Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 05. 31

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2023.05.31.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § Ez a rendelet Mány Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek: a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda és Mini Bölcsőde), a Mányi Önkormányzati Konyha (a továbbiakban: Konyha), a Mányi Községi Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház) és a Mányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Hivatal).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények 2022. évi költségvetésének összevont

a)1 bevételi főösszegét 1 022 995 371 Ft-ban,

b)2 kiadási főösszegét 1 022 995 371 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az intézmények költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.

(4)3

4. § (1)4 A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, a 2.melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 10. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 11. melléklet, az átadott támogatásokat a 12. melléklet, az átvett támogatásokat a 13. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 14. melléklet részletezi.

5. §5 A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát a rendelet 6. mellékletében 6 187 380 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 6 187 380 Ft, céltartalék nulla Ft.

6. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 17. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2022-2025. évi alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások előre behatárolható, 2022. évet érintő adatait a 18. melléklet mutatja be.

7. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 20. melléklet, míg a víziközmű alap bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzattal munkaviszonyban álló munkavállalók részére, béren kívüli juttatásként kedvezményes adózású béren kívüli juttatás adható, amelynek értéke nettó 200 000 Ft/fő/év.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az Önkormányzattal és az intézményekkel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalókra, az Önkormányzat intézményeivel munkaviszonyban álló munkavállalókra, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottakra.

(3) A Képviselő- testület a 2022. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 288 000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.

9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban a 15. melléklet tartalmazza.

(2)6

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § Mány Községi Önkormányzata és intézményeinek bankszámla vezetője az K&H Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Szent István u. 2.)

11. § (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

12. § (1) A Képviselő-testület 2022. évben a polgármesteri keret összegét 600 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A polgármesteri keret feletti rendelkezési jogot a Képviselő testület a polgármesterre ruházza át.

(3) A Képviselő-testület a polgármesteri reprezentáció keretét 500 000 Ft-ban határozza meg.

(4) A polgármesteri reprezentációs keret feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

13. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A polgármester – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 2 millió Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

(3) Ha az Önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az Önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2022. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(5) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről külső vállalkozó megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet7

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Eredeti ei.

Módosított ei.

K1. Személyi juttatások

223 610 312

235 591 602

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 995 624

32 579 838

K3. Dologi kiadások

118 900 915

154 450 012

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 166 140

12 494 114

K5. Egyéb működési célú kiadások

12 459 540

19 155 028

K6. Beruházási kiadások

20 795 362

47 012 014

K7. Felújítások

257 598 454

287 958 720

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

99 100 808

K1-8. Költségvetési kiadások

675 526 347

888 342 136

K9. Finanszírozási kiadások

213 915 395

238 594 349

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

889 441 742

1 126 936 485

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

255 949 020

275 741 417

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

48 593 186

204 693 796

B3. Közhatalmi bevételek

51 400 000

84 028 148

B4. Működési bevételek

31 483 050

31 385 032

B5. Felhalmozási bevételek

1 550 000

15 434 193

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

260 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B1-7. Költségvetési bevételek

388 975 256

611 542 586

B8. Finanszírozási bevételek

500 466 486

515 393 899

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

889 441 742

1 126 936 485

4. melléklet10

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MESEVÁR Óvoda és Mini Bölcsőde

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰV.HÁZ

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

6

6

II. besorolási osztály összesen

1

1

III. besorolási osztály összesen

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

0

0

0

9

9

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

2

2

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

1

1

2

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

A, B fizetési osztály összesen

5

3

8

C, D fizetési osztály összesen

3

0

3

E-J fizetési osztály összesen

1

2

3

kutató, felsőoktatásban oktató

0

gyakornok (pedagógus)

pedagógus I.

4

pedagógus II.

3

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

19

4

1

0

25

Egészségügyi szolgálati jogviszony

1

Szolgálati jogviszony összesen

1

középfokú végzettségű a ktgvetési szerveknél fogl. Egyéb mv. (nem vezető)

5

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

4

1

5

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

közfoglalkoztatott

3

3

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

12

0

1

0

0

13

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

0

0

0

0

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

21

19

5

1

9

55

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

5. melléklet11

Beruházások és felújítások (Ft)

eredeti ei.

módosított ei.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MESEVÁR Óvoda és Mini Bölcsőde

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

KÖNYVTÁR ÉS MŰV.HÁZ

POLG. HIVATAL

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MESEVÁR Óvoda és Mini Bölcsőde

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

KÖNYVTÁR ÉS MŰV.HÁZ

POLG. HIVATAL

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

15 794 845

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

270 000

300 000

-

-

-

270 000

295 900

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

13 518 049

2 290 000

-

100 000

-

22 435 552

1 896 000

13 283

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 518 113

691 200

81 000

27 000

-

5 531 754

691 200

83 480

-

-

Beruházások

K6

17 036 162

3 251 200

381 000

127 000

-

43 762 151

2 857 200

392 663

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

209 923 755

-

-

227 540 248

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4 500 000

-

-

4 500 000

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

43 174 699

-

-

55 918 472

-

-

Felújítások

K7

257 598 454

-

-

-

-

287 958 720

0

0

0

0

6. melléklet12

Általános- és céltartalékok (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

Általános tartalék

1 187 380

6 187 380

Általános tartalékok

K513

1 187 380

6 187 380

7. melléklet13

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

0

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

Külső személyi juttatások

K12

0

Személyi juttatások

K1

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

63 476 176

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

679 134

679 134

679 134

679 134

679 134

679 134

679 134

679 134

679 134

679 134

679 134

679 134

8 149 607

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

Kommunikációs szolgáltatások

K32

0

Közüzemi díjak

K331

0

Vásárolt élelmezés

K332

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

Közvetített szolgáltatások

K335

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

Egyéb szolgáltatások

K337

0

Szolgáltatási kiadások

K33

0

Kiküldetések kiadásai

K341

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

0

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

0

Dologi kiadások

K3

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

94 942 746

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

12 494 114

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

Elvonások és befizetések

K502

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

Tartalékok-általános

K512

0

Tartalékok-cél

K512

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

19 155 028

Működési kiadások összesen

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

198 217 671

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

Beruházások

K6

43 762 151

43 762 151

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

Felújítások

K7

71 989 680

71 989 680

71 989 680

71 989 680

287 958 720

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

99 100 808

99 100 808

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

99 100 808

0

0

0

0

0

0

0

99 100 808

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

71 989 680

0

99 100 808

0

71 989 680

0

0

71 989 680

43 762 151

71 989 680

430 821 679

Költségvetési kiadások

K1-K8

16 518 139

16 518 139

88 507 819

16 518 139

115 618 947

16 518 139

88 507 819

16 518 139

16 518 139

88 507 819

60 280 290

88 507 819

629 039 350

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

18 477 691

0

18 477 691

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

220 116 658

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

36 820 746

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

238 594 349

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Finanszírozási kiadások

K9

36 820 746

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

238 594 349

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

53 338 885

34 861 194

106 850 874

34 861 194

133 962 002

34 861 194

##########

34 861 194

34 861 194

106 850 874

78 623 345

106 850 874

867 633 699

Rovat megnevezése

Rovat
száma

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

21 365 791

21 365 791

21 365 791

21 365 791

21 365 791

21 365 791

21 365 791

21 365 791

21 365 791

21 365 791

21 365 791

21 365 791

256 389 494

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 162 234

1 162 234

1 162 234

1 162 234

1 162 234

1 162 234

1 162 234

1 162 234

1 162 234

1 162 234

1 162 234

1 162 234

13 946 806

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

22 528 025

22 528 025

22 528 025

22 528 025

22 528 025

22 528 025

22 528 025

22 528 025

22 528 025

22 528 025

22 528 025

22 528 025

270 336 300

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók

B31

0

0

167 112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167 112

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

10 455 518

10 455 518

20 911 036

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

28 443 824

28 443 824

56 887 647

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 031 177

3 031 177

6 062 353

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

10 622 630

28 443 824

0

0

0

0

38 899 342

3 031 177

3 031 177

0

84 028 148

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

10 457 713

10 457 713

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

431 920

431 920

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 123 028

1 123 028

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B408

7 093

7 093

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

Egyéb működési bevételek

B411

30

30

Működési bevételek

B4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

12 019 754

12 019 784

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

210 000

210 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210 000

210 000

Működési bevételek összesen

22 528 025

22 528 025

33 150 655

50 971 849

22 528 025

22 528 025

22 528 025

22 528 025

61 427 367

25 559 232

25 559 202

34 757 779

366 594 232

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

10 832 493

10 832 493

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

193 861 303

193 861 303

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204 693 796

0

0

204 693 796

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

1 501 196

8 012 222

5 870 775

15 384 193

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

50 000

50 000

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek

B5

50 000

0

1 501 196

8 012 222

0

5 870 775

0

0

0

0

0

0

15 434 193

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Felhalmozási bevételek összesen

50 000

0

1 501 196

8 012 222

0

5 870 775

0

0

0

204 693 796

0

0

220 127 989

Költségvetési bevételek

B1-B7

22 578 025

22 528 025

34 651 851

58 984 071

22 528 025

28 398 800

22 528 025

22 528 025

61 427 367

230 253 028

25 559 202

34 757 779

586 722 221

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

6 009 886

6 009 886

16 632 516

34 453 709

6 009 886

6 009 886

6 009 886

6 009 886

44 909 227

9 041 092

9 041 062

18 239 640

168 376 561

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

50 000

0

-70 488 484

8 012 222

-99 100 808

5 870 775

-71 989 680

0

0

132 704 116

-43 762 151

-71 989 680

-210 693 690

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

271 358 526

271 358 526

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271 358 526

271 358 526

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

9 552 952

9 552 952

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Betétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280 911 478

280 911 478

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280 911 478

280 911 478

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

22 578 025

22 528 025

34 651 851

58 984 071

22 528 025

28 398 800

22 528 025

22 528 025

61 427 367

230 253 028

25 559 202

315 669 257

867 633 699

8. melléklet14

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt megnevezése-EFOP-2.4.1

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

2 991 800

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

394 443

K3. Dologi kiadások

1 465 453

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

15 794 845

K7. Felújítások

59 388 597

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

0

80 035 138

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

83 762 600

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

83 762 600

Projekt megnevezése-TOP-3.2.1 Energetikai felújítás

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

100 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatás visszafizetése)

98 981 407

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

0

99 081 407

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

-

Projekt megnevezése-TOP-2.1.3 Mány Sajgó-patak belterületi szakasz helyreállítás-felújítás

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

2 389 096

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

0

2 389 096

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

100 000 000

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

100 000 000

9. melléklet15

10. melléklet16

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

204 990 656

220 116 658

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

0

0

ÖSSZESEN:

204 990 656

220 116 658

11. melléklet17

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

Családi támogatások (gyermekvédelmi támogatás)

K42

2 100 000

600 000

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

0

0

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

0

0

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

0

0

cukorbetegek támogatása

K44

0

0

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

0

0

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

0

0

egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultág szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §]

K44

0

0

házi segítségnyújtás kiadásai

K44

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

1 200 000

1 800 000

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

0

0

lakbértámogatás

K46

0

0

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

0

0

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

0

0

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

0

0

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

0

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

0

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

0

temetési segély [Szoctv. 45. §]

K48

0

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

0

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

0

Szünidei gyermekétkeztetés

K48

0

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

0

0

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

0

0

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 866 140

10 094 114

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 166 140

12 494 114

12. melléklet18

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

központi költségvetési szervek részére

K506

160 000

160 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

345 139

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

600 000

600 000

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

760 000

1 105 139

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

egyházi jogi személyek részére

K512

600 000

600 000

egyéb civil szervezetek részére

K512

9 912 160

11 140 428

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

10 512 160

11 740 428

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

99 100 808

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

99 100 808

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

Európai Unió részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

13. melléklet19

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

1 080 000

1 280 000

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

7 660 800

8 594 900

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

5 760 000

4 071 906

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

14 500 800

13 946 806

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

37 713 596

183 762 600

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

10 098 703

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

37 713 596

193 861 303

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

0

210 000

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

210 000

egyházi jogi személyektől

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

háztartásoktól

B74

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

Európai Uniótól

B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B74

egyéb külföldiektől

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

14. melléklet20

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B31

0

167 112

Magánszemélyek jövedelemadói

B31

0

167 112

építményadó

B34

12 000 000

14 090 595

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

0

magánszemélyek kommunális adója

B34

0

telekadó

B34

6 000 000

6 820 441

Vagyoni tipusú adók

B34

18 000 000

18 018 369

Értékesítési és forgalmi adók

B351

29 000 000

56 859 747

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

24 050 000

56 859 747

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

50 000

27 900

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

50 000

27 900

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

29 050 000

56 887 647

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

1 062 003

egyéb települési adók

B36

4 350 000

3 765 665

helyi adópótlék, adóbírság

B36

94 960

egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 139 725

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

4 350 000

6 062 353

15. melléklet21

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2022. évi eredeti ei.

2022. évi módosított ei.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

203 553 062

211 431 732

Külső személyi juttatások

K12

20 057 250

24 159 870

Személyi juttatások

K1

223 610 312

235 591 602

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

31 995 624

32 579 838

Készletbeszerzés

K31

30 825 045

42 421 398

Kommunikációs szolgáltatások

K32

3 579 520

4 043 680

Szolgáltatási kiadások

K33

60 646 234

72 054 040

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

215 000

84 758

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

23 635 116

35 846 136

Dologi kiadások

K3

118 900 915

154 450 012

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

2 100 000

600 000

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

1 200 000

1 800 000

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 866 140

10 094 114

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 166 140

12 494 114

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

122 081

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

760 000

1 105 139

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

10 512 160

11 740 428

Tartalékok-általános

K512

1 187 380

6 187 380

Tartalékok-cél

K512

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

12 459 540

19 155 028

Működési kiadások összesen

397 132 531

454 270 594

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

15 794 845

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

570 000

565 900

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

15 908 049

24 344 835

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

4 317 313

6 306 434

Beruházások

K6

20 795 362

47 012 014

Ingatlanok felújítása

K71

209 923 755

227 540 248

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4 500 000

4 500 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

43 174 699

55 918 472

Felújítások

K7

257 598 454

287 958 720

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

99 100 808

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

99 100 808

Felhalmozási kiadások összesen

278 393 816

434 071 542

Költségvetési kiadások

K1-K8

675 526 347

888 342 136

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

8 924 739

18 477 691

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

204 990 656

220 116 658

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

213 915 395

238 594 349

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

213 915 395

238 594 349

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

889 441 742

1 126 936 485

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2022. évi eredeti ei.

2022. évi módosított ei.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

240 657 672

256 389 494

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 291 348

19 351 923

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

255 949 020

275 741 417

Jövedelemadók

B31

0

167 112

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

18 000 000

20 911 036

Termékek és szolgáltatások adói

B35

29 050 000

56 887 647

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

4 350 000

6 062 353

Közhatalmi bevételek

B3

51 400 000

84 028 148

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

12 445 717

13 947 677

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 164 155

1 461 494

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

10 264 102

9 639 805

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 817 589

4 123 381

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

3 785 887

2 069 000

Kamatbevételek

B408

5 600

8 629

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

135 046

Működési bevételek

B4

31 483 050

31 385 032

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

260 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

260 000

Működési bevételek összesen

338 832 070

391 414 597

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

10 879 590

10 832 493

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

37 713 596

193 861 303

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

48 593 186

204 693 796

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

1 500 000

15 384 193

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

50 000

50 000

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

1 550 000

15 434 193

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

50 143 186

220 127 989

Költségvetési bevételek

B1-B7

388 975 256

611 542 586

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-15 594 364

-62 855 997

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-227 742 630

-213 943 553

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

295 475 830

285 724 289

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

295 475 830

285 724 289

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

9 552 952

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

204 990 656

220 116 658

Betétek megszüntetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

500 466 486

515 393 899

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

500 466 486

515 393 899

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

889 441 742

1 126 936 485

16. melléklet22

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

0

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

Külső személyi juttatások

K12

0

Személyi juttatások

K1

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

5 289 681

63 476 176

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

679 134

679 134

679 134

679 134

679 134

679 134

679 134

679 134

679 134

679 134

679 134

679 134

8 149 607

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

Kommunikációs szolgáltatások

K32

0

Közüzemi díjak

K331

0

Vásárolt élelmezés

K332

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

Közvetített szolgáltatások

K335

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

Egyéb szolgáltatások

K337

0

Szolgáltatási kiadások

K33

0

Kiküldetések kiadásai

K341

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

0

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

0

Dologi kiadások

K3

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

7 911 896

94 942 746

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

1 041 176

12 494 114

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

Elvonások és befizetések

K502

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

Tartalékok-általános

K512

0

Tartalékok-cél

K512

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

1 596 252

19 155 028

Működési kiadások összesen

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

16 518 139

198 217 671

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

Beruházások

K6

43 762 151

43 762 151

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

Felújítások

K7

71 989 680

71 989 680

71 989 680

71 989 680

287 958 720

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

99 100 808

99 100 808

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

99 100 808

0

0

0

0

0

0

0

99 100 808

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

71 989 680

0

99 100 808

0

71 989 680

0

0

71 989 680

43 762 151

71 989 680

430 821 679

Költségvetési kiadások

K1-K8

16 518 139

16 518 139

88 507 819

16 518 139

115 618 947

16 518 139

88 507 819

16 518 139

16 518 139

88 507 819

60 280 290

88 507 819

629 039 350

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

18 477 691

0

18 477 691

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

220 116 658

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

36 820 746

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

238 594 349

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Finanszírozási kiadások

K9

36 820 746

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

18 343 055

238 594 349

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

53 338 885

34 861 194

106 850 874

34 861 194

133 962 002

34 861 194

##########

34 861 194

34 861 194

106 850 874

78 623 345

106 850 874

867 633 699

Rovat megnevezése

Rovat
száma

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116