Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 04. 03

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Nagybajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Telekadó

Az adó alapja és mértéke

1. § (1) A telekadó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

(2) A teleakadó mértéke: 30 Ft/m2/év.

Adómentesség

2. § Mentes a telekadó alól:

a) az az adótárgy, melyet magánszemély kommunális adója terhel

b) minden olyan telek, amely a helyi építési szabályzat alapján beépítésre nem szánt területnek minősül, vagy amelynek területe a beépíthető teleknagyságot nem éri el.

II. Magánszemély kommunális adója

Az adó mértéke

3. §1 Az adó mértéke adótárgyanként 10.000,-Ft.

III. Helyi iparűzési adó

Az adó mértéke

4. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1.3%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000,-Ft.

Adómentesség

5. § (1) Mentes az iparűzési adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdésben nyújtott mentesség az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,2013.12.24., 1.o.) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

IV. Idegenforgalmi adó
Az adó alapja és mértéke
6.§
(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma
(2) Az adó mértéke személyenként és vendég-éjszakánként 250 Ft.
Záró rendelkezések
7.§
(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályukat vesztik Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének alábbi önkormányzati rendeletei:
a) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
b) a helyi iparűzési adóról szóló 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.
1

A 3. § a Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.