
Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek
- a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló esetében 150 %-át, és
- vagyona nincs.
Eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.
Eseti támogatást egy naptári éven belül az a személy és a vele együtt lakó közeli hozzátartozó, aki lakhatáshoz nyújtott települési támogatásban és aktív korúak ellátásában nem részesül, együttesen legfeljebb három alkalommal - bele nem értve a temetési, illetve a krízistámogatás eseteit – kaphat, melyek együttes összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum összegének kétszeresét.
Az eseti támogatás egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb 2.000.-Ft-nál, és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet.
Egy naptári éven belül, a jogosultság fennállásának időtartama alatt együttesen legfeljebb két alkalommal részesülhet eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatásban az a személy - és a vele együtt lakó közeli hozzátartozó -, aki aktív korúak ellátására jogosult és lakhatáshoz nyújtott települési támogatásban, vagy e rendelet hatályba lépése előtt megállapított lakásfenntartási támogatásban is részesül.
Az eseti támogatás évente egy alkalommal legfeljebb hat havi kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, melynek összege a jogosultsági feltételek fennállása esetén legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb havi összegének háromszorosa.
4

7. melléklet a 4/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁRBOGÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

KÉRELEM
köztemetés igényléséhez

Alulírott
Név:...................................................................................................................................................................
Születési név:....................................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap):.......................................................................................................................
Anyja neve:.......................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma:.............................................................................................................................
Sárbogárd,.........................................................................................................................................................
szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordulok a Város Polgármesteréhez, hogy néhai
Név:...................................................................................................................................................................
Születési név......................................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap):.......................................................................................................................
Anyja neve:.......................................................................................................................................................
Sárbogárd,.........................................................................................................................................................
szám alatti lakos közköltségen történő eltemetését engedélyezni szíveskedjen.
Családi kapcsolata az elhunythoz: testvér, szülő, férj, feleség, egyéb:............................................................
Elhalálozás helye, ideje:...................................................................................................................................
Az elhunyt jövedelme:.....................................................................................................................................
Ingatlan vagyon megnevezése:.........................................................................................................................
Készpénzvagyon összeg:..................................................................................................................................
Az elhunytnak van-e végrendelete:..................................................................................................................
Az örökösök személyi adatai:..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Az elhunyt tartásra köteles hozzátartozója:......................................................................................................
A közös háztartásban élők száma:..........................fő

Név

Születési hely, év, hó nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

1

2

3

4

Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban:

A jövedelmek típusai

Az együtt élők jövedelme

Munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások, családi pótlék, gyes, gyed, gyermektartásdíj összege, stb.
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély)


A család összes nettó jövedelme


A család összes nettó jövedelmét csökkentő gyermektartásdíj összege

Egy főre jutó havi nettó jövedelem

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Sárbogárd, 20......év.............................hó........nap

….................................................
aláírás

Kérelemhez csatolni kell:
1.) Ha a családban, illetve háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt él, a tanulmányok folytatásáról kiállított iskolalátogatási bizonyítványt (igazolást)
2.) A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelemről, azok tartalmának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát az alábbiak szerint:
– munkabérről (munkáltató által fizetett táppénzről) a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó munkabért tartalmazó igazolást
– munkanélküli ellátásról a Munkaügyi Központ igazolását a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelemére vonatkozóan.
– nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvényt, bankszámlakivonatot vagy a folyósító szervigazolását a havi teljes összegről, illetve a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát.
– vállalkozó, őstermelő esetén az NAV-hoz benyújtott előző évi személyi jövedelemadó bevallás másolatát és az igénylő I havi nettó átlagjövedelméről szóló nyilatkozatot és a rendeletben foglalt nyilatkozatokat meg kell tenni
– alkalmi munkából származó jövedelem esetén a havi átlagos jövedelemről szóló nyilatkozatot.
– tartásdíjról a ténylegesen felvett tartásdíj utolsó havi átvételéről szóló iratot (átvételi elismervény, postai feladóvevény stb.), a szülök közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szólójogerős bírói ítéletet, amennyiben gyermeke vagy gyermekei után tartásdíjban nem részesül a végrehajtás kezdeményezéséről szóló iratot
– megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatát.
– ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását az ösztöndíj összegéről
– a kérelmező családjában a kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi kiadásokról (közüzemi vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtés díj), közös költség befizetéséről, lakbér kifizetéséről szóló igazolást, lakáscélú pénzintézeti
kölcsön havi törlesztését igazoló okmányt, bizonylatot
– amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója, illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az arról szóló nyilatkozatot. A nyilatkozathoz csatolni kell a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy munkanélküli járadékra, illetve, más munkanélküli ellátásra nem jogosult, valamint arról, hogy együttműködési kötelezettségének eleget tesz.
3.) Vagyonnyilatkozat
4). A Rendelet …….. melléklet szerinti nyilatkozata
5.) Az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát
Amennyiben ezen igazolásokat a kérelemhez nem csatolja, ügyében intézkedni nem tudunk!
A kérelem leadásakor személyi igazolványát szíveskedjen magával hozni!

1. melléklet a 16/2020.(VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁRBOGÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

2021. április 30. napjáig a helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége:

- Koporsós temetés esetén: 79. 990.- Ft (alanyi mentes) + a kórházi szállítás, öltöztetés, hűtés díja

- Hamvasztásos (urnás) temetés esetén: 74. 990.- Ft (alanyi mentes) + a kórházi szállítás, öltöztetés, hűtés díja

9. melléklet a 4/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁRBOGÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészről a Fejér Megyei Munkaügyi Központ Sárbogárdi Kirendeltsége (7000 Sárbogárd, Ady u. 164.) képviseli: Simon Miklós kirendeltségvezető (a továbbiakban: munkaügyi kirendeltség), másrészről Sárbogárd Települési Önkormányzata (Sárbogárd, Hősök tere 2.) képviseli: Varnyu Péter polgármester (a továbbiakban Önkormányzat) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
A megállapodás célja: hogy a munkanélküli ellátásból kikerült, az önkormányzati szociális gondoskodási körbe kerülő aktív korú nem foglalkoztatott segélyt kérők, illetve segélyben részesülők számára a munkafelajánlással, a munkaerőpiaci szolgáltatások segítségével minél nagyobb esélyt biztosítson a tartós, vagy átmeneti foglalkoztatásra, a munkaügyi központ és az önkormányzat együttműködése keretében.

1. A felek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Sztv.) 37/D § (4) bekezdés felhatalmazása alapján ezen megállapodásban rendezik az aktív korú nem foglalkoztatott személyeknek a Munkaügyi Kirendeltséggel való együttműködés kérdéseit.

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy:
2.1 azokat a rendszeres szociális segélyt kérő aktív korú nem foglalkoztatottakat, akiknek a foglalkoztatási esélyei a munkaerőpiaci szervezet segítségével javíthatók a Sztv. 37/D § (2) bekezdés c) pontja szerinti együttműködésre kötelezi a Munkaügyi Kirendeltséggel;
2.2 az aktív korú nem foglalkoztatott személyre vonatkozó Önkormányzati rendeletét (ideértve a későbbi módosításokat is) a kihirdetést követően haladéktalanul megküldi a munkaügyi kirendeltség részére;
2.3 értesíti a munkaügyi kirendeltséget (a határozat egy példányának azonnali megküldésével) azokról a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatottakról, akiket a Munkaügyi Kirendeltséggel együttműködésre kötelezett;
2.4 haladéktalanul (három napon belül, a határozat egy példányának megküldésével) értesíti a munkaügyi kirendeltséget az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segély szüneteltetéséről, megszüntetéséről, valamint az együttműködési kötelezettséget érintő egyéb körülményekről;
2.5 tájékoztatja a munkaügyi kirendeltséget a térség, település foglalkoztatási helyzetét befolyásoló változásokról, tervezetekről, beruházásokról, valamint az azokat érintő döntéseit megelőzően a kirendeltséggel konzultál.
2.6 a lakosságot vagy települést érintő, önként vállalt feladatokról a képviselőtestület határozatának, rendeletének megküldésével tájékoztatja a munkaügyi kirendeltséget
2.7 a foglalkoztatási kérdésekkel hozzá fordulók figyelmét felhívja a munkaügyi kirendeltség illetékességére is
2.8 kiemelt feladatának tekinti az önkormányzati foglalkoztatás megszervezését, az ezzel kapcsolatos munkaalkalmak feltárását.

3. A munkaügyi kirendeltség vállalja, hogy:
3.1 az önkormányzat részére biztosítja azokat a települést és kistérséget érintő munkaerőpiaci információkat, amelyek tudomására jutottak és elősegítik a településen jelentkező foglalkoztatási feszültségek csökkentését;
3.2 A munkanélküli járadék folyósításának ideje alatt a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal, munkaerőpiaci programokkal, munkahelyfeltárással, munkaközvetítéssel, valamint egyéb munkaerőpiaci szolgáltatásokkal arra törekszik, hogy a településről regisztrált munkanélküliek minél nagyobb hányadát tartós időtartamú munkához segítse, elhelyezze.
3.3 legalább háromhavonként tájékoztatja az Önkormányzatot, a munkanélküli járadékot kimerítők számáról;
3.4 az önkormányzatot tájékoztatja az általa nyújtott és támogatott munkaerőpiaci szolgáltatásokról, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról és azok feltételeiről, az ezekben bekövetkezett módosításokról, változásokról továbbá a munkaerőpiaci szervezet által indítandó munkaerőpiaci programokról;
3.5 fogadja és nyilvántartásba veszi azokat az aktív korú nem foglalkoztatott személyeket, akiknek az Önkormányzat rendeletében, rendszeres szociális segélyt megállapító határozatában ezen megállapodás 2.1 pontja szerinti együttműködési kötelezettséget ír elő;
3.6 az önkormányzat által a kirendeltséggel együttműködésre kötelezett rendszeres szociális segélyben részesülő, aktív korú nem foglalkoztatott részére – lehetőség szerint – megfelelő munkahelyet ajánl fel;
3.7 tájékoztatja az Önkormányzatot legalább 3 havonta a segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatott számára előírt együttműködési kötelezettség teljesítéséről, illetve megszegéséről, a kapcsolattartási kötelezettség teljesítéséről, a felajánlott megfelelő munka elfogadásáról, visszautasításáról pedig az esemény bekövetkezése után;
3.8 haladéktalanul tájékoztatja az önkormányzatot arról, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatott részére munkanélküli járadékot állapít meg;
3.9 a munkaügyi kirendeltséggel együttműködésre kötelezett rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatottakat az önkormányzati határozat alapján, a kirendeltségen történő jelentkezést követően egyénenként vagy csoportosan tájékoztatja a munkaügyi kirendeltséggel történő együttműködés részletes szabályairól;

4. A munkaügyi központ és az önkormányzat egyaránt vállalja, hogy:
4.1 Tájékoztatják az ügyfeleket a munkaügyi kirendeltséggel történő együttműködés előnyeiről, az álláskeresőknek, munkanélkülieknek nyújtható munkaerőpiaci szolgáltatásokról, támogatásokról.
4.2 Kölcsönösen vállalják, hogy a szervezetükben egy-egy személyt megbíznak az együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kísérésével, a koordinálási feladatok ellátásával.
4.3 A megállapodásban foglaltak teljesítését, az együttműködés tapasztalatait évente felülvizsgálják, és szükség esetén a megállapodást módosítják.

5. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy gondoskodnak a megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges feltételek biztosításáról.
Kelt Sárbogárd, 2000. 04. 12.

Varnyu Péter sk.
önkormányzat képviseletében

Simon Miklós sk.
munkaügyi központ képviseletébe

10. melléklet

10. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*5
Sárbogárd város térítési díj mértékei

1.

Tartós elhelyezést nyújtó intézményben (Ady E.út.)
fizetendő térítési díj
napi3.750.-Ft

2.

Idősek átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben
fizetendő térítési díj
napi1.890.-Ft

3.

Hajléktalanok átmeneti otthonában fizetendő térítési díj
1 Ft-tól a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéigA mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegétől


a jövedelem 25%-a
napi max: 235.-Ft
havi max: 7.125.-Ft

a jövedelem 35%-a
napi max: 1.330.-Ft
havi max: 40.000.-Ft

4.

Nappali ellátásban részesülők,(Tompa M. út.)
napi térítési díja


0.-Ft

5.

Szociális étkeztetés térítési díja
1.-Ft-tól a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéig
A mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegétől –
annak 150%-ig
A mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-tól,
annak 300%-ig
A mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-a feletti
jövedelem esetén
Ebéd, lakásra szállítása egységesen


212.-Ft + ÁFA

295.-Ft + ÁFA

366.-Ft + ÁFA

455.-Ft + ÁFA
60.-Ft

6.

Házi segítségnyújtásért fizetendő óradíj
Szociális segítés
Személyi gondozás


400.-Ft
620.-Ft

7.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő napi díj

ha a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg
Különben a mindenkori havi jövedelem 2%-át meg nem haladó összeg

95.-Ft

0.-Ft

Nagylók és Hantos községek térítési díjai

Nagylók

Hantos

1.

Szociális étkeztetés térítési díja

0 Ft/fő
1-42.749 Ft/fő
42.750 – 85.499 Ft/fő
85.500 Ft/fő-től0 Ft
236 Ft + ÁFA
276 Ft + ÁFA
338 Ft + ÁFA0 Ft
252 Ft + ÁFA
328 Ft +ÁFA
420 Ft + ÁFA

Étel kiszállítási díja

60 Ft + ÁFA/ fő/adag

60 Ft/fő/adag

2.

Házi segítségnyújtás térítési díja

Szociális segítés
Személyi gondozás

60 .-Ft
120.- Ft


Házi segítségnyújtásban részesülők esetén az ételszállítási díja

0 Ft/fő/adag

11. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez6

SÁRBOGÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátás igénybevételéhez

A
(A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.)

1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név:......................................................................................................................................................

Születési neve:.....................................................................................................................................

Anyja neve:..........................................................................................................................................

Születési helye, időpontja:...................................................................................................................

Lakóhelye:...........................................................................................................................................

Tartózkodási helye:..............................................................................................................................

Állampolgársága:.................................................................................................................................

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:............................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.................................................................................................

Tartásra köteles személy
a)Neve:......................................................................................................................................

b)Lakóhelye:..............................................................................................................................

Telefonszáma:.......................................................................................................................................

Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)

a) neve:.....................................................................................................................................

b) lakóhelye:.............................................................................................................................

c) telefonszáma:........................................................................................................................

Az ellátást igénybe vevő gyermekének neve:……………………………………………………….
Lakcíme…………………………………………………….telefonszáma:………………………..
Egyéb elérhetősége ……………………………………….

Az ellátást igénybe vevő gyermekének neve:……………………………………………………….
Lakcíme…………………………………………………….telefonszáma:………………………..
Egyéb elérhetősége …………………………………………………………………………

Az ellátást igénybe vevő gyermekének neve:……………………………………………………….
Lakcíme…………………………………………………….telefonszáma:………………………..
Egyéb elérhetősége............................................................... ………………………………………

Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma:..............................fő

2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri

2.1. alapszolgáltatás

étkeztetés

házi segítségnyújtás

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

támogató szolgáltatás

2.2. nappali ellátás

idősek nappali ellátása

fogyatékosok nappali ellátása

demens személyek nappali ellátása

2.3. átmeneti ellátás

időskorúak gondozóháza

fogyatékos személyek gondozóháza

pszichiátriai betegek átmeneti otthona

szenvedélybetegek átmeneti otthona

hajléktalan személyek átmeneti szállása


2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény

idősek otthona

pszichiátriai betegek otthona

fogyatékos személyek otthona

hajléktalan személyek otthona

szenvedélybetegek otthona

2.5. rehabilitációs intézmény

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye

2.6. lakóotthon

fogyatékos személyek lakóotthona

ápoló-gondozó célú

rehabilitációs célú

pszichiátriai betegek lakóotthona

szenvedélybetegek lakóotthona


3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:

3.1. Étkeztetés

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:...............................................................................

milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:.........................................................................

az étkeztetés módja:

helyben fogyasztás

elvitellel

kiszállítással

diétás étkeztetés

3.2. Házi segítségnyújtás

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:...............................................................................

milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:.........................................................................

milyen típusú segítséget igényel:

segítség a napi tevékenységek ellátásában

bevásárlás, gyógyszerbeszerzés

személyes gondozás

egyéb, éspedig........................................................................................


3.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:...............................................................................

3.4. Támogató szolgáltatás igénybevétele

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:...............................................................................

milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:.........................................................................

milyen típusú segítséget igényel:

szállító szolgáltatás

személyi segítő szolgáltatás

3.5. Nappali ellátás

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:...............................................................................

étkeztetést igényel-e: igen  (normál  diétás ), nem 

milyen gyakorisággal kéri az étkeztetést:............................................................................................

egyéb szolgáltatás igénylése:...............................................................................................................

3.6. Átmeneti elhelyezés

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:...............................................................................

milyen időtartamra kéri az elhelyezést:...............................................................................................

milyen okból kéri az elhelyezést:.........................................................................................................


3.7. Ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmény

milyen időtartamra kéri a szolgáltatás biztosítását:

határozott (annak ideje)...........................................................................

határozatlan

soron kívüli elhelyezést kér-e:

ha igen, annak oka:.................................................................................
….............................................................................................................
Sárbogárd, 20.....év...............................hó........nap

…......................................................................

Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása

B
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS
(a háziorvos, kezelőorvos, vagy kórházi kezelés esetén a kórházi osztályos orvos tölti ki)

Név (születési név):

Születési hely, idő:

Lakóhely:

Társadalombiztosítási Azonosító Jel:

1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása igénybevétele esetén

1.1. krónikus betegségek (kérjük, sorolja fel):

1.2. fertőző betegségek (kérjük, sorolja fel):

1.3. fogyatékosság (típusa és mértéke):

1.4. egyéb megjegyzések, pl. speciális diéta szükségessége:

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozóan igazolom, hogy egészségi állapota alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása

indokolt nem indokolt

3. Átmeneti elhelyezés (az éjjeli menedékhely kivételével), ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén

3.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):

3.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):

3.3. prognózis (várható állapotváltozás):

3.4. ápolási-gondozási igények:

3.5. speciális diéta:

3.6. szenvedélybetegség:

3.7. pszichiátriai megbetegedés:

3.8. fogyatékosság (típusa, mértéke):

3.9. demencia:

3.10. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges, stb.), valamint az igénybevétel időpontjában szedett gyógyszerek:

4. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:

Dátum:

Orvos aláírása:

P. H.

(szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz)
C
I.
Jövedelemnyilatkozat
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve:....................................................................................................................................................
Születési neve:.....................................................................................................................................
Anyja neve:..........................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap):..........................................................................................................
Lakcím:.........................irányítószám....................................................................................település
….....................................utca/út/tér...............házszám................épület/lépcsőház............emelet, ajtó
Tényleges tartózkodási cím:...............irányítószám...............................................................település
….....................................utca/út/tér...............házszám................épület/lépcsőház............emelet, ajtó
Telefonszám (nem kötelező megadni!):...............................................................................................
Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):
 igen – ebben az esetben a Jövedelemnyilatkozat 1-2. pontját és a „Vagyonnyilatkozat tartós bentlakásos idősotthoni ellátás kérelmezése esetén” elnevezésű űrlapot nem kell kitölteni,
 nem.


A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén:

1. az ellátást igénylő rendszeres (bruttó) havi jövedelme:

1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó:......................................

1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó:......................................................................................................

1.3. Alkalmi munkavégzésből származó:.....................................................................................

1.4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások:...........................................................................

1.5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:.........................................

Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és címe:

1.6. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:.....................................

1.7. Egyéb jövedelem:.................................................................................................................

2. összes (nettó) havi jövedelem:.................................................................................................................


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Sárbogárd, 20.....év..............................hó.......nap

…..................................................................
Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő)
aláírása

II.
Jövedelemnyilatkozat étkeztetés, házi segítségnyújtás igényléséhez
Személyi adatok

1. Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Név:............................................................................................................................................................
Születési név:..............................................................................................................................................
Anyja neve:.................................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap):.................................................................................................................
Lakcím:.................irányítószám...................................................................................................település
….............................................utca/út/tér............házszám.............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó
Tényleges tartózkodási cím:...............irányítószám...............................................................település
….....................................utca/út/tér...............házszám................épület/lépcsőház............emelet, ajtó
Telefonszám (Nem kötelező megadni!):.....................................................................................................

2. Az ellátást kérelmező családi állapota:
 egyedülálló
házastársával/élettársával él együtt

3. A családban élők adatai:
(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)

Neve

Rokoni kapcsolat*

Születési hely, év, hó, nap

Anyja neve

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény

Meg-
jegyzés**

Az ellátást igénylő

kérelmező

házastársa/
élettársa

gyermeke 1

gyermeke 2

gyermeke 3

+ a vele családban élő

további közeli hozzátartozója 1

további közeli hozzátartozója 2

további közeli hozzátartozója 3

* A kérelmező: egyeneságbeli rokona (szülő, nagyszülő), örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermeke, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülője, valamint testvére

** Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha

– a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

– életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását

A család lakóhelye:.....................irányítószám...................................................................................település

….................................................utca/út/tér................házszám................épület/lépcsőház..........emelet, ajtó

A család létszáma:......................................... fő

Jövedelmi viszonyok

1. A családtagok jövedelme
(a családtagokat a 3. pontban megadott sorrendben kell feltüntetni)

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

Alkalmi munkavégzésből származó

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem

Az ellátást igénylő

kérelmező

házastársa/élettársa

gyermeke 1

gyermeke 2

gyermeke 3

gyermeke 4

gyermeke 5

+ a vele
családban élő

további közeli hozzátartozója 1

további közeli
hozzátartozója 2

további közeli hozzátartozója 3

ÖSSZESEN:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Sárbogárd, 20.......év.................................hónap.........nap

........................................................

Kérelmező/törvényes képviselő

aláírása

III.
VAGYONNYILATKOZAT
(tartós bentlakásos intézményi ellátás kérelmezése esetén kell kitölteni)

1. A nyilatkozóra vonatkozó személyes adatok:
Név: ……………………………………………………………………………….
Születési név: …………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………….
Születési hely, idő: ………………………………………………………………..
Lakóhely: …………………………………………………………………………
Tartózkodási hely: ………………………………………………………………..
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni): ……………………………………………
A nyilatkozó vagyona:

2. Pénzvagyon

1. A nyilatkozó rendelkezésére álló készpénz összege: Ft

2. Bankszámlán/fizetési számlán rendelkezésre álló összeg, ideértve a bankszámlán/fizetési számlán lekötött betéteket és a betétszerződés alapján rendelkezésre álló összeget is: ……... Ft
A számlavezető pénzintézet neve, címe: ……………………………………………………

3. Takarékbetét-szerződés alapján rendelkezésre álló összeg: …………………. Ft
A betétszámlát vezető pénzintézet neve, címe: …………………………………………….
Rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén a „3. Ingatlanvagyon” pontot nem kell kitölteni!

3. Ingatlanvagyon

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: ……………………………………………..
helyrajzi száma: , a lakás alapterülete: ........ m2, a telek alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: ............ év
Becsült forgalmi érték: ………………………Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe:
helyrajzi száma: …………, az üdülő alapterülete: ........ m2, a telek alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: ............ év
Becsült forgalmi érték: ………………………Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ................................ címe:
helyrajzi száma: …………, alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: ............ év
Becsült forgalmi érték: ………………………Ft

4. Termőföldtulajdon megnevezése: ................................. címe: ………………………….
helyrajzi száma: …………, alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: ............ év
Becsült forgalmi érték: ………………………Ft

5. 18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe ………………………………..
helyrajzi száma: ……......, alapterülete .......... m2, tulajdoni hányad ........, az átruházás ideje ........... év
Becsült forgalmi érték: ………………………Ft

6. Ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog: ……………………………………………….
A kapcsolódó ingatlan megnevezése .......................... címe: ……………………………….
helyrajzi száma: ……………
A vagyoni értékű jog megnevezése: haszonélvezeti , használati , földhasználati , lakáshasználati , haszonbérleti , bérleti , jelzálogjog , egyéb .
Ingatlan becsült forgalmi értéke: ………………………Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Dátum:………………………..
………………………………………….
az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása
Megjegyzés:
Ha a nyilatkozó vagy kiskorú igénybe vevő esetén családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez

I. Személyi adatok

1. Család alatt az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közösségét kell érteni.

2. Közeli hozzátartozó a jövedelemvizsgálat vonatkozásában

2.1. a házastárs,

2.2. az élettárs,

2.3. a húsz évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),

2.4. a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek,

2.5. a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek,

2.6. korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, ha ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (fogyatékos gyermek),

2.7. a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

II. Jövedelmi adatok

1. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

4. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, az önkormányzati segélyt, a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatást, a Gyvt. 20/B. § (4)–(5) bekezdése szerinti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást és a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevételt. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke.

5. A családtagok jövedelmét kizárólag kiskorú igénybe vevő esetén kell feltüntetni, külön-külön. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

6. A havi jövedelem kiszámításakor
– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

III. Jövedelem típusai

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

5. Önkormányzat és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, a települési támogatás, az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, a képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
Szükség esetén a nyilatkozatok rovatai bővíthetők, valamint kitöltésük mellékletben folytatható.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát kell a kérelemhez mellékelni.
A vagyonnyilatkozatban feltüntetett pénzvagyonról a kérelemhez mellékelni kell a bankszámlakivonat, a betétkönyv, illetve a takarékbetét-szerződés másolatát.

12. melléklet a 4/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁRBOGÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

nyilatkozatok

1. számú nyilatkozat
Alulírott ………………………………………(név) …………………....……………………… szám alatti lakos, mint kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy őstermelő/vállalkozó vagyok:
Igen nem*
*A megfelelő rész aláhúzandó.
Alulírott ………………………………………(név) ……………………………....…………… szám alatti lakos hozzájárulok a …………..…………........………….. …………………………………………….iránt benyújtott kérelmem elbírálásához szükséges jövedelemről szóló NAV által kiállított, valamint a benyújtott kérelem elbírálásához szükséges vagyonról szóló igazolások hivatal általi beszerzéséhez.
Kelt:20.... év.............................. hó......... nap
....................................................
aláírás

2. számú nyilatkozat
Alulírott ………………………………………(név) ……………………....…………………… szám alatti lakos, mint közeli hozzátartozó/háztartásban együtt élő személy büntetőjog felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy őstermelő/vállalkozó* vagyok:
Igen nem*
*A megfelelő rész aláhúzandó.
Alulírott ………………………………………(név) ……………………………………....…… szám alatti lakos, mint közeli hozzátartozó/háztartásban együtt élő hozzájárulok a ………...............…...…………………….. (név) …………………………………....……(cím) …………………………………………….iránt benyújtott kérelem elbírálásához szükséges jövedelemről szóló NAV által kiállított, valamint a benyújtott kérelem elbírálásához szükséges vagyonról szóló igazolások hivatal általi beszerzéséhez.
Kelt:20...... év................................ hó........ nap
................................................
Aláírás

2. 3zámú nyilatkozat
Alulírott ………………………………………(név) …………………………………....……… szám alatti lakos, mint vállalkozó nyilatkozom a gazdasági társaságról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságokban lévő vagyonomról:
Társaságban lévő tulajdon:
Vagyonnyilatkozat
A nyilatkozó személy adati:
Név:...............................................................................................................................................................
Születési név:................................................................................................................................................
Anyja neve:...................................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap):...................................................................................................................
Lakóhely:.................irányítószám..............................................település....................................utca/út/tér
..........házszám................épület/lépcsőház..............emelet, ajtó
Tartózkodási hely:............irányítószám.....................................település.....................................utca/út/tér
...........házszám...............épület/lépcsőház......…..emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.........................................................................................................
Társaságban lévő tulajdon ( tagi betét, törzsbetét, részvény)…………...................................……………
Nyilvántartási értéke:…………………………………………………………………...............................
Becsült forgalmi értéke:…...…………………………………………………………….............................
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt:20.... év........................... hó......... nap
................................................
aláírás

13. melléklet a 4/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁRBOGÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Neve: ………………………………………………………………………………….
Születési neve:…………………………………………………………………………
Anyja neve:………………………………………………………………………. ……
Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………………………….
Lakóhely: ……………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………
Társadalombiztosítási Azonosító Jele…………………………………………………..

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

A Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartás használat):
— címe…………………………………………………………… város/község
…………………………………………………………….út/utca…………..hsz/hrsz
— alapterülete:……….m2
— tulajdoni hányad:…………..
— a szerzés ideje …………….év.
Becsült forgalmi érték:* ……………………... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: …………………………………………………………………………………….
(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom),

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek -tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
— címe:…………………………………………………………… város/község
……………………………………………………út/utca………… hsz/hrsz
— alapterülete:………………m2
— tulajdoni hányad:…………….
— a szerzés ideje:………………. év,
Becsült forgalmi érték:*………………………… Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátok dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: …………………………………………………………………………………..
(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom)

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):
— megnevezése ……………………………….(pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs),
— címe:……………………………………………………………... város/község
…………………………………………….út/utca,………………hsz/hrsz,
— alapterülete:……….. m2 tulajdoni hányad………………….
- a szerzés ideje: ………………… év
Becsült forgalmi érték:*…………………... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: ……………………………………………………………………………………
(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom)
4, Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
— megnevezése:………………………………………………………………….
— címe:………………………………………………………….. város/község
………………………………………….út/utca ,………..hsz,, (pontos cím hiányában:………….helyrajzi szám),
— alapterülete…………….. m2
- a szerzés ideje: ………………… év
Becsült forgalmi érték:*…………………... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: ……………………………………………………………………………………
(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom)
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:

szerzés ideje valamint a gyártás éve:……………………………………………

Becsült forgalmi érték:**…………………….. Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:.....................………………………..

(pl, elidegenítési és terhe tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog),

A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:

igen nem

(a megfelelő aláhúzandó).

a) személygépkocsi:…………………… típus, …………………….. rendszám

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármú:

………………………………..típus,……………… rend, - nyilvántartási szám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve:…………………………………………..
Becsült forgalmi érték:**……………………. Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:……………………………………….
(pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).

III. Nyilatkozatok

1. Felelősségem tudatában kijelentem (aláhúzandó és a b) pont szerinti esetben kitöltendő), hogy
— Pénzforgalmi szolgáltató neve:……………………………………………….
pénzforgalmi számla száma:……………………………………………………..
pénzforgalmi számlán kezelt összeg:…………………………………………...
— Pénzforgalmi szolgáltató neve:……………………………………………….
pénzforgalmi számla száma:……………………………………………………..
pénzforgalmi számlán kezelt összeg:…………………………………………...
— Pénzforgalmi szolgáltató neve:………………………………………………
pénzforgalmi számla száma:…………………………………………………….
pénzforgalmi számlán kezelt összeg:…………………………………………..

a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezem, vagy

b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):

2. Felelősségem tudatában kijelentem (a megfelelő aláhúzandó a b) pont szerinti esetben kitöltendő), hogy velem együttélő közeli hozzátartozóm
— Pénzforgalmi szolgáltató neve:……………………………………………….
pénzforgalmi számla száma:……………………………………………………..
pénzforgalmi számlán kezelt összeg:…………………………………………...
— Pénzforgalmi szolgáltató neve:……………………………………………….
pénzforgalmi számla száma:……………………………………………………..
pénzforgalmi számlán kezelt összeg:…………………………………………...
—Pénzforgalmi szolgáltató neve:…………………………………………….
pénzforgalmi számla száma:…………………………………………………….
pénzforgalmi számlán kezelt összeg:…………………………………………..

a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezik, vagy

b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a pénzforgalmi számlán kezek összeg tekintetében.

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt:…………. év………… hó ………… nap
…………………….
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező, vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
**Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.”

1 Módosította: 17/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Hatályos: 2016. VI. 24-től.

14. melléklet a 4/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁRBOGÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

KÖRNYEZETTANULMÁNY

I. Kérelmező személyi adatai:

Név:...................................................................................................................................................
Születési név:........................................................................................................................................
Személyigazolvány szám:....................................................................................................................
Lakcím:...............irányítószám........................................település......................................utca/út/tér
................házszám..............épület/lépcsőház............emelet, ajtó
Születési hely, idő (év, hó, nap):...........................................................................................................
Anyja neve:..........................................................................................................................................
Családi állapota:...................................................................................................................................
Iskolai végzettsége:..............................................................................................................................
Szakképzettsége:..................................................................................................................................

II. Kereseti és vagyoni viszonyok

Foglalkozása:........................................................................................................................................
Munkaadó neve és címe:......................................................................................................................
Havi keresete és jövedelme:.................................................................................................................
Házastárs/élettárs foglalkozása:...........................................................................................................
Munkaadó neve és címe:......................................................................................................................
Havi keresete és jövedelme:.................................................................................................................
Egyéb jövedelem:.................................................................................................................................
Ingó vagyon, gépkocsi:........................................................................................................................
Ingatlan vagyon:...................................................................................................................................
Havi rendszeres kiadás:(az egész házra!)
villany:............................................................................................................................................
gáz:.................................................................................................................................................
víz:..................................................................................................................................................
lakásbiztosítás:...............................................................................................................................
felelősségbiztosítás:........................................................................................................................
hitel:................................................................................................................................................
egyéb:.............................................................................................................................................
III.Lakás állapot, nagyság, általános szociális helyzet
Milyen minőségben lakik a lakásban:...................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Lakás nagysága állapota, felszereltsége:...............................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IV.Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai
A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:....................fő

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

1

2

3

4

5

6

7

8

Általános szociális helyzet:....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Készült:..................................,20.....év.......................hónap.......nap
Bűntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
….................................................. …................................................
Adatszolgáltató aláírása A környezettanulmányt
végző aláírása
1

A 17. § (11) bekezdés a) pontja a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Módosította: 3/2017 (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2017. 02. 3-tól.

4

Módosította: 3/2017 (II. 2.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2017. 02. 3-tól.

5

Módosította: 13/2021. (III. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. március 24-től.

6

Módosította: 2/2018 (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2018. II. 1-től.