Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 28- 2022. 10. 28

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.28.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 2. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2022. október 28-án lép hatályba.

1. melléklet

A POLGÁRMESTER FŐBB FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE, A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRE
1)A Polgármester főbb feladat- és hatásköre:
a) A polgármesternek a képviselő-testület működésével összefüggő feladatai különösen:
- segíti a települési képviselők munkáját,
- összehívja és vezeti a testület üléseit,
- képviseli az önkormányzatot,
- szervezi a településfejlesztési feladatokat és a közszolgáltatásokat,
- biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését,
- meghatározza a jegyző feladatait a képviselő-testület működésével összefüggésben.
b) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő főbb feladatai:
- biztosítja a bizottságok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését,
- ellátja a bizottságok rendszeres tájékoztatását,
- indítványozhatja a bizottságok összehívását,
- felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az Önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésen határoz,
c) A polgármesteri hivatallal összefüggő főbb polgármesteri jogosítványok:
- a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva irányítja a hivatalt,
- a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,
- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja,
- a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének a meghatározására,
- szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében,
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, az önkormányzati intézményvezetők tekintetében,
- gyakorolja a polgármester hatáskörébe tartozó kiadmányozási és utalványozási jogot.
d) Egyéb polgármesteri feladatok:
- kapcsolatot tart a település társadalmi és lakossági szerveivel, annak vezetőivel,
- elősegíti a lakosság önkormányzati feladatokban való közreműködését,
- rendszeres időközönként (hetente) fogadóórát tart,
- ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait,
- fogadja az önkormányzattal kapcsolatban álló külföldi partnerek képviselőit, és a velük való tárgyalás során előzetes megállapodásokat köthet,
- véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek,
- a dolgozókkal kapcsolatos egyes munkáltatói jogok tekintetében egyetértési jogot gyakorol,
- jóváhagyja a hivatal ügyrendjét,
- irányítja az önkormányzat külügyi tevékenységét.
2.) A képviselő-testület - átruházott hatáskörben felhatalmazza a polgármestert a következő hatáskörök ellátására:
e) települési támogatás és rendkívüli települési támogatás nyújtása,
- köztemetés elrendelése,
- önkormányzat saját halottja családjának temetési költségek biztosítása,- hulladékkezelési közszolgáltatási díj 50 %-os mérséklése,
- kedvezményes hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása,
- dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénylése szerint benyújtott kérelmekkel kapcsolatban hozott, és a kérelmező által vitatott intézményvezetői intézkedésről.
f) az önkormányzat vagyonával kapcsolatos az 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott tulajdonosi jognyilatkozatok megtétele,
- a vállalkozói vagyon körébe tartozó értékpapírok és részesedések kezelésére az e célra létrehozott vagyonkezelői társasággal - amennyiben a szerződéses érték az 1,5 millió Ft-ot nem haladja meg - szerződés megkötése,
- az önkormányzat tulajdonában lévő 1,5 millió Ft névértéket meg nem haladó értékpapírok, a részesedések közül részvények értékesítése,
- 1,5 millió Ft névértéket meg nem haladó vagyontárgy értékesítése,
- éven belüli 1.000.000 Ft értékhatárt el nem érő hitel felvétele.
g) Az üres helyiségek és a piaci alapú lakások bérbeadására vonatkozó pályáztatási eljárás lefolytatás (tárgyalás vezetése, döntés a nyertes személyéről, bérleti szerződés megkötése)
h) Lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetésmódjának, továbbá a lakások vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek számának építésügyi hatóság, örökségvédelmi hatóság vagy a rendeltetésmódosítási hatóság eljárásához nem kötött megváltoztatását, rendeltetést és rendeltetési egység számot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása.”

2. melléklet

A JEGYZŐ FŐBB FELADAT– ÉS HATÁSKÖRE, A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRE
1.) A jegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
Ebben a körben:
- előkészíti a képviselő-testületi ülés, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, illetőleg állást foglal azok jogszerűsége tekintetében
- ellátja a testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat
- tanácskozási joggal részt vesz a testület és a bizottságok ülésein
- törvényességi észrevételeket tehet a szavazás előtt az előterjesztés vitájában
- köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságoknak és a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel
- gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, azt a polgármesterrel együtt írja alá
- rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselőtestületet, a bizottságokat és a tanácsnokot (okat) az önkormányzat munkáját érintő jogszabályi változásokról
- igény szerint tájékoztatja a képviselő-testületet a polgármesteri hivatal munkájáról és az államigazgatási ügyintézés helyzetéről
- véleményt nyilvánít (állást foglal) a polgármester, az alpolgármester és a bizottság elnökének kérésére jogértelmezési kérdésekben
- javaslatot tesz az önkormányzat döntésének felülvizsgálatára
- gondoskodik az SZMSZ mellékleteinek és függelékeinek naprakész tartásáról.
2.) A jegyző egyéb főbb feladatai:
- vezeti a képviselő-testület hivatalát
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket
- dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át
- ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági hatásköröket
- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz – polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges
- szervezi a polgármesteri hivatal jogi felvilágosító munkáját
- ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő feladatokat
- hetenként (szerdán) fogadóórát tart.
3 ) A képviselő-testület átruházott hatáskörben felhatalmazza a jegyzőt a következő hatáskör ellátására:
- közútkezelői hozzájárulás megadása,
- Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 13/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelet szerinti éjszakai nyitvatartási engedély kiadása, éjszakai nyitva tartás megtiltása, éjszakai nyitvatartási engedély visszavonása.”