Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2024. 06. 27- 2024. 09. 30

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2024.06.27.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzat és jelképei

1. § Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

a) képviselő-testületének megnevezése: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület),

b) székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.,

c) működési területe: Martonvásár város közigazgatási területe,

d) hivatalának neve: Martonvásári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal)

e) jelképei: a címer, a zászló és a pecsétek.

f) további intézményei:

fa) Brunszvik Teréz Óvoda

fb) Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár

g) hivatalos lapja: a „Forum Martini”, honlapja: a www.martonvasar.hu.

2. § A címer és a zászló leírását, használatának részletes szabályait a Martonvásár város jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint a város nevének használatáról, továbbá a város középületeinek és közterületeinek fellobogózásáról szóló 3/2015. (IV.01.) önkormányzati rendelet határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzat hivatalos pecsétje: „Martonvásár Város Önkormányzata” feliratú körbélyegző, középen Magyarország címerével.

(2) Az önkormányzat hivatalos pecsétjét kell használni a képviselő-testület nevében kötött megállapodásokra.

(3) Az önkormányzat kör alakú díszpecsétjén középen Martonvásár Város címere van, a köríven a következő felirat olvasható: „Martonvásár Város Önkormányzata”.

(4) Az önkormányzat díszpecsétjét kell használni a képviselő-testület által adományozott kitüntetések, díjak oklevelein, valamint az önkormányzat nemzetközi kapcsolatot tükröző dokumentumokon.

4. § A helyi önkormányzati elismerő címek és díjak meghatározását, az elismerő címek és kitüntetések adományozására vonatkozó szabályokat a Martonvásár Város Önkormányzata által alapított elismerésekről és adományozásuk rendjéről szóló 1/2017. (I.18.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

II. Fejezet

A helyi önkormányzás általános szabályai

2. Az önkormányzat kapcsolatrendszere

5. § A képviselő-testület az önkormányzati döntés meghozatala körében a helyi népszavazás és a népi kezdeményezés részletes eljárási rendjét a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 22/2016. (XI.30.) önkormányzati rendeletben határozza meg.

6. § (1) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal közmeghallgatást tart az alábbi szabályok figyelembevételével:

a) a közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek;

b) a közmeghallgatás idejét, helyét és témáját, valamint más lakossági fórumok megtartásának tervét a képviselő-testület határozza meg, lehetőleg a munkatervének elfogadásakor;

c) a közmeghallgatás pontos időpontjára vonatkozó javaslatot a polgármester a testületi üléstervvel egyidejűleg terjeszti elő;

d) a közmeghallgatásra általában az önkormányzat székhelyén, de indokolt esetben az önkormányzat által létrehozott intézmény székhelyén is sor kerülhet;

e) a közmeghallgatás helyéről, idejéről, a tárgykörökről a helyben szokásos módon, továbbá az önkormányzati lapban és a város honlapján is tájékoztatni kell a lakosságot a rendezvény előtt legalább 10 nappal.

(2) A közmeghallgatást a polgármester vezeti.

(3) A közmeghallgatáson felvetett kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül, írásban kell választ adni.

(4) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre vonatkoznak a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvére irányadó szabályok.

7. §

8. § A képviselő-testület véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen abban az esetben élhet, ha az ügy a városfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben a képviselő-testület – a polgármester indítványára – lehetőleg csak a közvetlenül érintett lakossági csoport, vagy annak képviseletére létrejött szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést.

9. § (1) A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- és gazdaságszervező, területfejlesztési munkában – ezek fejlesztése érdekében, a helyi érdekek képviselete és érvényesítése céljából – együttműködik

a) a járás települési önkormányzataival,

b) a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulással,

c) a Fejér Megyei Önkormányzattal,

d) a helyi és térségi civil szervezetekkel.

(2) A folyamatos és rendszeres kapcsolattartással összefüggő feladatokat a polgármester, alpolgármester, az illetékes bizottság elnöke, továbbá a jegyző látja el, akik tevékenységükről tájékoztatják a képviselő-testületet.

(3) Az önkormányzat alapító tagként vesz részt az 1. melléklet szerinti civil szervezetekben.

10. § Az önkormányzat feladatainak ellátása és hatáskörének gyakorlása során – a kölcsönös érdekek alapján – együttműködik más települési, megyei (fővárosi) önkormányzatokkal.

11. § (1) A külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozásról, az erre vonatkozó megállapodás, nyilatkozat jóváhagyásáról a képviselő-testület dönt.

(2) A nemzetközi kapcsolatok keretében megoldandó feladatokról, ezek költségigényeiről az éves költségvetéssel egyidejűleg külügyi tervet kell készíteni, s annak végrehajtásáról évente legalább egy alkalommal a képviselő-testület előtt be kell számolni.

(3) Az önkormányzat testvérvárosainak felsorolását jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervezete

3. Az önkormányzat által ellátott feladat- és hatáskörök

12. §

13. §

14. § (1) A feladatok önkéntes vállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni, amelynek során meg kell vizsgálni a feladat ellátásának anyagi, személyi és technikai feltételeit. Az eljárás során a szakmai feladat szerinti és a pénzügyi bizottságot véleményezési jog illeti meg. Az előkészítő eljárást a képviselő-testület döntésétől függően a polgármester vagy az erre felkért bizottság folytatja le, külső szakértő közreműködése is igénybe vehető.

(2) Az előkészítő eljárás eredményét összegező előterjesztés – az Mötv. 12. §-ában foglaltakra is figyelemmel – csak akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha az tartalmazza a feladat felvállalásával elérendő célokat és az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel.

15. § (1) Az önkormányzat feladatainak jegyzékét jelen rendelet 3. melléklete, feladatainak kormányzati funkció szerinti besorolását 1. függeléke tartalmazza.

(2) Az önként vállalt feladat tárgyévi megvalósítása tekintetében az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben – a fedezet biztosításával egyidejűleg – kell állást foglalni.

16. § (1) Az önkormányzat a képviselő-testület egyedi döntéseit követően – saját felelősségére – közvetlen vállalkozási tevékenységet folytathat vagy helyi önkormányzati politikával, annak eszközeivel vállalkozásélénkítő, piacgazdaság-barát környezetet teremt.

(2) A gazdasági vállalkozásban való részvétel kérdésében történő képviselő-testületi döntést megelőzően a pénzügyi feladatkörben illetékes bizottság irányításával gazdasági elemzést kell készíteni (szakértői véleményt kell kérni, közgazdasági költség-haszon elemzést kell végeztetni), melynek hiányában az előterjesztés nem terjeszthető a képviselő-testület elé.

4. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök átruházása

17. § (1)

(2)

(3) A képviselő-testület, az olyan döntéseket, melyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak szerint

a) bizottságára,

b) társulásra,

c) a polgármesterre,

d) a jegyzőre

ruházhatja át.

(4) Az átruházott hatáskörben eljáró évente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint köteles beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a képviselő-testületnek.

(5) A képviselő-testület a hatáskörének átruházásáról, illetőleg az átruházott hatáskör gyakorlásának visszavonásáról annak felmerülésekor dönt, egyidejűleg módosítva az átruházott hatáskörök jegyzékét.

(6) Az átruházott hatáskörök jegyzéke, az átruházott hatáskör és az átruházott hatáskör gyakorlójának megnevezése mellett, jelen rendelet 4. mellékletét képezi.

(7) Veszélyhelyzet idején a képviselő-testület bizottságaira átruházott hatásköröket a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester gyakorolja.

5. Az önkormányzat szervezete

18. § Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A képviselő-testület szervei:

a) a polgármester,

b) a képviselő-testület 23. § (1) bekezdése szerinti bizottságai,

c) a jegyző,

d) a Martonvásári Polgármesteri Hivatal,

e) jelen rendeletben felsorolt társulás.

19. § A képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő. A képviselő-testület tagjainak névsorát jelen rendelet 2. függeléke, az önkormányzat szervezeti felépítését 5. melléklete tartalmazza.

19/A. § Meghatalmazottként az alábbiak járhatnak el az önkormányzatot (azok szerveit) érintő peres eljárásokban:

a) a helyi önkormányzat pereiben: a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tagja, a polgármester, a jegyző, az aljegyző és a polgármesteri hivatal osztályvezetője;

b) a polgármesternek az őt e minőségében érintő pereiben: a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tagja, a jegyző, az aljegyző és a polgármesteri hivatal osztályvezetője;

c) a jegyzőnek az őt e minőségében érintő pereiben: az aljegyző vagy a polgármesteri hivatal osztályvezetője;

d) a helyi önkormányzat szerveinek, valamint e szervek vezetőinek az őket e minőségükben érintő pereiben: a jegyző, az aljegyző és a polgármesteri hivatal osztályvezetője.

IV. Fejezet

A képviselő-testület, szervei, tisztségviselők

6. Az önkormányzati képviselő

20. § (1)

(2) A képviselő köteles

a) tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában és ennek érdekében írásban vagy szóban a polgármesternél előzetesen bejelenteni, ha a testület ülésén nem tud megjelenni, illetőleg egyéb megbízatásának teljesítése akadályba ütközik;

b) felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban;

c) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titkot megőrizni;

d) kapcsolatot tartani a választópolgárokkal;

e) a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot a polgármesternek haladéktalanul bejelenti;

f) törvényben meghatározott vagyonnyilatkozati kötelezettségének határidőben eleget tenni.

21. § A képviselő-testület és a bizottságok tagját, elnökét, valamint a tanácsnokot megillető tiszteltdíj és természetbeni juttatás megállapításának szabályairól az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 21/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

7. A képviselő-testület bizottságai

22. § A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére egymással mellérendeltségi viszonyban álló állandó és ideiglenes bizottságokat hoz létre.

23. § (1) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:

a) Gazdasági Bizottság (rövidítése: GB) 11 taggal, melyből 6 tag képviselő,

b) Humán Bizottság (rövidítése: HB) 11 taggal, melyből 6 tag képviselő.”

(2) Az állandó bizottságok személyi összetételét jelen rendelet 3. függeléke, feladatait a 6. melléklet rögzíti.

(3) Az ügyrendi és jogi feladatok körében

a) az összeférhetetlenség megállapításával,

b) a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével,

c) a polgármester és az alpolgármester bérezésével, jutalmazásával,

d) a rendeletalkotás előzetes jóváhagyásával

kapcsolatos feladatokat a GB[18][4] látja el.

24. § (1) A képviselő-testület – meghatározott szakmai feladat ellátására, illetve időtartamra – ideiglenes bizottságot alakíthat.

(2) A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létszámáról, összetételéről, feladatköréről, esetlegesen mandátuma lejáratáról a bizottság megalakításakor dönt, e döntés módosítását szükség esetén bármelyik képviselő írásban indítványozhatja.

(3) Az ideiglenes bizottság a képviselő-testület által meghatározott feladat elvégzését, illetve mandátuma lejártát követően a feladat elvégzéséről szóló beszámoló előterjesztésével, illetve annak képviselő-testület általi elfogadásával megszűnik.

25. § (1) A képviselő-testület éves munkatervében határozza meg azokat az előterjesztéseket, melyeket bizottság terjeszt elő vagy melyek csak előzetes bizottsági állásfoglalással nyújthatók be.

(2) A Képviselő-testület a rendelet 17. §-a szerint átruházhatja egyes hatásköreit bizottságaira. A Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök jegyzékét a rendelet 4. mellékletének 1. pontja, a Humán Bizottságra átruházott hatáskörök jegyzékét a rendelet 4. mellékletének 2. pontja tartalmazza.

26. § (1) A bizottság belső működési szabályait tartalmazó ügyrendjét – a Mötv. és jelen rendelet keretei között – maga állapítja meg a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának elfogadását követő 60 napon belül, amelyet tájékoztatás céljából a képviselő-testület elé kell terjeszteni az elfogadását követő soros ülésen.

(2) A bizottság működésére a jelen rendeletben a képviselő-testület ülésére meghatározott szabályokat kell alkalmazni az alábbiakkal:

a) A képviselő-testület munkatervében meghatározott előterjesztéseket az adott bizottságnak kötelessége megtárgyalni és álláspontját ismertetni a képviselő-testületi ülésen.

b) A bizottságot 3 napon belüli időpontra össze kell hívni a képviselő-testület határozata alapján, illetve a polgármester, vagy a bizottsági tagok több mint felének napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára.

c) A képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet a bizottságnak valamely témakör megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, amelyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt.

d) A bizottsági ülésekre állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester és a jegyző, aljegyző.

e) A bizottság döntéseiről csak annak elnöke vagy meghatalmazottja adhat hivatalos tájékoztatást.

f) A bizottság döntését határozatként jeleníti meg. A bizottsági határozat jelölése: a határozat sorszáma évenként 1-től kezdődően / évszám, zárójelben a hónap és a nap, a bizottság rövidített betűjele, a határozat tárgya. A bizottság döntéseiről a hivatal kijelölt szervezeti egysége nyilvántartást vezet és gondoskodik az iratanyag szabályszerű kezeléséről.

g) A bizottság a tevékenységről kétévente beszámol a képviselő-testületnek.

8. A polgármester, alpolgármester

27. § (1) A polgármester megbízatását heti 40 órában főállásban látja el.

(2) A képviselő-testület a GB javaslatára dönt a polgármester

a) illetménye,

b) jutalmazása,

c) költségtérítése,

d) összeférhetetlensége kimondása,

e) fegyelmi eljárás megindítása és a fegyelmi büntetés kiszabása,

f) anyagi felelőssége megállapítása

tárgyában.

(3) A polgármester feladata különösen, hogy

a) szükség szerint gyakorolja az Mötv-ben és más jogszabályban biztosított jogkörét, hatáskörét;

b) biztosítsa a demokratikus helyi hatalomgyakorlást és a közakarat érvényesítését;

c) segítse és összefogja a képviselő-testület tagjainak a munkáját;

d) szervezze a városfejlesztést és közszolgáltatásokat;

e) döntsön külön önkormányzati rendeletben meghatározott egyes gazdálkodási feladatokban, továbbá az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott értékhatárig a forrásfelhasználásról;

f) irányítsa az önkormányzat nemzetközi tevékenységét, ellássa az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő protokolláris feladatokat;

g) véleményt nyilvánítson a város életét érintő kérdésekben;

h) nyilatkozatot adjon a média képviselőinek;

i) gondoskodjon a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények munkájának, céljainak hiteles és tárgyilagos ismertetéséről, a város érdekének megfelelő bemutató, népszerűsítő tevékenység kialakításáról.

j) ellássa a Képviselő-testület által a polgármesterre a rendelet 17. §-a szerint átruházott, a rendelet 4. mellékletének 3. pontjában felsorolt hatásköröket.

(4) A polgármester pecsétje „Martonvásár Város Polgármestere” feliratú körbélyegző, középen Magyarország címerével.

28. § (1) A Képviselő-testület a saját tagjai közül két fő főállású alpolgármestert (a továbbiakban: alpolgármester) választ.

(2) Az alpolgármesterek közötti feladat- és munkamegosztást, a polgármester helyettesítésének rendjét a polgármester külön írásbeli utasításban állapítja meg.

9. Tanácsnok

29. § (1) A képviselő-testület – a polgármester, vagy bármely képviselő javaslatára – meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátásának felügyeletére saját tagjai közül tanácsnokot választhat a határozatban egyidejűleg megjelölve a tanácsnok által ellátott, felügyelt feladatokat.

(2) Tanácsnok választására különösen akkor kerül sor, ha az általa ellátandó feladat

a) sokoldalú, komplex megközelítést (pl. településüzemeltetés, település- és területfejlesztés, környezetvédelem) és érdemi koordinációt,

b) speciális szakértelmet vagy nyelvismeretet (pl. közművelődési ügyek, testvérvárosi kapcsolatok, egészségügy, szociális ügyek)

igényel.

(3) A tanácsnokok személyét és az általuk ellátott, felügyelt feladatköröket jelen rendelet 4. függeléke tartalmazza.

10. A jegyző, aljegyző

30. § (1) A polgármester a jegyző kinevezéséről a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.

(2) A polgármester aljegyzőt nevez ki a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására.

(3) A polgármester – a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén – legfeljebb 6 hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátásával a hivatal megfelelő, szakirányú végzettséggel rendelkező vezetőjét, hiányában köztisztviselőjét bízza meg.

31. § (1) A jegyző feladata az Mötv. 81. §-ában foglaltakon túl különösen, hogy jelezze a képviselő-testületnek vagy szervének, ha döntése, működése jogszabálysértő.

(2) A jegyző az (1) bekezdés szerinti feladatkörében

a) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületet, és a bizottságokat az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról,
b) véleményt nyilvánít (állást foglal) a polgármester, az alpolgármester és a bizottság elnökeinek kérésére jogértelmezési kérdésekben, javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára, gondoskodik az SzMSz mellékleteinek és függelékeinek naprakész állapotban tartásáról,
c) előkészíti és jogi, törvényességi szempontból ellenjegyzi a képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,
d) tanácskozási joggal részt vesz a testület és részt vehet a bizottságok ülésén,
e) szóbeli, szükség esetén írásbeli vagy jegyzőkönyvben rögzített törvényességi észrevételt tegyen a döntés előkészítés során, vagy az előterjesztés vitájában.
f) ellátja a Képviselő-testület által a jegyzőre a rendelet 17. §-a szerint átruházott, a rendelet 4. mellékletének 4. pontjában felsorolt hatásköröket. [24]
11. Polgármesteri hivatal

32. § (1) A képviselő-testület „Martonvásári Polgármester Hivatal” elnevezéssel az Mötv. 84. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátására önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervként polgármesteri hivatalt hoz létre.

(2) A hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, egyidejűleg önkormányzati igazgatási szervezet.

(3) A képviselő-testület dönt

a) a hivatal alapító okiratának jóváhagyásáról,

b) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében a hivatal működéséhez szükséges költségvetési előirányzatokról és a rendelkezési jogosultságokról,

c) c)a polgármester által a jegyző javaslatára a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására benyújtott előterjesztésről.

33. § A hivatal működési rendjének, a feladat- és hatáskörök gyakorlásának, a munkavégzés szakmai szabályainak, a munkaerő-gazdálkodás és foglalkoztatási jogviszonyokkal összefüggő hatáskörök gyakorlásának részletes szabályait a polgármester jóváhagyásával a jegyző a hivatal szervezeti és működési szabályzatában állapítja meg.

12. Társulások

34. § (1) Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében más helyi önkormányzatokkal önkormányzati társulásokban vesz részt.

(2) A képviselő-testület a rendelkezésére álló szellemi és anyagi eszközökkel támogatja a választópolgárok olyan öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi önkormányzati feladatok megoldására irányulnak.

(3) Az önkormányzat által alapított, részvételével működő társulások felsorolását jelen rendelet 7. melléklete , az egyes társulásokra átruházott feladatokat a rendelet 4. mellékletének 5. és 6. pontja tartalmazza.

V. Fejezet

A képviselő-testület működése

13. Önkormányzati stratégia és munkaterv

35. § (1) A képviselő-testület stratégiai tervében hosszútávra szólóan meghatározza az önkormányzat tevékenységének és a város fejlesztésének irányvonalát, valamint a kiemelt célokat.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti stratégiai célokat alakuló ülését követő 6 hónapon belül, továbbá szükség szerint felülvizsgálja, a tervet az önkormányzat honlapján közzéteszi. A tervezet előkészítéséről és előterjesztéséről a polgármester gondoskodik. A javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

36. § (1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján végzi munkáját.

(2) A munkaterv tartalmazza

a) a képviselő-testület soros üléseinek tervezett időpontjait és napirendjét;

b) a tervezett napirendi pontok előterjesztőinek nevét;

c) a tervezett napirendi pontokhoz meghívandók felsorolását;

d) a véleményező bizottságok meghatározását.

(3) A munkaterv tervezetét tárgyévet megelőző év december 31. napjáig a polgármester állítja össze. Új képviselő-testület megválasztását követő első alkalommal a munkaterv 3 hónapon belül kerül előterjesztésre.

(4) A munkaterv tervezetével kapcsolatosan megelőző év november 30-ig javaslatot tehetnek

a) a települési képviselők;

b) a bizottságok;

c) a jegyző;

d) az önkormányzat részvételével működő társulás társulási elnöke;

e) a város országgyűlési képviselője;

f) a városi közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek vezetői és az egészségügyi szolgáltatók;

g) az önkormányzati intézmények, alapítványok és cégek vezetői;

h) az illetékes rendőrkapitányság vezetője.

(5) A munkaterv tervezetének előterjesztésekor a polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a tervezet összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról, valamint azok indokáról.

(6) Az elfogadott munkatervet írásban meg kell küldeni a munkatervbe felvett napirendi pont előterjesztőjének és a (4) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározottaknak, továbbá közzé kell tenni az önkormányzat hivatalos lapjában és a város honlapján.

14. Általános szabályok és a képviselő-testületi ülés összehívása

37. § A képviselő-testület

a) alakuló,

b) rendes, azon belül munkatervben meghatározott időpontban soros, eltérő időpontban soron kívüli és

c) rendkívüli

ülést tart.

38. § (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart. Az ülésre lehetőség szerint minden hónap utolsó keddi napján kerül sor.

(2) A képviselő-testület nyári ülésszünetet állapít meg július 15. és augusztus 20. között.

39. § (1) A képviselő-testület rendes ülését a polgármester, akadályoztatása esetén a polgármester által általános helyettesként megjelölt alpolgármester hívja össze az önkormányzat székhelyére. Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy egyéb körülmény indokolja a képviselő-testület ülése a székhelyén kívül máshol is összehívható.

(2)1 A polgármesteri, általános helyettesként megjelölt alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén elsődlegesen a másik alpolgármester, e tisztség betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén a GB elnöke hívja össze a képviselő-testület ülését.

(3) A polgármester összehívja továbbá a képviselő-testület ülését az Mötv. 44. §-ában meghatározottak szerint is.

40. § (1) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni

a) a képviselőket;

b) a képviselő-testületi bizottságok nem képviselő tagjait;

c) a jegyzőt;

d) a város országgyűlési képviselőjét;

e) a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjét, illetve annak képviselőjét;

f) az önkormányzati intézmények vezetőit;

g) aljegyzőt és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit;

h) az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság ügyvezetőjét

i) a napirend előadóját,

j) a megbízott könyvvizsgálót, egyéb szakértőt a véleményezési körébe tartozó napirendi pont tárgyalásához.

(2) A meghívó – a feltételek fennállása esetén – elektronikus úton történő megküldésével értesíteni kell az ülés időpontjáról

a) a lakossági szervezetek, pártok képviselőit (igény szerint);

b) városi közszolgáltatást végző szervek vezetőit;

c) helyi egészségügyi szolgáltatókat;

d) az illetékes rendőrkapitányt;

e) a Forum Martini főszerkesztőjét;

f) a Fejér Megyei Hírlap szerkesztőjét.

41. § (1) A képviselő-testületi ülés meghívóját papír alapon, az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket – a feltételek fennállása esetén – elektronikus úton, a képviselő külön igénye szerint papír alapon kell a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják. Az Mötv. 46. § (2) bekezdése szerinti előterjesztések anyagát kizárólag papír alapon kell megküldeni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – halasztást nem tűrő esetben, rendkívüli ülés összehívásakor – az ülés előtt 8 órával is kiküldhető a meghívó. Erre bármilyen célszerű értesítési mód (különösen telefon, személyes értesítés) igénybe vehető, a sürgősség okát azonban a meghívottakkal közölni kell.

(3) A képviselő-testületi ülések időpontjáról a lakosságot az ülés előtt legalább 5 nappal kell tájékoztatni a helyben szokásos módon, továbbá a város honlapján a meghívó közzétételével. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a testületi ülések időpontját, helyét és napirendjét, valamint azt, hogy a napirendek anyagát hol lehet megtekinteni.

(4) A képviselő-testület üléséről a helyi kábel televízión tájékoztatást kell adni abban az esetben, amikor ennek feltételei adottak.

15. A képviselő-testület ülése

42. § (1) A képviselő-testület ülésein a képviselők szavazati joggal vesznek részt, amely magában foglalja a tanácskozás jogát is.

(2) Tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan

a) a napirenddel érintett bizottság nem képviselő tagjait;

b) a jegyzőt, aljegyzőt,

c) a város országgyűlési képviselőjét;

d) a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjét, illetve annak képviselőjét;

e) a felkért szakértőt;

f)2 a hivatal napirendi pont szerinti belső szervezeti egységének képviselőjét;

g)3 a Martonvásári Polgári Összefogás Egyesület (nyilvántartási száma: 07-02-0002327), egyéni listás képviselőjelöltjeit, akiket az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán érvényesen képviselőnek választottak Martonvásáron.

43. § A képviselő-testület nyilvános ülésén bármely állampolgár szabadon részt vehet és az adott napirend lezárása után az ülésvezető előzetes engedélyével egy alkalommal, 3 perc időtartamban felszólalhat.

44. § A képviselő-testület zárt ülést a Mötv. 46. § (2) bekezdése szerinti esetben tarthat.

45. §4 A képviselő-testület ülését a polgármester, távollétében az általános helyettesként megjelölt alpolgármester, a tisztségek egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén a másik alpolgármester, e tisztség betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén a GB elnöke vezeti.

46. § A polgármester a testületi-ülés vezetése során

a) megnyitja, illetve berekeszti az ülést;

b) megállapítja, hogy a képviselő-testület ülésének összehívására az SZMSZ szabályainak megfelelően került sor;

c) megállapítja az ülés határozatképességét és az ülés időtartama alatt folyamatosan figyelemmel kíséri azt;

d) előterjeszti a napirendi javaslatot;

e) tájékoztatást ad a sürgősségi előterjesztésről;

f) napirendi pontonként vezeti a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat;

g) a hosszúra nyúlt vita mielőbbi lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások időtartamának korlátozását vagy a vita lezárását;

h) hozzászóláskor megadja, megtagadja, illetve megvonja a szót a jelenlévők bármelyike tekintetében;

i) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától;

j) tárgyalási szünetet rendel el, a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ülést meghatározott időre félbeszakítja vagy berekeszti;

k) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendre utasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít.

47. § (1) A polgármester, az ülés levezető elnöke a 46. § k) pont szerinti jogkörében eljárva a képviselő-testületi ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében a következő intézkedésekkel él:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ, illetve a képviselő-testület tagjához, az üléshez méltatlan magatartást tanúsít;

b) rendre utasíthatja azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét megzavarja;

c) ismétlődő rendzavarás esetén az érintettet a terem elhagyására kötelezheti.

(2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak.

(3) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.

48. § (1) A képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót a testület a napirend előtti témák között napirendre tűzheti[31], valamint dönt a napirendben nem szereplő beszámolók, illetőleg az átruházott hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról.

(2) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő vagy bármely képviselő-testületi tag javaslatot tehet. A kezdeményező javaslatát indokolni köteles. A testület a javaslatról vita nélkül határoz.

49. § (1) A képviselő-testület tagja a képviselő-testület ülésén az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetésként vagy tudakozódásként kérdést tehet fel

a) a polgármesternek, alpolgármesternek,

b) bizottság elnökének,

c) a képviselő-testület tagjának,

d) a jegyzőnek, polgármesteri hivatal belső szervezeti egysége vezetőjének,

e) önkormányzati intézményvezetőnek.

(2) A kérdésre a megkérdezettnek a képviselő-testület ülésén kell választ adni lényegre törően, legfeljebb 5 percben. Amennyiben összetett problémafelvetésről van szó, 15 napon belül, írásban kell a választ megadni.

50. § (1) A képviselő-testület tagja a testület ülésén

a) a polgármesterhez, az alpolgármesterhez,

b) a bizottságok elnökeihez,

c) a jegyzőhöz

önkormányzati ügyben, szóban vagy írásban interpellációt terjeszthet elő valamely döntés végrehajtása vagy intézkedés elmulasztása tárgyában.

(2) Az interpellációt a polgármesternél az ülést megelőzően 3 nappal le kell adni. A polgármester az interpellációt haladéktalanul továbbítja a címzettnek.

(3) Az érintettnek az ülésen kell választ adnia, azonban ha a válaszadás előzetes vizsgálatot igényel, az ülést követő 15 napon belül kell írásban kell válaszolni és ennek tartalmáról a soron következő ülésen tájékoztatást adni.

(4) A képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az interpelláló nyilatkozik. Ha az interpellációra adott választ az interpelláló nem fogadja el, a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt az elfogadásról vagy a kérdés további napirenden tartásáról. Amennyiben a képviselő-testület az interpellációra adott választ elutasítja, elrendeli az interpelláció tárgyának részletes kivizsgálását, melybe az interpelláló képviselőt is be kell vonni.

51. § (1) A képviselő-testület az indítvány sürgősségének elfogadásáról, annak azonnali megtárgyalásáról, vagy elvetéséről egyszerű szótöbbséggel, soron kívül dönt.

(2) A sürgősségi indítvány – a sürgősség tényének rövid indokolásával – legkésőbb az képviselő-testületi ülést megelőző nap 12 óráig írásban nyújtható be a polgármesternél.

(3) Sürgősségi indítványt nyújthat be

a) a polgármester, az alpolgármester,

b) a témakör szerint illetékes bizottságok elnökei,

c) a képviselő-testület tagja,

d) a jegyző, aljegyző.

(4) Ha a polgármester vagy valamely sürgősségi indítvány előterjesztésére jogosult ellenzi az azonnali tárgyalást, akkor a sürgősség kérdését vitára kell bocsátani. A polgármester ismerteti az indítványt, majd alkalmat ad az indítványozónak a sürgősség tényének rövid indokolására.

(5) Amennyiben a képviselő-testület nem fogadja el a sürgősségi tárgyalásra irányuló javaslatot, úgy az indítványt egyszerű napirendi javaslatként kell kezelni, s a napirendek meghatározásakor kell állást foglalni arról; melyik ülésen, hányadik napirendként tárgyalják azt.

16. Az előterjesztés

52. § (1) Előterjesztésnek minősül minden a munkatervbe felvett és új – tervezett napirenden kívüli – anyag.

(2) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái:

a) beszámoló valamely feladat elvégzéséről, valamely szerv tevékenységéről;

b) döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra irányul;

c) tájékoztató anyagok, amelyek tudomásulvételt igényelnek.

53. § (1) Előterjesztés benyújtására jogosult:

a) a polgármester; az alpolgármester,

b) a témakör szerint illetékes bizottságok elnökei;

c) a képviselő-testület tagja;

d) a jegyző, aljegyző

e) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységének vezetői,

f) önkormányzati intézményvezetők,

g) felkért előadók.

54. § (1) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztést a (2) bekezdésben foglalt kivétellel írásban kell benyújtani. Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 8., bizottsági véleményezést igénylő anyagot 15. napon kell a jegyzőhöz eljuttatni, aki jogszerűségi észrevételt tesz, és gondoskodik valamennyi anyag postázásáról. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és a határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.

(2) Szóbeli előterjesztést kivételesen, a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján lehet felvenni a napirendek közé. A határozati javaslatot ebben az esetben is írásban kell benyújtani.

(3) Alakuló ülésen, továbbá bizottsági ülések határozatképtelensége esetén a rendes testületi ülésen tárgyalandó előterjesztéseket a bizottságoknak nem kell tárgyalnia, a képviselő-testület a bizottsági vélemények nélkül dönt az előterjesztésekről.

55. § (1) Az előterjesztés részletes tartalmi és alaki követelményeit a jegyző előterjesztése alapján külön szabályzatban határozza meg a képviselő-testület.

(2) Az előterjesztés első része tartalmazza

a) a címet vagy tárgyat,

b) az előzmények ismertetetését, különös tekintettel a tárgykört érintő korábbi képviselő-testületi döntéseket,

c) a tárgykört érintő jogszabályokat,

d) az előkészítésben részt vevők véleményét,

e) mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek lehetővé teszik a minősítést és a döntést indokolják,

f) a várható hatások ismertetését.

(3) Az előterjesztés második része tartalmazza

a) az egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot,

b) a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét.

17. Napirendek tárgyalása, vita

56. § (1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, amelynek során:

a) Az előterjesztő a napirendhez a vita előtt legfeljebb 5 percben szóbeli kiegészítést tehet, amely nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia.

b) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal részt vevők kérdéseket intézhetnek, amelyekre az előterjesztő köteles választ adni.

c) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor, de a polgármester soron kívül felszólalást is engedélyezhet. A felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc. Ugyanazon tárgyhoz hozzászólni legfeljebb 3 alkalommal lehet. Ha ugyanaz a személy, ugyanazon napirenddel kapcsolatban ismételten hozzászólásra jelentkezik, a polgármester a második és a további hozzászólásokat 3 percre korlátozhatja. Az idő túllépése miatt az ülés vezetője megvonhatja a szót a felszólalótól.

d) Az előterjesztő hozzászólásainak száma a vita során nem korlátozható.

e) Az önkormányzat bizottságai, valamint a képviselő-testület tagjai a vita lezárásáig bármely előterjesztéshez módosító indítványt nyújthatnak be a képviselő-testülethez.

f) Az előterjesztő – figyelemmel a vitában elhangzottakra – az előterjesztésben szereplő javaslatot, illetve a módosító javaslatot benyújtó javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, vagy azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja.

(2) Az előterjesztő vagy bármely képviselő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását, indokolással. A napirendi pont elnapolásáról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz, ha azzal az előterjesztő egyetért. Ha az elnapolással az előterjesztő nem ért egyet, a vitát tovább kell folytatni.

57. § Valamely napirendi pont tárgyalása során az elnök saját hatáskörben, vagy testület bármely tagjának, a jegyzőnek az indokolt kérésére tárgyalási szünetet rendelhet el.

58. § (1) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a polgármester a vitát lezárja.

(2) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a testület vita nélkül határoz.

59. § A napirend vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre és előadja az esetleges módosító indítványait.

60. § A vita bármelyik szakaszában, illetve annak lezárása után, a jegyző törvényességi észrevételt tehet, melyet jegyzőkönyvbe kell foglalni.

18. Döntéshozatal

61. § (1) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként kell szavazásra bocsátani:

a) először – az elhangzás sorrendjében – a módosító indítványokról dönt a képviselő-testület, majd

b) a döntéséről összefoglaló határozatot hoz.

(2) Rendelet-tervezetben benyújtott módosítási javaslatokról a képviselő-testület határozattal – az elfogadott módosító javaslatokkal korrigált rendelet szövegéről – dönt.

62. § (1) A képviselő személyes érintettségének tényéről a képviselő-testület aktuálisan dönt.

(2) A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő-testületi tag javaslatára a képviselő-testület vita nélkül dönt.

63. § (1) Minősített többség – legalább 5 fő képviselő-testületi tag „igen” szavazata – szükséges a Mötv. 50. §-ában meghatározott ügyek eldöntéséhez.

(2) Minősített többség szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján

a) az önkormányzat vagyonával, tulajdonával való rendelkezéshez

b) alapítvány létrehozásához

c) hitelfelvételhez

d) kitüntetéshez és elismerő cím adományozásához

e) helyi népszavazás kiírásához

f) stratégiai terv elfogadásához,

g) a rendezési tervhez.

64. § (1) Nyílt szavazás esetén bármely képviselő indítványára egyszerű szótöbbséggel név szerinti szavazás rendelhető el. Erről a testület vita nélkül dönt.

(2) Név szerinti szavazás esetén a jegyző felolvassa a képviselő-testületi tagok névsorát, a képviselő a válaszát „igen”-nel vagy „nem”-mel adja meg.

(3) A név szerinti szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet hitelesítve a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

65. § A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik, eredményét a polgármester állapítja meg. A szavazatok téves összeszámlálása miatti panasz esetén elrendeli a szavazás megismétlését.

66. § (1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat a Mötv. 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben. A titkos szavazásról bármely képviselő indítványára egyszerű szótöbbséggel dönt.

(2) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, urna igénybevételével történik.

(3) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szavazás helyét, napját, kezdő és befejező időpontját, a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét, a szavazás során felmerült körülményeket.

(4) A titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazás megismétléséről, illetve elhalasztásáról – annak konkrét idejének megjelölésével – azonnal dönteni kell. A szavazás újabb szavazategyenlőség esetén azonnal megismételhető.

(5) A titkos szavazás lebonyolításában a polgármester/levezető elnök javaslatára vita nélkül erre a feladatra a képviselők közül megválasztott, 3 tagú eseti bizottság és a jegyzőkönyvvezető működik közre.

19. Határozat

67. §

20. Rendelet

68. § Önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti:

a) a képviselő-testület tagja;

b) az önkormányzat bizottságai;

c) a polgármester, az alpolgármester;

d) a jegyző.

69. § A rendelet tervezet előkészítése és képviselő-testületi elfogadása az alábbiak szerint történik:

a) a képviselő-testület – a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek előkészítésénél – elveket, szempontokat állapíthat meg, a jegyző beszerzi a lakosság, előzetes véleményezésre jogosult szerv vagy szervezet véleményét;

b) a rendelet-tervezetet a tárgy szerint érintett intézmény vagy a hivatal szervezeti egysége készíti elő, amelyben a tárgy szerint illetékes önkormányzati bizottság közreműködik;

c) az előkészítéssel szakbizottság vagy ideiglenes bizottság, szükség szerint szakértő is megbízható;

d) az előterjesztő – a polgármester és a bizottságok egyetértése esetén – előzetes hatásvizsgálatot követően a rendelet-tervezetet indokolással együtt a képviselő-testület elé terjeszti, a GB előzetesen valamennyi rendelet-tervezetet véleményezi törvényességi és jogharmonizációs szempontból;

e) a testületet tájékoztatni kell az előkészítés és véleményezés során javasolt, de a tervezetbe be nem épített javaslatokról, utalva a mellőzés indokaira is.

70. § (1) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. A helyben szokásos mód: az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztés.

(2) Az önkormányzati rendeleteket jól látható helyen el kell helyezni a városi könyvtárban, ismertetni kell kivonatos formában a FORUM MARTINI hivatalos lapban, valamint közzé kell tenni Martonvásár internetes honlapján is.

(3) A jegyző az önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet.

21. A képviselő-testületi ülések dokumentálása

71. § A képviselő-testület üléséről hangfelvétel alapján jegyzőkönyv készül a jogszabályban meghatározott előírások betartásával. A nyilvános ülésen készített hanganyag meghallgatását a felvételtől számított 1 évig kell biztosítani a hivatalban.

72. §5 A nyilvános ülések jegyzőkönyvét hozzáférhetővé kell tenni az érdeklődők számára a Polgármesteri Hivatal épületében.

73. § (1) A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv tartalmát, a csatolandó mellékleteket jogszabály határozza meg, azon túlmenően a jegyzőkönyv vagy melléklete tartalmazza

a) az ülés megnyitásának és bezárásnak időpontját,

b) a határozathozatal módját,

c) a polgármester esetleges intézkedéseit a rend fenntartása, különösebb események kezelése érdekében,

d) képviselő kérelmére az írásban is benyújtott hozzászólását,

e) az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat.

(2) A jegyzőkönyvet a képviselő-testület abc-rendben soron következő, jelenlévő egy tagja hitelesíti.

VI. Fejezet

Az önkormányzat vagyona és gazdálkodása

22. Az önkormányzat gazdasági alapjai

74. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, elidegenítésére, megterhelésére, vállalkozásba vitelére, más célú hasznosításra rendeletet alkot.

(2) A képviselő-testület – jogszabályban meghatározott keretek között – hitelt abban az esetben vehet fel, amennyiben más finanszírozási mód nem lehetséges vagy gazdaságilag célszerűtlen.

(3) Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelet határozza meg.

(4) Az önkormányzat feladatai hatékonyabb ellátása, gazdálkodása elősegítése érdekében gazdasági társaságot hozhat létre. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felsorolását a rendelet 5. függeléke tartalmazza.

(5) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok által közszolgáltatási szerződések keretében ellátott feladatokat e rendelet 8. melléklete tartalma.

23. Az önkormányzat költségvetése

75. § (1) A képviselő-testület a költségvetését külön önkormányzati rendeletben határozza meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a feladatfinanszírozási rendszer keretében nyújtott támogatás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

(2) A költségvetés tervezetében először a jogszabályban kötelezően előírt önkormányzati feladatok megvalósítását kell kidolgozni, csak ezt követően lehet javasolni további, önként vállalt önkormányzati feladat támogatását.

(3) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik:

a) az első fordulóban a képviselő-testület elfogadja a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelvek alapján a következő évi költségvetési koncepciót,

b) a második fordulóban a képviselő-testület megtárgyalja a költségvetési rendelet-tervezetet, amely több változatban is készülhet.

(4) A tervezeteket a jegyző készíti elő, a polgármester terjeszti a testület elé. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság kötelezően megtárgyalja és véleményezi. A külön jogszabályban előírt kötelező érdekegyeztetést a polgármester folytatja le.

24. Az önkormányzat gazdálkodása

76. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának feladatait a hivatal látja el. E körben különösen:

a) jogszabályban előírt módon és időben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, költségvetési beszámolót, valamint a havi pénzforgalmi beszámolót, s mindezeket megküldi a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének,

b) beszedi az önkormányzat saját bevételeit,

c) megigényli a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervétől a címzett és céltámogatásokat,

d) gondoskodik az önkormányzat kettős könyvvitelének szabályszerű vezetéséről, s ezen belül kialakítja saját, valamint az intézmények könyvvitelének számlarendjét,

e) biztosítja az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását, elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát, s ezt csatolja az év végi költségvetési beszámolóhoz,

f) az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik az önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézményei működési kiadásainak a kiegyenlítéséről, teljesítéséről.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről a jogszabályok figyelembevételével saját hatáskörben döntsön és erről a testületet folyamatosan tájékoztassa.

(3) A képviselő-testület gazdasági programját, fejlesztési tervét a Mötv. 116. §-ában meghatározott tartalommal és időben fogadja el.

(4) Az önkormányzat a költségvetési, költségvetés teljesítési, szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön jogszabályban meghatározott körét, stratégiai rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztési terveit a város honlapján közzéteszi.

77. § (1) A polgármester gazdálkodási feladat- és hatáskörében

a) a képviselő-testület elé terjeszti a gazdasági programtervezetet, a költségvetési koncepciót, a költségvetési rendelet, illetve az azt megalapozó egyéb rendeletek tervezetét,

b) gondoskodik az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról,

c) tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről,

d) a helyi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más személyt is felhatalmazhat,

e) a képviselő-testület elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót,

f) szükség esetén a képviselő-testület elé terjeszti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetét,

(2) A polgármester kötelezettségvállalásának határáról az önkormányzat éves költségvetési rendelete rendelkezik.

78. § A jegyző gazdálkodási feladat- és hatáskörében

a) elkészíti a helyi önkormányzat gazdasági programtervezetét, a költségvetésről szóló koncepciót, a költségvetési törvény elfogadását követően a költségvetési rendelet, illetve az ahhoz kapcsolódó, azt megalapozó rendeletek tervezetét,

b) az önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a központi költségvetés számára,

c) kialakítja a számviteli rendet a költségvetési szervekre vonatkozó előírások alapján,

d) az államháztartás igényeinek megfelelően havi, féléves, háromnegyedéves és éves információt szolgáltat,

f) ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügygazdasági ellenőrzését,

g) ellátja a polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatainak irányítását a képviselő-testület felhatalmazása alapján,

h) elkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, s ennek keretében elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal,

i) szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet,

j) részt vesz az önkormányzatot érintő térségi fejlesztési programok megalapozásában, véleményezésében, koordinálja a programok végrehajtásának helyi feladatait, információt szolgáltat azok megvalósításáról,

k) a kötelezettségvállalást ellenjegyzi, erre más személyt is felhatalmazhat.

25. Az önkormányzati gazdálkodás kontrollrendszere

79. § A belső ellenőrzésről átruházott hatáskörben önkormányzati társulás gondoskodik.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

80. § (1) Ez a rendelet 2014. február 13. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. (I.30.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

II.1. Martonvásárért Alapítvány
Székhelye: Martonvásár, Budai út 13.
Tagjai: Martonvásár Város Önkormányzata
II.2. Embertársainkért Alapítvány
Székhelye: Martonvásár, Budai út 13.
Tagjai: Martonvásár Város Önkormányzata

2. melléklet

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTVÉRVÁROSAI
1. BAIENFURT Németország
2. MEZŐKÖLPÉNY (CULPIU) Románia (Erdély)
3. SAINT-AVERTIN Franciaország

3. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

A

B

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

1.

Testvérvárosi kapcsolatok szervezése (programok, rendezvények látogatása, szervezése)

2.

szociális alapszolgáltatások, családsegítés

3.

gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekvédelem

4.

közfoglalkoztatás

5.

közétkeztetés

6. 6

szociális és gyermekvédelmi ellátások (települési-, rendkívüli települési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, szünidei gyermekétkeztetés)

7.

köztemetés

8.

személyi térítési díj csökkentése

9.

gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)

10.

önkormányzati ösztöndíjrendszer

11. 7

12. 8

13.

háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás

14. 9

fogorvosi alapellátás és kapcsolódó ügyeleti ellátás

15. 10

16. 11

17.

iskola-egészségügyi ellátás

18.

köztisztasági, településtisztasági feladatok

19. 12

20.

Óvodamúzeum fenntartása

21. 13

városi könyvtár fenntartása

22.

helyi közművelődés feltételeinek biztosítása

23.

közművelődési intézmény biztosítása

24.

kulturális örökség védelme

25.

óvodai nevelés, SNI-s gyermekek óvodai nevelése

26. 14

27.

helyi sportfejlesztési koncepció és megvalósítása

28. 15

együttműködés sportszervezetekkel, egyesületekkel

29.

sportlétesítmény fenntartása

30.

iskolai testnevelés, sportkörök feladatainak ellátásához való hozzájárulás

31.

önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény térítésmentes/kedvezményes biztosítása egyesületeknek

32.

víziközmű szolgáltatás (közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés, folyékony hulladék elszállítása)

33.

vízgazdálkodási feladatok

34.

közvilágítás

35.

köztemető fenntartása és üzemeltetése

36.

helyi közutak fejlesztése, fenntartása

37.

parkolás, várakozás biztosítása

38.

közparkok, közterületek kialakítása, fenntartása

39.

hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés

40.

helyi középületek akadálymentesítése

41.

helyi közösségi közlekedés biztosítása

42.

környezetvédelmi feladatok

43.

környezeti állapot értékelése, lakossági tájékoztatás

44.

Környezetvédelmi Alap működtetése

45.

természetvédelem

46.

katasztrófavédelem

47.

állategészségügyi feladatok

48.

lakásgazdálkodás, szociális bérlakás biztosítása

49.

vagyonkataszter vezetése

50.

településrendezéshez kapcsolódó kártalanítás

51.

önkormányzati vagyon ingyenes hasznosítása

52.

önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos feladatok

53.

esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok

54.

ifjúságpolitikai és bűnmegelőzési feladatok

55. 16

civilügyek (civil szervezetek támogatása, helyi értéktár)

56. 17

településfejlesztési koncepció és FVS

57.

településrendezési feladatok, HÉSZ, szabályozási terv, településszerkezeti terv

58.

helyi építészeti örökség védelme

59.

választási feladatok

60. 18

kitüntetések, elismerések (díj, cím)

61.

ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések

62.

önkormányzati közlemények, hirdetmények megjelentetése

63.

alkalmi vásár tartása

64. 19

polgárőrség és rendvédelmi szervek támogatása

65.

közterületek fellobogózása

66.

együttműködés más önkormányzattal, tagság

67.

helyi adókkal kapcsolatos feladatok

68.

Embertársainkért Alapítvány, valamint a Martonvásárét Alapítvány támogatása

69.

A FORUM MARTINI önkormányzati lap megjelentetése

70. 20

71. 21

72.

Turisztikai kiállításon való részvétel, népszerűsítő kiadványok

73.

emlékhely, szobor állítás, fenntartása

74.

igazgatási feladatok

222

helyi önkéntes tűzoltók támogatása

323

mezei őrszolgálat működtetése

424

közterület-felügyelet működtetése

525

városi kamera-rendszer működtetése

626

nem önkormányzati tulajdonú terek, parkok fenntartása

4. melléklet

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök

1. Gazdasági Bizottságra

1.1. Költségvetési átcsoportosítási jogkör az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott mértékig.

1.2. Dönt az önkormányzati vagyonrendeletben meghatározott ügyekben.

1.3. Dönt a környezetvédelmi alap felhasználásáról.

2. Humán Bizottságra

2.1. Dönt a lakások és a helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben.

2.2. Dönt a szociális ellátásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben, így a pályázat útján igényelhető települési támogatásokról a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére;

2.3. Jóváhagyja a szociális és karitatív célú társadalmi szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót.

2.4. Jóváhagyja az önkormányzat oktatási-nevelési intézményeinek szervezeti és működési szabályzatát, pedagógiai-, nevelési programját, minőségirányítási programját és házirendjét, éves szakmai beszámolóját, egyéb működési dokumentumát.

2.5. Meghatározza az indítható csoportok számát, az intézményi felvételi időszakot, nevelési intézmény éves nyitva tartását.

2.6. Beszámoltatja a helyi lap szerkesztőjét.

2.7. A szociális és karitatív célúak kivételével, dönt a társadalmi szervezetek, sportegyesületek részére nyújtott önkormányzati támogatás felosztásáról, végzi a kapcsolódó pályázatok bonyolítását, jóváhagyja a támogatás felhasználásáról szóló beszámolókat.

2.8. Dönt a városnév használat jogának megvonásáról.

3. Polgármesterre

3.1. Dönt a szociális ellátásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben:

3.1.1. a települési támogatás megállapításáról, a pályázat útján igényelhető támogatások kivételével,

3.1.2. a rendkívüli települési támogatás megállapításáról,

3.1.3. köztemetés elrendeléséről;

3.2. Tulajdonosi nyilatkozatot tesz az önkormányzati vagyon megterhelésével nem járó ügyekben.

3.3. Dönt az általános tartalékok felhasználásáról az éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint.

3.4. Költségvetési átcsoportosítási jogkör az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott mértékig.

3.5. Dönt az önkormányzati lakásrendeletben meghatározott ügyekben.

3.6. Dönt az önkormányzati vagyonrendeletben meghatározott ügyekben.

3.7. Dönt a Martonvásár Város jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint a város nevének használatáról, továbbá a város középületeinek és közterületeinek fellobogózásáról szóló rendeletben részére átadott hatáskörökben.

3.8. Dönt a hatályos Helyi Építési Szabályzat rendelkezései alapján egyedi belterületbe vonási ügyekben, illetve kérelmet terjeszt elő a területileg illetékes ingatlan-nyilvántartási hatóságnál.

3.9. Dönt a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben

3.9.1. a településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, annak indokolásával együtt,

3.9.2. minden, a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos egyéb, jogszabályban kifejezetten nem szabályozott kérdésben, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett.

3.10. Dönt a szőlőültetvények vagy gyümölcsösök támogatása iránti kérelmekről az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján.

3.11. Dönt a szennyvízkapacitások ellenőrzése körében a KEHOP-2-2-1-15-2015-0021 számú, a „Martonvásári agglomeráció szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése és a csatornázatlan területek rendszerbe történő becsatolása” című pályázat műszaki anyagainak összeállításakor számolt ingatlan bekötések szerinti, valamint ezen felüli szabad kapacitások szerinti bekötésekhez való hozzájárulás megadásáról, a szennyvízrendszerrel érintett települések részére (Ráckeresztúr Község, Tordas Község, Gyúró Község).

3.12. Dönt a közmű csatlakozási hozzájárulás pontos összegéről és – erre vonatkozó kérelem esetén – a részletfizetés lehetőségéről.

3.12a.27 Dönt a közkifolyók nem háztartási célú vízhasználatra (így különösen építkezés, gépkocsi mosás, locsolás) történő rendszeres igénybevételéhez való hozzájárulásról, valamint a közterületi vízvételi hely, tűzcsap áthelyezéséhez, megszüntetéséhez való hozzájárulásról.

3.13. Dönt a filmforgatási célú közterület használattal összefüggő ügyekben.

3.14. Dönt a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben, valamint a településkép védelméről szóló jogszabályokban önkormányzati hatáskörbe utalt meghatározott ügyekben.

3.15.28 A Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt az egészségügyi tárgyú feladat-ellátási szerződések módosítása tárgyában (ide nem értve a szerződéskötést), amennyiben a szerződésmódosítás érdemben nem érinti a feladat-ellátást végző orvos személyét vagy a rendelési időt, feladat-ellátási helyet.

4. Jegyzőre

4.1. Dönt a közterület-használati engedélyek, a közterület engedélytől eltérő, illetve engedély nélküli használata miatt, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások miatt kiszabható közigazgatási bírság ügyekben.

4.2. Dönt a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben.

4.3. Megállapítja a helyi közutak forgalmi rendjéből következő közlekedési szabályokat.

4.4. Meghatározza az üzletek 22 óra és 06 óra közötti nyitvatartásával összefüggő felügyeleti díj mértékét, meg nem fizetése esetén lefolytatja a szükséges eljárást.

4.5. Megállapítja a közterület elnevezés, illetve elnevezés változás következtében módosuló házszámokat, azok változásait.

5. Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásra

5.1. Belső ellenőrzési feladatok ellátása.

5.2. Orvosi ügyelet működtetése.

5.3. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működtetése: házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, Idősek nappali ellátása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés, családi bölcsőde. 6. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra: A települési szilárdhulladék összegyűjtését és elszállítását végző közszolgáltató kiválasztását a társulási megállapodásban foglaltak szerint.

5. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzatának szervezeti felépítése

6. melléklet

A Képviselő-testület bizottságainak feladatköre

1. Gazdasági Bizottság

1.1. Véleményezi az önkormányzat gazdasági programját, a pénzügyi koncepciót, a költségvetést, a pénzügyi beszámolókat, ezek tervezetét, valamint a vagyongazdálkodási koncepciókat.

1.2. Közreműködik a helyi adók meghatározásában.

1.3. Figyelemmel kíséri a bevételek, kiadások alakulását, véleményezi a hitelfelvételi kezdeményezéseket.

1.4. Véleményezheti a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szerződéseket.

1.5. Ellenőrzi az előző évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), folyamatosan figyelemmel kíséri a tárgyévi költségvetés időarányos végrehajtását.

1.6. Ellátja a gazdálkodás, pénzügyi-számviteli rend betartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.

1.7. Kontrollálja az önkormányzati költségvetési szervek, a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának szabályszerűségét. Az önkormányzatnál, intézményeinél, és a gazdasági társaságoknál:

1.7.1. véleményezi az éves költségvetési javaslatot, üzleti terv tervezetet és a végrehajtásáról szóló éves beszámoló tervezeteit, figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre;

1.7.2. vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;

1.7.3. vizsgálja a hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;

1.7.4. kezdeményezi a képviselő-testületnél a polgármesteri hivatal, illetve az önkormányzat intézménye, a gazdasági társaság vonatkozásában pénzügyi - gazdasági ellenőrzés megtartását;

1.7.5. javaslatot tesz a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél, gazdasági társaságnál belső vagy külső szerv által végzett pénzügyi - gazdasági ellenőrzés megállapításai alapján az adott ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítására, a szükségessé vált intézkedések megtételére.

1.8. Eljár a polgármester és a képviselők összeférhetetlenségi ügyeiben.

1.9. Ellátja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozataival kapcsolatos feladatokat (tájékoztatás, nyilvántartás).

1.10. Előkészíti a polgármester juttatásaival kapcsolatos döntéseket. Javaslatot tesz a polgármester illetményének, az alpolgármester illetményének megállapítására, jutalmazásukra, képviselői-tiszteletdíjra.

1.11. Közreműködik a képviselő-testületi munka szervezésében, szavazások lebonyolításában.

1.12. Feladatkörében közreműködik az önkormányzati rendeletalkotás előkészítésében, a rendeletek hatályosulásának vizsgálatában, általános felülvizsgálatában.

1.13. Ellátja a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket.

1.14. Közreműködik a rendezési,- fejlesztési tervek előkészítésében, figyelemmel kíséri ezek hatályosulását.

1.15 Figyelemmel kíséri a település ellátási, szolgáltatási szintjét, szükség esetén

intézkedést kezdeményez.

1.16. Részt vesz az önkormányzati beruházások, fejlesztések előkészítésében, a végrehajtás felügyeletében.

1.17. Kiemelt feladata a városfejlesztés és a városrendezés, a közlekedés és hírközlés kérdései, a kommunális szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos feladatok, az energiaszolgáltatás kérdései, a természeti és épített környezet védelme, városunk műemlékeinek védelme.

1.18. Feladatkörébe tartozik:

1.18.1. a vagyonmérleg értékelése,

1.18.2. az önkormányzat gazdasági vállalkozásainak létrehozásával kapcsolatos döntések előkészítése,

1.18.3. az önkormányzat tulajdonával összefüggő ügyek és a velük való gazdálkodás;

1.18.4. a természeti környezet védelme, a természettel összhangban lévő fenntartható fejlődés követelményeinek érvényre juttatása a város programjaiban, beruházásaiban és a képviselő-testület által alkotott rendeletekben.

1.19. Koordinálja a közbiztonság és bűnmegelőzés feladatait, így különösen a közrend, közbiztonság és a bűnmegelőzés terén együttműködik az illetékes hatóságokkal és más szervezetekkel a sértetté válás megelőzésében, az elkövetővé válás megelőzésében, a bűnmegelőzési szervezet fejlesztése terén, a város polgárai elvárásainak és a jogszabályok előírásainak képviseletében.

2. Humán Bizottság

2.1. Figyelemmel kíséri, véleményezi a település intézményeiben folyó nevelési tevékenységet.

2.2. Az óvoda tekintetében rendszeresen értékeli az intézmény, a pedagógusok helyzetét.

2.3. Előkészíti az oktatás/nevelésfejlesztési koncepciót, javaslatot, értékeli hatályosulását, különös tekintettel a város térségben betöltött szerepére.

2.4. Felügyeli az önkormányzati kulturális, közművelődési feladatok ellátást, az intézmény, gazdasági társaság tevékenységét, véleményezi az éves munka- és szolgáltatási tervet, rendezvénytervet, szakmai beszámolókat, és egyéb működési dokumentumokat.[6]

2.5. Elősegíti az ifjúság - korosztályoknak megfelelő - szabadidejének hasznos eltöltését, koordinálja a helyi kulturált szórakozási lehetőségek megteremtését.[7]

2.6. Figyelemmel kíséri és a hatáskörrel bíró szervek felé javaslattal él a fiatalok továbbtanulása, munkához, lakáshoz jutását elősegítő kérdésekben.

2.7. Figyelemmel kíséri és segíti az ifjúságvédelmi feladatok ellátását.

2.8. Figyelemmel kíséri és elősegíti a településen a versenysport, a szabadidősport tevékenységet, az utánpótlás nevelést.[8]

2.9. Támogatja az önkormányzati sporteseményeket.

2.10. Előkészíti a szakfeladatához kapcsolódó önkormányzati döntéseket.

2.11. Közreműködik:

2.11.1. a város testvérvárosi és egyéb külkapcsolatainak alakításában,

2.11.2. a helyi médiára vonatkozó javaslatok elkészítésében,

2.11.3. az idegenforgalom szervezésében,

2.11.4. a KIK fenntartásában, a városban működő oktatási intézményeket érintő döntések előkészítésében.

2.12. Feladatkörében rendszeresen együttműködik:

2.12.1. a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységben a Segítő Szolgálattal

2.12.2. a városban működő nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási

intézménnyel,

2.12.3. a városban működő, önszerveződő közösségekkel,

2.12.4. a sportegyesületekkel.

2.13. Részt vesz az önszerveződő közösségek önkormányzati támogatási ügyeinek lebonyolításában.

2.14. Feladatkörében közreműködik az önkormányzati rendeletalkotás előkészítésében, a rendeletek hatályosulásának vizsgálatában, általános felülvizsgálatában.

2.15. Ellátja a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket.

2.16. Figyelemmel kíséri a szociális ellátási terv érvényesülését, különös tekintettel a vállalkozásnak, kistérségi társulásnak átadott feladatok tekintetében.

2.17. Felügyeli a szociális ellátó tevékenységet.

2.18. Folyamatosan figyelemmel kíséri a települési időskorú lakosságának, a nagycsaládosoknak, egyéb rászorultaknak, szociálisan nehéz helyzetben lévők helyzetét.

2.19. Szükség esetén intézkedést kezdeményez.

2.20. Figyelemmel kíséri az egészségügyi ellátását, beleértve a központi ügyeletet.

2.21. Elemzi és véleményezi az egészségügyi és szociális ellátás helyzetét, hatékonyságát.

2.22. Feladatkörében rendszeresen együttműködik a területi tisztifőorvossal, az egészségügyben és a szociális ellátásban érdekelt vállalkozásokkal, hatóságokkal, civil és karitatív szervezetekkel. 2.23. A közrend, közbiztonság és a bűnmegelőzés terén együttműködik az illetékes hatóságokkal és más szervezetekkel a drogellenes intézkedésekben és az ifjúságvédelemben, az elkövetővé válás megelőzésében

7. melléklet

I.1. Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás, Székhelye: Martonvásár, Budai út 13., Tagjai: Martonvásár Város Önkormányzata, Baracska Község önkormányzata, Ercsi Város Önkormányzata, Gyúró Község Önkormányzata, Kajászó Község Önkormányzata, Ráckeresztúr Község Önkormányzata, Tordas Község Önkormányzata, Vál Község Önkormányzata
I.2.
II.1. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Székhelye: Polgárdi

8. melléklet

1. A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott önkormányzati feladatok

1.1. sport és ifjúsági ügyek ellátása, valamint a helyi önkormányzat számára jogszabályban meghatározott sporttal kapcsolatos feladatokban való közreműködés;

1.2. kulturális szolgáltatások, így különösen

1.2.1. nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;

1.2.2. filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása,

1.2.3. a kulturális örökség helyi védelme;

1.2.4. a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

1.2.5. a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, mint közművelődési intézmény működtetése;

1.2.6. a Martonvásári Városi Könyvtár, mint intézmény működtetése;

1.2.7. a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény működtetése;

1.3. településüzemeltetés, így különösen

1.3.1. köztemető kialakítása, fenntartása;

1.3.2. közvilágítás működtetésében való közreműködés;

1.3.3. helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása;

1.3.4. közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása;

1.4. környezet egészségügy és hulladékgazdálkodás, így különösen:

1.4.1. települési környezet tisztaságának biztosítása;

1.4.2. rovar- és rágcsáló irtás az önkormányzati fenntartású területeken;

1.5. közreműködés a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás feladataiban;

1.6. a lakás- és helyiséggazdálkodás üzemeltetői feladatai, intézményüzemeltetés;

1.7. közreműködés a honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem és helyi közfoglalkoztatás feladataiban;

1.8. közreműködés a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosításában, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

1.9. helyi közösségi közlekedés biztosítása.

2. függelék

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI

1. DR. SZABÓ TIBOR – FŐÁLLÁSÚ POLGÁRMESTER

2. GUCSEK ISTVÁN – FŐÁLLÁSÚ ALPOLGÁRMESTER

3. HORVÁTH BÁLINT – FŐÁLLÁSÚ ALPOLGÁRMESTER

4. DR. GYULAY GYULA LEVENTE - KÉPVISELŐ

5. KUNA FERENC – KÉPVISELŐ

6. NEMES JÓZSEF ATTILA – KÉPVISELŐ

7. SZIGETI ZOLTÁN – KÉPVISELŐ

8. TÓTH ANDRÁS MIKLÓSNÉ – KÉPVISELŐ 9. VARGA FERENC – KÉPVISELŐ

3. függelék

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAINAK TAGJAI
Elnök: Varga Ferenc
Képviselő tagok: Dr. Gyulay Gyula Levente
Kuna Ferenc
Nemes József Attila
Tóth András Miklósné
Szigeti Zoltán
Külső (nem képviselő) tagok:
Bártol Botond
Gábor Attila
Lipovics József Tamás
Mundi András
Dr. Pimper László
Elnök: Kuna Ferenc
Képviselő tagok: Dr. Gyulay Gyula Levente
Nemes József Attila
Tóth András Miklósné
Szigeti Zoltán
Varga Ferenc
Külső (nem képviselő) tagok:
Csapó Tamás
Farkas Erzsébet
Fodor Tamás

5. függelék a 8. melléklethez

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

1. Martongazda Városfejlesztés és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Martonsport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1

A 39. § (2) bekezdése a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 42. § (2) bekezdés f) pontja a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 42. § (2) bekezdés g) pontját a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 45. § a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 72. § a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. mellékletben foglalt táblázat 6. . sora a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. mellékletben foglalt táblázat 11. . sorát a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 3. mellékletben foglalt táblázat 12. . sorát a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3. mellékletben foglalt táblázat 14. . sora a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. mellékletben foglalt táblázat 15. . sorát a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 3. mellékletben foglalt táblázat 16. . sorát a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 3. mellékletben foglalt táblázat 19. . sorát a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 3. mellékletben foglalt táblázat 21. . sora a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 3. mellékletben foglalt táblázat 26. . sorát a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 3. mellékletben foglalt táblázat 28. . sora a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 3. mellékletben foglalt táblázat 55. . sora a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

17

A 3. mellékletben foglalt táblázat 56. . sora a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

18

A 3. mellékletben foglalt táblázat 60. . sora a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

19

A 3. mellékletben foglalt táblázat 64. . sora a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

20

A 3. mellékletben foglalt táblázat 70. . sorát a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 3. mellékletben foglalt táblázat 71. . sorát a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 3. mellékletben foglalt táblázat 2. sorát a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

23

A 3. mellékletben foglalt táblázat 3. sorát a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

24

A 3. mellékletben foglalt táblázat 4. sorát a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

25

A 3. mellékletben foglalt táblázat 5. sorát a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

26

A 3. mellékletben foglalt táblázat 6. sorát a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

27

A 4. melléklet 3.12a. pontját a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

28

A 4. melléklet 3.15. pontját a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.