Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 02. 25

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.02.24.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 6. §. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 66-67. §-ban foglaltakra figyelemmel, a 11 mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek, és az érintett területi és települési önkormányzatok, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek véleményének kikérésével Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II.2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Jelen rendelet hatálya Sárbogárd város teljes közigazgatási területére terjed ki.

a) Az SZT/B01, SZT/B02, SZT/B03, SZT/B04, SZT/B05, SZT/B06, SZT/B07 M2, SZT/B08, SZT/B09, SZT/B10, SZT/B11, SZT/B12, SZT/B13, SZT/B14, SZT/B15, SZT/B16, SZT/B17, SZT/B18, SZT/B19 jelű Belterületi Szabályozási Tervlapokat a rendelet 1. sz. - 19. sz. melléklete tartalmazza.

b) Az SZT/K01, SZT/K02, SZT/K03, SZT/K04, SZT/K05 jelű Külterületi Szabályozási Tervlapokat a rendelet 20. sz. - 24. sz. melléklete tartalmazza.

c) A Szabályozási Tervlapok SZTJ jelű Jelmagyarázatát a rendelet 25. sz. melléklete tartalmazza.”

2. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Falusias lakóterületen a lakó rendeltetésen kívül önállóan is elhelyezhető rendeltetések:)

„g) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú,”

(rendeltetést tartalmazhat.)

(2) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Falusias lakóterületen a szabályzatban meghatározott és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetek: Lf-O, Lf-SZ, Lf-Z, Lf-O-1.”

3. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdésében foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

8

Lf-O-1

900

-

O/SZ

30

4,5/7,5

40

(2) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 17. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az Lf-O-1 övezet területen az építési helyen belül fő rendeltetésű épület elhelyezhető, nem kell alkalmazni e rendelet 8. § (7) bekezdését.

(3) Lf-O-1 övezetben az előkert méretére vonatkozóan nem kell alkalmazni a 9. § (6) bekezdés előírásait. Építési helyen belül az épület elhelyezhető.”

4. § A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) Településközpont területen a telekalakításra és a beépítésre vonatkozó paraméterek az alábbiak:

1. Építési övezet: Vt-O, Legkisebb terület: 800 m2, Beépítési mód: O, Beépítettség legnagyobb mértéke: 40%, Legnagyobb épületmagasság: 6,0 m, Zöldfelület legkisebb mértéke: 30%.

2. Építési övezet: Vt-SZ, Legkisebb terület: 1200 m2, Beépítési mód: SZ, Beépítettség legnagyobb mértéke: 30%, Legnagyobb épületmagasság: 6,0 m, Zöldfelület legkisebb mértéke: 30%.

3. Építési övezet: Vt-Z, Legkisebb terület: 1000 m2, Beépítési mód: Z, Beépítettség legnagyobb mértéke: 70%, Legnagyobb épületmagasság: 6,0 m, Zöldfelület legkisebb mértéke: 20%.

4. Építési övezet: Vt-Int-1, Legkisebb terület: 8000 m2, Beépítési mód: SZ, Beépítettség legnagyobb mértéke: 25%, Legnagyobb épületmagasság: 9,0 m, Zöldfelület legkisebb mértéke: 35%.

5. Építési övezet: Vt-Int-2, Legkisebb terület: 2500 m2, Beépítési mód: SZ, Beépítettség legnagyobb mértéke: 60%, Legnagyobb épületmagasság: 6,0 m, Zöldfelület legkisebb mértéke: 20%.

6. Építési övezet: Vt-Tmpl, Legkisebb terület: 2000 m2, Beépítési mód: SZ, Beépítettség legnagyobb mértéke: 50%, Legnagyobb épületmagasság: 12,0 m, Zöldfelület legkisebb mértéke: 30%.

7. Építési övezet: Vt-O--1, Legkisebb terület: 350 m2, Beépítési mód: O, Beépítettség legnagyobb mértéke: 80%, Legnagyobb épületmagasság: 5,0 m, Zöldfelület legkisebb mértéke: 10%.

8. Építési övezet: Vt-Z--1, Legkisebb terület: 550 m2, Beépítési mód: Z, Beépítettség legnagyobb mértéke: 70%, Legnagyobb épületmagasság: 6,0 m, Zöldfelület legkisebb mértéke: 20%.

(2) A Vt-Z és Vt-Z-1 építési övezetben az előkert :0,00, az épület utcafronti homlokvonala az utcai telekhatártól maximum 3,00 méterre állhat. Az épületek zárt sora helyenként, legalább 10,0 méteres közzel megszakadhat. Amennyiben az épület köze két telekre esik, úgy abból legalább 30 %-ának, de minimum 3,0 méter széles résznek egy telekre kell esnie.”

5. § A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A Szabályozási Terv a település külterületének mezőgazdasági területeit alábbi övezetekbe sorolja:)

„g) Mko-3 jelű természetvédelmi korlátos mezőgazdasági területek,”

6. § A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet „részletes előírásai” alcíme a következő 41/A. §-sal egészül ki:

„41/A. § (1) Az övezet az országos, illetve nemzetközi egyezményeken alapuló természetvédelmi oltalom alatt álló és a Nemzeti Ökológiai Hálózat által érintett, természeti-, táji-, ökológiai szempontból értékes, jellemzően gyepes mezőgazdasági területek.

(2) Az övezetben az extenzív legeltetéses állattartást, gyepgazdálkodást és tárolást szolgáló építmények (karám, fedett karám, állatkifutó, szénatároló, fedett istálló, magtár, szociális épület trágyatároló, tüzivíztároló) helyezhetők el.

(3) Az övezetben huzamos tartózkodásra szolgáló építmények nem helyezhetők el.

(4) Az övezetben birtokközpont, illetve kiegészítő központ nem alakítható ki.

(5) Az övezetben csak az építési hellyel jelölt részen lehet épületet, építményt elhelyezni.

(6) Az Mko-3 jelű övezet telekalakításra és beépítésre vonatkozó paraméterek az alábbiak:

Építési övezet: Mko-3, Legkisebb terület: 75000 m2*, a beépíthető legkisebb telek terület: 60000 m2**, Beépítési mód: SZ, a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 5%, Legnagyobb épületmagasság: 5,5 m,

* kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés ** „építési hely” jelöléssel a szabályozási terven jelölt helyen, telekmérettől függetlenül.”

7. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(6) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(7) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(8) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(9) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(10) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(11) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(12) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(13) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(14) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(15) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(16) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

(17) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

(18) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

(19) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

(20) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

(21) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 21. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

(22) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 22. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

(23) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 23. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

(24) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 24. melléklet szerinti 24. melléklettel egészül ki.

(25) A Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelet a 25. melléklet szerinti 25. melléklettel egészül ki.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez