Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2022. 08. 31

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

2022.08.31.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Fertőrákos Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések létesítésére terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Hivatali helyiség: az Önkormányzat által térítésmentesen biztosított, a házasságkötés lebonyolítására kijelölt helyiség (Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, 9421 Fertőrákos, Fő utca 139.)

b) Hivatali munkaidő: a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést hivatali munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül, valamint – a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – hivatali munkaidőn kívül lehet lebonyolítani.

(2) Hivatali munkaidőn kívül házasságkötéseket munkaszüneti napok kivételével az alábbiak szerint lehet lebonyolítani:

a) Hétfő: 17.30 és 18.00 óra,

b) Kedd, szerda 16.00 és 18.00 óra,

c) Csütörtök: 15.00 és 18.00 óra,

d) Péntek: 13.00 és 18.00 óra,

e) Szombat: 10.00 óra és 18.00 óra között.

(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.

Az engedélyezés szabályai

4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet a házasságkötés bejelentésével egyidejűleg, írásban kell benyújtani – az anyakönyvvezető útján – a Hivatal jegyzőjéhez, az elektronikus anyakönyvi rendszerből előállított nyomtatványon.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés – az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesítésén túl – csak akkor engedélyezhető, ha a házasulandó felek a megjelölt helyszín tulajdonosa vagy üzemeltetője által kiállított befogadó nyilatkozat útján igazolják, hogy az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és a házassági lap megfelelő védelme biztosított.

(3) Nem engedélyezhető hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolítása különleges körülmények között (pld. víz alatt, föld alatt, levegőben, mozgó járműben, a résztvevők testi épségét veszélyeztető egyéb körülmények között), illetve vallás gyakorlására szolgáló épületben.

Díjfizetési kötelezettség

5. § A házasságkötéssel kapcsolatos díjakat jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

6. § (1) A díjfizetési kötelezettség a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számlájára történő átutalási megbízással teljesíthető.

(2) A díjnak átutalási megbízással való teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni. A díjat legkésőbb a házasságkötés létesítését megelőzően egy héttel kell teljesíteni.

(3) Kétség esetén az ügyfél a díjfizetést igazoló bizonylat eredeti példányának bemutatására kötelezhető.

(4) A befizetett díjat vissza kell utalni az ügyfél részére, ha a házasságkötés lebonyolítása az Önkormányzat hibájából meghiúsul.

7. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés hivatali helyiségben történő lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenként hétköznapi házasságkötés esetén bruttó 10.000 Ft, hétvégén és munkaszüneti napon bruttó 12.000 Ft díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó 30.000 Ft díjazás illeti meg.

Záró rendelkezések

8. § Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet 2022. augusztus 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Házasságkötéssel kapcsolatos díjak

Házasságkötés fajtája:

Házasságkötéssel kapcsolatos díj mértéke (ÁFA mentes)

Hivatali munkaidőben a Hivatali helyiségében tartott házasságkötés

ingyenes

Hivatali munkaidőn kívül, hétköznap a Hivatali helyiségében tartott
házasságkötés

30.000 Ft

Hivatali munkaidőn kívül szombaton a Hivatali helyiségében tartott
házasságkötés

50.000 Ft

Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal udvarán található Házasságkötő pavilonban tartott házasságkötés

100.000 Ft

Hivatali helyiségen, vagy a Házasságkötő pavilonon kívül tartott
házasságkötés

120.000 Ft

Az Önkormányzat jelen mellékletben felsorolt, házasságkötéssel kapcsolatos díjakra 50 % kedvezményt biztosít az életvitelszerűen Fertőrákoson lakcímmel rendelkező házasulandó részére.