Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete

a vármegyei kitüntető cím és a vármegyei kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2023. 03. 07- 2023. 03. 07

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete

a vármegyei kitüntető cím és a vármegyei kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

2023.03.07.

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A cím és díjak alapítása, elnevezése

1. § (1) A vármegye közgyűlése Győr-Moson-Sopron Vármegye Díszpolgára Kék Szalag Kitüntető Címet alapít.

(2) A vármegye közgyűlése a 2. § (2) bekezdésében foglalt területeken szerzett érdemek elismerésére az alábbi kitüntető díjakat alapítja:

a) Gróf Széchényi Ferenc-díj

b) Péterfy Sándor-díj

c) Dr. Kovács Pál-díj

d) Kormos István-díj

e) Bauer Rudolf-díj

f) Dr. Petz Aladár-díj

g) Dr. Batthyány-Strattmann László-díj

h) Dr. Csizmadia Andor-díj

i) Meller Ignác-díj

A cím és díjak adományozása

2. § (1) A kitüntető cím adományozásának feltételei: adományozható azoknak, akik tevékenységükkel hosszabb időn át folyamatosan, kiemelkedő módon, jelentős mértékben hozzájárultak Győr-Moson-Sopron vármegye fejlődéséhez.

(2) Gróf Széchényi Ferenc-díj adományozható azoknak, akik

a) a területfejlesztés körében,

b) tudományos területen,

c) a településfejlesztés összehangolásában,

d) a térségi kapcsolatok fejlesztésében, térségi szemlélet formálásában,

e) a környezetvédelem, a vidékfejlesztés

területén kiemelkedő tevékenységet fejtenek ki.

(3) Péterfy Sándor-díj adományozható azoknak, akik

a) a közoktatás,

b) a felsőoktatás,

c) az óvodai nevelés,

d) a bölcsődei nevelés-gondozás

területén kiemelkedő elméleti és/vagy gyakorlati munkát fejtenek ki.

(4) Dr. Kovács Pál-díj adományozható azoknak, akik

a) a közművelődés,

b) a hagyományőrzés, közösségi művelődés,

c) a kultúra

területén kimagasló munkát végeznek.

(5) Kormos István-díj adományozható azoknak, akik

a) a művészetek,

b) a magyar nyelv és irodalom

területén kiemelkedő, magas színvonalú tevékenységet folytatnak.

(6) Bauer Rudolf-díj adományozható azoknak, akik

a) sportteljesítményükkel,

b) testnevelői,

c) edzői tevékenységükkel,

d) sportegyesületi munkájukkal

kiemelkedő eredményeket érnek el.

(7) Dr. Petz Aladár-díj adományozható azoknak, akik

a) gyógyító szakértelmükkel,

b) ápolói tevékenységükkel,

c) az egészségügyi ellátás egyéb területén

kiemelkedő szakmai tevékenységet folytatnak

(8) Dr. Batthyány-Strattmann László-díj adományozható azoknak, akik

a) szociális területen,

b) gyermekvédelmi ellátásban

kiemelkedő szakmai tevékenységet folytatnak.

(9) Dr. Csizmadia Andor-díj adományozható azoknak, akik

a) köztisztviselőként,

b) kormánytisztviselőként,

c) állami tisztviselőként,

d) közalkalmazottként,

e) fegyveres és rendvédelmi területen (rendőrség, polgári védelem, honvédség, büntetés- végrehajtás, katasztrófavédelem, vám- és pénzügyőrség) kiemelkedő elméleti és gyakorlati munkájukkal hozzájárultak a közszolgálati és állami feladatok színvonalas ellátásához.

(10) A Meller Ignác-díj adományozható azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, - ide értve az egyéni vállalkozókat is – akik a vármegye gazdasági életében, fejlődésében kiemelkedő tevékenységet folytattak.

(11) A kitüntető cím és a kitüntető díjak természetes személyeknek, jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező közösségeknek adományozhatók.

(12) A vármegye közgyűlése évente dönt a Győr-Moson-Sopron Vármegye Díszpolgára Kék Szalag Kitüntető Cím adományozásáról.

(13) A vármegye közgyűlése páratlan évben dönt az alábbi díjak adományozásáról:

a) Gróf Széchényi Ferenc-díj,

b) Dr. Kovács Pál-díj

c) Bauer Rudolf-díj,

d) Dr. Petz Aladár-díj,

e) Dr. Csizmadia Andor-díj.

(14) A vármegye közgyűlése páros évben dönt az alábbi díjak adományozásáról:

a) Péterfy Sándor-díj,

b) Kormos István-díj,

c) Dr. Batthyány-Strattmann László-díj,

d) Meller Ignác-díj.

3. § (1) A kitüntető címet és a kitüntető díjakat a közgyűlés adományozza.

(2) A kitüntető cím és a kitüntető díjak adományozására javaslatot tehetnek

a) a vármegye közgyűlése tagjai, bizottságai,

b) a vármegye települési önkormányzatainak képviselő-testületei,

c) a vármegyében lévő intézmények, érdekképviseletek, szakmai szövetségek, egyesületek, alapítványok,

d) a vármegyében működő tudományos intézetek vezetői és

e) a vármegyei sportági szakszövetségek és sportegyesületek vezetői.

(3) A kitüntető díjakra tett javaslatokat a „Kitüntetési javaslatokat elbíráló és véleményező Ideiglenes Bizottság” véleményezi.

(4) A kitüntető címre tett javaslatokat Kék Szalag kuratórium véleményezi. A kuratórium tagjai: a vármegye közgyűlésének elnöke és a közgyűlés bizottságai által - a megalakulásukat követően illetve szervezeti és személyi változásra tekintettel - delegált 1-1 tag.

(5) A kuratórium és az Ideiglenes Bizottság véleményét tartalmazó javaslatot a közgyűlés elnöke terjeszti a közgyűlés elé.

(6) A kitüntető címre és díjakra a felhívást minden év április 20-ig a vármegye önkormányzatának honlapján közzé kell tenni.

(7) A javaslatokat a vármegyei önkormányzati hivatal Önkormányzati, Jogi és Gazdasági Irodája összesíti és a kitüntető címre és a kitüntető díjakra érkezett javaslatokat a kuratóriumnak, illetve az ideiglenes bizottságnak véleményezésre továbbítja.

(8) A kitüntető címből és a díjakból a 4. §-ban meghatározottak szerint évente 1-1 adományozható. A kitüntető címből és a díjakból megosztott díj nem ítélhető oda.

4. § A vármegye közgyűlésének elnöke a kitüntető címet és a díjakat minden év augusztus 20-a tiszteletére megrendezendő díszközgyűlésen adja át.

A cím és díjak leírása

5. § (1) A kitüntető címhez oklevelet, és kék szalagon függő, aranyozott vert ezüstből készült vármegye címert kell átadni, kitűzőként vert aranyból készült vármegyecímer adandó át, melynek leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kitüntető-díjakhoz oklevelet és emlékplakettet kell átadni. Az okleveleket a vármegye közgyűlésének elnöke írja alá.

(3) A Meller Ignác-díjhoz díszoklevelet és annak adományozását tanúsító okiratot kell átadni, melyet a vármegye közgyűlésének elnöke ír alá.

(4) A Meller Ignác díjhoz járó díszoklevél leírását a 2. melléklet tartalmazza.

A címmel és díjakkal járó pénzjutalom

6. § (1) A kitüntető címmel és kitüntető díjakkal – kivéve a Meller Ignác-díjat – pénzjutalom jár. A pénzjutalom összege nem lehet kevesebb az előző évben meghatározott összeg mértékénél.

(2) A kitüntető cím és kitüntető díjak pénzjutalmának összegét, valamint a kitüntető címmel és kitüntető díjakkal együtt járó oklevél készíttetésének költségét az éves költségvetési rendelet határozza meg.

A cím és díjak visszavonása

7. § (1) A kitüntető címet és díjat vissza lehet vonni attól, aki arra érdemtelenné vált. Érdemtelen különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(2) A kitüntető cím és díj visszavonását elsősorban az adományozásra javaslatot tevő kezdeményezheti.

(3) A visszavonásról - a javaslat alapján - a vármegye közgyűlése dönt.

A cím és díjak nyilvántartása

8. § A kitüntetettekről a vármegyei önkormányzati hivatal Önkormányzati, Jogi és Gazdasági Irodája nyilvántartást vezet.

9. § Hatályát veszti a megyei kitüntető cím és a megyei kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet.

10. § Ez a rendelet 2023. március 7-én lép hatályba.