Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 03- 2023. 02. 04

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.03.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2018 (VIII.23.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítást megelőző napon 1800 órától és legkésőbb a szállítás napján reggel 600 óráig lehet kihelyezni a közterületre.”

2. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2018 (VIII.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2018 (VIII.23.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésében az „a mindenkori öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
A települési szilárd hulladék elszállítása Sárbogárd város közigazgatási területén az alábbi rendben és ütemezésben történik:

1. Heti sűrűségi ürítés egész évben (Tömblakások)

Hétfő és péntek

6.00-19.00
óra között

Ady lakótelep

1100 literes edényzetei

Ady E. 128. tömblakás

1100 literes edényzetei

Ady Endre u. 162,

1100 literes edényzetei

Mikes köz

1100 literes edényzetei

Hétfő és péntek

6.00-19.00
óra között

Barátság lakótelep

1100 literes edényzetei

MÁV lakótelep

1100 literes edényzetei

ABC feletti lakások

1100 literes edényzetei

Hétfő és péntek

6.00-19.00
óra között

József A. lakótelep

1100 literes edényzetei

Árpád lakótelep

1100 literes edényzetei

Hétfő és péntek

6.00-19.00
óra között

Ady Endre lakótelep

1100 literes edényzetei

2. Heti sűrűségi ürítés egész évben (Ingatlanok)

Szerda

6.00-19.00
óra között

Sárbogárd teljes területén
Sárszentmiklós teljes területén
Töbörzsök teljes területén
Rétszilas
Pusztaegres
Őrspuszta
Sárhatvan
Nagyhörcsök
Kislók

3. Újrahasznosítható csomagolási hulladék

Kéthetente keddi nap

6.00-19.00
óra között

Sárbogárd teljes területén
Sárszentmiklós teljes területén
Töbörzsök teljes területén
Rétszilas
Pusztaegres
Őrspuszta
Sárhatvan
Nagyhörcsök
Kislók