Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámolójáról és a költségvetési maradvány megállapításáról

Hatályos: 2023. 04. 27

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.27.
a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámolójáról és a költségvetési maradvány megállapításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §. értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (zárszámadást) kell készíteni.
Az Áht. 91. §. (1) és (2) bekezdése tartalmazza az önkormányzat zárszámadásának elkészítésére és előterjesztésére vonatkozó rendelkezéseket. Az (1) bekezdés szerint a közgyűlés elnöke a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet úgy terjeszti a közgyűlés elé, hogy az az előterjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A közgyűlés a zárszámadásról rendeletet alkot.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (Áhsz.) tartalmaz további előírásokat a zárszámadás összeállítására vonatkozóan. A rendelet 30. §-a értelmében az önkormányzat a zárszámadáshoz vagyonkimutatást köteles csatolni, melyben az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv eszközeinek és kötelezettségeinek adatait mutatja be.
Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet (Ávr.) 155. § - ában foglaltak szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét.
A fenti jogszabályi rendelkezések értelmében a 2022. évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámoló rendelet-tervezetének szöveges indokolását és a költségvetési maradvány elszámolást együttesen az alábbiak szerint terjesztem a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elé.
E L S Ő R É S Z
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat, 2023.01.01-től Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata) 2022. évi költségvetését a közgyűlés 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete szabályozza, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. Módosítás négy alkalommal történt az alábbi módosító tényezők figyelembevételével:
központi támogatások változása
működési célú támogatások bevétele,
saját bevételek változása,
céltartalékból történő felhasználás,
átruházott hatáskörben hozott döntések,
előirányzat átcsoportosítások,
2021. évi költségvetési maradvány elszámolása miatt.
A megyei önkormányzat kötelező feladat- és hatásköri rendszerében, valamint finanszírozásában 2022. évre vonatkozóan nem tartalmazott jelentősebb változást a Magyarország 2022. évi központi költségvetését szabályozó 2021. évi XC. törvény (költségvetési törvény), az előző évi rendelkezésekhez viszonyítottan.
A megyei önkormányzat 2022. évi feladatellátásában továbbra is az alapfeladatot jelentő területfejlesztési tervezés volt a legmeghatározóbb elem, de folytatódott az uniós projektek menedzselése is.
Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei függvényében megtartotta a legfontosabb megyei programjait is, melyekben megőrizte a korábbi években kialakult hagyományokat. Ilyen volt az alapított megyei kitüntető díjak és a megye szolgálatáért díjak átadása, nemzetközi kapcsolataink fenntartása és ápolása, hagyományos megyei rendezvények megtartása.
Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan – az Európai Bizottsággal közösen – működtettük az Europe Direct tájékoztatási központot.
Tovább folytatódott a megyei értéktárral és a hungarikumokkal kapcsolatos munka.
Az önkormányzat ATHU126 – border(hi)stories című projekt keretében sikeres támogatásban részesült.
Az önkormányzat a Terület és Területfejlesztési Operatív Program keretén belül több címen támogatásban részesült, ezekből kiemelendő a „Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” és „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Győr-Moson-Sopron megyében”, valamint „TOP_Plusz -3.1.1.-21 Győr-Moson-Sopron Megyei Foglalkoztatási-Gazdaságfejlesztési Együttműködések (Paktum)” projektek támogatása.
A megyei önkormányzata működésének támogatására a beszámolási időszakban – a költségvetési törvényben meghatározottak szerint - önkormányzatonként megállapított, konkrét támogatási összeg szolgált központi finanszírozásként.
A megyei önkormányzat 2022. évi támogatása a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján 295 600 000 Ft volt. Ez az összeg alapvetően meghatározta a 2022. évi önkormányzati gazdálkodás lehetőségeit, mert a vármegye önkormányzatainak feladatellátását túlnyomó többségében központi forrás biztosítja.
A megyei önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtását a stabilitás jellemezte. A központi költségvetésből kapott támogatás mellett felhasználható forrásainkat bővíteni tudtuk, részben különböző - az előzőekben felsorolt - pályázatokból elnyert támogatásokkal, csekély összegű saját bevételeinkkel, illetve az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával.
A rendelkezésre álló erőforrások együttesen biztosították a fedezetet a feladatok biztonságos megvalósításához mind az önkormányzat, mind pedig a hivatal feladatellátása során felmerülő kiadásokra.
A megyében három területi nemzetiségi önkormányzat (horvát, német, roma) működött az elmúlt évben. A nemzetiségekről szóló törvényben foglalt rendelkezésnek megfelelően a megyei önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal feladat ellátási szerződést kötött, melyben rögzítettük, hogy a megyei önkormányzati hivatal biztosítja a nemzetiségi testületek üléseihez a hivatali helyiséget, valamint a hivatali munkatársak segítik működésük jogszerűségét. A nemzetiségi önkormányzatok testületi előterjesztéseit, valamint jegyzőkönyveik elkészítését, költségvetési gazdálkodási, számviteli feladataik ellátását szintén a hivatal munkatársai végzik.
A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban üzletrésze van 4.000.000.- Ft összegben.
A 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 30. §-ában előírt vagyonkimutatás az előterjesztés mellékletét képezi (13-14. sz. melléklet).
Az Áht. rendelkezései szerint, a bevételeket és kiadásokat meg kell bontani kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint is. Az önkormányzatnál államigazgatási feladatok ellátására nem került sor. Az önként vállalt és kötelező feladatok szerinti megbontást a 11. számú melléklet tartalmazza. Az önként vállalt feladatok kiadási szükségletét saját bevételek képezik, tehát kötelező feladatokra kapott központi források nem kerültek felhasználásra önként vállalt feladatok ellátására.
MÁSODIK RÉSZ
I.
Bevételek
A vármegye önkormányzata összevont adattartalmú beszámolója bevételi főösszegének teljesítése – a hivatalnak nyújtott intézmény finanszírozás és az előző évi elszámolás miatti halmozódás kiszűrését követően - a beszámolási időszakban 2 663 823 182 Ft (85 %) volt az 1.sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. Ezen belül a vármegye önkormányzata bevételei 82,1 %-ra, a hivatalé 106 % -ra teljesültek.
A vármegye önkormányzata bevételeinek 2022. évi teljesítését címenként és kiemelt előirányzatonként az 2. sz. melléklet részletezi, a hivatal bevételeinek felsorolását pedig az 3. sz. melléklet tartalmazza.
Működési bevételek
A működési bevételek - a módosított előirányzathoz viszonyítva – 82,3 %-ra teljesültek. Ezen belül:
Központi költségvetési támogatás
A megyei önkormányzat működésének általános támogatása a tervezett mértéknek megfelelően alakult 295 600 000 Ft (100,0%) összeggel.
A központi költségvetésből származó támogatás 13 részletben érkezett a számlánkra az Ávr. 4. sz. melléklete szerinti ütemezésben; a havi utalások ennek megfelelően történtek.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Önkormányzat:
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételei 1 530 586 359 Ft-ra teljesültek. Ezen belül az alábbi feladatokra érkezett céljellegű támogatás:
„TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat 629 400 000 Ft támogatást,
TOP-5.1.1 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat 580 250 Ft támogatást,
Az Agrárminisztérium által kiírt „Nemzeti értékek és Hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatás” című pályázatra 6 000 000 Ft támogatást,
2022-ben a Győr-Moson Sopron Megyei Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázatra 890 922 109 Ft támogatást,
Megyei roma nemzetiségi koordinátor foglalkoztatásához kapott fejezeti kezelésű támogatás 3 684 000 Ft
Hivatal:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 198 088 681 Ft-ra teljesültek. A hivatal a különböző TOP projektek projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításaira kapott 172 504 073 Ft támogatást, valamint a 2022. évi választás lebonyolításához 25 584 608 Ft támogatást.
Közhatalmi bevételek
Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén különleges gazdasági övezetben bevezetett helyi adó miatt az önkormányzatnak 53 316 113 Ft közhatalmi bevétel teljesült.
Működési bevételek
Az önkormányzat működési bevételei 59 069 471 Ft-ot kapott működési bevételként ebből 7 449 631 Ft bérleti díj, 41 642 685 Ft-ot egyéb működési bevétel és 9 977 155 Ft kiszámlázott általános forgalmi adó.
A hivatal 572 475 Ft működési bevétel teljesült, ami a kiszámlázott bérleti díjak és projektmenedzseri díjak és a továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételéből származik.
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
Az önkormányzatnak 27 142 890 Ft bevétele lett működési pénzeszköz átvételből. A bevételből 12 795 791 Ft a Szigetköz-Felső-Duna Mente Térségfejlesztési társulás megszűnése miatt kapott támogatás, illetve a fennmaradó rész Europe Direct és Border(hi)stories pályázatok támogatásból származik.
Az hivatalnak nem volt államháztartáson kívülről származó működési támogatása.
Fejlesztési bevételek
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
Az önkormányzatnak 8 000 Ft felhalmozási bevétele lett irodai asztal értékesítésből.
A hivatal nem realizált ilyen jogcímen bevételt.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A beszámolási időszakban nem terveztünk és nem is realizáltunk ilyen jogcímen bevételt.
Finanszírozási bevételek
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Az előző évi maradványt az Áhsz. előírásának megfelelően a 2021. évi beszámoló elkészültét követően nyilvántartásba vettük az önkormányzatnál 483 733 430 Ft, a hivatalnál 3 881 763 Ft összegben.
2022-ben az önkormányzat 11 824 000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezést kapott, ez majd 2023. januárban kerül visszafizetésre.
II.
Kiadások
A megyei önkormányzat összevont adattartalmú beszámolója alapján a 2022. évben teljesített kiadások összege a hivatalnak nyújtott intézményfinanszírozás és az előző évi elszámolásból származó halmozódás levonását követően 763 196 547 Ft.
Az önkormányzati szintű kiadásokat együttes összegben az 1. számú melléklet, a vármegye önkormányzatét az 2 számú melléklet, a hivatalét az 3. számú melléklet mutatja be.
Működési kiadások
Személyi juttatások
A személyi juttatások összege tartalmazza a közgyűlés és a választott tisztségviselők (önkormányzat), valamint a hivatal valamennyi bér- és személyi jellegű kiadásait, továbbá a reprezentációs kiadásokat is, a módosított előirányzathoz viszonyítva 95 %-os teljesítést mutat.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
A kiadásai a személyi juttatások vonzataként jelentkeznek, így a teljesítésük is ennek megfelelően alakult (94 %).
Dologi kiadások
Az elmúlt évben dologi kiadásokra 196 723 952 Ft-ot fordítottunk. A legjelentősebb összegek az épület-üzemeltetési, fenntartási (szolgáltatások) kiadások tételei, valamint a projektekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. A kiadások a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak.
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 36 147 656 Ft teljesített kiadást tartalmaz. A közgyűlés és az átruházott elnöki hatáskörben hozott döntéseknek megfelelően a megyében működő települési önkormányzatoknak– megkötött szerződések alapján átutalt összegeket, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tagdíját ( 986 050 Ft ) szerepeltettük.
Itt került kimutatásra Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatot megillető adóbevétel 97 %-ának tovább utalása Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának.
Ez az összeg tartalmazza a pályázatok elszámolásából, módosításból, előleg visszafizetéséből eredő kötelezettségünket az alábbi részletezés szerint.
Az önkormányzatnak ezen a címen 23 276 895 Ft teljesített kiadása volt, amiből 23 119 923 Ft a Paktum pályázat támogatási előleg, 156 972 Ft TOP-1.2.1-15 GM1-2016 pályázati támogatás visszafizetése.
A hivatal ezen a címen 12 870 761 Ft kiadást teljesített, amiből 2 800 578 Ft EFOP pályázati támogatás, 3 605 241 Ft TOP pályázati támogatás, 800 000 Ft, értéktár pályázati támogatás, 607 149 Ft Kistelepülések támogatásának visszafizetése, 986 050 Ft a Vármegyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tagdíja, és 4 071 743 Ft a helyi adóbevétel tovább utalása.
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb működési kiadások
Ezen a címen az önkormányzat teljesített 5 876 810 Ft kiadást, egyéb civil és nonprofit szervezeteknek 5 826 810 Ft, egyházi jogi személyeknek 50 000 Ft.
A társadalmi és civil szervezetek – a közgyűlés és az elnöki hatáskörben jóváhagyott – támogatására nyújtottuk ezen összeget.
Itt került elszámolásra a Rába-Duna-Vág Egyesület, Határon Átnyúló kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata részére az éves tagdíj összege.
Fejlesztési kiadások
Beruházás
A beruházási kiadásokra 3 526 229 Ft módosított előirányzatot terveztünk. A beszámolási időszakban beruházás címén 3 476 429 Ft kifizetés történt.
Az önkormányzatnál 2 977 460 Ft, a hivatalnál 498 969 Ft Ft került elköltésre beruházás jogcímen, irodai eszközöket vett mind az önkormányzat, mind a hivatal.
Felújítás
Felújítási kiadásokcímen 211 910 336 Ft kiadás teljesült, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése miatt.
Tartalékok
1. Általános tartalék
A gazdálkodás biztonságosabbá tételére, váratlan, halaszthatatlan és egyszeri kiadások fedezetére 1 630 126 781 Ft általános tartalékot képeztünk. Az általános tartalékból december 31-ig nem történt felhasználás.
III.
Kiegészítő információk
Az Áht. 91. §.(2) bekezdése alapján a zárszámadás előterjesztésekor a testület részére a rendeletben foglaltakon túlmenően tájékoztatásul be kell mutatni:
a pénzeszközök változását,
a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban,
a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást,
az önkormányzat adósságállományát lejárat szerinti bontásban,
a vagyonkimutatást,
az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
Pénzeszközök változása
Az önkormányzat és a hivatal pénzeszközeinek változását az előterjesztéshez kapcsolódó 8. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat induló pénzkészlete 540 106 064 Ft. Az év során 2 461 280 263 Ft pénzforgalmi bevétel (bevételi nyilvántartási ellenszámlán) került elszámolásra. A teljesített pénzforgalmi kiadások, valamint az egyéb sajátos elszámolások összege 1 047 418 840 Ft volt. Az önkormányzat záró pénzkészlete 1 841 248 439 Ft.
A hivatal esetében a nyitó pénzkészlet, az előző évi költségvetési maradvány 3 881 763 Ft volt. Az év során 308 533 565 Ft pénzforgalmi bevétel (bevételi ellenszámlákon) és 251 408 366 Ft pénzforgalmi kiadás és egyéb sajátos elszámolás teljesült, így a hivatal záró pénzkészlete 60 833 478 Ft.
Többéves kötelezettségek
A Dunaszegi Község Önkormányzata szervezésében megvalósításra kerülő TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015 projekt 2021. évi maradvány összegéből 7 366 000 Ft felhasználása a beszámolási időszakban megtörtént.
A TOP projektek PM díjainak elszámolhatósága is több évet érint, várhatóan még 2023-ban is kifizetésekkel számolhatunk a jelenleg ismert projekt megvalósulási határidők függvényében.
A „SacraVelo” – határon átnyúló zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben projekt esetén 2022. évben a hazai társfinanszírozás fel nem használt része került visszafizetésre.
Nemzeti értékek és Hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása című pályázatra 2022. évben 6 000 000 Ft-ot kaptunk, mely összegből 3 000 000 Ft került felhasználásra 2022. évben.
A Kistelepülések kulturális programjainak megrendezésére 2019-ben 20 000 000 Ft támogatást kaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériumától, 607 149 Ft támogatás visszafizetése történt meg 2022. évben.
A TOP-3.2.1-16-GM2-2020-00002 azonosítószámú Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázat keretében 2021-ben 730 191 956 Ft támogatás elfogadásra került. 2022. évben további támogatást kaptunk, így a kapott támogatás összesen 1 009 387 909 Ft. 2022-ben 219 824 310 Ft kiadás teljesült.
Az ATHU126 – Border(hi)stories című pályázat keretén 49 300 euro uniós támogatásban, valamint 5 800 euro hazai társfinanszírozásban részesült az önkormányzat. A hazai társfinanszírozás támogatása 2020. évben realizálódott. Az uniós támogatás megelőlegezése 15 776 000 Ft összegben leutalásra került, visszafizetése az időközi elszámolások elfogadása alapján történik. A 2022-ben felhasznált összeg utáni támogatások utalása és a fennmaradó megelőlegezés visszafizetése 2023. évben realizálódik.
Közvetett támogatások
Az Áht. rendelkezése értelmében a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor a közgyűlés részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat (pl: kedvezmény, mentesség, kölcsön elengedése). A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2022. évben ilyen kedvezményeket nem nyújtott.
Adósság állomány alakulása
A megyei önkormányzatnak hitelintézetek felé fennálló adósságállománya és egyéb tartós kötelezettsége 2022. évben nem volt.
Az önkormányzat vagyonkimutatását az előterjesztés 13-14. számú melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek
2017. évben 4.000.000 Ft értékű üzletrész vásárlásra került sor a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-ben.
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2022. évi bevételeit és kiadásait a 15. számú melléklet mutatja be.
HARMADIK RÉSZ
A megyei önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványának elszámolása
Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet 155. §-ában foglaltak alapján a költségvetési szervek költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.
Az Áht. 86. § (5) bekezdése szabályozása szerint az önkormányzati költségvetési szerv esetében az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.
A vármegye önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa együttesen: 1 900 626 635 Ft, amelyből az önkormányzat maradványa 1 839 735 329 Ft, a hivatalé 60 891 306 Ft.
Vállalkozási tevékenységet a vármegye önkormányzata és az önkormányzati hivatal nem folytat.
A költségvetési maradvány alakulását az 8. és 9 számú mellékletek tartalmazzák.
A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata jóváhagyásra javasolt költségvetési maradványa 1 839 735 329 Ft
A fenti maradványt a következő tényezők alakították:
Az önkormányzatnál kezelt költségvetési előirányzatok
2022. évi maradványa 1 839 735 329 Ft
ebből:
2022. évi támogatás terhére leutalt előleg 11 824 000 Ft
pályázatok miatti kötelezettség 1 600 077 590 Ft
ténylegesen felhasználható költségvetési maradvány 277 833 739 Ft
Az Ávr. ben meghatározott ütemezés szerint a tárgyévre megállapított költségvetési támogatás 4%-ának folyósítása január hónap első munkanapján történik.
A támogatási összeget azonban 2022. évi támogatási előlegként 2022. decemberben a számlánkra utalták. A számviteli jogszabályok alapján ezt a tételt maradványt növelő tételként kell elszámolni a beszámolási időszakban, a következő évben pedig (a maradvány terhére), befizetési kötelezettségként; így ezzel az összeggel ténylegesen nem emelkedik az igénybe vehető költségvetési maradvány.
A keletkezett maradvány a 2022. évről áthúzódó feladatok, kötelezettségvállalások fedezetét és a szabad pénzmaradványt képezi.
A 2023. évi költségvetésben tervezett maradvány 1 685 160 945 Ft. A költségvetési maradvány végleges összege 1 900 626 635 Ft, ezért a 2022. évi költségvetésben előirányzat módosításra lesz szükség.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának meghatározása
Az önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetési maradványa 60 891 306 Ft
ebből:
kötelezettséggel terhelt maradvány 4 819 628 Ft
felhasználható költségvetési maradvány 56 071 678 Ft
A 2023. évi költségvetésben tervezett maradvány 57 639 506 Ft.