Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2020 (II.27.) önkormányzati rendelet 13. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat a következő hatásköreit ruházza át:)

„b) a Humánerőforrások Bizottságra átruházott hatáskör az 61. §-ban foglaltak szerint,

c) a polgármesterre átruházott hatáskörök a 71. §-ban foglaltak alapján.”

2. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2020 (II.27.) önkormányzati rendelet 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„61. § A Képviselő-testület által a Humánerőforrások Bizottságra átruházott hatáskör a települési támogatásról szóló rendeletben meghatározott ügyek, valamint a szociális tűzifa kérelmek elbírálása.”

3. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2020 (II.27.) önkormányzati rendelet 62. § b) pontja a következő bk)–bp) alponttal egészül ki:

(Az állandó bizottságok feladatai:

A Gazdálkodási Bizottság előkészítő és véleményezési feladatokat lát el:)

„bk) összeférhetetlenségi ügyek kivizsgálása, ezen ügyekben történő döntéshozatal,

bl) figyelemmel kíséri a képviselő-testület, valamint bizottságainak szabályszerű működését,

bm) a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának nyilvántartása és ellenőrzése,

bn) a beruházások, felújítások, karbantartások előkészítésében történő részvétel,

bo) a munkahelyteremtés, megőrzés érdekében tett intézkedéseknél véleményezés,

bp) javaslatok kidolgozása a turizmus és vállalkozásfejlesztés érdekében.”

4. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2020 (II.27.) önkormányzati rendelet 27. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. A jegyző”

5. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2020 (II.27.) önkormányzati rendelet 81. és 82. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„81. § A jegyző a Mányi Polgármesteri Hivatal székhelyén, a Mányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően tart fogadónapot.

82. § A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós, 1 hónapot meghaladó akadályoztatása esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra –a jegyzői feladatok ellátására felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy jelölje ki a jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező helyettesítő köztisztviselőt a polgármesteri hivatal köztisztviselői közül.”

6. § Hatályát veszti a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2020 (II.27.) önkormányzati rendelet

c) 83. §-a.

7. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.