Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 02- 2023. 04. 02

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.04.02.

Martonvásár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § (1)4

(2)5

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 24-én lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3. § (2) bekezdése és a 2. melléklet a "Vt6" övezetben lévő ingatlant érintő településfejlesztési megállapodás hatályba lépésének napján lép hatályba.

1. melléklet a 23/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez6

2. melléklet a 23/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez7

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 3000. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.