Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 01. 01

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény a 26. § (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A talajterhelési díjról szóló 51/2015 (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Ktd. 18 §-a alapján a talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla javára kell befizetni, illetve átutalni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.”

2. § A talajterhelési díjról szóló 51/2015 (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez
kapcsolódó díjhoz
Érkezett: ..............év ..............hó ..........nap .................................................
aláírás
2021. évről

I. A díjfizető (kibocsátó):

Talajterhelési díj fizetésére kötelezett (továbbiakban: kibocsátó)
Neve:
Születési helye, ideje:
Leánykori neve:
Anyja neve:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Statisztikai számjele:
Lakóhelye: Sárbogárd út hsz.
Levelezési címe:
Telefonszáma:

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:

Fogyasztási hely címe Sárbogárd: út hsz.
Fogyasztási hely helyrajzi száma:

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel):

Neve (cégneve):
Leánykori neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme: Sárbogárd út hsz.
Levelezési címe:
Telefonszáma:

IV. Bevallási időszak: 2021. január 1-től 2021. december 31-ig

1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség: m3

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított
szennyvíz mennyisége: m3

4. Az Önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség: m3

5. A talajterhelési díj alapja: m3

6. A talajterhelési díj egységmértéke: 1200 Ft/m3

7. Területérzékenységi szorzó: 1,5

8. A számított talajterhelési díj (5. sor * 6. sor * 7. sor): Ft

9. Tárgyévre a kibocsátónak a 8. pontban megállapított
talajterhelési díj 50 %-át kell megfizetnie, ha a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára 2021. évben rákötött: Ft

10. FIZETENDŐ TALAJTERHELÉSI DÍJ: Ft

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek kizárólag kerti csapról, illetve közkútról van vízvételi lehetősége, illetve lakásában a vízvételi lehetőség adott, de fürdőhelyiséggel, WC-vel nem rendelkezik és a vízvételi hely korábban engedélyezett szennyvízszikkasztóhoz vagy zárt szennyvíztárolóhoz nem csatlakozik.

Továbbá nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót sem, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 300.000 Ft bruttó összeget meghaladó kivitelezési + tervezési költséggel tudná a bekötő szennyvíz vezetékét kiépíteni.

A közcsatornára történő rákötés bekerülési költségéről az igazolást a Fejérvíz Zrt. (7000 Sárbogárd, Tinódy út 146-148.) állítja ki.

Tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól az a magánszemély kibocsátó, akinek:

a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130 %-át

b) egyedül élő és nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át

c) az a 70. életévet betöltött egyedül élő személy - az életkor betöltésének évétől – akinek a nettó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 400 %-át

d) azok a házastársként vagy élettársként közös háztartásban élő személyek, ahol legalább az egyik fél a tárgyévben a 70. életévét betöltötte és az egy főre számított nettó jövedelmük nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át. A díjmentesség feltételeit lakcímkártya másolatával, személyi igazolvány másolatával, házassági anyakönyvi kivonat másolatával, élettársi kapcsolat esetén közjegyző által kiadott igazolással vagy anyakönyvi kivonat másolatával, illetve a tárgyév december 31. napi állapot szerinti jövedelmükre vonatkozó igazolással kell igazolni.

A díjmentesség feltételeit bizonyító igazolások fénymásolásához hozzájárulok.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Benyújtandó Sárbogárd Város Önkormányzat adóhatósághoz 2022.03.31-ig.

Sárbogárd, 2022....................hó...........nap”