Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 24- 2023. 03. 24

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.24.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„A JEGYZŐ FŐBB FELADAT– ÉS HATÁSKÖRE, A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRE
1.) A jegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
Ebben a körben:
- előkészíti a képviselő-testületi ülés, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, illetőleg állást foglal azok jogszerűsége tekintetében
- ellátja a testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat
- tanácskozási joggal részt vesz a testület és a bizottságok ülésein
- törvényességi észrevételeket tehet a szavazás előtt az előterjesztés vitájában
- köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságoknak és a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel
- gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, azt a polgármesterrel együtt írja alá
- rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselőtestületet, a bizottságokat és a tanácsnokot (okat) az önkormányzat munkáját érintő jogszabályi változásokról
- igény szerint tájékoztatja a képviselő-testületet a polgármesteri hivatal munkájáról és az államigazgatási ügyintézés helyzetéről
- véleményt nyilvánít (állást foglal) a polgármester, az alpolgármester és a bizottság elnökének kérésére jogértelmezési kérdésekben
- javaslatot tesz az önkormányzat döntésének felülvizsgálatára
- gondoskodik az SZMSZ mellékleteinek és függelékeinek naprakész tartásáról.
2.) A jegyző egyéb főbb feladatai:
- vezeti a képviselő-testület hivatalát
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket
- dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át
- ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági hatásköröket
- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz – polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges
- szervezi a polgármesteri hivatal jogi felvilágosító munkáját
- ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő feladatokat
- hetenként (szerdán) fogadóórát tart.
3 ) A képviselő-testület átruházott hatáskörben felhatalmazza a jegyzőt a következő hatáskör ellátására:
- közútkezelői hozzájárulás megadása,
- Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 13/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelet szerinti éjszakai nyitvatartási engedély kiadása, éjszakai nyitva tartás megtiltása, éjszakai nyitvatartási engedély visszavonása.
- A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 2/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet szerint az épület/ingatlan házszámának megállapítása.”