Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 09. 21

Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

2021.09.21.

Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdés 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) – (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Zichyújfalu község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Zichyújfalu községben élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1) –(3) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. § A rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat a Szoctv. 4. §-a szerint kell értelmezni.

1. A hatáskör gyakorlása, eljárási rendelkezések

3. § A Képviselő-testület a szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

4. § Az eljárási rendelkezéseket a Szoctv. 5. § - 16. §-ai, valamint az eljárásban a Szoctv. 5. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.

5. § (1) A szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani az e célra biztosított formanyomtatványon személyesen, ügyfélfogadási időben a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Zichyújfalui Kirendeltségén, vagy postai úton a 8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1. címen.

(2) A szociális támogatás hivatalból is megállapítható. A támogatás kezdeményezésére a szociális, egészségügyi, nevelési és oktatási intézmények vezetői is jogosultak.

6. § (1) A kérelmező a kérelem benyújtásakor nyilatkozik saját és közeli hozzátartozóinak adatairól, vagyoni és jövedelmi viszonyairól.

(2) A jövedelmek valódiságát a kérelemnyomtatványon feltüntetett dokumentumokkal kell igazolni.

7. § (1) A pénzbeli ellátások folyósítása lakossági folyószámlára utalással vagy lakcímre postai átutalással történik, de létfenntartást veszélyeztető élethelyzetre való tekintettel az önkormányzat házi pénztárából is történhet a kifizetés.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését a Szoctv. 17. § és 17/A. § alapján kell elvégezni.

II. Fejezet

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások

2. Települési támogatás

8. § (1) A polgármester a gyógyszerkiadások viseléséhez havi rendszerességgel települési támogatást nyújt annak a szociálisan rászoruló személynek, aki nem jogosult alanyi vagy normatív közgyógyellátásra, és

a) akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 210%-át, egyedülálló vagy egyedül élő esetén 270%-át, és

b) a részére megállapított havi rendszeres gyógyszerköltség térítési díjának összege az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 15%-át meghaladja.

(2) A gyógyszerkiadások viseléshez nyújtandó települési támogatás 1 év időtartamra kerül megállapításra, összege havi 5.000.-Ft.

(3) A települési támogatás iránti kérelmet a rendelet e szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(4) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos, vagy szakorvos által felírt, a kérelmező által rendszeresen szedett gyógyszerekről a gyógyszertár igazolását a felírt gyógyszerek (gyógyászati eszközök) térítési díjának összegéről.

3. Rendkívüli települési támogatás

9. § (1) Rendkívüli települési támogatás igényelhető a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon.

a) rendkívüli eseti támogatás az átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére,

b) a gyermek családban történő gondozásának költségeihez nyújtott támogatásra vagy

c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.

(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, valamint időszakos vagy tartós létfenntartási gondnak minősül különösen:

a) hirtelen fellépő és kórházi ápolást igénylő betegség (legalább 8 napos kezelés) esetén,

b) családfenntartó halála,

c) egy hónapot meghaladóan rendszeres pénzellátás megszűnése (nyugdíjellátás, rokkantellátás, járadék folyósításának, illetve egyéb ellátás pl. családi pótlék megszűnése)

d) munkaviszony megszűnése a munkáltató rendes felmondása által,

e) lakhatást veszélyeztető krízisállapot (több hónapja fennálló lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralék),

f) lakhatását veszélyeztető elemi kár elszenvedése vagy

g) bűncselekmény, vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés, stb.) következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet.

10. § (1) Rendkívüli eseti települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki a rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 300 %-át nem haladja meg.

(2) A rendkívüli települési támogatás legkisebb összege 3.000.-Ft, legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet súlyosságától függően.

(3) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás formájában is biztosítható gyógyszertámogatás, élelmiszer-támogatás, tüzelősegély, közüzemi díj hátralék kifizetéséhez nyújtott támogatás formájában.

11. § (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából igényelt egyszeri rendkívüli települési támogatásra jogosult az a kérelmező, aki saját nevére szóló számlával igazolja, hogy az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén a 350 %-át.

(2) A kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 2 hónapon belül kell előterjeszteni, a halotti anyakönyvi kivonat, valamint a kérelmező személy nevére szóló, temetés költségeit igazoló számlák bemutatásával.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének (200.000.-Ft) 20%-a, azaz 40.000.-Ft.

4. A köztemetés

12. § (1) A polgármester az eltemettetésre köteles személy kérelmére a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól mentesíti a kérelmezőt, ha családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át, vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs és különös méltánylást érdemlő körülmények állnak fenn esetében.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmények különösen a kérelmező családjában:

a) fennálló munkanélküliség,

b) fennálló tartós súlyos betegség, vagy

c) legalább három kiskorú gyermek.

(3) A kérelemben szereplő különös méltánylást érdemlő körülményt a kérelmező igazolni köteles.

5. Gyermekjóléti alapellátás

13. § Az Önkormányzat a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgálatot a Velence, Nadap, Pázmánd, Vereb, Lovasberény, Pákozd, Sukoró, Zichyújfalu és Kápolnásnyék Községi Önkormányzatok által fenntartott, a „HUMÁN” Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Székhelye: Velence, Zárt utca 2.) társulás útján látja el.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § Hatályát veszti a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kérelem települési támogatás megállapításához

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Neve: ........................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................

Lakóhely: .................................................................................................................................

Tartózkodási hely: ...................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: …………………………………………

Telefonszám: .......................................................

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.

(a megfelelő rész aláhúzandó),

2. Állampolgársága: magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező , hontalan vagy oltalmazottként elismert

státusz elismerő határozat száma: …………..……

(a megfelelő rész aláhúzandó)

3. Családi állapota:

egyedülálló: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával él együtt

(a megfelelő rész aláhúzandó)

4. Igénylővel közös háztartásban élők:

A kérelem benyújtásának időpontjában a települési támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

Név

Születési hely

Születési idő

Anyja neve

Rokoni fok

(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

közeli hozzátartozó:

a) házastárs, az élettárs

b) húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.

I. A települési támogatás igénylésének indoka:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A települési támogatás megállapítását
a) lakhatását veszélyeztető elemi kár elszenvedése miatt anyagi segítségre szorul
b) elhunyt személy eltemettetése miatt anyagi segítségre szorul, vagy
c) hirtelen fellépő és kórházi ápolást igénylő betegség legalább 8 napos kezelésre szorul
d) bűncselekmény, vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés, stb.) következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került.
e) havi gyógyszerkiadások viseléséhez kérem.
(Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg, a megfelelő betűjel bekarikázandó.)

II. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban:


A jövedelmek típusai

A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban elő egyéb rokon jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó
jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás
egyéb nyugdíjszerű ellátások

5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

6. Önkormányzat és a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás (álláskeresési ellátás,FHT, RSZS stb.)

7. Föld bérbe adásából származó
jövedelem

8. Egyéb ( ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, stb.)

9. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki:.……………………………….… Ft/hó.
(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

III. Egyéb nyilatkozatok

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ...................................................................., ......................................................

.....................................................

.....................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása


Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén, kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.)
Kelt: ...................................................................., ......................................................

.....................................................

.....................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

IV. Személyi adatok

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

V. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni

Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatokat alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:

5. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

6. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

7. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

8. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

9. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

10. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

VI. Mellékletek:

Az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyája és a vele egy háztartásban lakó személyek lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges.
Csatolandó mellékletek:
,A jövedelme igazolására:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
c) álláskeresési támogatás esetén a Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,
f) gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat,
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Járási Kormányhivatal Járási Gyámhivatal határozata,
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
- egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat,
- 14 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolása.
- Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.
- minden olyan okirat (pl. kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet
- A gyógyszerkiadások viseléséhez való hozzájárulás igénylése esetén a gyógyszertár igazolását a rendszeresen szedett gyógyszerek térítési díjáról.