Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.26.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési beszámolóját

4 943 003 766 Ft módosított bevételi előirányzattal és

5 090 750 911 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

4 943 003 766 Ft módosított kiadási előirányzattal és

3 936 645 710 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével,

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde bevételei és kiadásai teljesítését a 2. és a 3. melléklet szerint, a Madarász József Városi Könyvtár bevételei és kiadásai teljesítését a 4. és az 5. melléklet szerint, a Sárbogárdi Zengő Óvoda bevételei és kiadásai teljesítését a 6. és a 7. melléklet szerint, a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai teljesítését a 8. és a 9. melléklet szerint, a Sárbogárd Város Önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítését a 10. és a 11. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények összesített bevételei és kiadásai teljesítését a 12. és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá,

Sárbogárd Város Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése teljesítését a 14. melléklet szerint, a támogatások és kölcsönök bevételei teljesítését a 15. melléklet szerint, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 16. melléklet szerint, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 17. melléklet szerint, az irányító szervi támogatások folyósítása teljesítését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 1 205 444 059 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 3 057 893 Ft-tal, a Városi Bölcsőde számlaegyenlegét 125 802 Ft-tal, a Zengő Óvoda számlaegyenlegét 326 647 Ft-tal, a Madarász József Városi Könyvtár számlaegyenlegét 273 369 Ft-tal hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2022. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 19. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra

1 433 490 057 Ft-tal, a felújítási feladatokra 125 308 516 Ft-tal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2022. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg :

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

aa) személyi juttatás 853 043 345 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 116 790 483 Ft

ac) dologi kiadások 920 816 867 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 24 213 023 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 414 054 969 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

ba) beruházások: 1 433 490 057 Ft

bb) felújítások: 125 308 516 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft .

3. § A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2022. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől háziorvosi ellátásra 147 508 241 Ft, védőnői feladatra 49 109 059 Ft, ifjúság-egészségügyi ellátásra 996 000 Ft teljesült.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. évi költségvetési maradványát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzati szinten jóváhagyott maradvány összege 1 154 105 201 Ft. Az önkormányzat 2022. évi általános- és céltartalékát a 20. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények eredmény-kimutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a rendelet 23. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a 2022. évi december 31-i hitel állományát a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzat 2022.évi közvetett támogatásait kedvezményezettként és összegszerűen a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2022.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságból folyt be – 2 955 659 Ft-tal hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Önkormányzati vagyon

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi egyszerűsített mérlegét a 27. mellékletnek megfelelően fogadja el.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét 6 925 504 771 Ft-tal elfogadja.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - az 28. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 5 869 644 124 Ft-tal állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete.

15. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete.

16. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról 17/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete.

17. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 10/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város önkormányzatának 2022. évi költségvetése teljesítése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

Ft

Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Sárbogárd Város Önkormányzat

Összesen

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

51 514 890

51 510 513

20 234 911

20 234 160

274 133 689

274 132 567

226 460 135

225 504 766

281 813 162

281 661 339

854 156 787

853 043 345

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 155 348

7 061 939

2 251 111

2 246 225

43 500 493

43 465 022

33 003 961

32 969 988

32 726 725

31 047 309

118 637 638

116 790 483

K3. Dologi kiadások

10 210 196

10 021 912

7 048 088

6 773 564

109 757 145

109 073 176

51 643 411

48 909 642

793 367 477

746 038 573

972 026 317

920 816 867

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

33 000 000

24 213 023

33 000 000

24 213 023

K5. Egyéb működési célú kiadások

891 584 470

414 054 969

891 584 470

414 054 969

K6. Beruházási kiadások

760 202

760 202

4 110 022

4 110 022

1 216 528

1 216 528

2 188 824

2 188 824

1 879 766 292

1 425 214 481

1 888 041 868

1 433 490 057

K7. Felújítások

4 455 595

4 455 595

130 505 641

120 852 921

134 961 236

125 308 516

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

69 640 636

69 354 566

33 644 132

33 363 971

428 607 855

427 887 293

317 751 926

314 028 815

4 042 763 767

3 043 082 615

4 892 408 316

3 887 717 260

K9. Finanszírozási kiadások

816 397 098

814 730 098

50 595 450

48 928 450

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

69 640 636

69 354 566

33 644 132

33 363 971

428 607 855

427 887 293

317 751 926

314 028 815

4 859 160 865

3 857 812 713

4 943 003 766

3 936 645 710

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 563 516

3 563 516

20 260 366

24 161 509

1 610 320 690

1 661 888 651

1 634 144 572

1 689 613 676

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 419 985 782

1 419 985 782

1 419 985 782

1 419 985 782

B3. Közhatalmi bevételek

287 000 000

300 951 920

287 000 000

300 951 920

B4. Működési bevételek

1 113 672

953 404

1 771 500

1 764 708

6 614 614

6 401 630

20 429 333

15 862 972

109 066 161

139 766 053

138 995 280

164 748 767

B5. Felhalmozási bevételek

3 152 600

3 152 600

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

2 000 000

2 500 000

2 000 000

2 500 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

161 000

161 000

B1-7. Költségvetési bevételek

1 113 672

953 404

5 335 016

5 328 224

6 614 614

6 401 630

40 689 699

40 024 481

3 428 372 633

3 528 406 006

3 482 125 634

3 581 113 745

B8. Finanszírozási bevételek

68 526 964

68 526 964

28 309 116

28 309 116

421 993 241

421 993 241

277 062 227

277 062 227

1 430 788 232

1 479 547 266

1 460 878 132

1 509 637 166

-maradvány

3 157 116

3 157 116

1 444 756

1 444 756

14 802 393

14 802 393

10 685 635

10 685 635

1 430 788 232

1 430 788 232

1 460 878 132

1 460 878 132

-megelőlegezés

48 759 034

48 759 034

-Központi, irányító szervi támogatás

65 369 848

65 369 848

26 864 360

26 864 360

407 190 848

407 190 848

266 376 592

266 376 592

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

69 640 636

69 480 368

33 644 132

33 637 340

428 607 855

428 394 871

317 751 926

317 086 708

4 859 160 865

5 007 953 272

4 943 003 766

5 090 750 911

2. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2022. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

1 113 672

953 404

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 113 672

953 404

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 113 672

953 404

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-67 766 762

-67 640 960

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-760 202

-760 202

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

3 157 116

3 157 116

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

65 369 848

65 369 848

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

68 526 964

68 526 964

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

68 526 964

68 526 964

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

69 640 636

69 480 368

3. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2022. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

51 214 890

51 210 513

Külső személyi juttatások

K12

300 000

300 000

Személyi juttatások

K1

51 514 890

51 510 513

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 155 348

7 061 939

Készletbeszerzés

K31

3 754 750

3 695 116

Kommunikációs szolgáltatások

K32

205 000

166 720

Szolgáltatási kiadások

K33

4 461 966

4 413 506

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 788 480

1 746 570

Dologi kiadások

K3

10 210 196

10 021 912

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

68 880 434

68 594 364

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

22 039

22 039

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

139 047

139 047

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

442 047

442 047

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

157 069

157 069

Beruházások

K6

760 202

760 202

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

760 202

760 202

Költségvetési kiadások

K1-K8

69 640 636

69 354 566

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

69 640 636

69 354 566

4. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Madarász József Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 563 516

3 563 516

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

3 563 516

3 563 516

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

1 771 500

1 764 708

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

5 335 016

5 328 224

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

5 335 016

5 328 224

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-24 199 094

-23 925 725

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-4 110 022

-4 110 022

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

1 444 756

1 444 756

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

26 864 360

26 864 360

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

28 309 116

28 309 116

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

28 309 116

28 309 116

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

33 644 132

33 637 340

5. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Madarász József Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

20 048 798

20 048 047

Külső személyi juttatások

K12

186 113

186 113

Személyi juttatások

K1

20 234 911

20 234 160

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 251 111

2 246 225

Készletbeszerzés

K31

1 540 480

1 539 397

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 122 520

1 121 431

Szolgáltatási kiadások

K33

3 091 902

3 090 833

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

5 960

5 960

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 287 226

1 015 943

Dologi kiadások

K3

7 048 088

6 773 564

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

29 534 110

29 253 949

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

47 900

47 900

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 787 386

3 787 386

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

274 736

274 736

Beruházások

K6

4 110 022

4 110 022

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

4 110 022

4 110 022

Költségvetési kiadások

K1-K8

33 644 132

33 363 971

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

33 644 132

33 363 971

6. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2022. évi költségvetése teljesítése

Bevételek ( Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

6 614 614

6 401 630

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

6 614 614

6 401 630

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

6 614 614

6 401 630

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-420 776 713

-420 269 135

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-1 216 528

-1 216 528

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

14 802 393

14 802 393

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

407 190 848

407 190 848

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

421 993 241

421 993 241

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

421 993 241

421 993 241

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

428 607 855

428 394 871

7. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2022. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

271 212 857

271 211 735

Külső személyi juttatások

K12

2 920 832

2 920 832

Személyi juttatások

K1

274 133 689

274 132 567

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

43 500 493

43 465 022

Készletbeszerzés

K31

2 448 275

2 448 275

Kommunikációs szolgáltatások

K32

905 350

905 350

Szolgáltatási kiadások

K33

84 070 317

83 537 287

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

135 000

82 587

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

22 198 203

22 099 677

Dologi kiadások

K3

109 757 145

109 073 176

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

427 391 327

426 670 765

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

35 268

35 268

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

178 095

178 095

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

763 668

763 668

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

239 497

239 497

Beruházások

K6

1 216 528

1 216 528

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 216 528

1 216 528

Költségvetési kiadások

K1-K8

428 607 855

427 887 293

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

428 607 855

427 887 293

8. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

20 260 366

24 161 509

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

20 260 366

24 161 509

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

20 429 333

15 862 972

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

40 689 699

40 024 481

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

40 689 699

40 024 481

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-270 417 808

-267 359 915

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-6 644 419

-6 644 419

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

10 685 635

10 685 635

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

266 376 592

266 376 592

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

277 062 227

277 062 227

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

277 062 227

277 062 227

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

317 751 926

317 086 708

9. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

218 288 007

218 287 642

Külső személyi juttatások

K12

8 172 128

7 217 124

Személyi juttatások

K1

226 460 135

225 504 766

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

33 003 961

32 969 988

Készletbeszerzés

K31

4 522 001

4 522 001

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 306 824

2 306 824

Szolgáltatási kiadások

K33

35 789 416

33 705 376

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

139 349

139 349

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 885 821

8 236 092

Dologi kiadások

K3

51 643 411

48 909 642

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

311 107 507

307 384 396

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

211 669

211 669

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 098 188

1 098 188

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

413 626

413 626

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

465 341

465 341

Beruházások

K6

2 188 824

2 188 824

Ingatlanok felújítása

K71

3 508 342

3 508 342

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

947 253

947 253

Felújítások

K7

4 455 595

4 455 595

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

6 644 419

6 644 419

Költségvetési kiadások

K1-K8

317 751 926

314 028 815

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

317 751 926

314 028 815

10. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1 360 268 953

1 360 268 953

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

250 051 737

301 619 698

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 610 320 690

1 661 888 651

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

280 000 000

294 989 255

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

280 000 000

294 989 255

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

7 000 000

5 962 665

Közhatalmi bevételek

B3

287 000 000

300 951 920

Működési bevételek

B4

109 066 161

139 766 053

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

2 000 000

2 000 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

500 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

2 000 000

2 500 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

2 008 386 851

2 105 106 624

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

39 985 782

39 985 782

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1 380 000 000

1 380 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1 419 985 782

1 419 985 782

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

3 152 600

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

3 152 600

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

161 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

161 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 419 985 782

1 423 299 382

Költségvetési bevételek

B1-B7

3 428 372 633

3 528 406 006

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-24 104 983

608 091 411

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-590 286 151

-122 768 020

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

1 430 788 232

1 430 788 232

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

48 759 034

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1 430 788 232

1 479 547 266

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

1 430 788 232

1 479 547 266

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

4 859 160 865

5 007 953 272

11. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

242 852 214

242 700 391

Külső személyi juttatások

K12

38 960 948

38 960 948

Személyi juttatások

K1

281 813 162

281 661 339

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

32 726 725

31 047 309

Készletbeszerzés

K31

22 650 232

17 578 413

Kommunikációs szolgáltatások

K32

4 355 432

2 899 847

Szolgáltatási kiadások

K33

350 165 270

322 107 983

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 008 000

355 583

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

415 188 543

403 096 747

Dologi kiadások

K3

793 367 477

746 038 573

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

33 000 000

24 213 023

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

6 169 001

6 169 001

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

339 667 049

314 082 414

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

95 638 350

93 803 554

Tartalékok-általános

K513

450 110 070

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

891 584 470

414 054 969

Működési költségvetés előirányzat csoport

2 032 491 834

1 497 015 213

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

83 504

83 504

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 657 016 865

1 353 498 487

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

850 614

661 777

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

48 264 507

46 614 865

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

173 550 802

24 355 848

Beruházások

K6

1 879 766 292

1 425 214 481

Ingatlanok felújítása

K71

102 890 299

95 393 953

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

616 222

616 222

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

26 999 120

24 842 746

Felújítások

K7

130 505 641

120 852 921

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

2 010 271 933

1 546 067 402

Költségvetési kiadások

K1-K8

4 042 763 767

3 043 082 615

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

6 668 000

5 001 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

6 668 000

5 001 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

43 927 450

43 927 450

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

765 801 648

765 801 648

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

816 397 098

814 730 098

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

4 859 160 865

3 857 812 713

12. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése

Bevételek ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1 360 268 953

1 360 268 953

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

273 875 619

329 344 723

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 634 144 572

1 689 613 676

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

280 000 000

294 989 255

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

280 000 000

294 989 255

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

7 000 000

5 962 665

Közhatalmi bevételek

B3

287 000 000

300 951 920

Működési bevételek

B4

138 995 280

164 748 767

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

2 000 000

2 000 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

500 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

2 000 000

2 500 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

2 062 139 852

2 157 814 363

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

39 985 782

39 985 782

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1 380 000 000

1 380 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1 419 985 782

1 419 985 782

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

3 152 600

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

3 152 600

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

161 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

161 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 419 985 782

1 423 299 382

Költségvetési bevételek

B1-B7

3 482 125 634

3 581 113 745

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-807 265 360

-171 104 324

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-603 017 322

-135 499 191

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

1 460 878 132

1 460 878 132

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

48 759 034

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1 460 878 132

1 509 637 166

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

1 460 878 132

1 509 637 166

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

4 943 003 766

5 090 750 911

13. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése

Kiadások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

803 616 766

803 458 328

Külső személyi juttatások

K12

50 540 021

49 585 017

Személyi juttatások

K1

854 156 787

853 043 345

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

118 637 638

116 790 483

Készletbeszerzés

K31

34 915 738

29 783 202

Kommunikációs szolgáltatások

K32

8 895 126

7 400 172

Szolgáltatási kiadások

K33

477 578 871

446 854 985

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 288 309

583 479

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

449 348 273

436 195 029

Dologi kiadások

K3

972 026 317

920 816 867

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

33 000 000

24 213 023

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

6 169 001

6 169 001

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

339 667 049

314 082 414

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

95 638 350

93 803 554

Tartalékok-általános

K513

450 110 070

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

891 584 470

414 054 969

Működési költségvetés előirányzat csoport

2 869 405 212

2 328 918 687

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

352 480

352 480

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 657 016 865

1 353 498 487

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

2 313 844

2 125 007

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

53 671 234

52 021 592

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

174 687 445

25 492 491

Beruházások

K6

1 888 041 868

1 433 490 057

Ingatlanok felújítása

K71

106 398 641

98 902 295

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

616 222

616 222

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

27 946 373

25 789 999

Felújítások

K7

134 961 236

125 308 516

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

2 023 003 104

1 558 798 573

Költségvetési kiadások

K1-K8

4 892 408 316

3 887 717 260

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

6 668 000

5 001 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

6 668 000

5 001 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

43 927 450

43 927 450

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

50 595 450

48 928 450

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

4 943 003 766

3 936 645 710

14. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

339 667 049

314 082 414

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

339 667 049

314 082 414

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

12 835 860

8 698 543

háztartások részére

K512

800 000

500 000

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

3 113 748

egyéb vállalkozások részére

K512

82 002 490

81 491 263

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

95 638 350

93 803 554

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

15. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

20 260 366

10 321 422

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

33 803 277

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

17 508 603

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

186 698 565

197 613 300

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

66 916 688

70 098 121

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

273 875 619

329 344 723

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1 380 000 000

1 380 000 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B73

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

161 000

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

161 000

16. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §]

K42

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

K42

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

K42

helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]

K42

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

K42

természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]

K42

Családi támogatások

K42

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

33 000 000

24 213 023

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

33 000 000

24 213 023

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

33 000 000

24 213 023

17. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

280 000 000

294 989 255

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

280 000 000

294 989 255

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

2 000 000

talajterhelési díj

B36

2 000 000

2 956 073

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

75000

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

3 000 000

952 263

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

7 000 000

5 962 665

18. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

ÖSSZESEN

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

64 609 646

64 609 646

22 754 338

22 754 338

405 974 320

405 974 320

259 732 173

259 732 173

753 070 477

753 070 477

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

760 202

760 202

4 110 022

4 110 022

1 216 528

1 216 528

6 644 419

6 644 419

12 731 171

12 731 171

ÖSSZESEN:

65 369 848

65 369 848

26 864 360

26 864 360

407 190 848

407 190 848

266 376 592

266 376 592

765 801 648

765 801 648

19. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése

Beruházások és felújítások ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Városi Bölcsőde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Sárbogárd Város Önkormányzat

ÖSSZESEN

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

Vagyonértékű jogok beszerzése

22 039

22 039

35 268

35 268

211 669

211 669

83 504

83 504

352 480

352 480

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

22 039

22 039

35 268

35 268

211 669

211 669

83 504

83 504

352 480

352 480

Dörögdy köz sárrázó burk, Tinódy út csatl.kiép.

8 189 180

8 189 180

Járda (Tűzé-Százados összakötö)

5 275 590

5 275 590

Varga temetőkerítés építés

1 968 500

3 543 300

1 968 500

3 543 300

Miklósi pályatérvilágítás, kamerarendszer, játszótér

7 874 000

6 295 062

7 874 000

6 295 062

Kinizsi út folyóka csere

1 574 803

1 115 515

1 574 803

1 115 515

Bend buszváró kialakítása

1 889 764

872 500

1 889 764

872 500

pályázati beruházások (Ipari Park, Zöldváros, Kerékpárút, Jövőstart)

551 630 855

415 824 477

551 630 855

415 824 477

Sportcsarnok építés

1 078 614 173

925 847 633

1 078 614 173

925 847 633

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 657 016 865

1 353 498 487

1 657 016 865

1 353 498 487

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

139 047

139 047

47 900

47 900

178 095

178 095

1 098 188

1 098 188

850 614

661 777

2 313 844

2 125 007

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

139 047

139 047

47 900

47 900

178 095

178 095

1 098 188

1 098 188

850 614

661 777

2 313 844

2 125 007

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

442 047

442 047

3 787 386

3 787 386

763 668

763 668

413 626

413 626

43 264 507

41 614 865

48 671 234

47 021 592

gépészeti berendezés (Fejérvíz)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

442 047

442 047

3 787 386

3 787 386

763 668

763 668

413 626

413 626

48 264 507

46 614 865

53 671 234

52 021 592

Részesedések beszerzése

K65

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

157 069

157 069

274 736

274 736

239 497

239 497

465 341

465 341

173 550 802

24 355 848

174 687 445

25 492 491

Beruházások

K6

760 202

760 202

4 110 022

4 110 022

1 216 528

1 216 528

2 188 824

2 188 824

1 879 766 292

1 425 214 481

1 888 041 868

1 433 490 057

út felújítása

54 690 715

55 211 627

54 690 715

55 211 627

Önkormányzati lakás felújítás

7 205 300

4 890 209

7 205 300

4 890 209

Hivatali épület felújítás

3 508 342

3 508 342

3 508 342

3 508 342

szennyvízhálózat felúj (szociális otthon, hajléktalan szálló)

1 811 975

2 020 858

1 811 975

2 020 858

Bölcsőde konyha felújítás

16 784 348

18 510 022

16 784 348

18 510 022

Töbörzsöki óvoda tető felújítás

13 748 837

13 748 837

13 748 837

13 748 837

Épület felújítás (ENGIE, fejérvíz)

8 649 124

1 012 400

8 649 124

1 012 400

Ingatlanok felújítása

K71

3 508 342

3 508 342

102 890 299

95 393 953

106 398 641

98 902 295

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

616 222

616 222

616 222

616 222

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

947 253

947 253

26 999 120

24 842 746

27 946 373

25 789 999

Felújítások

K7

4 455 595

4 455 595

130 505 641

120 852 921

134 961 236

125 308 516

A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

K

megnevezés

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

váltó kibocsátása

pénzügyi lízing

visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

halasztott fizetés, részletfizetés

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

Összesen

Összesen

20. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

tartalék

5 500 000

5 500 000

Könyvtár bérrendezés

3 899 516

3 899 516

maradvány

368 886 972

368 886 972

Sárhatvani klub kazán vásárlás

-370 990

-370 990

Szociális Otthon szennyvízhálózat felújítás

-1 015 460

-1 015 460

karácsonyi dekorelemek bérl.díja

-2 109 478

-2 109 478

Bem utca átmeelő szivattyú

-295 599

-295 599

ITS szakértői vélemény

-9 906 000

-9 906 000

2020.évi fejlesztési pály vfiz

-354 492

-354 492

Iparűzési adó 1 %-a

41 925 521

41 925 521

Étkezési térítési díj emelés miatt

-15 440 120

-15 440 120

vadkamera beszerzés

-194 590

-194 590

Szolgálatásra

-10 000 000

-10 000 000

bérleti díjra (menekültek)

-310 000

-310 000

villamosenergia tender lebony.

-220 509

-220 509

2021. beszámoló elsz.kamat

-10 974

-10 974

Sm sportpálya térvilágítás+kamerarendsz

-7 994 728

-7 994 728

banki ktg

-500 000

-500 000

töbörzsöki óvoda tető felújítás

-17 461 023

-17 461 023

pályázatok előkészítése

-5 000 000

-5 000 000

Bölcsőde konyha felújítás

-36 760 674

-36 760 674

iparúzési adó 1%.a

41 925 521

41 925 521

190/2022 (VIII.10.) kth címzetes főjegyzői díj

-1 500 000

-1 500 000

213/2020.(IX.09.) Kth. Jutalom

-11 300 000

-11 300 000

Szennyvízrendszer felúj. Hajléktalan szálló

-1 285 748

-1 285 748

58 fős közfoglalkoztatás önerő

-3 290 790

-3 290 790

177/2022.Kth RÉGIÓ KFt támogatás

-4 230 000

-4 230 000

Bölcsőde csoportszoba bővítés terv készítés

-4 762 500

-4 762 500

Közüzemi díj (Polgármesterti Hivatal)

-2 019 833

-2 019 833

villamosenergia tender lebony.

-1 143 000

-1 143 000

Intézmények finanszírozás elvonás

93 221 617

93 221 617

Normatíva pótigény

34 508 459

34 508 459

Utak felújítása (önerő)

-2 215 029

-2 215 029

Vágógép (Klub)

-65 999

-65 999

Általános tartalékok

K513

450 110 070

450 110 070

Céltartalékok-

K513

21. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi maradványa intézményenként (Ft)

Bölcsőde

Könyvtár

Zengő Óvoda

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Összesen

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

953 404

5 328 224

6 401 630

40 024 481

3 528 406 006

3 581 113 745

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

69 354 566

33 363 971

427 887 293

314 028 815

3 043 082 615

3 887 717 260

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.)

-68 401 162

-28 035 747

-421 485 663

-274 004 334

485 323 391

-306 603 515

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

68 526 964

28 309 116

421 993 241

277 062 227

1 479 547 266

2 275 438 814

04.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

814 730 098

814 730 098

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.)

68 526 964

28 309 116

421 993 241

277 062 227

664 817 168

1 460 708 716

A)

Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.)

125 802

273 369

507 578

3 057 893

1 150 140 559

1 154 105 201

05.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.)

0

07.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.)

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+/-IV.)

0

C)

Összes maradvány (A+B)

125 802

273 369

507 578

3 057 893

1 150 140 559

1 154 105 201

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

0

0

0

593 964 132

593 964 132

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

125 802

273 369

507 578

3 057 893

556 176 427

560 141 069

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

0

Jóváhagyott maradvány

0

22. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása intézményenként (Ft)

Bölcsőde

Könyvtár

Zengő Óvoda

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Összesen

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

301 022 056

301 022 056

02.

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

507 788

43 747

2 795 353

13 835 599

51 652 830

68 835 317

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 229 438

66 325 926

67 555 364

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

507 788

43 747

4 024 791

13 835 599

419 000 812

437 412 737

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

05.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

65 369 848

26 864 360

407 190 848

266 376 592

1 360 268 953

2 126 070 601

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 563 516

23 493 437

341 158 311

368 215 264

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

386 480 725

386 480 725

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3 057

125 795

1 149 830

107 679

12 934 744

14 321 105

III.

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

65 372 905

30 553 671

408 340 678

289 977 708

2 100 842 733

2 895 087 695

10.

Anyagköltség

3 651 751

1 528 485

2 464 963

4 560 017

17 001 681

29 206 897

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 635 623

4 476 883

92 074 362

31 297 296

327 334 042

459 818 206

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

0

13.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

8 401 863

4 010 342

12 412 205

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

8 287 374

6 005 368

94 539 325

44 259 176

348 346 065

501 437 308

14.

Bérköltség

49 197 569

19 599 961

257 443 096

206 517 762

234 053 783

766 812 171

15.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 160 646

973 955

20 386 096

23 567 935

48 613 923

96 702 555

16.

Bérjárulékok

7 039 187

2 259 837

42 662 637

33 883 345

30 905 561

116 750 567

V.

Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

59 397 402

22 833 753

320 491 829

263 969 042

313 573 267

980 265 293

VI.

Értékcsökkenési leírás

700 283

4 008 724

1 006 430

2 649 145

147 408 581

155 773 163

VII.

Egyéb ráfordítások

1 712 057

2 513

22 617 141

7 996 511

1 690 106 151

1 722 434 373

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-4 216 423

-2 252 940

-26 289 256

-15 060 567

20 409 481

-27 409 705

17.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

18.

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

19.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

20.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

21.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

21a.

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

21b.

- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

VIII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

0

0

22.

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

23.

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

24.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

805 124

805 124

25.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

25a.

- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

25b.

- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

26.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

26a.

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

26b.

- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

805 124

805 124

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-805 124

-805 124

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-4 216 423

-2 252 940

-26 289 256

-15 060 567

19 604 357

-28 214 829

23. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma

adatok fő-ben

MEGNEVEZÉS

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Sárbogárd Város Önkormányzat

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

20

20

II. besorolási osztály összesen

9

9

III. besorolási osztály összesen

4

4

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

35

35

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

1

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

A, B fizetési osztály összesen

2

14

1,5

17,5

C, D fizetési osztály összesen

3

3

14

5

25

E-J fizetési osztály összesen

4

1

5

9

19

Gyakornok

pedagógus I.

1

23

pedagógus II.

12

12

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

1

3

4

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

11

5

71

15,5

102,5

fizikai alkalmazott,

1

8

9

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

közfoglalkoztatott

87

87

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

1

95

96

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

9

9

alpolgármester

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

11

11

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

11

5

71

36

121,5

244,5

24. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat hitelállománya 2022.12.31.-én (Ft)

Fejlesztési hitelek

Hitelszerz.

Állomány 2022.12.31-én

Rövid

Hosszú

TAKBANK

OB45V118015000

8 326 000

8 326 000

0

Összesen

8 326 000

8 326 000

0

25. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022.évi

közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen (Ft)

Megnevezés (kedvezményezett)

Bevétel kedvezmény nélkül

Kedvezmény

Megjegyzés/ hivatkozás

Országgyűlési Képviselőiroda Sbg, Ady E.164.

431 000

431 000

289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat.

Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 garázs

75 000

75 000

bérleti díj kedvezmény, 568/2000.(XII.13.)Kth.sz.hat.

Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 iroda

431 000

431 000

bérleti díj kedvezmény, 328/1999.(VIII.12.)Kth. sz.hat.

Művelődési Ház, Sárbogárdi Kulturális Egyesület

2 200 000

2 200 000

önkormányzati ingatlan hasznosítása

Rétszilasért Egyesület, Rétszilas Fehérvári u.15

40 000

40 000

önkormányzati ingatlan hasznosítása

Kedvezmények összesen

3 177 000

3 177 000

26. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése:TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00012 Sárbogárdi iparterület fejlesztése

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

4703250

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

78 736 069

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

83 439 319

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

83 439 319

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

83 439 319

Projekt megnevezése: TOP-.2.1-1-15-FE1-2016-00001 JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

12831180

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

92 342 602

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

105 173 782

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

105 173 782

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

105 173 782

Projekt megnevezése: TUOP-3.1.1-15FE1-2019-00027 Kerékpárút építése Sárbogárdon

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

1 308 512

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

182 970

K3. Dologi kiadások

6 086 800

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

162 373 978

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

169 952 260

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

169 952 260

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

169 952 260

Projekt megnevezése: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00008 Sárbogárd természetközeli megűjítása a belváros trekreációs tereinek és a műemléki volt községháza zöld szemléletű átalakításával, funkcióinak bővítésével

2022.évi előirányzat

2022.évi teljesítés

K1. Személyi juttatások

497 895

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

67 476

K3. Dologi kiadások

20 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

90 084 699

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

90 670 070

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

90 670 070

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

90 670 070

27. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat 2022.évi egyszerűsített mérlege

(Ft)

Megnevezés

Nyitó adatok

Tárgyévi záró adatok

ESZKÖZÖK

A/I. Immateriális javak

510 017

423 328

A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3 005 913 373

3 628 732 464

A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

63 580 354

102 086 634

A/II/3. Tenyészállatok

0

0

A/II/4. Beruházások, felújítások

1 155 044 884

1 803 794 105

A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/II. Tárgyi eszközök

4 224 538 611

5 534 613 203

A/III/1. Tartós részesedések

7 523 000

7 523 000

A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

7 523 000

7 523 000

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

4 232 571 628

5 542 559 531

B/I. Készletek

144 985

145 563

B/II. Értékpapírok

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

144 985

145 563

C/I. Lekötött betétek

0

0

C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

581 010

447 355

C/III. Forintszámlák

1 424 419 989

1 208 780 415

C/IV. Devizaszámlák

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK

1 425 000 999

1 209 227 770

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

23 376 660

22 775 820

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

177 053 217

183 643 422

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

64 010 594

5 130 758

D) KÖVETELÉSEK

264 440 471

211 550 000

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

6 788 917

-39 990 453

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 147 139

2 012 360

ESZKÖZÖK

5 930 094 139

6 925 504 771

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

2 919 800 460

2 891 585 631

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

66 739 654

1 667 000

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

185 307 266

269 478 291

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

67 342 031

60 447 825

H) KÖTELEZETTSÉGEK

319 388 951

331 593 116

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 690 904 728

3 702 326 024

FORRÁSOK ÖSSZESEN

5 930 094 139

6 925 504 771

(Ft)

A/II/1. Ingatlanok bruttó értéken megbontásban

forgalomképtelen törzsvagyon

2 005 963 508

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

74 550 086 810

korlátozottan forgalomképes vagyon

72 544 123 300

üzleti vagyon

73 220 977 210

(Ft)

0-ra leírt eszközök

460 915 148

467 786 696

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

36 738 365

36 738 365

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

287 452 395

303 231 943

Használatban lévő kisértékű készletek

144 985

145 563

Pénzeszköz változása

(Ft)

Nyitó pénzeszköz

2 530 767 043

1 425 000 999

Záró pénzeszköz

1 425 000 999

1 209 227 770

28. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kataszterrel egyeztetett ingatlannyilvántartás

2022.12.31

(Ft)

Önkormányzat

5 856 355 325

Polgármesteri Hivatal

3 508 342

Zengő Óvoda

SESZI

9 780 457

Könyvtár

Összesen

5 869 644 124