Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 24

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.24.
Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2022.(VI.10.) határozatában döntés született a Településrendezési Terv, ezen belül a Település-szerkezeti Terv, Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat, mint településrendezési eszköz, részleges módosításáról.
A településrendezési eszközök módosítása, azaz egyeztetési eljárás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 66 - 67. § szerint általános egyeztetési eljárás keretében történt.
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 284/2022. (XII. 9.) határozatában a partnerségi egyeztetési eljárást és a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére vonatkozó eljárást lezárta. 2023. január 20.-i ülésén a 12/2023. (I. 20.) határozatában az általános egyeztetési eljárást lezárta. Eljr. 67. § (1) bekezdése alapján kezdeményezte a Fejérvármegyei Kormányhivatal hatáskörében eljáró Állami Főépítésznél a záró szakmai véleményezési szakasz lefolytatását és a záró szakmai vélemény kiadását.
Az Állami Főépítész záró szakmai véleményében egy észrevételt tett. Az Mko-3 övezet beépítési %-ának, 1%-ról, 5%-ra történő emelésével nem ért egyet. Ezen észrevétel elfogadása mellett javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet jóváhagyását. Azonban ez az észrevétel nem jogszabályon alapszik. Így nem akadálya a rendeletmódosítás elfogadásának.
Fentiek alapján kérem Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását.