Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 24- 2022. 11. 24

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.24.

Martonvásár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §1

2. § (1) A helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Közjóléti erdő övezeteiben elhelyezhető:

a) erdő- és vadgazdálkodási célú, illetve ahhoz kapcsolódó;

b) szállás, vendéglátó;

c) oktatási, egészségügyi, szociális;

d) kutatási;

e) közösségi szórakoztató, kulturális;

f) hitéleti;

g) sportoláshoz kapcsolódó építmény.”

(2) A helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 58. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ek2 övezet telkein az épületek elhelyezésének feltételei:

a) a beépíthető telek területe legalább 1500 m2 ,

b) a beépítés módja: szabadonálló,

c) a beépítés mértéke legfeljebb: 5 %,

d) a megengedett maximális épületmagasság: 7,0 m. közművesítettség mértéke: legalább részleges, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba történő bekötése mellett.

(5) Ek2 övezet telkein a (2) bekezdésben meghatározott rendeltetések mellett kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés is elhelyezhető.

3. § (1) A helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2)2

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 24-én lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3. § (2) bekezdése és a 2. melléklet a "Vt6" övezetben lévő ingatlant érintő településfejlesztési megállapodás hatályba lépésének napján lép hatályba.

1. melléklet a 23/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 23/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez3

1

Az 1. § a 4. § (2) bekezdés alapján a "Vt6" övezetben lévő ingatlant érintő településfejlesztési megállapodás hatályba lépésének napján lép hatályba.

2

A 3. § (2) bekezdése a 4. § (2) bekezdés alapján a "Vt6" övezetben lévő ingatlant érintő településfejlesztési megállapodás hatályba lépésének napján lép hatályba.

3

A 2. melléklet a 4. § (2) bekezdés alapján a "Vt6" övezetben lévő ingatlant érintő településfejlesztési megállapodás hatályba lépésének napján lép hatályba.