Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2022. 09. 25

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

2022.09.25.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Sárbogárd város településtervének, a településképi arculati kézikönyvének és a településképi rendeletének készítése, módosítása során a 2. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

II. A partnerek meghatározása

2. § A partnerségi egyeztetésben

a) Sárbogárd közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személy,

b) a sárbogárdi székhellyel, telephellyel, ingatlantulajdonnal rendelkező jogi személy,

c) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településtervek véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező szervezet (a továbbiakban együtt: partnerek) vehet részt.

III. Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. § Településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása

a) a Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,

b) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,

c) az E-TÉR által biztosított digitális egyeztetőfelületen,

d) az önkormányzat hivatalos honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá e) Legalább 500 db ingatlant érintő módosítás esetén lakossági fórum keretén belül szóban történik

IV. A partnerek által a tervezetre adott vélemények megadásának módja és határideje, továbbá azok nyilvántartásának módja

4. § (1) A partnerek a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 65. §-ában meghatározottak szerint adják meg véleményüket.

(2) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(3) A partnerek a Korm. rendelet 66. § (2) bekezdésében, és a 70. § a) pontjában meghatározott határidőben tehetik meg észrevételüket az E-TÉR által biztosított digitális egyeztetőfelületen. Amennyiben az észrevétel írásban érkezik, úgy azt az egyeztetőfelületre fel kell tölteni.

(4) A partnerek eltérő véleménye esetén a polgármester a Korm. rendelet 66. § (4) bekezdése és a 70. § b) pontja szerint jár el.

(5) A partnerek által a tervezetre adott véleményeket a Korm. rendelet 75. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya tartja nyilván.

V. A helyi partnerségi egyeztetés lezárásának módja

5. § (1) A beérkezett partnerségi vélemények alapján a főépítész a vélemények elfogadására, vagy el nem fogadására vonatkozó döntéstervezetet készít. A vélemény el nem fogadása esetén a döntéstervezetnek indokolást is kell tartalmaznia.

(2) A beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt.

VI. Záró rendelkezések

6. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017 (VIII.30.) önkormányzati rendelete.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult - Sárbogárd város településtervének, a településképi arculati kézikönyvének és a településképi rendeletének készítésére, módosítására irányuló - eljárásokban kell alkalmazni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.