Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 03- 2023. 02. 03

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.03.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény a 26. § (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A talajterhelési díjról szóló 51/2015 (XII.15.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Bevallás alapján tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól az a magánszemély kibocsátó, akinek:)

„a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 130%-át
b) egyedül élő és a nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 200%-át
c) az a 70. életévet betöltött egyedül élő személy – az életkor betöltésének évétől – akinek a nettó jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap 400%-át
d) azok a házastársként vagy élettársként közös háztartásban élő személyek, ahol legalább az egyik fél a tárgyévben a 70. életévét betöltötte és az egy főre számított nettó jövedelmük nem éri el a szociális vetítési alap 200%-át.”

(A díjmentesség feltételeit lakcímkártya másolatával, személyi igazolvány másolatával, házassági anyakönyvi kivonat másolatával, élettársi kapcsolat esetén közjegyző által kiadott igazolással vagy anyakönyvi kivonat másolatával, illetve a tárgyév december 31. napi állapot szerinti jövedelmükre vonatkozó igazolással kell igazolni.)

2. § A talajterhelési díjról szóló 51/2015 (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A talajterhelési díjról szóló 51/2015 (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

Érkezett:......... év........................ hó....... nap .....................................................aláírás
.......... évről

I. A díjfizető (kibocsátó):
Talajterhelési díj fizetésére kötelezett (továbbiakban: kibocsátó)
Neve:...............................................................................................................................
Születési helye, ideje:......................................................................................................
Leánykori neve:..............................................................................................................
Anyja neve:.....................................................................................................................
Adószáma:......................................................................................................................
Adóazonosító jele:..........................................................................................................
Statisztikai számjele:.......................................................................................................
Lakóhelye: Sárbogárd......................................................................... út................. hsz.
Levelezési címe:..............................................................................................................
Telefonszáma:.................................................................................................................

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Fogyasztási hely címe Sárbogárd:...................................................... út................. hsz.
Fogyasztási hely helyrajzi száma:....................................................................................

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel):
Neve (cégneve):..............................................................................................................
Leánykori neve:..............................................................................................................
Születési helye, ideje:......................................................................................................
Anyja neve:.....................................................................................................................
Lakcíme: Sárbogárd............................................................................ út................. hsz.
Levelezési címe:..............................................................................................................
Telefonszáma:.................................................................................................................

IV. Bevallási időszak: ........... január 1-től ........... december 31-ig
A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség: ............................ m3
Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: ............................ m3
Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége: ............................ m3
Az Önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség: ............................ m3
A talajterhelési díj alapja: ........................... m3
A talajterhelési díj egységmértéke: 1200 Ft/m3
Területérzékenységi szorzó: 1,5
A számított talajterhelési díj (5. sor * 6. sor * 7. sor): ............................ Ft
Tárgyévre a kibocsátónak a 8. pontban megállapított talajterhelési díj 50 %-át kell megfizetnie, ha a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára ............. évben rákötött: ............................ Ft
FIZETENDŐ TALAJTERHELÉSI DÍJ: ............................ Ft
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek kizárólag kerti csapról, illetve közkútról van vízvételi lehetősége, illetve lakásában a vízvételi lehetőség adott, de fürdőhelyiséggel, WC-vel nem rendelkezik és a vízvételi hely korábban engedélyezett szennyvízszikkasztóhoz vagy zárt szennyvíztárolóhoz nem csatlakozik.
Továbbá nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót sem, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 300.000 Ft bruttó összeget meghaladó kivitelezési + tervezési költséggel tudná a bekötő szennyvíz vezetékét kiépíteni.
A közcsatornára történő rákötés bekerülési költségéről az igazolást a Fejérvíz Zrt. (7000 Sárbogárd, Tinódy út 146-148.) állítja ki.
Tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól az a magánszemély kibocsátó, akinek:
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 130 %-át egyedül élő és nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 200 %-át az a 70. életévet betöltött egyedül élő személy - az életkor betöltésének évétől – akinek a nettó jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap 400 %-át azok a házastársként vagy élettársként közös háztartásban élő személyek, ahol legalább az egyik fél a tárgyévben a 70. életévét betöltötte és az egy főre számított nettó jövedelmük nem éri el a szociális vetítési alap 200 %-át.
A díjmentesség feltételeit lakcímkártya másolatával, személyi igazolvány másolatával, házassági anyakönyvi kivonat másolatával, élettársi kapcsolat esetén közjegyző által kiadott igazolással vagy anyakönyvi kivonat másolatával, illetve a tárgyév december 31. napi állapot szerinti jövedelmükre vonatkozó igazolással kell igazolni.
A díjmentesség feltételeit bizonyító igazolások fénymásolásához hozzájárulok.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Benyújtandó Sárbogárd Város Önkormányzat adóhatósághoz tárgyévet követő év március 31-ig.
Sárbogárd, ...............év ....................hó...........nap
aláírás”