Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003 (X.16.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet és a természet védelméről

Hatályos: 2024. 05. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003 (X.16.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet és a természet védelméről

2024.05.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjaiban, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) és 48. § (4) b), d), e), f) pontjaiban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. §-ában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdése c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, valamint Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 4. melléklete alapján a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi és Városfejlesztési és Műszaki Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

Bevezető rendelkezések

1. § Jelen rendelet célja, hogy - a helyi körülményeket alapul véve - a város tiszta, esztétikus képének kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, az ember és környezete harmonikus kapcsolatának megteremtése, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása céljából meghatározza a környezet védelmének Hajdúszoboszló városra vonatkozó általános szabályait.

2. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre aki/amely állandó vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási területén tartózkodik, illetve bármilyen tevékenységet végez.

(2) Jelen rendelet egyes fejezetei az ott szabályozott tárgykörök tekintetében az (1) bekezdéstől eltérően szabályozhatják a fejezet rendelkezéseinek tárgyi, illetve személyi hatályát.

II. Fejezet

Köztisztasági rendelkezések, a közterület tisztántartása

3. § (1)2 A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, hulladéktól megtisztítani.

(2)3 Eltérő megállapodás, vagy önkormányzati döntés hiányában az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlana előtti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gyomtalanításáról, tisztántartásáról, az itt található nyílt árok és ennek műtárgyai - kivéve a főgyűjtők - tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

(3)4 Amennyiben az ingatlan előtti közterületen járdaszakasz is található, eltérő megállapodás vagy önkormányzati döntés hiányában az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni a járdaszakasz folyamatos tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz síktalanításáról, a gyalogos közlekedést akadályozó gallyak eltávolításáról.

(4) A gondozatlan járdaszakasz vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az Önkormányzat az ingatlan tulajdonosa költségére elvégezheti.

(5) A szórakoztató- és vendéglátóhelyek, valamint az üzletek előtti közterületet az üzemeltető köteles tisztántartani, a hulladékot eltávolítani, továbbá megfelelő számú hulladékgyűjtőt elhelyezni.

(6)5 A közterületen tilos:

- vegyi-környezetszennyező anyagokat használni síktalanításra (pl. konyhasó);
- csapadék-vízelvezetőkbe szennyezett anyagot juttatni (pl. kommunális szennyvíz, mosóporos víz, vegyszeres víz, állati hígtrágya stb.);
- minden egyéb környezetszennyező tevékenység.
(7) 6
(8) 7
(9) 8
(10) Az ingatlan tulajdonosának az ingatlanán kötelessége továbbá a rendszeres rovar- és rágcsáló irtásról való gondoskodás.
(11) 9 Társasházak vonatkozásában az (1)-(3) bekezdésekben foglalt kötelezettségek betartásáért a közös képviselő felel, kivéve, ha a társasház alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata vagy a társasház által megkötött, erre vonatkozó szerződés mást nevez meg.
(12) 10

3/A. §11 (1) A közterületen illegálisan elhelyezett, elhagyott hulladékot a mezőőrök folyamatosan ellenőrzik. Amennyiben hulladékot észlelnek, értesítik a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáját a hulladék helyéről, összetételéről és becsült mennyiségéről.

(2) A lakosság az általa észlelt elhagyott illegális hulladékot a Polgármesteri Hivatalban, illetve az Önkormányzat telefonszámán, valamint elektronikus elérhetőségein keresztül jelezheti.

(3) A Polgármesteri Hivatal ügyintézője az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedésen túl rendszeresen területbejárást végez a település közigazgatási területén az elhagyott hulladék feltérképezésére.

(4) A Hivatal az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bejelentésről szóló tudomásszerzést követően a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (25) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

(5) A közterületen elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot – az önkormányzat külön megrendelésére – a koncesszori alvállalkozó összegyűjti, elszállítja, valamint gondoskodik az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezeléséről.

4. § (1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata gondoskodik a jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott önkormányzati ingatlanok fenntartásáról, karbantartásáról.

(2) A közutakra tilos olyan anyagot kihelyezni, amely az út rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy állagát rontja.

(3) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, hulladékot, trágyát, rongyot stb.) csak biztonságosan zárt módon, a KRESZ előírásainak megfelelően szabad szállítani.

(4)12 Az építési terület és a felvonulási útvonalak, az építkezéssel érintett közutak tisztántartásáról, a terület elkerítéséről, az építési tevékenységgel kapcsolatban a közterületen, az önkormányzati utakban vagy közutakban keletkezett károk és elváltozások helyreállításáról a kivitelezés megkezdésétől, a munkaterület átvételétől a végleges átadásáig a kivitelező, több kivitelező esetén a lebonyolító (generálkivitelező) köteles gondoskodni. A felelős természetes személy nevét, címét és elérhetőségét feltüntető táblát jól láthatóan kell elhelyezni.

5. §13

A választási és egyéb plakátok elhelyezése

6. §14

7. §15

8. §16

A zöldterületek fenntartása és kezelése

9. § (1) A városban lévő zöldterületeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Tartózkodni kell a mások pihenésének, nyugalmának zavarását keltő magatartástól.

(2) Zöldterületeken tilos a virágok jogosulatlan leszedése, gyűjtése, tilos a fák, virágok és egyéb növények, a felszerelési tárgyak rongálása. A növényekre reklámtáblát (feliratot) elhelyezni tilos.

(3) Az országos és helyi szempontból védettséget élvező növényekről az önkormányzat nyilvántartást vezet. A listán szereplő növények kivágása tilos, függetlenül a terület tulajdonosától.

(4)17

10. § (1) Tilos a zöldterületen elhelyezett műtárgyakat elmozdítani, megrongálni, a zöldterületeken otthonos madarakat, azok tojásait vagy egyéb állatokat pusztítani, zavarni, befogni, kínozni.

(2) A közterületeken elhelyezett szobrokra, emlékművekre felmászni, azokat rongálni, beszennyezni tilos. Tilos az emlékművek, szobrok, környezetébe nem illő tárgyak elhelyezése is.

(3) Parkokban, zöldterületeken sétálni csak a kijelölt utakon, sétányokon lehet.

(4) Zöldterületekre és azok sétáló útjaira gépjárművel behajtani, azokon parkolni nem szabad.

(5) Zöldterületeket rendeltetésétől eltérő célra igénybe venni csak rendkívül indokolt esetben és az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségével, az erre feljogosító engedéllyel szabad. Az engedélyezéssel kapcsolatos eljárási szabályokat a közterület-használat, közterület hasznosítás helyi szabályait valamint a közterületek közműhálózat-fejlesztés céljából történő igénybevételének szabályait tartalmazó önkormányzati rendeletek tartalmazzák.

(6) A város területén lévő vízcsobogókat, kutakat rendeltetésellenes célokra - mosdásra, fogmosásra, fürdésre stb. – használni, szennyezni tilos.

(7) A zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról, kezeléséről, felügyeletéről a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Részvénytársaság - a vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – gondoskodik.

11. §18

Fák telepítése és kivágása19

11/A. §20 (1) Közterületre fa (bokor, cserje) csak engedéllyel telepíthető. Az engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik. Az engedélyes az engedélyben foglalt kötelezettségének köteles eleget tenni. A közterületre ültetett fa az Önkormányzat tulajdonába kerül.

(2) A fatelepítésnél kerülni kell az allergiakeltő fajok ültetését. Az engedély megadásakor figyelembe kell venni jelen rendelet 4. számú mellékletében foglaltakat.

(3) A lakosság által végzett fa ültetésénél a jelen rendelet 7. számú mellékletében meghatározott telepítési távolságokat kell figyelembe venni.

(4) Aki engedély nélkül ültet fát közterületre (nem tartva be az ültetésre vonatkozó szabályokat) és az engedély nélkül ültetett fa nem megfelelő helyen van, és ez a helyszíni ellenőrzés során bizonyítást nyer (pl.: vezetékre van ültetve) annak az átültetés vagy az esetleges fakivágás költségeit fedeznie kell.

(5)21 Az ellen aki közterületen jogellenesen fát vág ki, vagy a pótlási kötelezettségét nem teljesíti a jelen rendelet 8. számú mellékletében szereplő faérték számítás alapján az Önkormányzat a hatósági szankciók alkalmazása mellett a kárigényét is érvényesíti.

(6)22 Minden közterületen kivágott élő

a) a talaj felett 1,0 méter magasságban mért 1,5 méter törzskerületet meg nem haladó lombos fa kivágása esetén, engedélyes egyszeri fapótlási díjat köteles az Önkormányzat fatelepítési alapja javára befizetni.

b) a talaj felett 1,0 méter magasságban mért 1,5 méter törzskerületet meghaladó lombos fa kivágása esetén, engedélyes kétszeres fapótlási díjat köteles az Önkormányzat fatelepítési alapja javára befizetni.

c) örökzöld fás szárú növényzet kivágása esetén, engedélyes egyszeri fapótlási díjat köteles az Önkormányzat fatelepítési alapja javára befizetni.

(6a)23 A fapótlási díj összege visszaigényelhető az alábbi feltételek fennállása esetén:

a) engedélyes a fakivágási engedély kérelemben vállalja a (6) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott fa kivágása esetén 1 darab, a b) pontjában meghatározott fa kivágása esetén 2 darab, a fakivágási engedélyben előírt fajtájú, méretű és minőségű fa szakszerű telepítését, gondozását a fakivágási engedély határozat kiállítását követő 1 év időtartamon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő.

b) engedélyes a fakivágási engedély kiállítását követő 1 év időtartamon belül, az előírt fajtájú, méretű és minőségű fa szakszerű telepítését követően erre vonatkozó kérelmet nyújt be a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodájához.

c) A fapótlási díjat a visszaigénylésre vonatkozó kérelem elbírálását követően a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája átutalja a kérelmező által megadott számlaszámra.

(7)24 Mentesül a fapótlási díjfizetési kötelezettség alól:

a) a közterületi kiszáradt vagy 90 %-ban elhalt fák kivágása;

b) közvetlen élet- és balesetveszély elhárítás miatti fa kivágása;

c) Önkormányzat saját beruházásában megvalósuló közterület átalakítás, felújítás miatti fák kivágása.

11/B. §25

III. Fejezet

A víz és vízbázis védelme

12. § (1) Tilos a meglévő élővízfolyásokat, öntözőcsatornákat, továbbá a vízelvezető árkokat eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoztatni, a vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni. A károkozó köteles az eredeti állapot visszaállítására, a károk megtérítésére.

(2) Ha a víz által sodort anyagnak (iszap, hordalék stb.) az ingatlanon történt lerakódása folytán a víz természetes lefolyása megváltozik és ezáltal mások kárt szenvedhetnek, az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) - amennyiben a lerakódott anyagot felhívás ellenére, az abban meghatározott határidőn belül nem távolítja el, tűrni köteles a szükséges munkák elvégzését. A lerakódott anyag eltávolításáért kártalanítás nem jár.

(3) A sekélymélységű ásott kutak kizárólag a hatósági engedélyben foglaltaknak megfelelően létesíthetők.

(4) Kijelölt vízmű-védőterületen csak a vízjogi engedélyben meghatározott tevékenység folytatható. Egyéb tevékenység esetén környezeti elemzés elvégzése szükséges, melyhez be kell szerezni a Környezetvédelmi Felügyelőség, az ÁNTSZ, TIVIZIG szakhatósági állásfoglalását. A tevékenység folytatása során a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell eljárni.

13. § (1) Tilos a felszíni vízbe bármilyen halmazállapotú, hulladékot vagy vízszennyezést okozó terméket bevezetni, illetve juttatni. Tilos továbbá a vizek fertőzése és káros szennyezése, a vízelvezető rendszerekbe, ásott vagy fúrt kutakba veszélyes hulladékot, vegyszert, azok csomagolóanyagait, mérgező anyagokat, motorolaj származékokat bevezetni. Tilos belterületi csapadékvíz levezető rendszerekbe (árkokba) a fentieken kívül szennyvizet vagy egyéb más hulladékot juttatni.

(2) Minden olyan behatástól védeni kell a vízelvezető rendszereket, ahol a vizek öntisztulási képességei hátrányosan megváltoznak

14. § (1) Tilos a szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvizet bevezetni.

(2) Tilos a meglévő ivóvízellátást biztosító hálózatot veszélyeztetni, szabálytalan, engedély nélküli rákötéssel az ivóvizet szennyezni, valamint a közüzemi vízellátásról üzemelő házi vízvezeték rendszert összekötni nem közüzemi vízellátó rendszerrel.

(3) Tilos a szennyvizet kilocsolni.

15. §26

IV. Fejezet

Zaj és rezgésvédelem

16. §27

17. § (1) Hajdúszoboszló város közigazgatási területe zajvédelmi szempontból az 3. sz. melléklet szerinti övezetekbe sorolt.

(2)28

(3)29

(4)30

(5)31

(6)32

Engedélyezési eljárás

18. §33

19. §34

20. §35

21. §36

21/A. §37 (1) Építőipari kivitelezési tevékenységet munkanapokon és szombaton reggel 7 óra és este 19 óra közötti időben lehet végezni. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ában foglalt üdülőterületen, valamint idegenforgalmi célú területen július 1-től augusztus 31-ig szombati napokon is tilos építőipari kivitelezési tevékenységet végezni.

(2) Vasár- és ünnepnapokon tilos építőipari kivitelezési tevékenységet végezni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alól rendkívüli és közérdeket nem sértő indokolt esetben, a kivitelező külön kérelmére a jegyző felmentést adhat. Az időbeli korlát ez esetben sem haladhatja meg a reggel 6 órai kezdést és az este 20 órai befejezést. Vasár- és ünnepnap esetében viszont legfeljebb 8 és 18 óra közé korlátozódhat.

22. §38

V. Fejezet

A levegő védelme

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

22. § (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban, megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.

(2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen veszélyes, vagy ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos.

Tarlóégetésre vonatkozó szabályok

23. § (1) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

(2) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos.

Avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályok

24. § (1) Avar és kerti hulladék hasznosítása (megsemmisítése) elsősorban komposztálással történhet.

(2)39 Hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.

(3)40 A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.

(4) Tűzgyújtás és égetés az ingatlan területén kizárólag szabadtéri sütés-főzés céljára folytatható, és csak szélmentes időben, a tűzvédelmi szabályok betartásával, a környezet zavarása nélkül.

(5) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakó-hely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni.

(6) Az égetendő anyag nem tartalmazhat veszélyes hulladékot, valamint ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).

(7) Országos, vagy helyi tűzgyújtási tilalom esetén tilos bármilyen jellegű szabadtéri égetési tevékenységet végezni.

Allergén növények elleni védekezési szabályok

25. § (1) Az ingatlanterületek gyom és allergiát okozó növényektől (főleg parlagfű) mentes gondozása a tulajdonos kötelessége. A parlagfű irtásáról folyamatosan, legkésőbb virágzás előtt az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni.

(2) A leggyakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét az 4. sz. melléklet tartalmazza.

26. §41 A jelen fejezet 22. §, 23. §, 24. §-aiban foglalt előírások megszegői - a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében foglalt bírságtételek figyelembevételével – levegőtisztaság-védelmi bírsággal, a 25. §-ban foglalt előírások megszegői a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. tv. 60. § c.) pontja alapján növényvédelmi bírsággal sújthatók.

VI. Fejezet

Az állattartás feltételei

27. §42

28. §43

29. §44

Állattartási tilalmak és korlátozások

30. §45

31. §46

32. §47

33. §48

34. §49

35. §50

Az eb-tartás külön szabályai

36. §51

37. §52

38. §53

39. §54

40. §55

41. §56

42. §57

43. §58

VII. Fejezet

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

44. § (1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a környezetvédelem helyi anyagi bázisának megteremtése érdekében önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre.

(2) A környezetvédelmi alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az önkormányzatnak a környezetvédelmi törvény 46-48. §-aiban megfogalmazott feladatainak ellátását, különösen

a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtását,

b) a környezeti károk mérséklését,

c) a környezeti ártalmak megelőzését,

d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének segítését,

e) a zöldfelület-gazdálkodást,

f) a természeti értékek megóvását,

g) a környezetvédelmi oktatást, nevelést.

45. § A környezetvédelmi alap bevételei:

a) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a,

b) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön jogszabályban meghatározott része,

c) az önkormányzat költségvetésében környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

d) az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi, és természetvédelmi bírság teljes összege,

e) a benyújtott pályázatokon elnyert összegek,

f) egyéb, a környezetvédelmi alapot megillető bevételek.

46. § (1) A környezetvédelmi alapot kizárólag a közösség környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet felhasználni, figyelemmel a környezetvédelmi törvény 10. §. b./pontban foglalt együttműködési kötelezettség teljesítésére.

(2) Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani:

a) levegőtisztaság védelme (például: mérések, helyszíni vizsgálatok),

b)59

c) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,

d) zaj-, és rezgésvédelem (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési zajártalom csökkentése, adatbázis-létesítése, mérőműszeres vizsgálatok stb.),

e) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés,

f) vizek védelme,

g) talaj védelme,

h) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel,

i) környezetvédelmi információrendszer kialakítása, fejlesztése és működtetése,

j) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.

47. § (1) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselőtestület évente a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik, figyelemmel e rendelet 46. §.-ában foglaltakra.

(2) A környezetvédelmi alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az éves felhasználási tervben 10 %-os tartalékot kell képezni.

(3) A környezetvédelmi alapból pályázat alapján támogatást kaphat olyan természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki Hajdúszoboszló városban végez az alap céljaival egybeeső tevékenységet.

(4) Pályázati célra a környezetvédelmi alap 20 %-a használható fel.

(5) Az alap működtetését a képviselőtestület Városfejlesztési-, Műszaki Bizottsága látja el az alap működési szabályzata alapján.

(6) A működési szabályzat jelen rendelet 6. sz. mellékletét képezi.

Környezetvédelmi ellenőrzés

48. § (1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata gondoskodik a Települési Környezetvédelmi Programban foglalt feladatok végrehajtásáról, figyelemmel kíséri az abban foglalt feladatok megoldását és a programot szükség szerint - de legalább 2 évente - felülvizsgálja.

(2) Az állampolgároknak joga, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés esetén az önkormányzat és a környezetvédelmi hatóság figyelmét erre felhívja.

(3) Az állampolgári részvétel gyakorolható:

- személyesen vagy képviselő útján,
- társadalmi szervezetek révén,
- az önkormányzat útján
(4) A közterület-felügyelők hatósági jogkörrel rendelkeznek.
(5) A környezetvédelmi rendeletben felsoroltak ellenőrzésekor a hivatal dolgozóit a közterület-felügyelők kísérik a helyszínre.
VIII. Fejezet60

Egyes vállalkozási tevékenységekkel kapcsolatos korlátozások

49. § A rendelet 5/a. számú melléklete által meghatározott területen (gyógyhely és védőterület) vásári, illetve vándor vidámparki szórakoztatási tevékenység nem gyakorolható.

IX. Fejezet61

Értelmező és záró rendelkezések

50. § (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan, a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában lévő földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat és amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére (pl. épületek árkádjai alatt lévő terület, közterületbe vont udvar tömbbelsői, az ezek megközelítésére szolgáló kapubelső) a közterületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az átadásukról szóló megállapodás vagy rendelkezés keretein belül. A közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), pihenő és emlékhelyek kialakítása, közművek elhelyezése
Zöldterület: A város közigazgatási területén zöldterületnek minősülnek a parkok, ligetek, sétányok, játszóterek, utcai fák és zöldsávok, virágágyások, virágtartók, szobrok környéke, parkosított torna- és játszóterek, valamint az a terület, amelyen a fásítási vagy parkosítási munkálatokat már megkezdték.
Választási plakát: a választási eljárásról szóló 1997. évi C.törvény 149. §. I.) pontjának megfelelően választási falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép, zászló, embléma a hordozóanyagtól függetlenül.
Kennel: ebek tartására alkalmas, elkerített és az állat számára megfelelő mozgásteret biztosító terület.
(2) Jelen rendelet 2003. november 1-jén lép hatályba.
(3) A jelen rendelet 3. sz. mellékletében üdülőterületként meghatározott területen a Csaba és Huba utcák, valamint az 5/b. sz. mellékletben a Csaba és Huba utcák valamint a Böszörményi út által határolt terület tekintetében a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.
(4) A rendelet 3. § (6) bekezdésének a.) pontja 2005. január 1-jén lép hatályba.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik az alábbi önkormányzati rendeletek:
- a város köztisztaságáról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 21/1995. (XII.21.) Ör. sz. rendelet
- a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról szóló 4/1998. (III.19.) Ör. sz. rendelet
- a zajvédelemről szóló, a 16/2000. (XI.23.) Ör. sz. rendelettel módosított 6/1994. (III.14.) Ör. sz. rendelet
- az állattartás feltételeinek meghatározásáról szóló, többször módosított 5/1994. (III.14.) Ör. sz. rendelet
- az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 2/1998. (II.05.) Ör. sz. rendelet
(6) 62 Jelen rendelet gyógy- és üdülőhely területére a közterület-használat, hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletben megállapított meghatározást kell alkalmazni.
(7) 63 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK (2006. december 12.) irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 18/2003. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által tisztántartott és gondozott területek jegyzéke

Az önkormányzat tisztántartási és gondozási kötelezettsége – a jelen rendelet 3. §-ban meghatározott területek, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt utak kivételével – Hajdúszoboszló város teljes közterületére, illetve az alábbi ingatlanokra terjed ki:64

Sor- szám

Utca

Hrsz

Megnevezés

1.

Surányi J.

6/4

Telek

2.

Coophotels mellett

2475/2

beépítetlen terület

3.

Tölgyfa

2667/7

Telek

4.

Tessedik S.

3313/12

Telekrész

5.

Hóvirág u.

3927/169

Közterület

6.

Hóvirág 83.

3927/165

ép. telek

7.

Erkel-Rezeda u. között

3927/145

Közpark

8.

Rákóczi 72.

5998

Kert

9.

Bocskai 36.

6055

Kert

10.

Lovas 5.

2027/1

Telek

11.

Kölcsey 9.

2376

Telek

12.

Böszörményi

2475/10

gázfogadó állomás

13.

Gábor Á.

2484/2

Telek

14.

Gábor Á. 22.

2491

Telek

15.

Bródy S. 1.

2493/2

Telek

16.

Gábor Á. u.

2494/1

beépítetlen terület

17.

Gábor Á.

2495

Telek

18.

Bródy S. u.

2510

Telek

19.

Bródy S. 6.

2512

Telek

20.

Bródy S. 8.

2513

Telek

21.

Gábor Áron 65.

3025

beépítetlen terület

22.

Damjanich u.

3029

Telek

23.

Gábor Á. 53.

3033/2

Telek

24.

Damjanich u.

3091

Telek

25.

Damjanich 14.

3092

Telek

26.

Damjanich 12.

3093

Telek

27.

Damjanich 14.

3094

Telek

28.

Damjanich 14.

3095

Telek

29.

Damjanich 14.

3096

Telek

30.

Damjanich 14.

3097

Telek

31.

Gábor Á. 33.

3098

hétvégi ház és udvar

32.

Damjanich u.

3106/1

Közterület

33.

Gábor Á. u.

3106/3

Közterület

34.

Damjanich u.

3107/1

Közterület

35.

Gábor Á u.

3107/3

Telek

36.

Gábor Á. 27.

3108

Telek

37.

Gábor Á. u.

3109

Telek

38.

Gábor Á. u.

3110

Telek

39.

Gábor Á. u.

3111

Telek

40.

Gábor Á. u.

3112/1

Telek

41.

Gábor Á. u.

3112/2

Telek

42.

Damjanich 4.

3113

Telek

43.

Gábor Á. u. 19/a.

3114

Telek

44.

Gábor Á. u. 21.

3115

Telek

45.

Gábor Á. u. 19.

3116

Telek

46.

Damjanich u. 2.

3118/1

Beépítetlen terület

47.

Damjanich u. 2.

3118/2

Beépítetlen terület

48.

Gábor Á. 13.

3119

Telek

49.

Fürdő u.

3121

beépítetlen terület

50.

Mátyás király s. 4.

3129

beépítetlen terület

51.

Damjanich u. 1.

3131

Beépítetlen terület

52.

Damjanich 5.

3137

Telek

53.

Damjanich 5.

3138

Telek

54.

Damjanich 5.

3139

Telek

55.

Pávai V. 2.

3149

Telek

56.

Liliom

3811/8

Telek

57.

Liliom

3811/9

Telek

58.

Csontos

4095

Telek

59.

Szurmai u.

2052/3

Telek

60.

Szurmai u.

2053

Telek

61.

Gábor Á. u.

2481

Telek

62.

Gábor Á. u.

2482

Telek

63.

Isonzó u.

2163/32

Lakótelep

64.

Szurmai u. 33/b

2116

Telek

65.

Liget u.

3337/16

Utca

66.

Eötvös u.

3227

Utca

67.

Fogthüy 23.

2256/1

Árok

68.

Fogthüy 23

2256/2

Árok

69.

Temető mellett

10264/5

Lecsapoló árok

70.

Libagát u.

5821/3

Temető

71.

Dobó I. u.

4535

Beépítetlen terület

72.

Dobó I. u.

4536

Beépítetlen terület

73.

Dobó I. u.

4537

Beépítetlen terület

74.

Rákóczi u.

4722/2

Beépítetlen terület

75.

Árpád u.

4989/2

Beépítetlen terület

2. melléklet a 18/2003. (X. 16.) önkormányzati rendelethez65

3. melléklet a 18/2003. (X. 16.) önkormányzati rendelethez a 18/2003. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal Elnökének 7002/1987. EÜ (K.20.) EÜM-OKTH sz. együttes irányelvének 1. sz. táblázatában meghatározott övezetek Hajdúszoboszlón

1. Üdülőterület (védett övezet):

József Attila u. - Böszörményi út - Liget u. – Diófa u. – Radnóti u. – Bródy Sándor u. - Pávai Vajna u. – Sport u. – 4. számú főút - Hóvirág u. – Erkel u. – Tinódi u. - Gázláng u. – Hőforrás u. - 4. számú főút a József Attila utcáig.

2. Lakóterület :

A 3.-as és 4.-es övezetek kivételével az alábbi utcák által határolt terület:
Diófa u.- Radnóti u. – Bródy Sándor u. - Pávai Vajna u. sarok – Bánomkerti u.
Sport utca- 4. sz. főút Debrecen irányába haladó része által bezárt 0belterületi övezet
Huba utca - Malom sor – Fehér u. - Ady Endre u. – Bihari u. - Sólyom u. – Csepüs sor. – Nyugati sor – Bárány u. – Hajdú u. – Bajcsy Zs. U. - Libagát u. – Kis Pál utca – Papp István u. – Hathy János u.- Makkos Ferenc u. - Rácz F. u. – Szováti út - Déli sor – Rákóczi u. – Hőforrás u. – Vásártér sor - Határ u. – Csontos u. – Hóvirág u. – Erkel F. u. – Tinódi u. – Gázláng u. – Hőforrás u. - 4. számú főút – József A. u.- Huba utca.

3. Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel:

József A. u. – Szurmai u. - Kenézy u. – Bethlen u. – Luther u. - Bányász u. – Arany J. u. – 4 sz. főúti a József Attila utcáig.

4. Iparterület:

Nyugati sor Budapest felőli oldala
Szováti útfél – Rácz F. u.-tól délre eső terület – Vasút állomás
Rákóczi u. – Vásártér sor – Vasút
Vásártér sor meghosszabbított vonalától keleti irányba a vasútig

4. melléklet a 18/2003. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

Szálló virágpor naptár

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Mogyoró

*****

*****

###

Égerfa

*****

*****

###

Fűzfa

*****

*****

###

Szilfa

*****

*****

Nyárfa

*****

*****

###

Kőrisfa

*****

*****

Nyírfa

*****

*****

Bükkfa

*****

*****

Tölgyfa

*****

*****

###

Borjúpázsit

*****

*****

*****

*****

###

Akác

*****

*****

Csomós ebír

*****

*****

Bíborhere

*****

*****

*****

Réti perje

*****

*****

*****

Rozs

*****

*****

*****

Aranyzab

*****

****

*****

Csenkesz

*****

*****

*****

*****

Lándzsás útifű

*****

*****

*****

*****

Rozsnok

*****

*****

*****

*****

###

Mezei komócsin

*****

*****

*****

*****

*****

Angol perje

*****

*****

*****

*****

###

Fekete bodza

*****

*****

*****

Búza

*****

Pántlikafű

*****

*****

*****

Taréjos cincor

*****

*****

Zab

*****

*****

*****

Selyemperje

*****

*****

*****

Hársfa

*****

*****

Csalán

*****

*****

*****

*****

Tippan

*****

*****

*****

Üröm

*****

*****

###

Aranyvessző

*****

*****

*****

Parlagfű

*****

*****

*****


***** = Fővirágzás

### = Utóvirágzás

5. melléklet a 18/2003. (X. 16.) önkormányzati rendelethez66

5/a. sz. melléklet67

5/b. sz. melléklet68

Nagy és kis állatok tartása szempontjából korlátozott terület

A nagy és kis állatok szempontjából korlátozott terület a Tessedik S. u. - Liget utca és meghosszabbítása a Böszörményi útig - Böszörményi út - Huba u. - Malom sor - Ady E. u. - Gönczy Pál u. - Puskin u. - Hősök tere - Rákóczi u. - Hőgyes u. - Kossuth L. u. - Attila u. - Ádám u. - Hőforrás u. - Szedres u. - Bartók B. u. - Lehár F. u. - Hóvirág u. - Debreceni útfél - Tessedik S. utca által határolt városrész. Ahol a területhatár a gyógyhely és védőterület határával egybeesik, ott az arra vonatkozó rendelkezéseket kell figyelembe venni.
5/c. melléklet69

5/d sz. melléklet70

6. melléklet a 18/2003. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Rendelkezés az Alappal

1. Az Alap kezelésére, tervezésére, gazdálkodására, nyilvántartására és adatszolgáltatási kötelezettségére a számviteli törvényt és a költségvetés alapján gazdálkodó szerveztek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. Az Alap működtetését a város belterületére vonatkozóan Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési-, Műszaki Bizottsága, a város külterületére vonatkozóan Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: bizottság) – a Városfejlesztési és Kommunális Iroda vezetőjének bevonásával – látja el.

3. Az Alap bevételeit és kiadásait, költségvetését és zárszámadását a település képviselőtestülete hagyja jóvá. Az alap költségvetéséről és annak végrehajtásáról a közvéleményt legalább évente egyszer tájékoztatni kell.

Az Alap teljesíthető kiadásainak köre

4. Az Alap felhasználható:

a) a környezet védelmét, értékekeinek megőrzését közvetlenül elősegítő beruházások, műszaki intézkedések és kereskedelmi megoldások (továbbiakban együtt: fejlesztések) megvalósításához pályázat utján, ill. anélkül is, ha a képviselőtestület egyedi döntéssel rendelkezik a felhasználás céljáról és összegéről,

b) az azonnali beavatkozást igénylő környezeti károkozás, ill. veszélyeztetés elhárítását szolgáló beavatkozások költségeinek – ismert károkozó esetében átmeneti, egyéb esetekben végleges – megtérítésére,

c) közcélú környezetvédelmi feladatok finanszírozására,

d) az Alap kezeléséhez, működtetéséhez, bevételi beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére.

5. Az Alapból fizethető támogatás

a) vissza nem térítendő,

b) kamatmentes, vagy kedvezményes kamatozású visszatérítendő lehet.

6. Az 5. bekezdésben említett visszatérítendő támogatást a teljes támogatás igénybevételét követően a támogatási szerződésben meghatározott időn belül kell – kamatterhes támogatás esetén a kamatokkal együtt – visszafizetni. A támogatás futamideje egytől három évig terjedhet.

7. Támogatás csak a környezet védelmét közvetlenül elősegítő fejlesztésekre:

a) a levegőtisztaság védelmére,

b) a zaj- és rezgésvédelemre,

c) a hulladékok káros hatásainak csökkentésére, a hulladékok

hasznosítására, ártalmatlanítására,

d) vizek mennyiségi és minőségi védelmére,

e) a környezetvédelem kisipari hátterének kialakítására és

fejlesztésére,

f) az épített és természeti környezet értékeinek védelmére,

g) a környezetbarát fogyasztói szakások elősegítésére,

h) a vállalkozókra át nem hárítható környezeti károk kármentesítésére,

i) környezetvédelmi mérő és ellenőrző hálózatok, ill. információs

rendszerek létesítésére, fejlesztésére, ill. más által üzemeltetett rendszerek, hálózatok adatainak megszerzésére,

j) helyi jelentőségű védett területek megóvására,

k) környezetvédelmi ismeretterjesztésre, oktatásra,

l) a környezetvédelmi intézkedések meghatározását és

bevezetését elősegítő szakmai és intézményi háttér megerősítésére,
környezetvédelmi programok elkészíttetésére,

m) a lakosság környezet- és természetvédelmi szemléletének

alakítására,

n) regionális jelentőségű, a környezet védelmét szolgáló programok

végrehajtásának elősegítésére adható.

Az Alap felhasználásának rendje

8. Az Alap éves költségvetését a bizottság tervezi meg és a képviselőterület hagyja jóvá.

a) a bevételek beszedésével és ellenőrzésével összefüggésben, valamint a kezelés, működtetés és a felhasználás ellenőrzésének feladataira az Alap bevételeinek 5 %-a irányozható elő.

b) az Alapot megillető bírságbevételek 20 %-át, a környezeti károkozás megelőzését és felderítését szolgáló hatósági munka feltételeinek javítására kell előirányozni.

c) Az Alapból településrészek komplex környezet- és természetvédelmi fejlesztésére pénzeszközök különíthetők el.

Pályázat utján adható támogatások

9. A fejlesztések támogatására a bizottság a tárgyévi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadását követő 60 napon belül – az érintett szakmai és társadalmi szervetek ajánlásainak ismeretében - pályázati felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon.

10. A Pályázati Felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a tárgyévben kiemelten kezelt fejlesztéseket,

b) a kiemelt fejlesztések részarányát a támogatásra fordítható forrásokból,

c) egyes támogatási célokon belül a kedvezményezettek körére, a támogatás formájára és mértékére vonatkozó esetleges egyedi feltételeket,

d) a támogatásra vonatkohó egyéb kikötéseket,

e) a támogatott fejlesztés megvalósulása esetén elvárható környezeti hatást,

f) a pályázatok elbírálási szempontjait,

g) a támogatás visszavonásának eseteit.

11. A pályázat elbírálását az Alapot működtető végzi.

12. A pályázatok elbírálásáról és döntéshozónak jegyzőkönyvet kell késziteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az értékellés legfontosabb körülményeit, így különösen:

a) a támogatással elérni kívánt célt,

b) az értékelhető pályázatok rövid összefoglalását,

c) a támogatott pályázatok elfogadásának indoklását,

d) a támogatási forma és mérték meghatározásának szempontjait és indoklását,

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

f) egyéb, a döntéshozó által fontosnak vélt körülményeket,

13. A jegyzőkönyvet bárki megtekintheti.

14. Az értékelési szempontoknak elő kell segítenie olyan megoldások

kiválasztását, amelyek:

a) közvetlenül mérséklik a lakosság egészségének környezeti károsítását,

b) több környezetvédelmi szakterületet fejlesztését szolgálják,

c) hatóság által kötelezően előirt környezetvédelmi feladat végrehajtását szolgálják,

d) a legnagyobb hatékonyságúak (adott ráfordítással a legnagyobb környezetállapot-javulást biztosítják,

e) megvalósításuk anyag és energiatakarékosságot is eredményez.

15. A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani a bizottsághoz. A pályázati űrlapot és az útmutatót a bizottság a pályázó rendelkezésére bocsátja.

16. A pályázat elbírálására legkésőbb a benyújtást követő negyedév végéig kerül sor. Az elbírálás ezen határidejétől eltérni csak olyan fejlesztések esetén lehet, amelynek értékelése hosszabb szakmai vizsgálatot igényel. A pályázatok elbírálása ekkor sem haladhatja meg a hat hónapot.

17. Az előírásokat nem teljesítő pályázatokat kiegészítésre, ill. javításra a bizottság a pályázónak 15 napon belül visszaküldi. Ilyen esetben a hiánypótlás (javítás) napját kell a benyújtás napjának tekinteni.

18. A támogatás odaítéléséről, annak mértékéről és feltételeiről a bizottság többségi szavazással, a támogatási irányelvekben rögzített szempontok figyelembevételével dönt.

19. A támogatás a fejlesztés költségeinek 60 %-ig, vissza nem térítendő

támogatás esetén 30 %-ig terjedhet. A támogatás a támogatási formák
együttes alkalmazásával a fejlesztés költségeinek 70 %-ig terjedhet.

20. A 19. bekezdésben meghatározott korlátot nem kell alkalmazni, ha:

a) közcélú környezet- és természetvédelmi feladat finanszírozását,

b) országra, országrészre, régióra kiterjedő kormányzati, ágazati program megvalósítását,

c) az épített és természeti környezet értékeinek védelmét szolgája.

21. Az azonnali beavatkozást igénylő környezeti károkozás ill. veszélyeztetés elhárítását szolgáló beavatkozások költségeinek – ismert károkozó esetében átmeneti, egyéb esetekben végleges – megtérítését a bizottság eseteként engedélyezi.

22. Az Alapból nyújtott támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt környezetvédelmi célt szolgáló tevékenységre fordítható.

23. Abban az esetben, ha a pályázat létesítmények, berendezések megvalósítását, vagy termékek forgalomba hozatalát célozza azok megfelelőségét a pályázónak minőségi tanúsítvánnyal, forgalomba hozatali engedéllyel, minősítésre feljogosított szervezet szakvéleményével, megvalósíthatóságát hatósági engedéllyel kell igazolnia.

A támogatás igénybevétele

24. Az Alapból a támogatást a településen székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdaági társaság, továbbá egyéni vállalkozó és magánszemély kaphat. Közcélú környezet- és természetvédelmi feladatok finanszírozásában bárki részesülhet (a továbbiakban együtt: kedvezményezett).

25. A szerződésben foglalt környezetvédelmi követelmények teljesülésének, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről a bizottság gondoskodik.

26. Ha a kedvezményezett a szerződésben meghatározott feltételeket nem, vagy csak részben teljesíti, úgy a támogatást a bizottság részben vagy egészben visszavonja. A támogatás visszavonásáról valamennyi érdekeltet tájékoztatni kell.

27. A támogatás visszavonása esetén a már igénybe vett összeget lejárt követelésként kell kezelni, és a támogatás visszavonásának időpontjától számított késedelmi kamattal együtt a kedvezményezett köteles visszafizetni.

Vegyes és átmeneti rendelkezések

28. Az Alaphoz benyújtott, de forráshiányra tekintettel elutasított kérelmek és pályázatok esetén a kérelmező, a pályázó által befizetett eljárási pályázati díjat az Alap kezelője a kérelmező, a pályázó részére a kérelem elutasításáról szóló értesítést követő 30 napon belül köteles visszafizetni.

Egyéb indokok miatt elutasított kérelmek és pályázatok esetén a pályázati és eljárási díj az Alap bevételét képezi.
A pályázati díj az igényelt támogatás 1 %-a.

29. A bizottság szerződésekben rögzíti az elnyert visszatérítendő támogatásnál a visszatérítés feltételeinek szabályait, a támogatás-felhasználás ellenőrzésének rendjét és szabálytalanság esetén a követendő eljárást.

30. Az alap működtetése során a gazdasági verseny korlátozását tiltó jogszabályok érvényesülését biztosítva kell eljárni.

7. melléklet71

A telepítési távolságra vonatkozó előírások

1) Legkisebb ültetési (telepítési távolság) az ingatlan határától:
szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb
bokor (élő sövény) esetében 0,5 m, kivéve épület mellett 1,0 m.
3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében
1,0 m
3 m-nél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint
gyümölcs és egyéb bokor (élő sövény) esetében 2,0 m
az építmény falától lombos fa telepítése 2,0 m
2) Legkisebb telepítési távolság közterületen:
közművektől:
gázvezetékből, távfűtési vezetéktől 2,00 m
gázvezeték védőcsőbe való elhelyezésekor 1,00m
egyéb vezetéktől 1,00 m
víz-, telefon-,kábeltévé- és szennyvízvezetéktől legalább 1,5 m
épülettől:
alacsony növekedésű fa esetén minimum 1,00 m
magas növekedésű fa esetén minimum 2,00 m
a fák közötti ültetési távolság:
alacsony növekedésű fa esetén 5-6 m
magas növekedésű fa esetén 6-10 m
3) meglévő egyöntetű utcai fasorba idegen fafaj nem ültethető
4) utcai légvezeték alá csak kistermetű vagy gömbkoronás fa ültethető
5) sövény vagy fa telepítésekor be kell tartani a közutakra érvényes
előírásokat (beláthatóság)

8. melléklet72

Faérték számítás:
Faérték számítás:
A faértéket az oxigén termelő asszimiláló levélfelület tömege adja. A pótlást szolgáló fák lombtömegének az ültetést (pótlást) követő 3. évben a kivágott fa lombtömegének 80 %-ával kellene egyenértékűnek lenni.
A faérték számításakor figyelembe kell venni a kivágandó fa
városon belüli elhelyezkedését, fajtáját, korát és egészségi
állapotát.
A kivágandó fa jellemzőit értékszorzókkal fejezzük ki
A = a fa városon belüli elhelyezkedése szerinti értékszorzó:

a) jelentős városképi környezet, ritka fafaj esetében a szorzó

szám 1,0

2. magas laksűrűségű, környezetében ártalmakkal terhelt terület

(lakótelep, ipari terület védőfasora) faállományának esetében
a szorzószám 0,8

2. kertes beépítésű, alacsony laksűrűségű terület faállományának esetében a szorzószám 0,6

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1a

A fa ismert vagy becsült életkora (év)

1b

Fafaj

0-5

6-10

11-20

21-30

31-40

41-50

50-60

60 fölött

1c

Gyors növésű
kevéssé érté-
kes (R)

3

5

20

40

50

100

190

220

1d

Lassú növlsű értékes (r)

5

10

40

80

100

200

380

450

B = a fa pontosan ismert, vagy becsült kora szerinti értékszorzó:
Megjegyzés:
R = gyors növésű, kevéssé értékes fafajok közé sorolhatók a fűzfélék, a nyárfélék, a nyírfa, a juharfélék, a bálványfa (közismert nevén ecetfa), a keskeny levelű ezüstfa (közismert nevén olajfa)
r = lassú növésű, értékes fafaj az előbbiek kivételével a többi fafaj, illetve az összes örökzöld
Egyedi, védett fa kortól független értékszorzója: 1000
C = a fa egészségi állapota szerinti értékszorzó
a.) ha a fa gyökérzete, törzse, lombkoronája teljesen ép, egészséges, akkor az értékszorzó 1,0

b) ha a lombkorona kissé csonkult (a csonkulás kevesebb, mint az össz korona 25 %-a) vagy visszavágott, akkor az értékszorzó 0,7

c) ha a lombkorona erősen csonkult (a csonkulás több, mint 25 %) beteg, akkor az értékszorzó 0,4

D = a fa értékfelvételi időpontjában érvényes, 4 éves szabványcsemete faiskolai ára:(ÁFA-val) forintban kifejezve
A fa értékét az AxBxCxD szorzat adja, forintban kifejezve.

9. melléklet73

Fapótlási díj mértéke, összetétele:74
1 db 10-12 cm törzskerületű kétszer iskolázott , földlabdás lombos fa telepítési és 2 évi utógondozási költségének megfelelő összeg azaz bruttó 26.000,- Ft
1

A bevezető a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (IV.29.) számú rendelete. Hatályos 2004. 05. 01-től.

3

A 3. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 15/2007. (VII. 05.) számú rendelete. Hatályos 2007. 07. 15.től.

6

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 15/2007. (VII. 05.) számú rendelete. Hatályos 2007. 07. 15.től.

7

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 15/2007. (VII. 05.) számú rendelete. Hatályos 2007. 07. 15.től.

8

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 15/2007. (VII. 05.) számú rendelete. Hatályos 2007. 07. 15.től.

9

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 15/2007. (VII. 05.) számú rendelete. Hatályos 2007. 07. 15-től.

10

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 15/2007. (VII. 05.) számú rendelete. Hatályos 2007. 07. 15-től. A 3. § (12) bekezdését a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 3/A. §-t a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

12

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 15/2007. (VII. 05.) számú rendelete. Hatályos 2007. 07. 15-től.

13

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(VI. 07.) önkormányzati rendelete 2012. 06. 08-tól.

14

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2019. 04. 20. napjától.

15

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2019. 04. 20. napjától.

16

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(VI. 07.) önkormányzati rendelete 2012. 06. 08-tól.

17

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2019. 04. 20. napjától.

18

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(VI. 07.) önkormányzati rendelete 2012. 06. 08-tól.

19

Az alcímet beiktatta Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2005. (XII.15.) számú rendelete. Hatályos 2006. 01. 01-től.

20

A rendelkezést beiktatta Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2005. (XII.15.) számú rendelete. Hatályos 2006. 01. 01-től.

21

Beiktatta Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 7/2007. (III.22.) számú rendelete. Hatályos 2007. 04. 01-től.

22

Beiktatta Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2013. 07. 15-től.

23

A 11/A. § (6a) bekezdését a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

24

Beiktatta Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2013. 07. 15-től.

25

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006. (V.18.) számú rendelete 2006. 06. 01-től.

26

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (IV.29.) számú rendelete. Hatályos 2004. 05. 01-től.

27

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 27/2005. (X. 27.) számú rendelete. Hatályos: 2005. november 1-től.

28

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (IV.29.) számú rendelete. Hatályos 2004. 05. 01-től.

29

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (IV.29.) számú rendelete. Hatályos 2004. 05. 01-től.

30

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (IV.29.) számú rendelete. Hatályos 2004. 05. 01-től.

31

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (IV.29.) számú rendelete. Hatályos 2004. 05. 01-től.

32

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (IV.29.) számú rendelete. Hatályos 2004. 05. 01-től.

33

Hatályát vesztette Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2005. (II.24.) számú rendelete alapján. Hatályos: 2005. március 4-től.

34

Hatályát vesztette Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2005. (II.24.) számú rendelete alapján. Hatályos: 2005. március 4-től.

35

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (IV.29.) számú rendelete. Hatályos 2004. 05. 01-től.

36

Hatályát vesztette Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2005. (II.24.) számú rendelete alapján. Hatályos: 2005. március 4-től.

37

A 21/A. §-t a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

38

A rendelkezést beiktatta Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2005. (VII.07.) számú rendelete. Hatályos: 2005. július 15-től. A 22. §-t a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

39

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (IV.29.) számú rendelete. Hatályos 2004. 05. 01-től.

40

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (IV.29.) számú rendelete. Hatályos 2004. 05. 01-től.

41

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (IV.29.) számú rendelete. Hatályos 2004. 05. 01-től.

42

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 2013. 04. 01-től.

43

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 2013. 04. 01-től.

44

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 2013. 04. 01-től.

45

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 2013. 04. 01-től.

46

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 2013. 04. 01-től.

47

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 2013. 04. 01-től.

48

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 2013. 04. 01-től.

49

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 2013. 04. 01-től.

50

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 2013. 04. 01-től.

51

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 2013. 04. 01-től.

52

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 2013. 04. 01-től.

53

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 2013. 04. 01-től.

54

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (IV.29.) számú rendelete. Hatályos 2004. 05. 01-től.

55

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 2013. 04. 01-től.

56

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 2013. 04. 01-től.

57

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(VI. 07.) önkormányzati rendelete 2012. 06. 08-tól.

58

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (IV.29.) számú rendelete. Hatályos 2004. 05. 01-től.

59

A 46. § (2) bekezdés b) pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

60

A rendelkezést beiktatta Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 32/2006. (VIII. 31.) rendelete. Hatályos 2006. 09. 01-től.

61

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 32/2006. (VIII. 31.) rendelete. Hatályos 2006. 09. 01-től.

62

Beiktatta Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(II.26.) számú rendelete. Hatályos 2009. 03. 01-től.

63

A rendelkezést beiktatta Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009. (X.15.) rendelete. Hatályos 2009. 10. 20-tól.

64

Az 1. melléklet szövege a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

65

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2019. 04. 20. napjától.

66

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2007. (X. 18.) számú rendelete. Hatályos 2007. 11. 01-től.

67

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(II.26.) számú rendelete 2009. 03. 01-től.

68

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(II.26.) számú rendelete 2009. 03. 01-től.

69

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 2013. 04. 01-től.

70

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 2013. 04. 01-től.

71

Beiktatta Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2005. (XII.15.) számú rendelete. Hatályos 2006. 01. 01-től.

72

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (III.22.) számú rendelete. Hatályos 2007. 04. 01-től.

73

Beiktatta Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2013. 07. 15-től.

74

A 9. melléklet címe a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.