Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 24- 2022. 06. 24

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.06.24.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. §. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tfr.) a 32. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Tfr. 9. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek és az érintett területi és települési önkormányzatok, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Gazdasági kereskedelem-szolgáltató területen a szabályzatban meghatározott és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetek: Gksz-1 Gazdasági kereskedelem-szolgáltató területen a szabályzatban meghatározott és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetek: Gksz-2, Gksz-3, Gksz-4.

(2) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 20. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Gksz-4 jelű építési övezetben az M8 autópálya fenntartását szolgálóan a 20. § (3) bekezdésben soroltakon túl raktár és önálló parkolóterület is elhelyezhető.”

2. § A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdésében foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

8

Gksz-4

1800

-

25

10,5

30

3. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 28. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A település gyorsforgalmi főútpályája és csomópontjai a Köu-M8 jelű övezetbe soroltak, melyek tervezési osztályba sorolások szerinti útkategóriája: K.I.A. ”

(2) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 28. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közlekedési területek védősávja a közlekedési szakhatóság és a létesítmény kezelőjének hozzájárulásával használható fel. A védőterületek értékei az utak külterületi szakaszain az úttengelytől mérve:)

„a) Az M8 autópálya tengelyvonalától: 100-100 m.”

4. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet

b) 1. melléklet szövege,

c) 3. melléklet szövege.

6. § Ez a rendelet 2022. június 24-én lép hatályba.

1. melléklet

1. A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

SZT/K-01/

SZT/K-03”

2. melléklet

1. A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő címmel egészül ki: