Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 53/2015 (XII.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól

Hatályos: 2023. 02. 03

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 53/2015 (XII.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól

2023.02.03.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), valamint e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő nemzeti vagyonra (továbbiakban: vagyon):

a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogra,

b)[1] a tagsági jogot mentesítő értékpapírokra, a közhasznú társaságban és gazdasági társaságban az önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedések (portfólió vagyon).

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésének szabályozására,

b) a piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó területek hasznosításával kapcsolatos üzemeltetési feladatokra,

c) a közterületek hasznosításával kapcsolatos feladatokra,

d) a közterületi parkolók üzemeltetésével kapcsolatos feladatra,

II. Fejezet

Az önkormányzat vagyona

2. § (1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonában lévő ingatlanokból, közművekből, ingóságokból, értékpapírokból, üzletrészekből (részesedések) és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból, valamint pénzvagyonból (követelés is) áll.

(2) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Az önkormányzati vagyon elemeinek meghatározása, a vagyon forgalomképesség szerinti besorolási kategóriái vonatkozásában a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései irányadóak.

(3) A forgalomképtelen törzsvagyon a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból áll. A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló törzsvagyont az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes üzleti vagyont a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az ingatlan forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben külön jogszabály alapján lefolytatott telekrendezési eljárásban közterület lejegyzésre kerül sor.

(7) A vagyont – beleértve törzsvagyont elkülönítve, valamint az érvényes számviteli előírások szerint a Képviselő-testület Polgármesteri hivatala tartja nyilván.

(8) Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatása a Képviselő-testület hatásköre. A Képviselő-testület a besorolás megváltoztatásáról abban az esetben dönthet, amennyiben a kérdéses vagyontárgy rendeltetése megváltozik és a besorolás megváltoztatása összhangban áll a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseivel.

Vagyonleltár

3. § (1) A vagyonleltár az önkormányzat tulajdonában a költségvetési év zárónapján meglévő vagyonállapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak számbavétele értékben és mennyiségben.

(2) A vagyonleltár a számvitelben értéken nyilvántartott

a) ingatlanokat és vagyoni értékű jogot a nyilvántartott értéken, vagy becsült értéken, az értéken nyilván nem tartottat tételesen,

b) az ingó vagyontárgyakat vagyonkezelőnként összesített mérleg szerinti értéken,

c) az értékpapírokat, üzletrészeket, részesedéseket tételesen és névértéken a számviteli politikában meghatározott értéken veszi számba.

(3) A vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz csatolva kell a Képviselő-testületnek bemutatni.

(4) A vagyonleltárban nyilvántartott ingatlanok adatainak az önkormányzati ingatlanok vagyonkataszterében szereplő ingatlanok adataival való egyezőségét biztosítani kell.

(5) A december 31.-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást két évenként kell végrehajtani az immateriális javak és a tárgyi eszközök tekintetében. A többi eszköz és a források esetében minden évben kell leltározni.

(6) A vagyonleltár összeállításáról, az éves költségvetési beszámoló mérlegében és az ingatlanok esetében az ingatlankataszterben szereplő, megfeleltethető adatok egyezőségéről és közzétételéről a polgármester gondoskodik.

III. Fejezet

A vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának közös szabályai

A tulajdonosi jogok gyakorlása

4. § (1) Az önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.

(2) A tulajdonost megillető jogokat Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, illetve ezen rendelet 6. § (1) bekezdése, a 15. § (2) bekezdése, a 19. § (2) bekezdése alapján a Polgármester, a 16. § (3) bekezdése szerint a Pénzügyi Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, a 20. § (6) bekezdése szerint a 2.000.000 Ft-ig a Pénzügyi Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság gyakorolja.

Az önkormányzati vagyonkezelők

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat közfeladatának átadásához kapcsolódóan az önkormányzat tulajdonában, az önkormányzati fenntartású intézmények használatában lévő vagyonára vagyonkezelői jogot létesíthet. A vagyonkezelői jog pályázati eljárás nélkül, ingyenesen, vagyonkezelői szerződéssel engedhető át a törvényben meghatározott szervek részére.

(2) A vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget is – azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, valamint a vagyonkezelői jogot nem ruházhatja át.

(3) A vagyonkezelő köteles a kezelésbe átvett vagyont fokozott gondossággal kezelni, a vagyon védelmét biztosítani, köteles a kezelésében lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására. A felújítási feladatok ellátása az intézmények esetében a Polgármesteri Hivatal feladata.

(4) A vagyonkezelő jogosult a kezelésében lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére, birtokvédelemre; a közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak bérbeadására, egyéb hasznosítására.

(5) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét a Képviselő-testület – a Polgármesteri Hivatal közreműködésével – ellenőrzi.

(6) A vagyonkezelő köteles a tulajdonos felhívására az ellenőrzésre jogosultak részére a vagyonnal kapcsolatos adatokat szolgáltatni, az ellenőrzéshez szükséges iratokba betekintést engedni.

(7) A vagyonkezelő a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében köteles számot adni.

Eljárás a tulajdonos képviseletében

6. § (1) Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatok:

a) elővásárlási jog gyakorlása,

b) telekmegosztás, telekösszevonás, telekhatár-rendezés,

c) építési ügyekben a tulajdonosi hozzájárulás megadása,

d) építési, bontási engedélyezési eljárás megindítása (engedély kérelem),

e) elidegenítési és terhelési tilalmak törlése, illetve a további megterheléshez történő hozzájárulás megtagadása, vagy megadása,

f) hírközlési szolgáltatás céljára szolgáló berendezés, vezeték, antenna elhelyezéséhez hozzájárulás önkormányzati tulajdonú ingatlanon, épületen, azok alatt vagy felett

megtételére a polgármester jogosult.

7. § Az önkormányzat intézményeitől a vagyoni eszközök hasznosításának jogát a Képviselő-testület elvonhatja, ha az a feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül az önkormányzati célok megvalósítását hatékonyabban szolgálja.

8. § (1) A tulajdonosi jogokat gyakorló, valamint a képviselet jogát szerződéssel ellátó (szerződéses vagyonkezelő) szerv, meghatalmazás alapján ellátó személy, a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban, illetve a szerződés keretein belül gyakorolhatja jogait, a vagyontárgyat érintő hatósági eljárásban a nyilatkozattételi jogot, közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél – peres fél jogát.

(2) Az osztatlan közös tulajdon esetében a tulajdonostársat, társasház esetében a külön tulajdoni illetőség tulajdonosát megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket az (1) bekezdésben meghatározott szerv (személy) gyakorolja.

A vagyon kedvezményes átengedése, fejlesztési támogatás nyújtása

9. § (1) Az önkormányzat vagyonának tulajdonjogát kedvezményesen átruházni vagy az önkormányzati vagyon használatát kedvezményesen átengedni egyedi döntéssel, közérdekű kötelezettségvállalás; közalapítvány javára alapítványrendelés és alapítványi hozzájárulás jogcímén; egyházak, társadalmi és nonprofit szervezetek részére; más önkormányzat részére feladat- és hatáskör átadása vagy ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése kapcsán lehet. (2) Az önkormányzati vagyon kedvezményes átruházásáról valamint megszerzéséről a Képviselő-testület minősített többséggel határoz.

(3) Az önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható. Az önkormányzati tulajdon ingyenes használatba adására, hasznosítására a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint a Képviselő-testület döntésével kerülhet sor.

(4) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni kizárólag törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel lehet. Az önkormányzat vagyonába tartozó leselejtezett tárgyi eszközt – amennyiben az a közfeladat ellátásához nem szükséges – a polgármester ingyenesen átruházhatja. Az önkormányzati tulajdon ingyenes átruházására a Képviselő-testület döntésével kerülhet sor.

(5) A Képviselő-testület által nyújtott nem normatív céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatási program megvalósítási helyét, amennyiben a támogatási összeg a 200.000 Ft-ot adott költségvetési évben eléri, a www.sarbogard.hu honlapon a polgármester harminc napon belül nyilvánosságra hozza.

(6) A Képviselő-testület pénzeszközei felhasználásával a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó 3.000.000 Ft-ot elérő, vagy meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát) tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követő harminc napon belül a www.sarbogard.hu honlapon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a polgármester nyilvánosságra hozza.

IV. Fejezet

A vagyonnal való gazdálkodás

10. § (1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.

(2) A rendelet alkalmazásában a hasznosítás különösen az egyes vagyontárgyak használata, bérbe-, használatba, haszonbérbe adása, illetve a feladatok ellátásához szükséges vagyon esetleges elidegenítése.

(3) A vagyon hasznosítása az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.

11. § Az önkormányzat törzsvagyona hitel felvételéhez fedezetül nem használható fel, és más módon sem terhelhető.

12. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. A vagyonnak, vagyonrésznek vállalkozásba történő bevitelére közgazdasági megalapozás (gazdasági számítások) alapján lehet javaslatot tenni a Képviselő-testületnek.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete és intézménye csak olyan vállalkozásba vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét.

13. § (1) A korlátozottan forgalomképes vagyon használati jogát azok az intézmények gyakorolják, amelyek az adott ingatlanban a rendelet hatálybalépésekor közszolgáltatást láttak el.

(2) A használati jogot gyakoroló intézmény és gazdasági társaság a rábízott forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyont az alapító okirat szerint határozott idejű bérbeadással – az alapfeladata sérelme nélkül – hasznosíthatja. Az ebből származó bevétel az intézményt illeti meg.

(3) A bérbeadásokról szóló bérleti szerződés egy példányát a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelőjéhez meg kell küldeni.

(4) A Képviselő-testület és szerve (Polgármesteri Hivatal) használatában lévő 13. § (2) bekezdése szerinti vagyontárgyak tekintetében a megállapodás megkötésére a Polgármester, ellenjegyzésére a Jegyző jogosult.

14. § (1) Az ingó vagyontárgyaknak a rendeltetésszerű használatot meghaladó indokolt hasznosítása az alapfeladat sérelme nélkül a használó vagyonkezelő szervet megilleti, a hasznosítás bevételével rendelkezik.

(2) Az intézmények a mindenkori számviteli szabályokban a kisértékű tárgyi eszköz értékéül meghatározott egyedi beszerzési, előállítási értéket meghaladó eszköz selejtezéséhez a polgármester előzetes hozzájárulását kell, hogy kérjék.

(3) Amennyiben az ingó vagyontárgy átszervezés vagy feladatváltozás miatt a használó vagyonkezelő szervnél feleslegessé válik, annak hasznosításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik, a bevétellel rendelkezik.

15. § (1 Az önkormányzati vagyon körébe tartozó tulajdon kezeléséről, hasznosításáról a Képviselő-testület gondoskodik. Önkormányzati vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke:

a) ingó vagyon esetén az 1millió Ft-ot,

b) ingatlan vagyon esetén az 10 millió Ft-ot,

c) értékpapírok és részesedések esetén a 1,5 millió Ft-ot,

meghaladja, ha törvény kivételt nem tesz, csak nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

(2) Az ingatlan és ingó vagyon nyilvános hasznosítására irányuló képviselő-testületi döntésnek megfelelően a versenytárgyalás technikai lebonyolítását a polgármester irányításával a Polgármesteri Hivatal látja el.

(3) A pályázati rendszer nem terjed ki:

a) kisajátításnál csereingatlan biztosítására;

b) telekhatár rendezésre,

c) mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek haszonbérbe adására;

d) állami feladatot ellátó állami szerv elhelyezésére;

e) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV tv. hatálya alá tartozó szervezetek helyiség igényének kielégítésére;

f) ha a hasznosítandó ingatlan (helyiség) közérdekű célt és az önkormányzat által ellátott oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális feladat megoldását szolgálja, vagy más önkormányzati feladatellátást szolgál, és e feladatellátás érdekében a feladat átvételére megállapodás készül;

g) ha az önkormányzat közérdekű célra, kötelező, vagy szabadon vállalt feladata ellátása érdekében az ingatlan meghatározott célra történő hasznosítását tartja indokoltnak;

h) jogszabályi rendelkezés vagy szerződés alapján elő bérleti jogosultsággal rendelkező részére történő vagyonhasznosításkor;

i) a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott esetekre.

(4) Az üzleti vagyon körébe tartozó értékpapírok és részesedések kezelésére az e célra létrehozott vagyonkezelői társasággal – amennyiben a szerződéses értéke az 1,5 millió Ft-ot nem haladja meg – a polgármester jogosult a szerződést megkötni, azon felül a Képviselő-testület.

(5) A vagyonkezelési szerződés célja hozadék elérése, vagy a vagyonérték megtartása, vagy vagyongyarapodás elérése kell hogy legyen.

(6) Vagyonkezelési szerződés csak olyan társasággal köthető, amely a szerződésben vállalja a szerződést biztosító mellékkötelezettségek (zálogjog, óvadék, készfizető kezesség) vagy a vagyonkezelés időtartamára felelősségbiztosítás kikötését. A vagyonkezelő társaság felelőssége a szakértő cégtől elvárható kimagasló szakértelemhez igazodik.

16. § (1) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó jogokat a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) Többszemélyes társaságnál és közhasznú társaságnál a társaság legfőbb szervének alábbi kérdésekben hozandó döntését megelőzően a Képviselő-testület dönt:

a) az alapító okirat (társasági szerződés) megállapítása és módosítása,

b) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása,

c) a társaság más társasággal való egyesülésének, beolvadásának és jogutód nélküli, valamint más társasági formában történő átalakulása tárgyában,

d) az alaptőke (törzstőke) felemelése és leszállítása tárgyában,

e) a felügyelő bizottság tagjai, valamint az igazgatóság és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

f) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

g) mindazokban az ügyekben, amelyekben a társaság igazgatósága, felügyelő bizottsága, könyvvizsgálója a képviselőtestületet megkeresi.

(3) A társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó és a (2) bekezdésben fel nem sorolt egyéb kérdésekben a Pénzügyi Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság hoz határozatot.

V. Fejezet

A vagyon értékesítése

17. § (1) Az 1 millió Ft forgalmi értéket meghaladó önkormányzati ingó vagyont nyilvános pályázati kiírás alapján, a 10 millió Ft forgalmi értéket meghaladó önkormányzati ingatlan vagyont forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázat útján lehet értékesíteni.

(2) A Képviselő-testület – mint tulajdonos – forgalmi értékbecslés készítését mellőzve, meghatározhatja értékesítés esetén a 25 millió Ft+ÁFA egyedi forgalmi értéket el nem érő ingatlan vételárát. A magánerős lakásépítés céljára, magánszemély részére történő telekértékesítés esetében forgalmi értékbecslést nem kell beszerezni.

(3) Amennyiben az ingatlan forgalmi értékbecslés szerint kerül értékesítésre, az értékbecslés 6 hónapnál régebbi nem lehet. Amennyiben ezen időpontot megelőző értékbecslés rendelkezésre áll, úgy elfogadható annak aktualizált változata is.

(4) Ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítése esetén 500 ezer forintnál alacsonyabb kikiáltási ár esetén a licitlépcső 5.000 forint, 500 ezer forintnál magasabb kikiáltási ár esetén a licitlépcső 20.000 forint, 5 millió forintnál nagyobb kikiáltási ár esetén a licitlépcső 50.000 forint, 10 millió forintnál magasabb kikiáltási ár esetén a licitlépcső 100.000 forint.

18. § (1) Az önkormányzati vagyon nyilvános pályázat útján történő hasznosítása, értékesítése céljából a képviselőtestület pályázati kiírást tesz közzé.

(2) A pályázati kiírásban minden esetben meghatározza, hogy

a) a pályázat egy vagy többfordulós,

b) megelőzi-e előminősítési eljárás,

c) a pályázat elbírálására maga, vagy más szerve jogosult,

d) a pályázat nyertesével milyen feltétellel köthető szerződés és annak aláírására maga, vagy más szerve jogosult,

e) a pályázat eredménytelenné nyilvánítása mely okok miatt lehetséges,

f) a pályázat eredménytelenségének megállapítása mellett új pályázat kiírását elrendeli-e,

g) a legjobb ajánlat szempontrendszerét és súlyszámait.

(3) Az önkormányzati ingatlant a legjobb ajánlatot tevő pályázó részére kell értékesíteni.

19. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő 1,5 millió Ft forgalmi értéket meghaladó értékpapírok, részesedések értékesítésére nyilvános pályázatot kell kiírni.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő és 1,5 millió Ft névértéket meg nem haladó vagyontárgy értékesítésére a polgármester jogosult.

20. § (1) Amennyiben az önkormányzati vagyontárgy jellege azt indokolja, valamint az önkormányzatnak érdeke fűződik hozzá, 25 millió Ft+ÁFA egyedi forgalmi értéket el nem érő ingatlan esetében egyszerűsített pályázati eljárás lefolytatását rendelheti el.

(2) Az egyszerűsített pályázati eljárás esetén a Képviselő-testület a határidő és a minimálár meghatározásával a pályázati eljárás lefolytatására, a szerződés előkészítésével és aláírás céljából a Képviselő-testület nevében kötelezettséget vállalók elé terjesztésével a Polgármesteri Hivatalt megbízza.

(3) Magánerős lakásépítés céljára, magánszemély részére történő telekértékesítés a Képviselő-testület ajánlati felhívásának közzétételével történik.

(4)1 Az ajánlati felhívást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a www.sarbogard.hu honlapon kell megjelentetni, a benyújtási határidő előtt legalább 30 nappal. A Képviselő-testület döntése alapján vármegyei vagy országos sajtóban is megjelentethető.

(5) Az ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell:

- az ingatlan m2-enkénti minimális vételárát,
- a beépítetlen terület nagyságát,
- a terület helyrajzi számát,
- a terület műszaki jellemzőit,
- az ingatlant terhelő kötelezettségeket, az ingatlannal járó jogok felsorolását
- az ajánlat benyújtásának szabályait, elbírálásának módját, határidejét,
- a döntés tájékoztatási módját.
(6) Az ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatokat a Pénzügyi Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság 2.000.000 Ft-ig, a 2.000.000 Ft érték felett a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Képviselő-testület bírálja el.

21. § (1) Nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni, amennyiben az önkormányzati vagyon értékesítésekor

a) a kötött vevős értékesítésnek különös indoka vagy (például: a tevékenység folytatására való jogosultság),

b) az ajánlattevő ajánlatának elfogadása az ingatlan tulajdoni, használati viszonyainak rendezését szolgálja (közös tulajdon megszüntetése),

c) az ajánlattevőt a dologgal kapcsolatos egyéb jogosultság illeti meg (elővásárlási jog, vételi jog, használati jog, stb.).

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

1. melléklet2

Ingatlanvagyon – Kataszter
Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Törzsvagyon Kataszteri napló

Megnevezés

Helyrajzi szám

Naplószám

Utcanév

Ingatlanjelleg

Jogi rendez.

1

árok

319/ 1/ /

2

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

2

árok

908/ 8/ /

3

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

3

árok

1097/ / /

4

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

4

árok

1204/ / /

5

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

5

árok

1347/ / /

6

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

6

Csatorna

1878/ / /

7

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

7

Csatorna

1943/ / /

8

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

8

Csatorna

1993/ / /

9

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

9

Csatorna

1997/ / /

10

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

10

Csatorna

2000/ / /

11

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

11

árok

5380/ / /

12

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

12

árok

5447/ / /

13

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

13

árok

5493/ 1/ /

14

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

14

árok

5638/ 9/ /

15

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

15

árok

5659/ / /

16

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

16

árok

5676/ / /

17

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

17

árok

5784/ / /

18

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

18

árok

5809/ 8/ /

19

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

19

árok

064/ / /

20

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

20

árok

067/ / /

21

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

21

árok

076/ / /

22

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

22

árok

080/ / /

23

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

23

árok

098/ / /

24

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

24

árok

0189/ 3/ /

25

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

25

árok

0286/ / /

26

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

26

árok

0332/ / /

27

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

27

árok

0334/ / /

28

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

28

árok

0336/ / /

29

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

29

árok

0338/ / /

30

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

30

árok

0350/ 2/ /

31

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

31

árok

0354/ / /

32

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

32

árok

0588/ / /

33

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

33

árok

7797/ / /

34

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

34

árok

0626/ / /

36

7000 Sárbogárd, ÁROK

21521 - GÁTAK ÉS A HASONLÓ JELLEGŰ VÍZVISSZATARTÓ ÉPÍTMÉNYEK MINDEN FAJTÁJA

RENDEZETT

35

árok

0629/ / /

37

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

36

árok

0630/ / /

38

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

37

árok

0649/ / /

39

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

38

árok

0670/ 1/ /

40

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

39

árok

0670/ 2/ /

41

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

40

árok

0677/ / /

42

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

41

árok

0752/ / /

43

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

42

árok

0885/ 2/ /

44

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

43

árok

0978/ / /

45

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

44

árok

01003/ / /

46

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

45

árok

01024/ / /

47

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

46

árok

01026/ / /

48

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

47

árok

01031/ / /

49

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

48

árok

01049/ / /

50

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

49

árok

01052/ / /

51

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

50

árok

01077/ / /

52

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

51

árok

01200/ / /

53

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

52

Utca

1/ / /

54

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

53

Utca

13/ / /

55

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

54

Utca

37/ / /

56

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

55

Utca

80/ / /

57

7000 Sárbogárd, TEMETŐ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

56

Utca

142/ / /

58

7000 Sárbogárd, KISS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

57

Utca

154/ / /

59

7000 Sárbogárd, NAP

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

58

Utca

162/ / /

60

7000 Sárbogárd, DAMJANICH

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

59

Utca

178/ / /

61

7000 Sárbogárd, DAMJANICH

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

60

Utca

197/ / /

62

7000 Sárbogárd, Ó

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

61

Utca

198/ / /

63

7000 Sárbogárd, SZéLSő

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

62

Utca

223/ / /

64

7000 Sárbogárd, KOSSUTH L KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

63

Utca

230/ / /

65

7000 Sárbogárd, KISFALUDY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

64

Utca

233/ / /

66

7000 Sárbogárd, MáDI KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

65

Utca

266/ / /

67

7000 Sárbogárd, NéMETH L KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

66

Utca

294/ / /

68

7000 Sárbogárd, SáVOLY KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

67

Utca

319/ 5/ /

69

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

68

Utca

320/ / /

70

7000 Sárbogárd, GILICZE KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

69

Utca

325/ / /

71

7000 Sárbogárd, GILICZE KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

70

Utca

336/ / /

72

7000 Sárbogárd, KOSSUTH L

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

71

Utca

372/ / /

73

7000 Sárbogárd, DOBó I

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

72

Utca

374/ / /

74

7000 Sárbogárd, VIRáGSAROK KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

73

Utca

391/ / /

75

7000 Sárbogárd, VIRáGSAROK KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

74

Utca

399/ / /

76

7000 Sárbogárd, PETőFI KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

75

Utca

409/ / /

77

7000 Sárbogárd, VIRáGSAROK

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

76

Utca

417/ / /

78

7000 Sárbogárd, PETőFI S

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

77

Utca

429/ / /

79

7000 Sárbogárd, SZEGFü

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

78

Utca

449/ 1/ /

80

7000 Sárbogárd, GAGARIN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

79

Utca

467/ / /

81

7000 Sárbogárd, GAGARIN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

80

Utca

468/ / /

82

7000 Sárbogárd, GAGARIN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

81

Utca

492/ / /

83

7000 Sárbogárd, ATTILA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

82

Utca

493/ / /

84

7000 Sárbogárd, ATTILA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

83

Utca

522/ / /

85

7000 Sárbogárd, JóZSEF A

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

84

Utca

535/ / /

86

7000 Sárbogárd, BERCSéNYI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

85

Utca

541/ / /

87

7000 Sárbogárd, RóZSA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

86

Utca

545/ / /

88

7000 Sárbogárd, RóZSA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

87

Utca

551/ / /

89

7000 Sárbogárd, RóZSA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

88

Utca

560/ / /

90

7000 Sárbogárd, TEMPLOM

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

89

Utca

587/ / /

91

7000 Sárbogárd, TEMPLOM

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

90

Utca

602/ / /

92

7000 Sárbogárd, RóZSA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

91

Utca

605/ / /

93

7000 Sárbogárd, RóZSA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

92

Utca

610/ / /

94

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

93

Utca

615/ / /

95

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

94

Utca

617/ / /

96

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

95

Utca

625/2 / /

97

7000 Sárbogárd, BAROSS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

96

Utca

635/ / /

98

7000 Sárbogárd, NéMETHSAROK

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

97

Utca

640/ / /

99

7000 Sárbogárd, NéMETHSAROK

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

98

Utca

644/ / /

100

7000 Sárbogárd, NéMETHSAROK

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

99

Utca

645/ / /

101

7000 Sárbogárd, NéMETHSAROK

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

100

Utca

658/ 2/ /

102

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

101

Utca

687/ 12/ /

103

7000 Sárbogárd, ZRINYI M

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

102

Utca

714/ / /

104

7000 Sárbogárd, MIKES KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

103

Utca

731/ / /

105

7000 Sárbogárd, TOMPA M

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

104

Utca

745/ / /

106

7000 Sárbogárd, GERGELY KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

105

Utca

788/ / /

107

7000 Sárbogárd, áRPáD

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

106

Utca

789/ / /

108

7000 Sárbogárd, KISFALUDY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

107

Utca

791/ / /

109

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

108

Utak

884/ / /

110

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

109

Utak

885/ / /

111

7000 Sárbogárd, áRPáD

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

110

Utca

886/ 23/ /

112

7000 Sárbogárd, áRPáD

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

111

Utca

905/ / /

113

7000 Sárbogárd, SALAMON

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

112

Utca

907/ 26/ /

114

7000 Sárbogárd, áRPáD

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

113

Utca

907/ 27/ /

115

7000 Sárbogárd, áRPáD

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

114

Utca

908/ 9/ /

116

7000 Sárbogárd, IFJUSáG

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

115

Utca

932/ 2/ /

117

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

116

Utca

932/ 9/ /

118

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

117

Utca

932/ 24/ /

119

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

118

Utca

933/ / /

120

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

119

Utca

950/ / /

121

7000 Sárbogárd, BARáTSáG

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

120

Utca

967/ 2/ /

122

7000 Sárbogárd, BARáTSáG

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

121

Utca

1000/ / /

123

7000 Sárbogárd, SALAMON

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

122

Utca

1001/ / /

124

7000 Sárbogárd, UTTöRő

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

123

Utca

1034/ / /

125

7000 Sárbogárd, CSóK I

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

124

Utca

1064/ / /

126

7000 Sárbogárd, FENYő

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

125

Utca

1084/ / /

127

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

126

Utca

1108/ / /

128

7000 Sárbogárd, HALADáS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

127

Utca

1109/ / /

129

7000 Sárbogárd, HALADáS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

128

Utca

1179/ / /

130

7000 Sárbogárd, HONVéD

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

129

Utca

1215/ / /

131

7000 Sárbogárd, TüZéR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

130

Utca

1230/ / /

132

7000 Sárbogárd, TüZéR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

131

Utca

1238/ / /

133

7000 Sárbogárd, TüZéR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

132

Utca

1239/ / /

134

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

133

Utca

1253/ / /

135

7000 Sárbogárd, TEMETŐ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

134

Utca

1276/ / /

136

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

135

Utca

1299/ / /

137

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

136

Utca

1308/ / /

138

7000 Sárbogárd, TEMETŐ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

137

Utca

1336/ / /

139

7000 Sárbogárd, TüZéR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

138

Utca

1359/ / /

140

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

139

Utca

1368/ / /

141

7000 Sárbogárd, SZáZADOS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

140

Utca

1420/ / /

142

7000 Sárbogárd, LIEBER J

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

141

Utca

1447/ / /

143

7000 Sárbogárd, BAJCSY ZS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

142

Utca

1495/ / /

144

7000 Sárbogárd, DóZSA GY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

143

Utca

1540/ / /

145

7000 Sárbogárd, BEM

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

144

Utca

1586/ 41/ /

146

7000 Sárbogárd, CSONKA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

145

Utak

1587/ / /

147

7000 Sárbogárd, IMREMAJORI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

146

Utca

1588/ / /

148

7000 Sárbogárd, BEM

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

147

Utca

1629/ / /

149

7000 Sárbogárd, DóZSA GY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

148

Utca

1670/ / /

150

7000 Sárbogárd, BAJCSY ZS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

149

Utca

1745/ / /

151

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

150

Utca

1792/ / /

153

7000 Sárbogárd, BALASSI BáLINT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

151

Utca

1805/ 1/ /

154

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

152

Utak

1844/ / /

155

7000 Sárbogárd, MáTYáS KIRáLY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

153

Utca

1855/ / /

156

7000 Sárbogárd, KERESZT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

154

Utca

1891/ / /

157

7000 Sárbogárd, LáZáR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

155

Utca

1920/ / /

159

7000 Sárbogárd, LáZáR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

156

Utca

1954/ / /

160

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

157

Utca

1970/ / /

161

7000 Sárbogárd, HATVANI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

158

Utca

1992/ / /

162

7000 Sárbogárd, GöBöLöS KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

159

Utca

1996/ / /

163

7000 Sárbogárd, CSöGöR KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

160

Utca

1999/ / /

164

7000 Sárbogárd, TINóDY KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

161

Utca

2016/ / /

165

7000 Sárbogárd, DöRöGDY KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

162

Utca

2052/ / /

166

7000 Sárbogárd, KERTALJA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

163

Utca

2062/ / /

167

7000 Sárbogárd, MáNYOKI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

164

Utca

2100/ / /

168

7000 Sárbogárd, DöRöGDI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

165

Utca

2135/ / /

169

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

166

Utca

2147/ / /

170

7000 Sárbogárd, TINóDY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

167

Utca

2186/ / /

171

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

168

Utca

2218/ / /

172

7000 Sárbogárd, BETHLEN G

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

169

Utca

2235/ / /

175

7000 Sárbogárd, KERESZT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

170

Utca

2253/ / /

176

7000 Sárbogárd, KERESZT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

171

Utca

2254/ / /

177

7000 Sárbogárd, KERESZT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

172

Utca

2309/ / /

178

7000 Sárbogárd, KERESZT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

173

Utca

2345/ / /

179

7000 Sárbogárd, VAK BOTTYáN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

174

Utca

2356/ / /

180

7000 Sárbogárd, MéSZöLY G

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

175

Utca

2366/ / /

181

7000 Sárbogárd, CSIK

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

176

Utca

2384/ / /

182

7000 Sárbogárd, WESSELéNYI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

177

Utca

2394/ / /

183

7000 Sárbogárd, SöVéNY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

178

Utca

2422/ / /

184

7000 Sárbogárd, NYIL

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

179

Utca

2450/ / /

185

7000 Sárbogárd, KIGYó

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

180

Utca

2506/ 1/ /

186

7000 Sárbogárd, ASZTALOS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

181

Utca

2506/ 2/ /

187

7000 Sárbogárd, KISS KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

182

Utca

2514/ / /

188

7000 Sárbogárd, SIMON

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

183

Utca

2519/ / /

189

7000 Sárbogárd, KOVáCS KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

184

Utca

2527/ / /

190

7000 Sárbogárd, SIMON KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

185

Utca

2571/ / /

191

7000 Sárbogárd, ISKOLA KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

186

Utca

2605/ / /

192

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

187

Utca

2610/ / /

193

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

188

Utca

2659/ / /

194

7000 Sárbogárd, NAGY L

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

189

Utca

2721/ / /

195

7000 Sárbogárd, VáGóHID

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

190

Utca

2746/ / /

196

7000 Sárbogárd, KINIZSI P

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

191

Utca

2747/ / /

197

7000 Sárbogárd, TINóDY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

192

Utca

2767/ / /

198

7000 Sárbogárd, PUHA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

193

Utca

4781/ / /

199

7000 Sárbogárd, AKáCFA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

194

Utca

4788/ / /

200

7000 Sárbogárd, HáRSFA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

195

Utca

4795/ / /

201

7000 Sárbogárd, NYáRFA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

196

Utca

4834/ 1/ /

202

7000 Sárbogárd, GESZTENYE SOR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

197

Utca

4834/ 2/ /

203

7000 , Sárbogárd FASOR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

198

Utca

4849/ 1 / /

204

7000 Sárbogárd, BéKE

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

199

Utca

4875/ 1/ /

205

7000 , Sárbogárd PARK

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

200

Utca

4875/ 2/ /

206

7000 Sárbogárd, ARANY J

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

201

Utca

4876/ / /

207

7000 Sárbogárd, NYáRFA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

202

Utca

4911/ / /

208

7000 Sárbogárd, VöRöSMARTY M

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

203

Utca

4939/ / /

209

7000 Sárbogárd, TáNCSICS M

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

204

Utca

4975/ / /

210

7000 Sárbogárd, EGRESSY B

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

205

Utca

5016/ / /

211

7000 Sárbogárd, LáSZLó

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

206

Utca

5017/ / /

212

7000 Sárbogárd, VöRöSMARTY M

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

207

Utca

5058/ / /

213

7000 Sárbogárd, NEFELEJCS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

208

Utca

5137/ / /

214

7000 Sárbogárd, JóKAI M

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

209

Utca

5189/ / /

215

7000 Sárbogárd, DEáK F

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

210

Utca

5244/ / /

216

7000 Sárbogárd, ERKEL F

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

211

Utca

5290/ / /

217

7000 Sárbogárd, SZABADSáG

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

212

Utca

5315/ / /

218

7000 Sárbogárd, SZABADSáG

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

213

Utca

5352/ / /

219

7000 Sárbogárd, CSABA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

214

Utca

5362/ / /

220

7000 Sárbogárd, HOMOKSOR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

215

Utca

5436/ 4/ /

221

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

216

Utca

5468/ 1/ /

222

7000 Sárbogárd, KöLCSEY F

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

217

Utca

5468/ 35/ /

223

7000 Sárbogárd, KAZINCZY F

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

218

Utca

5477/ / /

224

7000 Sárbogárd, GáRDONYI G

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

219

Utca

5529/ / /

225

7000 Sárbogárd, GáRDONYI G

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

220

Utca

5585/ / /

226

7000 Sárbogárd, VEZéR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

221

Utca

5590/ 5/ /

227

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

222

Utca

5636/ / /

228

7000 Sárbogárd, MUNKáCSY M

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

223

Utca

5637/ / /

229

7000 Sárbogárd, HUBA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

224

Utca

5651/ / /

230

7000 Sárbogárd, ÁLMOSVEZéR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

225

Utca

5674/ / /

231

7000 Sárbogárd, MUNKáCSY M

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

226

Utca

5675/ / /

232

7000 Sárbogárd, RáKóCZI F

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

227

UTCA

5696/ 1/ /

233

7000 Sárbogárd, TISZA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

228

UTCA

5696/ 6/ /

234

7000 Sárbogárd, MIKLÓS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

229

UTCA

5827/ / /

235

7000 Sárbogárd, LEHEL

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

230

UTCA

5843/ / /

236

7000 Sárbogárd, ELÖDVEZÉR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

231

UTCA

5697/ / /

237

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

232

UTCA

5725/ / /

238

7000 Sárbogárd, MIKLÓS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

233

UTCA

5875/ / /

239

7000 Sárbogárd, SEMMELWEIS I

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

234

Utca

6001/ / /

240

7000 Sárbogárd, K-NAGYLóKI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

235

UTCA

6003/ / /

241

7000 Sárbogárd, K-KOSSUTH L

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

236

Utca

6015/ / /

242

7000 Sárbogárd, K-RáKóCZI F

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

237

Utca

6027/ / /

243

7000 Sárbogárd, K-PETőFI S

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

238

Utca

6038/ / /

244

7000 Sárbogárd, K-JóZSEF A

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

239

Utca

6048/ / /

245

7000 Sárbogárd, K-PETőFI S

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

240

Utca

6058/ / /

246

7000 Sárbogárd, K-ADY E

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

241

Utca

6070/ / /

247

7000 Sárbogárd, K-PETőFI S

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

242

Utca

6080/ / /

248

7000 Sárbogárd, K-ÚTTöRő

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

243

Utca

6087/ / /

249

7000 Sárbogárd, K-PETőFI S

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

244

Utca

6096/ / /

250

7000 Sárbogárd, K-RóZSA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

245

Utca

6141/ / /

251

7000 Sárbogárd, K-HUNYADY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

246

Utca

6155/ 1/ /

252

7000 Sárbogárd, K-ÚTTöRő

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

247

Utca

6168/ / /

253

7000 Sárbogárd, K-HUNYADY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

248

Utca

6185/ 1/ /

254

7000 Sárbogárd, K-ADY E

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

249

Utca

6196/ / /

255

7000 Sárbogárd, K-HUNYADY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

250

Utca

6209/ 1/ /

256

7000 Sárbogárd, K-JóZSEF A

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

251

Utca

6221/ / /

257

7000 Sárbogárd, K-HUNYADY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

252

Utca

6234/ 1/ /

258

7000 Sárbogárd, K-RáKóCZI F

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

253

Utca

6258/ / /

259

7000 Sárbogárd, K-KOSSUTH L

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

254

Utca

6271/ 1/ /

260

7000 Sárbogárd, K-SZABADSáG

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

255

Utca

6415/ / /

261

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

256

Utca

6428/ / /

262

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

257

Utca

6450/ / /

263

7000 Sárbogárd, BOCSKAY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

258

Utca

6535/ / /

264

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

259

Utca

6551/ / /

265

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

260

Utca

6571/ / /

266

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

261

Utca

6575/ / /

267

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

262

Utca

6611/ / /

268

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

263

Ut

02/ 1/ /

269

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

264

Ut

02/ 2/ /

270

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

265

Ut

05/ / /

271

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

266

Ut

086/ / /

272

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

267

út

9310/ / /

273

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

268

Ut

088/ / /

274

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

269

Ut (országos közút)

0103/ 1/ /

275

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

270

Ut

0181/ / /

276

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

271

Ut

9623/ / /

277

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

272

Ut

0236/ 1/ /

278

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

273

Ut

0244/ 1/ /

279

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

274

Ut

0244/ 2/ /

280

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

275

Ut

9946/ / /

281

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

276

Ut

9944/ / /

282

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

277

Ut

9945/ / /

283

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

278

Ut

0352/ / /

284

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

279

Ut

10080/ / /

285

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

280

Ut

0442/ / /

286

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

281

Ut

0444/ / /

287

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

282

Ut

10079/ / /

288

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

283

Ut

0455/ / /

289

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

284

Ut

0458/ 5/ /

290

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

285

Ut

0458/ 6/ /

291

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

286

Ut

0479/ 4/ /

292

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

287

Ut

0479/ 7/ /

293

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

288

Ut

0479/ 9/ /

294

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

289

Ut

0479/ 11/ /

295

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

290

Ut

0546/ 19/ /

296

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

291

Ut

0546/ 39/ /

297

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

292

Ut

0549/ / /

298

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

293

Ut

0551/ 2/ /

299

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

294

Ut

8241/ / /

300

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

295

Ut

0554/ / /

301

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

296

Ut

8242/ / /

302

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

297

Ut

8243/ / /

304

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

298

Ut

0565/ 1/ /

306

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

299

Ut

0569/ / /

307

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

300

Ut

0577/ / /

308

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

301

Ut

0582/ / /

309

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

302

Ut

0584/ / /

310

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

303

Ut

0591/ / /

311

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

304

Ut

0593/ / /

312

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

305

Ut

0594/ / /

313

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

306

Ut

0598/ 7/ /

314

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

307

Ut

0601/ / /

315

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

308

Ut

0604/ / /

316

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

309

Ut

0606/ / /

317

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

310

Ut

7299/ / /

318

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

311

Ut

0793/ 4/ /

320

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

312

Ut

0883/ / /

321

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

313

Ut

0885/ 1/ /

322

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

314

Ut

0887/ 1/ /

323

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

315

Ut

0887/ 32/ /

324

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

316

Ut

51/ / /

325

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

317

Ut

8118/ / /

326

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

318

Ut

8708/ / /

327

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

319

általános iskola (isk-hoz tart.terület)

1708/ / /

374

7000 Sárbogárd, IMREMAJORI

12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA

RENDEZETT

320

Közterület (utca)

2606/ / /

379

7000 Sárbogárd, RADNóTI M

21123 - BELTERÜLETI GYÜJTŐUTAK

RENDEZETT

321

Játszótér

5807/ 7/ /

392

7000 Sárbogárd, SEMMELWEIS I

12000 - NEM LAKÓÉPÜLETEK

RENDEZETT

322

Általános iskola

552/ 2/ /

434

7000 Sárbogárd, JóZSEF A 14

12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA

RENDEZETT

323

Bölcsőde

960/ 1/ /

436

7000 Sárbogárd, ADY E 126

12631 - BÖLCSŐDE

RENDEZETT

324

Általános iskola

1309/ / /

437

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN 79

12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA

RENDEZETT

325

Óvoda (Aprajafalva Óoda)

1372/ 2/ /

438

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN 49

12632 - ÓVODA

RENDEZETT

326

Általános iskola

1709/ / /

439

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN 82

12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA

RENDEZETT

327

Általános iskola

4836/ / /

440

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG 171

12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA

RENDEZETT

328

Óvoda

4846/ / /

441

7000 Sárbogárd, GESZTENYE SOR 1

12632 - ÓVODA

RENDEZETT

329

Orvosi rendelő

4823/ 2/ /

443

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG 151

12645 - HÁZIORVOSI RENDELŐ

RENDEZETT

330

Könyvtár

2404/ 2/ /

446

7000 Sárbogárd, ADY E 105

12621 - KÖNYVTÁR ÉS RAKTÁRAI

RENDEZETT

331

Müvelődési ház

6540/ / /

491

7000 Sárbogárd, FEHéRVáRI 95

12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H

RENDEZETT

332

Temető

1295/ / /

493

7000 Sárbogárd, TEMETŐ

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

333

Temető

6587/ / /

494

7000 Sárbogárd, FEHéRVáRI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

334

Temető

04/ 2/ /

495

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

335

Temető

057/ / /

496

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

336

Temető

090/ / /

497

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

337

Temető

0189/ 2/ /

498

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

338

Temető

0504/ / /

499

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

339

Temető

0838/ / /

500

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

340

Temető

01083/ / /

501

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

341

Temető

02/ / /

502

7000 Sárbogárd, P-KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

342

Temető

0295/ / /

503

7000 Sárbogárd, P-KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

343

Utca

39/ / /

504

7000 Sárbogárd, P-SZéCHENYI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

344

Utca

68/ / /

505

7000 Sárbogárd, P-DEáK

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

345

ÁROK

69/ 1/ /

506

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

346

ÁROK

69/ 2/ /

507

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

347

UTCA

71/ 10/ /

508

7000 Sárbogárd, P-NÉVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

348

ÁROK

112/ / /

509

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

349

UTCA

118/ / /

510

7000 Sárbogárd, P-BAROSS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

350

UTCA

127/ / /

511

7000 Sárbogárd, P-ADY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

351

UTCA

145/ / /

512

7000 Sárbogárd, P-HATVANI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

352

UTCA

146/ / /

513

7000 Sárbogárd, P-FEHÉRVÁRI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

353

UTCA

164/ / /

514

7000 Sárbogárd, P-DÓZSA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

354

UTCA

187/ 2/ /

515

7000 Sárbogárd, P-NÉVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

355

UTCA

188/ / / +

516

7000 Sárbogárd, P-ADY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

356

UTCA

197/ / / +

517

7000 Sárbogárd, P-DÓZSA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

357

UTCA

208/ / /

518

7000 Sárbogárd, P-BAROSS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

358

ÁROK

225/ / /

519

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

359

UTCA

257/ / /

520

7000 Sárbogárd, P-KOSSUTH

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

360

Utca

258/ 1/ /

521

7000 Sárbogárd, P-RáKóCZI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

361

Utca

287/ / /

522

7000 Sárbogárd, P-PETőFI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

362

Utca

304/ / /

523

7000 Sárbogárd, P-KISS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

363

Utca

315/ / /

524

7000 Sárbogárd, P-NÉVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

364

Árok

522/ 1/ /

525

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

365

UTCA

522/ 4/ /

526

7000 Sárbogárd, P-NÉVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

366

SPORTPÁLYA

533/ / /

527

7000 Sárbogárd, P-JÓZSEF A 59

24111 - SZABADTÉRI SPORTPÁLYÁK (PL. LABDARÚGÁS RÉSZÉRE, AUTÓ- VAGY KERÉKPÁR

RENDEZETT

367

UTCA

585/ / /

528

7000 Sárbogárd, P-NÉVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

368

UTCA

589/ / /

529

7000 Sárbogárd, P-NÉVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

369

UTCA

645/ 1/ / +

530

7000 Sárbogárd, P-NÉVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

370

UTCA

646/ / /

531

7000 Sárbogárd, P-ARANY J

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

371

ÁROK

022/ / /

532

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

372

ÁROK

0132/ / /

534

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

373

ÁROK

0176/ / /

535

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

374

ÁROK

0183/ / /

536

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

375

ÁROK

0237/ / /

537

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

376

ÓVODA

71/ 11/ /

541

7000 Sárbogárd, P-HATVANI 17

12632 - ÓVODA

RENDEZETT

377

MÜVELŐDÉSI HÁZ

260/ 2/ /

550

7000 Sárbogárd, P-KÖZTÁRSASÁG TÉR 12

12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H

RENDEZETT

378

KÖZSÉGHÁZA

261/ 1/ /

551

7000 Sárbogárd, P-KÖZTÁRSASÁG TÉR 12

12201 - POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK ÉPÜLETEI

RENDEZETT

379

Orvosi rendelő

263/ 1/ /

552

7000 Sárbogárd, P-KÖZTÁRSASÁG TÉR 10

12645 - HÁZIORVOSI RENDELŐ

RENDEZETT

380

Komfortos sátorozóhely

263/ 2/ /

553

7000 Sárbogárd, P-KÖZTÁRSASÁG TÉR 10

12316 - FEDETT PIACOK

RENDEZETT

381

Kultúrház iskola

534/ / /

557

7000 Sárbogárd, P-JÓZSEF A 59

12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H

RENDEZETT

382

Orvosi rendelő

539/ 4/ /

565

7000 Sárbogárd, P-JÓZSEF A 55

12645 - HÁZIORVOSI RENDELŐ

RENDEZETT

383

Tér

655/ / /

572

7000 Sárbogárd, HőSöK TERE

21129 - SZABADTÉRI PARKOLÓK, PIHENŐHELYEK

RENDEZETT

384

Temető

657/ / /

573

7000 Sárbogárd, HőSöK TERE

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

385

Park

932/ 25/ /

574

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

386

Park

934/ 2/ /

576

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

387

Játszótér

1216/ / /

578

7000 Sárbogárd, TüZéR

12000 - NEM LAKÓÉPÜLETEK

RENDEZETT

388

Piactér

2361/ / /

579

7000 Sárbogárd, MéSZöLY G

12316 - FEDETT PIACOK

RENDEZETT

389

Utca

2617/ 29/ /

580

7000 Sárbogárd, BERZSENYI D

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

390

Utca

2617/ 15/ /

581

7000 Sárbogárd, TINóDY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

391

Park

4835/ 3/ /

583

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG

12000 - NEM LAKÓÉPÜLETEK

RENDEZETT

392

Sportpálya

4851/ 1/ /

584

7000 Sárbogárd, GESZTENYE SOR

24111 - SZABADTÉRI SPORTPÁLYÁK (PL. LABDARÚGÁS RÉSZÉRE, AUTÓ- VAGY KERÉKPÁR

RENDEZETT

393

Beépitetlen terület (víztartály)

4851/ 2/ /

585

7000 Sárbogárd, GESZTENYE SOR

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

394

Sportpálya

4938/ / /

586

7000 Sárbogárd, VöRöSMARTY M

24111 - SZABADTÉRI SPORTPÁLYÁK (PL. LABDARÚGÁS RÉSZÉRE, AUTÓ- VAGY KERÉKPÁR

RENDEZETT

395

Zöldterület

5778/ / /

588

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

396

Szeméttelep

0103/ 2/ /

589

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

397

Közut

0350/ 1/ /

606

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

398

Park

546/ / /

648

7000 Sárbogárd, RóZSA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

399

Park

619/ / /

649

7000 Sárbogárd, Ady E

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

400

Raktár

659/ / /

653

7000 SÁRBOGÁRD, HŐSÖK TERE 2

12525 - RAKTÁRÉPÜLETEK

RENDEZETT

401

Park

1817/ 5/ /

655

7000 Sárbogárd, Ady E

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

402

Árok

5590/ 2/ /

656

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

403

Parkoló

2360/ 1/ /

660

7000 Sárbogárd, MéSZöLY G

21129 - SZABADTÉRI PARKOLÓK, PIHENŐHELYEK

RÉSZBEN RENDEZETLEN

404

Kert

2146/ / /

664

7000 Sárbogárd, TINóDY 2

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

405

Kert

1817/ 3/ /

666

7000 Sárbogárd, Ady E

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

406

Müvelődési ház

656/ / /

675

7000 SÁRBOGÁRD, HŐSÖK TERE 2

12612 - ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

RENDEZETT

407

Polgármesteri Hivatal

658/ 3/ /

676

7000 SÁRBOGÁRD, HŐSÖK TERE 2

12201 - POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK ÉPÜLETEI

RENDEZETT

408

Irodaház

658/ 1/ /

677

7000 Sárbogárd, ADY E 164

12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H

RENDEZETT

409

Gondozási központ

686/ / /

694

7000 Sárbogárd, TOMPA M 7

12648 - IDŐS VAGY MEGVÁLTOZOTT KÉPESSÉGŰ EMBEREK RÉSZÉRE ÁTMENETI OTTHONA

RENDEZETT

410

Közut

7315/ 2/ /

701

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

411

Közut

968/ 3/ /

702

7000 Sárbogárd, KöZUT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

412

Közut

1764/ / /

703

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

413

Közut

1866/ / /

704

7000 Sárbogárd, TINóDY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

414

Közut

2148/ / /

705

7000 Sárbogárd, TINóDY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

415

Közut

2476/ / /

706

7000 Sárbogárd, POSTA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

416

Közmü

4738/ 1/ /

708

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG

22231 - CSATORNAHÁLÓZATOK

RENDEZETT

417

Közut

0785/ 2/ /

713

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

418

Földhivatal

621/ / /

714

7000 Sárbogárd, HőSöK TERE 17

12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)

RENDEZETT

419

Hajléktalan szálló

957/ / /

718

7000 Sárbogárd, TURY M 2

11304 - HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSA, ÉJJELI MENEDÉKHELYE

RENDEZETT

420

Orvosi rendelö

1703/ / /

720

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN 96

12645 - HÁZIORVOSI RENDELŐ

RENDEZETT

421

Általános iskola

1310/ 1/ /

721

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN 77

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

422

Müvelődési ház

4838/ / /

727

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG 175

12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H

RENDEZETT

423

Közut

1085/ 1/ /

738

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

424

Beépitetlen terület

494/ 14/ /

746

7000 Sárbogárd, Ady E

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

425

Közut

960/ 2/ /

748

7000 Sárbogárd, KöZUT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

426

Szociális otthon

2213/ / /

750

7000 Sárbogárd, ADY E 39

12647 - IDŐS VAGY MEGVÁLTOZOTT KÉPESSÉGŰ EMBEREK ELLÁTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ÉPÜLETE

RENDEZETT

427

Ut

770/ 3/ /

752

7000 Sárbogárd, áRPáD

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

428

Közút

829/ / /

767

7000 Vajta, KöZUT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

429

út

831/ / /

775

7000 Vajta, KöZUT

21128 - MAGÁNUTAK (PL. GAZDASÁGI VAGY ERDEI UTAK)

RENDEZETT

430

Ut

1768/ 3/ /

796

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN 3

21100 - UTAK

RENDEZETT

431

Vizmü

049/ 4/ /

798

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

432

óvoda (Zengő Óvoda I. )

690/ 30/ /

822

7000 Sárbogárd, MIKES KÖZ 2

12632 - ÓVODA

RENDEZETT

433

Lakótelep

690/ 33/ /

823

7000 Sárbogárd, ADY E 130

12000 - NEM LAKÓÉPÜLETEK

RENDEZETT

434

állami terület I.

932/ 23/ /

824

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

435

Külterület

0417/ 20/ /

825

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

436

Játszótér

934/ 1/ /

827

7000 Sárbogárd, IFJUSáG

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

437

Orvosi rendelő

01248/ / /

828

7000 Sárbogárd, NAGYHöRCSöK

12645 - HÁZIORVOSI RENDELŐ

RENDEZETT

438

Játszótér

690/ 32/ /

830

7000 Sárbogárd, ADY E 130

21129 - SZABADTÉRI PARKOLÓK, PIHENŐHELYEK

RENDEZETT

439

út /saját használatu/

0801/ 4/ /

832

7000 Sárbogárd, VíZMűTELEPI UTCA

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

440

Vízmű I.sz. kut Kislók )

0437/ 64/ /

835

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

441

Vízmű ( II.-es kút)

6538/ 2/ /

840

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

22222 - KUTAK

RENDEZETT

442

Szennyvíztisztító

0124/ 2/ /

841

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

22233 - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEPEK (ÁLLOMÁSOK)

RENDEZETT

443

Vízmű /gépház/

6589/ 1/ /

842

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

444

Vízmű, /gépház/

6589/ 2/ /

843

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

445

Vízmű / gépház/

6590/ / /

844

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

446

Vízmű (I.-es kút)

6539/ / /

845

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

22222 - KUTAK

RENDEZETT

447

Vízmü (glóbusz )

01074/ 7/ /

846

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

22223 - VÍZTORNYOK

RENDEZETT

448

Saját használatú út

6536/ 2/ /

847

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

21128 - MAGÁNUTAK (PL. GAZDASÁGI VAGY ERDEI UTAK)

RENDEZETT

449

Vízmü

013/ 17/ /

848

7000 Sárbogárd, P-KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

450

Vízmű ( VI.-os kút)

048/ 8/ /

849

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

22222 - KUTAK

RENDEZETT

451

Vízmű (1/a kút, medence,gépház)

261/ 2/ /

850

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - BELTERÜLET

22222 - KUTAK

RENDEZETT

452

Vizmű ( 700m3-es Globus)

455/ / /

851

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

22223 - VÍZTORNYOK

RENDEZETT

453

Vizmű /III.VI. V. kút )

0801/ 3/ /

852

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

22222 - KUTAK

RENDEZETT

454

Vizmű (l-es, 2/a kút,glóbusz, gépház)

03/ 2/ /

853

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

22222 - KUTAK

RENDEZETT

455

árok /csapadékelvezető /

0126/ 7/ /

858

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

456

Vízmü

790/ 1/ /

859

7000 Sárbogárd, áRPáD

22233 - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEPEK (ÁLLOMÁSOK)

RENDEZETT

457

Saját használazú út

5136/ / /

865

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

458

Saját használatú út

5490/ 1/ /

866

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

459

Saját használatu út

5490/ 8/ /

867

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

460

árok

08/ 3/ /

868

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

461

Saját használatú út

08/ 7/ /

869

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

462

árok

08/ 9/ /

870

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

463

Saját használatú út

09/ / /

871

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

464

Saját használatú út

013/ / /

872

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

465

árok

014/ 20/ /

873

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

466

árok

015/ 3/ /

874

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

467

Saját használatú út

015/ 4/ /

875

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

468

Saját használatú út

015/ 44/ /

876

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

469

árok

015/ 45/ /

877

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

470

Saját használatú út

016/ / /

878

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

471

Saját használatú út

021/ / /

879

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

472

Saját használatú út

027/ / /

880

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

473

út

029/ 17/ /

881

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

474

út

029/ 35/ /

882

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

475

árok

029/ 41/ /

883

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

476

Saját használatú út

038/ / /

884

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

477

Saját használatú út

047/ / /

885

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

478

Saját használatú út

048/ 4/ /

886

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

479

Saját használatú út

048/ 10/ /

887

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

480

árok

048/ 11/ /

888

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

481

árok

048/ 12/ /

889

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

482

Saját használatú út

048/ 15/ /

890

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

483

árok

048/ 18/ /

891

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

484

Saját használatú út

049/ 20/ /

892

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

485

út

048/124/ /

893

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

486

Saját használatú út

066/ / /

894

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

487

Saját használatú út

0103/ 3/ /

895

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

488

Saját használatú út

0105/ / /

896

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

489

út

0111/ 13/ /

897

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

490

árok

0112/ 2/ /

898

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

491

Saját használatú út

0112/ 5/ /

899

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

492

Saját használatú út

0112/ 7/ /

900

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

493

árok

0113/ 1/ /

901

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

494

út

0114/ 11/ /

902

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

495

Saját használatú út

0116/ 2/ /

903

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

496

Saját használatú út

0116/ 5/ /

904

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

497

Saját használatú út

0123/ / /

905

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

498

Saját használatú út

0176/ 5/ /

906

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

499

Saját használatú út

0176/ 7/ /

907

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

500

árok

0176/ 9/ /

908

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

501

árok

0180/ 2/ /

909

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

502

Saját használatú út

0193/ / /

910

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

503

Saját használatú út

0206/ / /

911

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

504

SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT

0214/ 2/ /

912

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

505

Saját használatú út

0215/ 2/ /

913

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

506

Saját használatú út

0216/ / /

914

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

507

Saját használatú út

0218/ / /

915

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

508

árok

0219/ 12/ /

916

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

509

árok

0219/ 15/ /

917

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

510

Saját használatú út

0223/ / /

918

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

511

Saját használatú út

0222/ / /

919

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

512

Saját használatú út

0224/ 3/ /

920

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

513

Saját használatu út

0225/ 7/ /

921

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

514

Saját használatú út

0225/ 9/ /

922

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

515

árok

0225/ 15/ /

923

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

516

árok

0225/ 34/ /

924

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

517

Saját használatú út

0238/ 4/ /

925

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

518

Saját használatú út

0238/ 17/ /

926

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

519

Saját használatú út

0247/ 6/ /

927

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

520

Saját használatú út

0248/ / /

928

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

521

Saját használatú út

0252/ 7/ /

929

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

522

árok

0252/ 8/ /

930

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

523

Saját használatú út

0252/ 10/ /

931

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

524

árok

0252/ 38/ /

932

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

525

Saját használatú út

0252/ 52/ /

933

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

526

Saját használatú út

0252/ 70/ /

934

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

527

árok

0252/ 76/ /

935

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

528

út

0252/ 77/ /

936

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

529

Saját használatú út

0269/ 1/ /

937

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

530

árok

0269/ 5/ /

938

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

531

út

0269/ 24/ /

939

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

532

út

0269/ 42/ /

940

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

533

árok

0269/ 60/ /

941

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

534

Saját használatú út

0276/ 11/ /

942

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

535

Saját használatú út

0280/ / /

943

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

536

Saját használatú út

0281/ 5/ /

944

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

537

Saját használatú út

0288/ / /

945

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

538

Saját használatú út

0289/ / /

946

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

539

árok

0290/ / /

947

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

540

Saját használatú út

0301/ 1/ /

948

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

541

Saját használatú út

0301/ 2/ /

949

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

542

Saját használatú út

0305/ 2/ /

950

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

543

Saját használatú út

0305/ 20/ /

951

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

544

Saját használatú út

0305/ 42/ /

952

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

545

Saját használatú őt

0305/ 48/ /

953

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

546

árok

0305/ 51/ /

954

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

547

árok

0305/ 53/ /

955

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

548

Saját használatú út

0305/ 56/ /

956

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

549

Saját használatú út

0305/ 61/ /

957

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

550

Saját használatú út

0305/ 70/ /

958

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

551

Saját használatú út

0313/ 2/ /

959

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

552

Saját használatú út

0324/ 2/ /

960

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

553

Saját használatú út

0326/ 10/ /

961

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

554

árok

0326/ 33/ /

962

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

555

árok

0326/ 35/ /

963

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

556

Saját használatú út

0326/ 42/ /

964

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

557

árok

0326/ 47/ /

965

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

558

SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT

0326/ 48/ /

966

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

559

árok

0326/ 60/ /

967

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

560

Saját használatú út

0340/ / /

968

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

561

Saját használatú út

0355/ / /

969

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

562

árok

0359/ / /

970

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

563

Saját használatú út

0411/ / /

971

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

564

árok

0412/ / /

972

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

565

árok

0414/ / /

973

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

566

Saját használatú út

0422/ / /

974

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

567

Saját használatú út

0425/ / /

975

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

568

Saját használatú út

0429/ / /

976

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

569

Saját használatú út

0431/ / /

977

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

570

Saját használatú út

0432/ / /

978

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

571

árok

0433/ 4/ /

979

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

572

árok

0433/ 5/ /

980

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

573

árok

0432/ 6/ /

981

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

574

árok

0433/ 7/ /

982

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

575

árok

0433/ 9/ /

983

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

576

árok

0433/ 10/ /

984

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

577

árok

0433/ 12/ /

985

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

578

árok

0433/ 13/ /

986

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

579

Saját használatú út

0437/ 2/ /

987

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

580

Saját használatú út

0438/ / /

988

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

581

út

454/ 15/ /

990

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

582

Saját használatú út

0458/ 9/ /

991

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

583

Saját használatú út

0458/ 10/ /

992

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

584

Saját használatú út

0458/ 21/ /

993

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

585

Saját használatú út

0458/ 24/ /

994

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

586

árok

0479/ 2/ /

995

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

587

Saját használatú út

0480/ / /

996

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

588

út

0481/ 1/ /

997

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

589

út

0482/ 6/ /

998

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

590

árok

0484/ / /

999

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

591

Saját használatú út

0487/ / /

1000

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

592

út

0491/ 12/ /

1001

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

593

Saját használatú út

0497/ / /

1002

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

594

árok

0500/ / /

1003

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

595

Saját használatú út

0501/ / /

1004

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

596

árok

505/ / /

1005

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

597

Saját használatú út

0509/ / /

1006

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

598

Saját használatú út

0510/ / /

1007

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

599

árok

0512/ / /

1008

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

600

Saját használatú út

0519/ / /

1009

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

601

Saját használatú út

0522/ 17/ /

1010

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

602

Saját használatú út

0523/ / /

1011

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

603

Saját használatú út

0524/ / /

1012

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

604

Saját használatú út

0528/ / /

1013

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

605

Saját használatú út

0532/ / /

1014

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

606

Saját használatú út

0533/ 19/ /

1015

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

607

Saját használatú út

0534/ / /

1016

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

608

Saját használatú út

0537/ / /

1017

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

609

Saját használatú út

0541/ 1/ /

1018

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

610

Saját használatú út

0546/ 15/ /

1019

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

611

Saját használatú út

0546/ 97/ /

1020

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

612

Saját használatú út

0547/ 8/ /

1021

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

613

Saját használatú út

0547/ 39/ /

1022

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

614

Saját használatú út

0547/ 40/ /

1023

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

615

Sajáthasználatú út

0547/ 53/ /

1024

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

616

Saját használatú út

0548/ 11/ /

1025

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

617

Saját használatú út

0564/ / /

1026

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

618

árok

0581/ 18/ /

1027

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

619

árok

0599/ 6/ /

1028

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

620

Saját használatú út

0608/ / /

1030

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

621

Saját használatú út

7796/ / /

1031

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

622

Saját használatú út

0621/ / /

1034

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

623

Saját használatú út

0622/ 8/ /

1035

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

624

Saját használatú út

0622/ 9/ /

1036

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

625

Saját használatú út

0622/ 21/ /

1037

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

626

Saját használatú út

0622/ 29/ /

1038

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

627

Saját használatú út

0627/ / /

1039

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

628

Saját használatú út

0631/ 1/ /

1040

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

629

Saját használatú út

0631/ 4/ /

1041

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

630

Saját használatú út

0631/ 31/ /

1042

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

631

árok

0701/ 1/ /

1043

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

632

Saját használatú út

0706/ 2/ /

1044

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

633

Saját használatú út

0718/ 27/ /

1045

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

634

árok

0718/ 31/ /

1046

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

635

Saját használatú út

0722/ / /

1047

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

636

Saját használatú út

0726/ / /

1048

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

637

árok

0728/ / /

1049

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

638

Saját használatú út

0730/ / /

1050

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

639

Saját használatú út

0732/ / /

1051

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

640

Saját használatú út

0733/ 23/ /

1052

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

641

Saját használatú út

0733/159/ /

1053

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

642

Saját használatú út

0733/162/ /

1054

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

643

Saját használatú út

0733/177/ /

1055

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

644

árok

0735/ 2/ /

1056

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

645

árok

0736/ 2/ /

1057

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

646

árok

0737/ / /

1058

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

647

Saját használatú út

0745/ / /

1059

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

648

Saját használatú út

0746/ / /

1060

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

649

Saját használatú őt

0748/ / /

1061

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

650

Saját használatú út

0749/ 14/ /

1062

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

651

Saját használatú út

0753/ / /

1063

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

652

árok

0756/ / /

1064

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

653

Saját használatú út

0758/ / /

1065

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

654

árok

0760/ / /

1066

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

655

Saját használatú út

0761/ 5/ /

1067

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

656

út

0763/ 20/ /

1068

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

657

Saját használatú út

0766/ / /

1069

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

658

Saját használatú út

0767/ 2/ /

1070

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

659

Saját használatú út

0767/ 4/ /

1071

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

660

árok

0770/ 1/ /

1072

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

661

árok

0771/ 3/ /

1073

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

662

Saját használatú út

0774/ 2/ /

1074

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

663

árok

0776/ / /

1075

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

664

árok

0784/ / /

1076

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

665

árok

0787/ / /

1077

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

666

árok

0789/ 1/ /

1078

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

667

árok

0791/ 2/ /

1079

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

668

Saját használatú út

0791/ 9/ /

1080

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

669

Saját használatú út

0793/ 6/ /

1081

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

670

Saját használatú út

0793/ 7/ /

1082

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

671

Saját használatú út

0793/ 19/ /

1084

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

672

árok

0796/ 3/ /

1085

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

673

árok

0806/ / /

1086

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

674

árok

0811/ / /

1087

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

675

árok

0813/ 1/ /

1088

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

676

Saját használatú út

0813/ 2/ /

1089

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

677

árok

0814/ / /

1090

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

678

árok

0815/ / /

1091

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

679

árok

0817/ / /

1092

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

680

árok

0818/ / /

1093

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

681

árok

0820/ / /

1094

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

682

árok

0823/ / /

1095

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

683

árok

0825/ / /

1096

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

684

árok

0826/ / /

1097

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

685

Saját használatú út

0828/ / /

1098

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

686

árok

0829/ / /

1099

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

687

árok

0840/ / /

1100

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

688

árok

0842/ / /

1101

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

689

árok

0844/ / /

1102

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

690

árok

0846/ / /

1103

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

691

árok

0848/ / /

1104

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

692

árok

0850/ / /

1105

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

693

út

0852/ 9/ /

1106

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

694

út

0853/ 1/ /

1107

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

695

árok

0853/ 2/ /

1108

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

696

árok

0855/ / /

1109

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

697

árok

0857/ / /

1110

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

698

út

0858/ / /

1111

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

699

árok

0860/ / /

1112

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

700

árok

0861/ 1/ /

1113

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

701

Saját használatú út

0861/ 2/ /

1114

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

702

Saját használatú út

0863/ / /

1115

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

703

Saját használatú út

0864/ / /

1116

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

704

út

0865/ 5/ /

1117

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

705

Saját használatú út

0866/ / /

1118

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

706

Saját használatú út

0868/ / /

1119

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

707

Saját használatú út

0871/ / /

1120

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

708

Saját használatú út

0872/ / /

1121

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

709

árok

0873/ 4/ /

1122

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

710

árok

0874/ / /

1123

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

711

árok

0876/ / /

1124

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

712

árok

0877/ 5/ /

1125

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

713

út

0878/ / /

1126

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

714

árok

0879/ 7/ /

1127

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

715

út

0881/ / /

1128

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

716

út

0884/ 12/ /

1129

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

717

árok

0884/ 13/ /

1130

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

718

árok

0884/ 30/ /

1131

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

719

árok

0884/ 31/ /

1132

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

720

Saját használatú út

0884/ 53/ /

1133

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

721

Saját használatú út

0887/ 2/ /

1134

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

722

Saját használatú út

0888/ 3/ /

1135

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

723

Saját használatú út

0888/ 14/ /

1136

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

724

árok

0888/ 15/ /

1137

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

725

út

0889/ / /

1138

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

726

út

0890/ 1/ /

1139

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

727

Saját használatú őt

0891/ / /

1140

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

728

Saját használatú út

0892/ / /

1141

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

729

Saját használatú út

0895/ 5/ /

1142

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

730

Saját használatú út

0894/ / /

1143

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

731

Saját használatú út

0896/ / /

1144

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

732

Saját használatú út

0900/ / /

1145

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

733

árok

0907/ / /

1146

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

734

Saját használatú út

0909/ / /

1147

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

735

árok

0911/ / /

1148

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

736

Saját használatú út

0913/ 2/ /

1149

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

737

Saját használatú út

0914/ / /

1150

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

738

út

0916/ 3/ /

1151

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

739

Saját használatú út

0917/ / /

1152

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

740

árok

0918/ / /

1153

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

741

árok

0920/ / /

1154

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

742

árok

0922/ / /

1155

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

743

árok

0923/ / /

1156

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

744

árok

0924/ / /

1157

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

745

árok

0925/ / /

1158

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

746

árok

0926/ / /

1159

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

747

Saját használatú út

0928/ / /

1160

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

748

árok

0934/ / /

1161

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

749

árok

0935/ / /

1162

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

750

Saját használatú út

0938/ / /

1163

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

751

árok

0942/ / /

1164

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

752

árok

0944/ / /

1165

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

753

Saját használatú út

0946/ / /

1166

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

754

árok

0947/ / /

1167

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

755

Töltés

0965/ / /

1168

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

756

árok

0967/ / /

1169

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

757

árok

0968/ / /

1170

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

758

Saját használatú út

0969/ / /

1171

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

759

Saját használatú út

01009/ / /

1172

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

760

árok

010132/ / /

1173

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

761

Saját használatú út

01014/ / /

1174

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

762

út

01018/ / /

1175

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

763

Saját használatú út

01019/ / /

1176

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

764

Saját használatú út

01020/ 2/ /

1177

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

765

Saját használatú őt

01023/ 5/ /

1178

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

766

Saját használatú út

01023/ 7/ /

1179

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

767

Saját használatú út

01023/ 9/ /

1180

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

768

Saját használatú út

01023/ 10/ /

1181

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

769

Saját használatú út

01034/ / /

1182

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

770

Saját használatú út

01036/ / /

1183

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

771

Saját használatú út

01037/ 2/ /

1184

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

772

árok

01043/ / /

1185

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

773

Saját használatú út

01045/ / /

1186

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

774

árok

01046/ / /

1187

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

775

Saját használatú út

01051/ / /

1188

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

776

Saját használatú út

01054/ / /

1189

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

777

Saját használatú út

01056/ / /

1190

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

778

Saját használatú út

01058/ / /

1191

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

779

árok

01063/ 1/ /

1192

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

780

árok

01063/ 2/ /

1193

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

781

Saját használatú út

01064/ 2/ /

1194

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

782

Saját használatú út

01068/ / /

1195

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

783

Saját használatú út

01069/ / /

1196

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

784

Saját használatú őt

01072/ 2/ /

1197

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

785

árok

01072/ 3/ /

1198

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

786

Saját használatú út

01072/ 5/ /

1199

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

787

árok

01072/ 6/ /

1200

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

788

SaJÁT HASZNÁLATÚ ÚT

01072/ 7/ /

1201

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

789

árok

01073/ / /

1202

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

790

út

01074/ 15/ /

1203

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

791

Saját használatú út

01075/ / /

1204

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

792

árok

01076/ / /

1205

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

793

Saját használatú út

01078/ 2/ /

1206

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

794

Saját használatú út

01078/ 24/ /

1207

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

795

Saját használatú út

01079/ / /

1208

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

796

Saját használatú út

01080/ / /

1209

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

797

árok

01082/ / /

1210

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

798

Saját használatú út

01084/ / /

1211

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

799

Saját használatú út

01086/ / /

1212

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

800

árok

01087/ 4/ /

1213

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

801

árok

01087/ 6/ /

1214

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

802

árok

01090/ 3/ /

1215

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

803

Saját használatú út

01090/ 5/ /

1216

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

804

árok

01091/ / /

1217

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

805

Saját használatú út

01092/ 7/ /

1218

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

806

árok

01092/ 9/ /

1219

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

807

Saját használatú út

01095/ 8/ /

1220

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

808

út és árok

7287/ 1/ /

1221

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

809

árok és saját hasznulatú út

7654/ / /

1222

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

810

árok

10210/ 11/ /

1223

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

811

Saját használatú út és árok

0233/ 4/ /

1224

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

812

Saját használatú út

0298/ / /

1225

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

813

Saját használatú út

731/ 6/ /

1227

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

814

Saját használatú út

70/ 1/ /

1228

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - BELTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

815

Saját használatú út

70/ 2/ /

1229

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - BELTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

816

Saját használatú út

187/ 3/ /

1230

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - BELTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

817

Saját használatú út

03/ 9/ /

1231

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

818

Saját használatú út

03/ 36/ /

1232

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

819

Saját használatú út

03/ 37/ /

1233

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

820

Saját használatú út

03/ 50/ /

1234

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

821

Saját használatú út

03/ 54/ /

1235

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

822

Saját használatú út

012/ / /

1236

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

823

Saját használatú út

016/ 0/ /

1237

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

824

Saját használatú út

0163/ 19/ /

1238

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

825

Saját használatú út

0164/ 1/ /

1239

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

826

Saját használatú út

0165/ 2/ /

1240

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

827

Saját használatú út

0166/ / /

1241

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

828

Saját használatú út

0168/ / /

1242

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

829

Saját használatú út

0170/ / /

1243

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

830

Saját használatú út

0174/ / /

1244

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

831

Sajáthasználatú út

0175/ 2/ /

1245

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

832

árok

0271/ 6/ /

1246

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

833

árok

0272/ / /

1247

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

834

árok

0274/ / /

1248

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

835

Saját használatú út

0276/ / /

1249

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

836

Saját használatú út

093/ 36/ /

1250

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

837

Saját használatú út

094/ 2/ /

1251

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

838

Saját használatú út

0144/ / /

1252

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

839

Saját használatú út

0145/ 4/ /

1253

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

840

árok

0146/ / /

1254

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

841

árok

0147/ / /

1255

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

842

árok

0148/ / /

1256

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

843

árok

0150/ / /

1257

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

844

Saját használatú út

0152/ / /

1258

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

845

Saját használatú út

0154/ / /

1259

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

846

árok

0156/ / /

1260

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

847

Saját használatú út

0158/ 2/ /

1261

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

848

Saját használatú út

0158/ 6/ /

1262

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

849

Saját használatú út

0163/ 2/ /

1264

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

850

Saját használatú út

0163/ 7/ /

1265

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

851

Saját használatú út

0163/ 13/ /

1266

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

852

Saját használatú út

0280/ 0/ /

1267

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

853

árok

0282/ / /

1268

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

854

Saját használatú út

0283/ / /

1269

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

855

árok

0285/ / /

1270

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

856

Saját használatú út

0289/ 12/ /

1271

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

857

Saját használatú út és árok

0299/ 20/ /

1273

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

858

Saját használatú út

0302/ / /

1274

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

859

árok

0304/ / /

1275

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

860

Saját használatú út

0306/ / /

1276

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

861

Saját használatú út

0311/ / /

1277

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

862

Saját használatú út

0315/ 0/ /

1278

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

863

saját használatú út

0316/ 2/ /

1279

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

864

Saját használatú út

0317/ 0/ /

1280

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

865

Saját használatú út

0320/ / /

1281

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

866

Saját használatú út

0322/ / /

1282

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

867

Saját használatú út

0328/ / /

1283

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

868

Saját használatú út

0329/ / /

1284

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

869

Saját használatú út

023/ / /

1285

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

870

árok

032/ / /

1287

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

871

Saját használatú út

034/ / /

1288

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

872

Saját használatú út

045/ / /

1290

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

873

Saját használatú út

046/ / /

1291

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

874

Saját használatú út

049/ / /

1292

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

875

Saját használatú út

051/ / /

1293

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

876

Saját használatú út

053/ / /

1294

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

877

árok

055/ / /

1295

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

878

árok

058/ / /

1296

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

879

Saját használatú út

059/ 3/ /

1297

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

880

Saját használatú út

066/ 2/ /

1298

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

881

Saját használatú út

071/ / /

1299

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

882

Saját használatú út

093/ 4/ /

1301

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

883

Saját használatú út

093/ 30/ /

1302

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

884

Saját használatú út

0333/ / /

1303

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

885

Saját használatú út

0334/ 0/ /

1304

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

886

Saját használatú út

0338/ 0/ /

1305

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

887

Saját használatú út

0341/ / /

1306

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

888

Saját használatú út

0347/ / /

1307

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

889

Saját használatú út

0350/ 14/ /

1308

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

890

Saját használatú út

0350/ 19/ /

1309

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

891

Saját használatú út

0350/ 25/ /

1310

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

892

Saját használatú út

0351/ / /

1311

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

893

Saját használaú út

0353/ / /

1312

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

894

Saját használatú út

0354/ 0/ /

1313

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

895

Saját használatú út

0359/ 0/ /

1314

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

896

Saját használatú út

0363/ / /

1315

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

897

Saját használatú út

0365/ / /

1316

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

898

Saját használatú út

0366/ 1/ /

1317

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

899

Saját használatú út

0366/ 2/ /

1318

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

900

Saját használatú út

0369/ / /

1319

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

901

Saját használatú út

1078/ / /

1321

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

902

Saját használatú út

027/ 1/ /

1322

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

903

Saját használatú út

027/ 3/ /

1323

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

904

Saját használatú út

026/ 10/ /

1324

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

905

Saját használatú út

0271/ 8/ /

1325

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

906

árok

01106/ / /

1328

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

907

árok

01109/ 1/ /

1329

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

908

árok

01109/ 2/ /

1330

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

909

Vízmü

0574/ 6/ /

1333

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

910

Saját használatú út

0575/ / /

1334

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

911

Saját használatú út

019/ 2/ /

1335

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

912

Saját használatú út

048/ 20/ /

1336

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

913

árok

0433/ 6/ /

1337

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

914

út

0454/ 15/ /

1338

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

915

árok

0505/ / /

1339

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

916

Kert, szőlő, gazd.ép. vegyes tul.

9830/ / /

1343

7000 Sárbogárd, ZáRTKERT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

917

Közterület

1153/ 2/ /

1344

7000 Sárbogárd, KATONA 1/C

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

918

Lakóház, udvar, gazd. ép.

4864/ / /

1346

7000 Sárbogárd, VASúT 20

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

919

Lakóház, udvar (magánszem.közös tul.)

5479/ / /

1347

7000 Sárbogárd, GáRDONYI G

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

920

Közút

05/ 3/ /

1348

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

921

Kőzút

0565/ 2/ /

1349

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

922

árok

01013/ 2/ /

1350

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

923

Vízmű (glóbusz)

551/ 1/ /

1353

7000 Sárbogárd, SáRHATVAN - JóZSEF A U

22223 - VÍZTORNYOK

RENDEZETT

924

Vízmű (Sárhatvan I-es kút)

0158/ 5/ /

1354

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

22222 - KUTAK

RENDEZETT

925

Vízmű

06/ 3/ /

1355

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

926

Dögtér

065/ 3/ /

1356

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

927

Vizmű (víztorony)

0458/ 22/ /

1357

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

928

Sporttelep

0458/ 23/ /

1358

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

24100 - SPORT ÉS ÜDÜLÉSI CÉLÚ ÉPÍTMÉNYEK

RENDEZETT

929

Sporttelep

0458/ 26/ /

1359

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

24100 - SPORT ÉS ÜDÜLÉSI CÉLÚ ÉPÍTMÉNYEK

RENDEZETT

930

Beépítetlen terület

924/ / /

1361

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

931

Saját haszn.út

01252/ 6/ /

1362

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

932

Vízmű

01251/ 27/ /

1363

7000 Sárbogárd, NAGYHöRCSöK

22222 - KUTAK

RENDEZETT

933

Vízmű (2sz-kut, Nagyhörcsök üzemen kívül)

01252/ 5/ /

1364

7000 Sárbogárd, NAGYHöRCSöK

22222 - KUTAK

RENDEZETT

934

Sporttelep

0458/ 27/ /

1365

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

24100 - SPORT ÉS ÜDÜLÉSI CÉLÚ ÉPÍTMÉNYEK

RENDEZETT

935

Vízmű

01074/ 10/ /

1366

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

21533 - VÍZELVEZETŐ MŰVEK

RENDEZETT

936

Vízmű

0567/ 4/ /

1367

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

21533 - VÍZELVEZETŐ MŰVEK

RENDEZETT

937

Vízmosás

0733/ 88/ /

1368

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

938

Hőközpont

509/ 2/ /

1369

7000 Sárbogárd, JóZSEF A

23024 - TÁVFŰTŐMŰVEK

RENDEZETT

939

Közmű-vezetékek

000/ 2/ /

1379

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

22222 - KUTAK

RENDEZETT

940

Saját használatú út

0128/ 63/ /

1397

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

941

Saját használatú út

0573/ / /

1398

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

942

út és árok

0793/ 22/ /

1399

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

943

Zártkert

8240/ / /

1400

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

944

Ut

0780/ 1/ /

1401

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

945

Ut

0780/ 3/ /

1402

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

946

Beépítetlen terület

680/ / /

1403

7000 Sárbogárd, TOMPA M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

947

árok

5901/ / /

1405

7000 Sárbogárd, MUNKáCSY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

948

Attila utcs

509/ 3/ /

1406

7000 Sárbogárd, ATTILA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

949

Töbörzsöki temető telek

1251/ 2/ /

1408

7000 Sárbogárd, TEMETŐ

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

950

Út (kivett)

626/ 2/ /

1411

7000 Sárbogárd, BAROSS 2

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

951

Orvosi rendelők

766/ / /

1414

7000 Sárbogárd, TOMPA M 2

12645 - HÁZIORVOSI RENDELŐ

RENDEZETT

952

árok

2256/ 2/ /

1422

7000 Sárbogárd, KERESZT 26

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

953

Legelő, út, szántó

0522/186/ /

1431

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

954

Legelő és út

0522/185/ /

1432

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

955

Szántó

0522/188/ /

1433

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

956

Szemétlerakó telep

0522/187/ /

1434

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

24201 - TÉRSÉGI CÉLÚ HULLADÉKKEZELŐ TELEP

RENDEZETT

957

Nagyhörcsöki temető

01158/ 64/ /

1435

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

958

Beépítetlen terület

6477/ / /

1440

7000 Sárbogárd, FEHéRVáRI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

959

Madarász József Városi Könyvtár

622/ / /

1443

7000 Sárbogárd, HőSöK TERE 16

12621 - KÖNYVTÁR ÉS RAKTÁRAI

RENDEZETT

960

Kivett út

2793/ / /

1445

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

961

Termőföld

091/ 1/ /

1446

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

962

Védőnői szolgálat

511/ /A/ 2

1456

7000 Sárbogárd, JóZSEF A 17

12645 - HÁZIORVOSI RENDELŐ

RENDEZETT

963

Belterület

1083/ 1/ /

1457

7000 Sárbogárd, SPORT

24111 - SZABADTÉRI SPORTPÁLYÁK (PL. LABDARÚGÁS RÉSZÉRE, AUTÓ- VAGY KERÉKPÁR

RENDEZETT

964

Belterület

1083/ 2/ /

1458

7000 Sárbogárd, SPORT

24110 - SPORTPÁLYÁK

RENDEZETT

965

kivett közút

0238/39//

1465

7000 SÁRBOGÁRD KÜLTERÜLET,

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

2. melléklet az 53/ 2015. (XII.22.) önkormányzati rendelethez3

Ingatlanvagyon – Kataszter
Önkormányzati tulajdonban álló Egyéb vagyon

Megnevezés

Helyrajzi szám

Naplósorszám

Utcanév

Ingatlanjelleg

Jogi rend.

1

Kert

81/ / /

328

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG 14

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

2

Családi ház

199/ / /

329

7000 Sárbogárd, SZéLSő

11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ

RENDEZETT

3

Kert

687/ 11/ /

337

7000 Sárbogárd, ZRINYI M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

4

Kert

794/ / /

338

7000 Sárbogárd, áRPáD

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

5

Kert

899/ 2/ /

342

7000 Sárbogárd, UTTöRő

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

6

Kert

923/ / /

344

7000 Sárbogárd, IFJUSáG

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

7

Kert

925/ / /

345

7000 Sárbogárd, IFJUSáG

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

8

Kert

931/ 1/ /

346

7000 Sárbogárd, IFJUSáG

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

9

Kert

931/ 2/ /

347

7000 Sárbogárd, IFJUSáG

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

10

Kert

932/ 3/ /

348

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

11

Kert

932/ 4/ /

349

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

12

Kert

932/ 5/ /

350

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

13

Kert

932/ 6/ /

351

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

14

Kert

932/ 7/ /

352

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

15

Kert

932/ 8/ /

353

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

16

Kert

932/ 10/ /

354

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

17

Kert

932/ 11/ /

355

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

18

Kert

932/ 12/ /

356

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

19

Kert

932/ 13/ /

357

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

20

Kert

932/ 14/ /

358

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

21

Kert

932/ 15/ /

359

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

22

Kert

932/ 16/ /

360

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

23

Kert

932/ 17/ /

361

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

24

Kert

935/ / /

362

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

25

Kert

940/ / /

363

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

26

Kert

1098/ / /

365

7000 Sárbogárd, Ady E

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

27

Kert

1099/ / /

366

7000 Sárbogárd, Ady E

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

28

Kert

1102/ / /

367

7000 Sárbogárd, áRPáD

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

29

Kert

1115/ / /

368

7000 Sárbogárd, ABAI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

30

Kert

1183/ / /

369

7000 Sárbogárd, HONVéD

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

31

Kert

1184/ / /

370

7000 Sárbogárd, HONVéD

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

32

Kert

1185/ / /

371

7000 Sárbogárd, HONVéD

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

33

Kert

1240/ / /

372

7000 Sárbogárd, TEMETŐ

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

34

Kert

1327/ / /

373

7000 Sárbogárd, TüZéR

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

35

Kert

1765/ / /

375

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

36

Kert

1868/ / /

377

7000 Sárbogárd, TINóDY

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

37

Kert

2085/ 2/ /

378

7000 Sárbogárd, TINóDY

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

38

KERT

2706/ / /

381

7000 Sárbogárd, VáGóHID

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

39

Beépitetlen terület

4732/ / /

383

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

40

Lakótelek

5057/ / /

384

7000 Sárbogárd, NEFELEJCS

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

41

Lakótelek

5059/ / /

385

7000 Sárbogárd, NEFELEJCS

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

42

Kert

5076/ / /

386

7000 Sárbogárd, IBOLYA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

43

Kert

5332/ 2/ /

387

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG 209

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

44

Beépitetlen terület

5361/ 2/ /

388

7000 Sárbogárd, HOMOKSOR

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

45

Kert (telek)

5622/ / /

390

7000 Sárbogárd, MUNKáCSY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

46

Beépitetlen terület

5709/ / /

391

7000 Sárbogárd, TISZA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

47

szántó

5808/ 13/ /

393

7000 Sárbogárd, ÁLMOSVEZéR

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

48

szennyvízátemelő

5808/ 15/ /

394

7001 Sárbogárd, Semmelweis

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

49

Kert

6014/ / /

395

7000 Sárbogárd, K-RáKóCZI F

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

50

Kert

6016/ / /

396

7000 Sárbogárd, K-NAGYLóKI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

51

Kert

6271/ 2/ /

397

7000 Sárbogárd, K-SZABADSáG

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

52

Kert

6490/ / /

398

7000 Sárbogárd, FEHéRVáRI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

53

Kert

6558/ / /

399

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

54

Kert

6559/ / /

400

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

55

Kert

6560/ / /

401

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

56

Kert

6561/ / /

402

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

57

Kert

6562/ / /

403

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

58

Kert

6569/ / /

404

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

59

Kert

6570/ / /

405

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

60

Kert

6615/ / /

406

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

61

Kert

6618/ / /

407

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

62

Beépitetlen terület

087/ 3/ /

409

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

63

Beépitetlen terület

094/ / /

410

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

64

Beépitetlen terület

0265/ 2/ /

412

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

65

Beépitetlen terület

0637/ / /

420

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

66

Kert (zártkert)

7315/ 1/ /

425

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

67

Lakóépület

690/ 28/ /

461

7000 Sárbogárd, ADY E 162

11222 - HÁROM ÉS ANNÁL TÖBB LAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TÁRSASHÁZI FORMÁBAN

RENDEZETT

68

Lakóház

741/ 2/ /

466

7000 Sárbogárd, GERGELY KÖZ 3

11212 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK TÁRSASHÁZI FORMÁBAN

RENDEZETT

69

Lakóépület

959/ / /

472

7000 Sárbogárd, ADY E 128

11222 - HÁROM ÉS ANNÁL TÖBB LAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TÁRSASHÁZI FORMÁBAN

RENDEZETT

70

Lakóház

1768/ 2/ /

479

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN 9

11212 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK TÁRSASHÁZI FORMÁBAN

RENDEZETT

71

Társasház /Rostás ÁBC FELETTI LAKÁSOK

2435/ / /

483

7000 Sárbogárd, ADY E 115

11212 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK TÁRSASHÁZI FORMÁBAN

RENDEZETT

72

Lakóház

6090/ / /

490

7000 Sárbogárd, K-PETőFI S 20

11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ

RENDEZETT

73

Raktár

0358/ 4/ /

538

7000 Sárbogárd, P-KöZUT

12742 - TŰZOLTÓSZERTÁR

RENDEZETT

74

KERT

71/ 15/ /

542

7000 Sárbogárd, P-HATVANI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

75

KERT

71/ 16/ /

543

7000 Sárbogárd, P-HATVANI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

76

KERT

71/ 17/ /

544

7000 Sárbogárd, P-HATVANI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

77

KERT

71/ 21/ /

545

7000 Sárbogárd, P-HATVANI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

78

KERT

187/ 1/ /

547

7000 Sárbogárd, P-KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

79

KERT

258/ 2/ /

549

7000 Sárbogárd, P-KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

80

Kert

281/ / /

554

7000 Sárbogárd, P-PETőFI 7

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

81

Kert

299/ / /

555

7000 Sárbogárd, P-PETőFI 33

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

82

Kert

506/ / /

556

7000 Sárbogárd, P-JÓZSEF A 77

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

83

Kert

709/ / /

561

7000 Sárbogárd, P-JÓZSEF A 32

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

84

Kert

712/ / / +

562

7000 Sárbogárd, P-JÓZSEF A 30

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

85

Kert

522/ 5/ /

564

7000 Sárbogárd, P-JÓZSEF A

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

86

Kert

327/ 16/ /

568

7000 Sárbogárd, P-HATVANI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

87

Kert

5468/ 37/ /

587

7000 Sárbogárd, RáKóCZI F

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

88

Szántó

0353/ 23/ /

608

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

89

Szántó

0570/ 18/ /

609

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

90

Szántó

0570/ 20/ /

610

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

91

Szántó

0570/ 23/ /

612

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

92

Beépitett terület

188/ / /

630

7000 Sárbogárd, DAMJANICH 22

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

93

Beépitett terület

1024/ / /

632

7000 Sárbogárd, CSóK I 16

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

94

Beépitett terület

1026/ / /

634

7000 Sárbogárd, CSóK I 12

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

95

Beépitett terület

1030/ / /

638

7000 Sárbogárd, CSóK I 4

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

96

Beépitett terület

1037/ / /

641

7000 Sárbogárd, CSóK I 1

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

97

Beépitett terület

1039/ / /

643

7000 Sárbogárd, CSóK I 5

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

98

Beépitett terület

1040/ / /

644

7000 Sárbogárd, CSóK I 7

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

99

Beépitett terület

5292/ / /

647

7000 Sárbogárd, SZABADSáG 31

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

100

BeépItetlen terület

712/ / /

651

7000 Sárbogárd, MIKES KÖZ

11100 - EGYLAKÁSOS ÉPÜLETEK

RENDEZETT

101

Beépitetlen terület

1231/ / /

654

7000 Sárbogárd, TüZéR

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

102

Beépitett terület

2558/ / /

662

7000 Sárbogárd, ADY E 137

12420 - GARÁZSÉPÜLETEK

RENDEZETT

103

Lakóház

1565/ / /

668

7000 Sárbogárd, BEM 32

11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ

RENDEZETT

104

Kert

4823/ 1/ /

692

7000 Sárbogárd, VöRöSMARTY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

105

Beépitetlen terület

7315/ 3/ /

695

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

106

Beépitetlen terület

5475/ / /

730

7000 Sárbogárd, GáRDONYI G

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

107

A-B-C épület ingatlan

819/ 1/ /

737

7000 Sárbogárd, áRPáD

24206 - ELHAGYOTT IPARI ÉS VÁROSI ÉPÜLETEK

RENDEZETT

108

Szántó

0576/ 4/ /

741

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT