Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2023. 04. 21

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

2023.04.21.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat szervezeti és működési rendjéről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

(2) Az önkormányzat illetékességi területe Hajdúszoboszló város közigazgatási területére terjed ki.

(3) Az önkormányzat a választópolgárok felhatalmazásából önállóan, demokratikusan gyakorolja a helyi közhatalmat, intézi a település közügyeit, biztosítja a helyi közszolgáltatásokat, ellátja a helyi közfeladatokat.

(4) Az Mötv. alapján az önkormányzat jogi személy; feladat- és hatáskörei a képviselő-testületet illetik meg, amelyet a polgármester képvisel.

(5) Az önkormányzat szervei: képviselő-testület, polgármester (főállású), bizottságok, jegyző, polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat tagságával működő társulás.

(6) A választókerületek leírását az 1. sz. függelék, a települési képviselők névsorát a 2. sz. függelék tartalmazza.

(7) Az önkormányzat szerveinek kötelező feladat- és hatásköreit jogszabályok állapítják meg. A képviselő-testület átruházott feladat- és hatásköreit az 1. sz. melléklet tartalmazza. A képviselő-testületi döntésekkel önként vállalt feladat- és hatásköröket a 6. számú melléklet, valamint e döntések tartalmazzák.

2. § (1) A város első írásos említése a Garamszentbenedeki Apátság alapítólevelében szerepelt először 1075-ben. Bocskai István fejedelem 1606. szeptember 2-án lovashajdúkat telepített Szoboszlóra, kiváltságokkal. Ebből ered a Hajdúszoboszló városnév. A város idegenforgalmi jellegét az 1925. október 26-án Pávai-Vajna Ferenc főgeológus által felfedezett gyógyvíz alapozta meg.

(2) A város címere a Bocskai István által 1606-ban adományozott címer.

(3) A város zászlaja: a nemzeti zászlóval azonos méretarányú, 1/2-1/2-ed arányban égszínkék-fehér színű, hosszanti csíkozású.

(4) Az önkormányzat jelképeinek leírását, használatuk rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza.

(5) Önkormányzati média a „Hajdúszoboszló Városi Lap” az önkormányzat hivatalos lapja (a továbbiakban: városi lap), az önkormányzati honlapok (turisztikai: www.hajduszoboszlo.hu, közigazgatási: www.hajduszoboszlo.eu) valamint a Hajdúszoboszlói Városi Televízió (a továbbiakban: Városi Televízió).

(6) A városi emlékünnep minden év szeptember 2-a, a hajdúk letelepítésének napja.

(7) Társadalmi szervezetek szervezésében megemlékezés történik minden évben az 1660. április 29-i Szejdi-dúlás, illetve az 1919. április 24-i vörös-terror áldozatairól, a gyógyvíz 1925. október 26-i felfedezéséről, valamint Pávai-Vajna Ferenc 1886. március 6-i születéséről.

3. § (1) A városi kitüntetéseket, címeket és díjakat, valamint adományozásuk rendjét külön önkormányzati rendelet határozza meg.

(2) A város hazai és nemzetközi kapcsolatait a 3. sz. függelék tartalmazza.

II. Fejezet

A képviselő-testület működése

4. § (1) A képviselő-testület létszáma a polgármesterrel együtt 12.

(2) Az alakuló ülésen a választási bizottság elnöke tájékoztatást ad a választás eredményéről, ezután az Mötv. alapján sor kerül a képviselők, a polgármester és az alpolgármester(ek) eskütételére és az esküokmányok aláírására. Az alakuló ülésen ezt követően más napirendek is tárgyalhatók.

5. § A képviselő-testület évenként 11 (augusztus hónap kivételével havonta egy), munkatervében tervezett rendes ülést tart.

Gazdasági ciklusprogram

6. § (1) A képviselő-testület a megalakulását követő 6 hónapon belül az Mötv. szerinti középtávú stratégiai céljait legalább 5 évre meghatározó gazdasági programot fogad el, a polgármester előterjesztése alapján.

(2) A program teljesítését a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület a ciklus végén értékeli, éves munkatervében időközi jelentést is kérhet.

Munkaterv

7. § (1) A képviselő-testület működésének alapja a rendes ülések hónapjait, napirendjeit és előterjesztőit tartalmazó éves munkaterve.

(2) A munkaterv tervezetének előkészítése során a polgármester napirendi javaslatot kér:

a) a képviselőktől;

b) a bizottságok elnökeitől (akik bizottsági javaslatot is megfogalmaztathatnak);

c) az önkormányzati gazdasági társaságoktól, és intézményektől;

d) települési közszolgáltatást nyújtó fontosabb szervezetektől;

e) szakmai érdekképviseleti szervektől;

f) a város polgárainak önszerveződő közösségeitől (társadalmi szervezetek);

g) a város egyéni választókerületének országgyűlési képviselőjétől;

h) a települési nemzetiségi önkormányzattól.

A javaslattevőt a javaslat sorsáról írásban tájékoztatja.

(3) A munkaterv tervezetét a jegyző a polgármester útmutatása alapján állítja össze és a polgármester terjeszti elő a képviselő-testület ülésére, legkésőbb tárgyév január 31-ig. A munkaterv tervezetének benyújtásakor tájékoztatást ad a tervezetbe fel nem vett javaslatokról.

(4) A munkatervet az önkormányzati közigazgatási honlapon nyilvánosságra kell hozni és át kell adni a helyi írott és elektronikus sajtónak is.

8. § A képviselő-testületi előterjesztések követelményeit, rendjét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A képviselő-testületi ülés összehívása

9. § (1) Az ülést a polgármester, akadályoztatása esetén a kijelölt alpolgármester(ek), akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hívja össze, meghatározva a meghívóban feltüntetendő napirendi javaslatot is. Döntése szerint ezeken kívüli előterjesztések is kiküldhetők a 2. sz. melléklet szabályainak alkalmazásával.

(2) A meghívóban fel kell tüntetni az ülés helyét és kezdési időpontját, a javasolt napirendi pontokat és előterjesztőiket. A meghívót és az írásos előterjesztéseket az ülés előtt legalább 6 nappal a képviselőkhöz és a meghívottakhoz el kell juttatni.

(3) Az ülések meghívóját és írásos előterjesztéseit (a zárt, vagy azzá minősíthető előterjesztés kivételével) - az ülést megelőzően legalább 6 nappal – az önkormányzati közigazgatási honlapon el kell helyezni. Az ülések meghívóját és az írásos előterjesztéseket - a zárt, vagy azzá minősíthető előterjesztés kivételével - előzetesen a városi könyvtárnak, a városi lapnak, valamint a Városi Televíziónak is meg kell küldeni.

(4) A képviselő-testületi ülésre - a zárt ülés kivételével - tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) akit a munkaterv megjelöl;

b) a város egyéni választókerületének országgyűlési képviselőjét;

c) az előterjesztőt, illetve a napirend által konkrétan érintett szerv vezetőjét;

d) a polgármesteri hivatal vezetőit, szakértőit;

e) a polgárok várospolitikai célú és kihatású önszerveződő közösségeit (jegyzéküket a 7.sz. melléklet tartalmazza) a tevékenységi körüket meghatározóan érintő témákban;

f) a települési nemzetiségi önkormányzat elnökét (nemzetiségi szószóló).

(5)1 Halaszthatatlanul sürgős esetben az ülést összehívó e § szabályaitól eltérhet, a képviselő-testület eseti határozattal is rendelkezhet ülés tartásáról (rendkívüli ülés). A Mötv-ben foglaltakon túl halaszthatatlanul sürgős esetnek kell tekinteni és a rendkívüli ülést 15 napon belül össze kell hívni:

a) az önkormányzat és intézményei működését alapvetően érintő esetben;

b) pályázati eljárással kapcsolatos halaszthatatlan esetben;

c) jogvesztő határidő esetén;

d) vis maior esetén.

10. § (1) A képviselő-testület az Mötv. szabályai szerint, illetve esetenkénti döntése alapján tart zárt ülést.

(2) A zárt ülésen született döntések az önkormányzati hatósági ügyek kivételével nyilvánosak. Képviselő-testületi határozat alapján a zárt üléseken született döntésekről közlemény is kiadható.

Az ülés vezetése

11. § (1) A döntést igénylő előterjesztéseket a meghívóban és az ülésvezetés során is el kell különíteni a csupán tájékoztatásra szolgálóktól, utóbbiak megtárgyalására a nyilvános ülésrész végén - a kérdések, interpellációk előtt - kerül sor.

(2) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén a kijelölt alpolgármester(ek) vezetik, mindkettőjük akadályoztatása esetén az ülést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke vezeti.

(3) Az ülést vezető teendői:

a) ülésenként:

aa) a határozatképesség megállapítása, folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén jelzése;

ab) a napirendre javaslattétel, a napirend kiegészítésének lehetővé tétele, a napirendek elfogadtatása;

ac) előzetesen jelzett hozzászólási igény alapján - a képviselőtestület egyetértésével - a jelenlevő polgároknak rövid felszólalási lehetőség biztosítása;

ad) tájékoztatás adása az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről;

ae) a nyilvános ülésen előterjesztett napirendi pontok megtárgyalásának lezárását követően a képviselőknek kérdezési, interpellálási, az ülésre meghívottaknak bejelentés-tételi lehetőség biztosítása;

af) az ülés bezárása.

b) napirendi pontonként:

ba) nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalási kötelezettség tisztázása a napirend címének (tárgyának) ismertetése;

bb) az előterjesztőnek, illetve az érintett bizottság elnökének szóbeli megajánlásra, kiegészítésre, bizottsági vélemény ismertetésére lehetőség adása;

bc) kérdésfeltevésre, majd válaszadásra felhívás;

bd) előterjesztések vitára bocsátása, a jelentkezőknek (név szerint) a szó megadása, ügyrendi javaslattal élőnek soronkívüliség nyújtása;

be) a vita lezárása előtt az előterjesztőnek reagálási, a jegyzőnek törvényességi észrevételezési lehetőség biztosítása;

bf) a vita lezárása, lényegének összefoglalása, a határozati javaslat(ok) ismertetése, majd szavazásra bocsátása és a döntés megállapítása, ismertetése.

12. § (1) A meghívóban nem szereplő, halaszthatatlan döntést igénylő javaslat soron kívüli megvitatása érdekében a képviselők 1/4-e, a bizottság, a polgármester, valamint a jegyző írásbeli sürgősségi indítványt terjeszthet elő.

(2) Az indítványt írásban, a sürgősség indokolásával legkésőbb az ülés kezdetéig lehet kiosztani.

(3) A sürgősségi indítvány napirendre tűzéséről a testület minősített többséggel, a napirendi pontok elfogadását megelőzően – vita nélkül – külön dönt. Az ülés teljes napirendjéről a képviselő-testület vita nélkül határoz.

13. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében az ülésvezető:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, illetve ismétli az általa korábban elmondottakat, vagy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő magatartást tanúsít; eredménytelen figyelmeztetés után a szót megvonja és ugyanannál a napirendnél már nem adhatja meg újra;

b) rendre utasítja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít;

c) ismétlődő rendzavarás esetén, figyelmeztetés után a terem elhagyására kötelezi a nem képviselő rendbontót és a képviselő-testület - vita nélkül – minősített többséggel dönt arról, hogy a továbbiakban részt vehet-e az ülésen. Képviselőt az ülésről kizárni nem lehet.

d) amennyiben az ülésen a folytatást lehetetlenné tevő rendzavarás történik az ülést általa meghatározott időre félbeszakítja.

(1a)2 A képviselő-testület érdemi tevékenységének elősegítése érdekében egy hozzászólás időtartama legfeljebb 5 perc, kivéve a „kérdések, interpellációk, bejelentések” témakörnél, ahol a témafelvetésre és válaszhoz kapcsolódó nyilatkozatra legfeljebb 2 perc áll rendelkezésre.

(2) Az ülést vezető azt félbeszakítva szünetet rendelhet el, meghatározva annak időtartamát. A szünetre bármely az ülésen jelenlevő, legalább tanácskozási jogú résztvevő javaslatot tehet.

(3) Határozatképtelenség esetén, illetve a tanácskozás közben határozatképtelenné vált ülésen az ülést vezető időtartamát meghatározva szünetet rendelhet el, vagy a folytatást meghatározott időpontra elhalaszthatja. Utóbbi esetben a jegyző a hiányzó képviselőket, meghívottakat és a nyilvánosságot a folytatásról – arra alkalmas módon – értesíti.

(4) A képviselő-testület határozatképtelensége vagy határozathozatal hiánya esetén, illetve két ülés közötti időszakban a polgármester minősített többséget nem igénylő, halaszthatatlanul sürgős, közvetlen anyagi kihatással nem járó ügyekben hozhat döntést.

Határozathozatal

14. § (1) A szavazás megkezdéséig a napirend előadója előterjesztését visszavonhatja, illetve bármelyik képviselő indítványozhatja az előterjesztés napirendről történő levételét. Utóbbiról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

(2) A hozzászólások időbeli korlátozására bármely képviselő javaslatot tehet, illetve javasolhatja a vita lezárását. Erről a képviselő-testület vita nélkül, minősített többséggel határoz. A vita lezárása esetén az ügyrendi javaslat előtt szólásra jelentkezetteknek a szót a javaslat elfogadása esetén még meg kell adni, nevüket az ülésvezető szavazás előtt ismerteti.

(3) A szavazás előtt a jegyzőnek a szót meg kell adni, amennyiben törvényességet érintő jelzéssel kíván élni.

15. § (1) A képviselő-testület javaslatonkénti szavazással előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, majd a teljes javaslatról dönt. Az elfogadandó döntési javaslatot a szavazás előtt egyértelműen fogalmazza meg.

(2) A képviselő-testület döntéseit - ha jogszabály, vagy e szabályzat másként nem rendelkezik – név szerinti szavazás esetében is nyílt gépi szavazással, a számítógépes rendszer hibája esetén kézfelemeléssel hozza. A tartózkodás, valamint a jelenlévő, de nem szavazó képviselő e döntése elutasító szavazatot jelent. Titkos szavazást csak a törvény által megjelölt esetekben, bármely képviselő kezdeményezésére, minősített többséggel hozott határozata alapján tarthat. A titkos szavazást a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjai bonyolítják le.

(3) Minősített többség szükséges a döntéshez a 3. számú mellékletben meghatározott esetekben.

(4) A szavazatok összeszámlálásáról az ülést vezető gondoskodik. Ha a szavazás eredményéről kétség merül fel, avagy indokolt képviselői, illetve polgármesteri javaslatra ugyanazon az ülésen a képviselő-testület minősített többséggel, egy alkalommal elrendelheti a szavazás megismétlését.

16. § (1) A határozatokat és rendeleteket évenként kezdődő folyamatos arab számmal, törve évszámmal, zárójelben megalkotása idejével kell ellátni, megjelölve megnevezését és címét is.

(2) Az önkormányzati rendeletekről és képviselő-testületi határozatokról a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. E döntéseket a jegyzőkönyv elkészítését követő 8 napon belül meg kell küldeni az érintetteknek, az önkormányzati közigazgatási honlapon is el kell helyezni.

(3) A határozatok végrehajtásáról a határidő lejártát követő első ülésen a polgármester írásban jelentést ad. A jelentés tartalma:

a) jegyzék a teljes mértékben végrehajtott határozatokról (száma, tárgya);

b) rövid értékelő elemzés a fontosabb, nem egyedi ügyekben született, részletesebb feladatot megszabó határozatokról (amennyiben a két ülés közötti tájékoztatóban, vagy külön napirend keretében ez nem történik meg);

c) határidő meghosszabbításának kérése, ha az eredeti végrehajtási határidő teljesítése akadályba ütközik;

d) határozat módosításának, illetve visszavonásának kezdeményezése, ha a határozat lényegi tartalmában bármilyen változtatás szükséges, illetve a határozat okafogyottá vált.

Önkormányzati rendeletalkotás

17. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását, módosítását, vagy hatályon kívül helyezését - a jegyzőn kívül - kezdeményezheti:

a) a polgármester;

b) települési képviselő;

c) önkormányzati bizottság;

(2) A jegyző a hozzá benyújtott kezdeményezést - véleményével ellátva - a tárgy szerint illetékes bizottságnak terjeszti elő, amely elfogadása esetén dönt a koncepció előkészítéséről, a tervezet előkészítésének menetéről, rendjéről és előterjesztéséről. A bizottság által el nem fogadott kezdeményezést – amennyiben annak benyújtója kéri – a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(3) A tervezetet jogi szempontból a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság véleményezi. A rendelet tervezetét az e rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra lehet hozni.

(4) Az előkészítés után nyújtható be a képviselő-testülethez a tervezet indokolással együtt. Tájékoztatást kell adni az előkészítésnél felvetett, de a tervezetben nem szereplő nemzetiségi javaslatokról is.

18. § (1) A rendelet hiteles szövegét a jegyző szerkeszti, azt a polgármester és a jegyző írja alá.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző elsősorban az önkormányzati közigazgatási honlapon való megjelentetéssel gondoskodik, valamint megjelentetheti az önkormányzati médiában is.

(3) Az önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata a jegyző feladata, aki jogszabályi változás esetén jelzi a módosítás szükségességét.

(4) A bizottságok tevékenységi körükben ellenőrzik a rendeletek érvényesülését.

(5) Az önkormányzati ciklus első évében a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság koordinálásával el kell végezni a hatályos rendeletek átfogó felülvizsgálatát.

(6) A hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékét az 5. sz. függelék tartalmazza.

Kérdések, interpellációk

19. § (1) A települési képviselők kérdéseiket, interpellációikat, bejelentéseiket - ebben a sorrendben - a napirendek megtárgyalását követően, az esetleges, zárt ülésen tárgyalt utolsó napirend megkezdése előtt tehetik meg.

(2) Az ülésen a képviselő felvilágosítást kérhet, kérdést tehet fel. Erre lehetőleg az ülésen válaszolni kell, elfogadásáról csak a kérdező nyilatkozik. A válasz meg nem adása, illetve a kérdező általi el nem fogadása esetén a továbbiakról a képviselő-testület dönt, az interpellációra vonatkozó szabályozás alapján.

(3) Interpellációnak minősül, ha a felvető önkormányzati hatáskörbe tartozó és nem költségvetési, vagy közigazgatási hatósági jogkörbe tartozó egyedi ügyben nemcsak felvilágosítást kér, hanem intézkedést is kezdeményez.

(4) Az ülés előtt legalább 10 nappal írásban beadott interpellációra az ülésen szóban, vagy írásban érdemben válaszolni kell. Más esetben az interpelláló képviselőt és a képviselő-testületet az írásbeli válaszról tájékoztatni kell legkésőbb a soron következő képviselő-testületi ülésen.

(5) A válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik. Ha a kapott választ nem fogadja el, akkor a képviselő-testület határoz.

(6) A válasz képviselő-testület általi el nem fogadása esetén a képviselő-testület az interpelláció alapján részletes vizsgálatot - felelősét és határidejét megjelölve - is elrendelhet, amelybe az interpelláló képviselőt be kell vonni, vagy az ügyet kivizsgálásra bizottság elé utalja, amely határidőben a testületnek jelentést ad.

Jegyzőkönyv

20. § (1) A képviselő-testületi ülésről számítógépes rendszer alapján hangfelvétel és írásos jegyzőkönyv készül. A nyilvános rendes ülésről a Városi Televízió is felvételt készít és sugároz.

(2) A Mötv-ben megjelölteken túl a jegyzőkönyv tartalmazza a távolmaradt, a késő, illetve a vége előtt eltávozó képviselők nevét, a végleges eltávozás időpontját, az interpellációkat és a válaszokat. A kérdéseket, válaszokat nem kell rögzíteni, csak a kérdezők, válaszadók nevét. Képviselői, meghívotti kérés esetén mindent szó szerint jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(3) A jegyzőkönyv mellékleteként kell kezelni a meghívót, előterjesztéseket, az írásban benyújtott hozzászólásokat, a titkos szavazások jegyzőkönyvét.

(4) A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, amelyet elkülönítve kell kezelni.

(5) A jegyzőkönyvet (a szükséges mellékletekkel ellátva) a jegyző irattárba helyezi és - a zárt ülésről készült kivételével - megküldi a városi könyvtárnak. Külön kérésre bármelyik képviselőnek - a zárt ülés kivételével - jegyzőkönyv másolatot ad önköltségi áron. Az önkormányzati dokumentumokról - a zárt ülés anyagának kivételével - a jegyzőtől díj ellenében bárki másolatot kérhet.

(6) A titkos szavazások jegyzőkönyvét és szavazólapjait a lebonyolító képviselők lezárt, a záráson általuk aláírt borítékban helyezik el. A következő ülés befejezéséig, de legalább 30 napig a dokumentumot a jegyző megőrzi. Amennyiben a fenti határidőig észrevétel, kifogás nem érkezik, akkor felbontás nélkül megsemmisíti a borítékot és tartalmát.

Lakossági fórumok

21. § (1) A lakossági fórumok formái:

a) közmeghallgatás;

b) városrész-tanácskozás;

c) szakmai vita érdekeltek, érintettek részére;

d) általános várospolitikai fórum.

(2) A lakossági fórumok tartásáról, szervezési teendőiről a polgármester dönt. Tartásuk kötelező, ha a képviselők több mint fele indítványozza. A közmeghallgatás idejét, helyét és témáját 10 nappal előtte nyilvánosságra kell hozni.

(3) Előzetes lakossági fórumot lehet tartani:

a) az éves költségvetés;

b) településrendezési terv;

c) önkormányzati rendelet;

d) önkormányzati gazdasági program

előkészítésére.

(4) A közmeghallgatásra a képviselő-testületi ülésre, valamint a kérdésekre, interpellációkra vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadók.

Generációs fórumok3

21/A. §4 (1) A generációs fórumok formái:

a) Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Fóruma

b) Hajdúszoboszlói Fiatalok Szervezeteinek Egyeztető Fóruma

(2) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idősek önszerveződéseit képviselő szervezetekkel és az időseket érintő ügyekkel foglalkozó hivatali és más szakértőkkel közösen, a folyamatos konzultáció és az idősek élethelyzetét érintő kérdések, feladatok, programok ütemezett, továbbá szükség szerinti egyeztetése érdekében, létrehozza és működteti a Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Fórumát.

(3) A Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Fóruma véleményezi a helyi nyugdíjasok életkörülményeit közvetlenül érintő önkormányzati döntések és intézkedések tervezetét, figyelemmel kíséri azok végrehajtását, javaslatot tehet önkormányzati intézkedésekre, és szervezeteik útján közvetíti a városban élő nyugdíjasok javaslatait.

(4) A Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Fórumának működési kereteit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város fiatal életkorú lakosságának helyben maradásával, letelepedésével, helyi foglalkoztatásával, társadalmi élethelyzetével és más települési kapcsolatával összefüggő kérdések egyeztetésének, párbeszédének kereteként létrehozza és működteti a Hajdúszoboszlói Fiatalok Szervezeteinek Egyeztető Fórumát.

(6) A Hajdúszoboszlói Fiatalok Szervezeteinek Egyeztető Fóruma véleményezi a helyi fiatalok életkörülményeit közvetlenül érintő önkormányzati döntések és intézkedések tervezetét, figyelemmel kíséri azok végrehajtását, javaslatot tehet önkormányzati intézkedésekre, és szervezeteik útján közvetíti a városban élő fiatalok javaslatait.

(7) A Hajdúszoboszlói Fiatalok Szervezeteinek Egyeztető Fórumának működési kereteit a 10. számú melléklet tartalmazza.

22. § (1) Legalább 2000 választópolgár kezdeményezésére a képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el.

(2) Legalább 4000 választópolgár kezdeményezésére a képviselő-testület helyi népszavazást rendel el.

III. Fejezet

Az önkormányzat szervei

23. § (1) A képviselő-testület bizottsági szervezetét az alábbiak szerint határozza meg:

a) Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 5 taggal,

b) Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 taggal,

c) Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság 5 taggal,

d) Városfejlesztési és Műszaki Bizottság 5 taggal,

e) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 taggal,

f) Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 5 taggal,

g) Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottság 5 taggal,

(2) Elnökeik és tagjaik névsorát a 4. sz. függelék tartalmazza. Egy képviselő több bizottság tagjává is megválasztható. A bizottság képviselő tagjai közül elnökhelyettest választ.

(3) A polgármester illetményének emelésére, jutalmazására a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság tehet javaslatot. Ugyanezen bizottság végzi az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálását, a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, valamint - az Mötv. 49. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján - az önkormányzati képviselő személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségének elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezmények megállapítását. Az önkormányzati képviselő személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségének elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezmény: a képviselő tiszteletdíjának csökkentése esetenként 3.000.- Ft-tal.

(4) A képviselő-testület fontos eseti feladat ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság elnöke csak képviselő lehet. Az ideiglenes bizottság megbízatása a feladatának elvégzéséről szóló jelentés képviselő-testület általi elfogadásáig, illetve a képviselő-testület megszüntető határozatáig tart.

(5) Az ideiglenes bizottság elnökének, tagjainak juttatást, vagy tiszteletdíjat a képviselő-testület állapíthat meg.

24. § (1) A bizottságok az önkormányzat előkészítő, véleményező javaslattevő, szervező és ellenőrző, a képviselő-testület által átruházott hatáskör esetén ügydöntő szervei. Egymással mellérendeltségi viszonyban állnak. Feladataikat a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A bizottságok együttes ülést is tarthatnak, amelyet a képviselő-testület, a polgármester és bármelyik képviselő is kezdeményezhet.

(3) A polgármester rendkívüli fontosságú döntés előkészítéseként összehívhatja a bizottsági elnökök egyeztető megbeszélését, amelyről a bizottsági ülésre vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni a jegyzőnek.

25. § (1) A bizottság munka- (ülés-) tervet készíthet. A bizottsági ülések nyilvánosak. A zárt ülésre az Mötv. szabályai vonatkoznak. Az ülésre külön meghívandókról a bizottság elnöke dönt.

(2) A bizottság ülését - egyeztetve a polgármesteri hivatal illetékes irodavezetőjével, vagy az erre kijelölt irodavezető-helyettesével - az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze és vezeti. Az alakuló vagy az azt követő képviselő-testületi ülésen a bizottság tagjai esküt tesznek.

(3) A bizottságok ügyviteli teendőit a polgármesteri hivatal látja el ügyrendjében meghatározott módon. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke, továbbá egy tagja és a jegyző, vagy a jegyző megbízottja írja alá.

(4) A bizottság határozatképes, ha tagjai többsége jelen van. Határozatait egyszerű többséggel a képviselő-testületre vonatkozó szabályok szerint hozza. Működési szabályaikat maguk határozzák meg.

26. § Az illetékes bizottság(ok) állásfoglalása nélkül nem nyújtható(k) be a képviselő-testületnek az:

a) éves költségvetésre és teljesítésének értékelésére;

b) önkormányzati és városfejlesztési koncepciókra, programokra, rendezési tervekre;

c) az önkormányzati tulajdon hasznosítására;

d) gazdasági társaságban való részvételre;

e) önkormányzati rendelet alkotására;

f) hitelfelvételre;

g) társulási, együttműködési megállapodásra irányuló előterjesztések.

27. § (1) Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, tartja nyilván és ellenőrzi.

(2) A bizottság a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megnyíltától számított, legkésőbb 5. napig a nyilatkozat tételre kötelezetteknek a szükséges példányban megküldeti az erre szolgáló formanyomtatványt és a hatályos jogszabályok alapján készített útmutatót.

(3) A bizottság a vagyonnyilatkozatokat a hivatal irodájában levő szekrényben tárolja, a bizottság által lezárt, aláírt, lepecsételt módon.

(4) A nyilatkozatot tartalmazó, a kötelezett által lezárt és a lezáráson általa aláírt borítékon fel kell tüntetni a kötelezett nevét, valamint a benyújtás bizottsági elnök által igazolt időpontját. A kötelezett részére az átvételről elismervényt kell kiadni.

(5) A bizottság az általa kezelt vagyonnyilatkozatokról nyilvántartást vezet, amelynek adattartalma:

a) benyújtó neve, minősége (képviselő, bizottság tagja);

b) benyújtás időpontja;

c) benyújtott vagyonnyilatkozatok száma (saját és hozzátartozói);

d) eljárás kezdeményezése;

e) bizottság által tett intézkedés

f) eljárás eredménye.

(6) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A bizottság eljárása során a nyilatkozatot tevőt, illetve hozzátartozóját, valamint a kezdeményezőt és az általa javasolt személyeket meghallgathatja, szakértőt vehet igénybe, adatokat szerezhet be más szervektől, személyektől. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás dokumentumait a nyilatkozathoz csatolva, azzal együtt, mások számára hozzá nem férhetően kell tárolni.

(7)5 A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők, a polgármester és az alpolgármesterek vagyonnyilatkozatai közzététele céljából a 11. mellékletben foglaltak szerint egyedi közzétételi listát alkot.

28. § (1) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének eb) pontja alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (vezér)igazgatói, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagjai, illetőleg az önkormányzat bizottságainak nem képviselő-testületi tagjai.

(2) A vagyonnyilatkozatok átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére valamint a vagyongyarapodási vizsgálatra vonatkozó részletes szabályokat külön szabályzat tartalmazza.

A települési önkormányzati képviselők

29. § (1) A települési képviselők:

a) a testületi üléseken részt vesznek, akadályoztatásukat - a lehetőséghez képest - a polgármesternek előre jelzik;

b) a döntések előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében bizottság tagjaként, illetve képviselő-testületi, vagy polgármesteri felkérés alapján közreműködnek;

c) képviselői munkájukhoz jogosultak a városháza e célt szolgáló helyiségeinek térítés nélküli igénybevételére, amelyet és munkájuk egyéb feltételeit a jegyző a hivatal útján biztosítja;

d) az előterjesztések rendjéről szóló szabályozás alapján bizottságnak, vagy a képviselő-testületnek előterjesztést tehetnek (képviselői indítvány).

(2) Juttatásaikat, tiszteletdíjukat külön önkormányzati rendelet állapítja meg.

(3) A kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő tiszteletdíjának, juttatásainak megvonásáról a képviselő-testület zárt ülésen, minősített többséget igénylő szavazással dönt.

A polgármester és az alpolgármester(ek)

30. § (1) A főállású polgármester biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát, szervezi a közszolgáltatások ellátását. Segíti a képviselők és a bizottságok munkáját, együttműködik a polgárok önszerveződő közösségeivel.

(2) A polgármester - a képviselő-testület által előzetesen elfogadott jelentés alapján - évente egy alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot az önkormányzat vagyoni, gazdasági helyzetének alakulásáról.

(3) A polgármester havonta legalább egy szerdai napon fogadónapot tart, a különböző rendezvényeken pedig képviseli az önkormányzatot. Munkaideje heti 40 óra, annak napi megosztása a reá háruló feladatokhoz igazodik.

31. § (1) A képviselő-testület a polgármester általános helyettesítésére, a polgármester megbízása és iránymutatása alapján egyes területeken (gazdaságfejlesztés, valamint társadalmi kapcsolatok) munkájának segítésére kettő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ; feladataikat a 4. számú melléklet tartalmazza. Az alpolgármester(ek) hiánya vagy akadályoztatása esetén feladatait a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke látja el.

(2) Az alpolgármester(ek) a polgármester helyettesítéséhez, illetve a rábízott feladatok ellátásához szükséges időt a hivatalban tölti(k). A hivatal gondoskodik az alpolgármester(ek) munkafeltételeinek biztosításáról. A polgármestert helyettesítő alpolgármester(ek) fogadónapja azonos a polgármesterével.

A polgármesteri hivatal

32. § (1) A hivatalt vezető jegyző az Mötv-ben meghatározott feladatain túl:

a) rendszeresen tájékoztatja a képviselő-testületet, más szerveket és a nyilvánosságot a munkát érintő jogszabályokról, a pályázatokról, a polgármesteri hivatal tevékenységéről, az ügyintézésről, biztosítja a polgárok személyes adatainak védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságát a hatályos jogszabályoknak és a helyi adatvédelmi szabályzatnak megfelelően;

b) előkészíti a képviselőtestületi és bizottsági ülések előterjesztéseit, szervezi a döntések végrehajtását, arról jelentést ad;

c) gondoskodik a hivatali dolgozók rendszeres továbbképzéséről, szervezi az igazgatási munka korszerűsítését;

d) megküldi a képviselő-testület által - vagy átruházott hatáskörben - hozott döntéseket a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős szervnek;

e) képviseli a hivatalt;

f) a költségvetésben biztosított összegekkel célszerűen gazdálkodva biztosítja az önkormányzati működés és a polgármesteri hivatal tárgyi és személyi feltételeit;

g) havonta legalább egy szerdai napon fogadónapot tart.

h) átruházott hatáskörben ellátja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 3. §-ának (2) bekezdésében, 7. §-ának (3) bekezdésében, 14. §-ának (1) bekezdésében, 34. §-ának (3) és (4) bekezdéseiben, 36. §-ának (1) és (3) bekezdéseiben, 39. §-ában, 41. §-ának (2) bekezdésében, 42. §-ának (3) bekezdésében és a 42/A. §-ának (1) bekezdésében megjelölt közútkezelői feladatokat.

(2) A jegyző feladatait a polgármesteri hivatal ügyrendje szerint a hivatal dolgozóinak közreműködésével látja el, akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti.

(3) Az Mötv. 82. § (3) bekezdésében szabályozott esetekben a polgármester a jegyzői feladatok ellátásával a polgármesteri hivatal - a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő - köztisztviselőjét bízza meg a jegyzői feladatok ellátására kiírt pályázat lezárultáig, illetve az akadályoztatás megszűnéséig, de legfeljebb hat hónap időtartamra.

33. § (1) Az egységes polgármesteri hivatal elnevezése: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal. A hivatal feladatait alapító okiratának (5. számú melléklet) megfelelően látja el.

(2)6 A polgármesteri hivatal a szükséges munkamegosztás érdekében az alábbi irodákra tagolódik:

a) Adó- és Rendészeti Iroda

b) Egészségügyi és Szociális Iroda

c) Gazdasági Iroda

d)7

e) Igazgatási Iroda

f) Önkormányzati Iroda

g) Városfejlesztési Iroda

h)8 Polgármesteri Kabinet

Az irodákat irodavezetők vezetik. Kivéve az Önkormányzati Irodát, melynek vezetője a jegyző, és az Adó- és Rendészeti Irodát, melyet az aljegyző vezet.

(3) A munkaidő minden munkanapon 7.30 órakor kezdődik és hétfőn 16.00 óráig, kedden 16.00 óráig, szerdán 17.00 óráig, csütörtökön 16.00 óráig, pénteken 12.30 óráig tart. A munkaközi ebédszünet 30 perc, amelyet – péntek kivételével – munkaidőben 12.00 óra és 13.00 óra között kell kiadni.

(4) A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási ideje hétfőn 8.00 órától 16.00 óráig, szerdán 8.00 órától 17.00 óráig, pénteken 8.00 órától 12.00 óráig tart. A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási időn kívüli munkaidőben is fogadja a halaszthatatlan ügyben érkezett ügyfelet.

IV. Fejezet

Az önkormányzat vagyona, költségvetés

34. § (1) Külön önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat vagyonára vonatkozó előírásokat, megállapítva:

a) a forgalomképtelen vagyontárgyakat;

b) a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyait;

c) azokat a feltételeket, amelyek szerint a vagyontárgyakról rendelkezni lehet.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését, valamint zárszámadását külön rendeletben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a költségvetésről kétfordulós tárgyalási rendszerben dönt.

(4) A költségvetést és zárszámadást valamennyi bizottság szakterületét érintően előzetesen véleményezi. Az előkészítést a polgármester szervezi és koordinálja.

V. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

35. § (1) A függelékek folyamatos vezetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A szabályzat megtekinthető a városi könyvtárban és a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján, valamint az önkormányzati közigazgatási honlapon.

(3) Ez a rendelet a mai napon, 2019. november 7-én, a következő napirend tárgyalásának megkezdésekor lép hatályba.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete, az azt módosító 5/2015. (II. 19.), 24/2015. (IX. 10.), 6/2016. (II. 18.), 7/2016. (III. 17.), 18/2016. (X. 20.), és a 17/2019. (X. 31.) önkormányzati rendeletekkel együtt.

(5)9 A szabályzat mellékletei (1. melléklet):

1. számú: A képviselő-testület átruházott feladat- és hatáskörei.
2. számú: A testületi előterjesztések követelményei, rendje.
3. számú: Minősített többséggel eldöntendő ügyek jegyzéke.
4. számú: Az alpolgármesterek és a bizottságok feladatai.
5. számú: A polgármesteri hivatal alapító okirata.
6. számú: Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai.
7. számú: A polgárok várospolitikai célú és kihatású önszerveződő közösségei.
8. számú: Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának kormányzati funkciói.
9. számú: Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Fóruma (NYEF)
10. számú: A Hajdúszoboszlói Fiatalok Szervezeteinek Egyeztető Fóruma (HFF)
(6) A szabályzat függelékei:
1. számú: Választókerületek, szavazókörök.
2. számú: Képviselői névsor.
3. számú: Hazai és nemzetközi testvérvárosi kapcsolatok.
4. számú: Bizottságok elnökei és tagjai.
5. számú: Hatályos önkormányzati rendeletek jegyzéke.
6. számú: Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok, illetve költségvetési szervek jegyzéke.
7. számú: A képviselő-testület munkaterve.
8. számú: Az önkormányzat tagságával működő társulás társulási megállapodása.
9. számú: Együttműködési Megállapodás Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzat között.
10. számú: Együttműködési Megállapodás Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzat között.

36. § Ez a rendelet 2019. november 7-én lép hatályba.

1. melléklet10

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI

1. Polgármesterre ruházott hatáskörök

1.1. Az önkormányzat köteles bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba a törvény 25. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott elővásárlási jogát. (1997.évi LXXVIII. tv. 25. § (4) bek.)

1.2. Amennyiben a települési önkormányzatnak a rendelet 6. § (1) bekezdés szerinti határozattal szemben véleményeltérése van, úgy véleményét - a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül - az eljárt építésügyi hatóság útján, annak felettes szervének küldheti meg felügyeleti intézkedés kérése céljából.

1.3. A környezetvédelmi tárgyú rendeletek, határozatok tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak, valamint a területi környezetvédelmi hatóságnak megküldi. (1995. évi LIII. tv. 48. § (3) bek.)

1.4. A rendőrség külön jogszabály rendelkezése alapján meg nem támadható döntésével, intézkedésével vagy annak elmulasztásával kapcsolatban indoklást tartalmazó észrevételt tehet. Ha az illetékes rendőri szerv azzal nem ért egyet, az észrevételt a felettes rendőri szervnek megküldi. (1994. évi XXXIV. tv. 8. § (11) bek.)

1.5. Dönt a célhoz nem kötött önkormányzati források betétként történő elhelyezéséről.

1.6. Dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről.

1.7. Ágazati feladatai körében kért adatokat köteles szolgáltatni a miniszter számára.

1.8. Az önkormányzati jogokat, illetőleg a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben a hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat.

1.9. Egyetértési jogot gyakorol abban az esetben, ha az állam nevében történt pályázati kiírás olyan tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultság átengedésére irányul, mely az önkormányzat törvényben előírt kötelezettségének teljesítésére közvetlenül hatással van. Véleményezési jogot gyakorol, ha a pályázat kiírása az önkormányzatot egyébként megillető jogok gyakorlását, illetve egyéb feladat teljesítését érinti. (1991. évi XVI. tv. 5. § (2) bek.)

1.10. A koncessziós társaság megszüntetése esetén az önkormányzat nevében eljáró szerve útján az önkormányzat tulajdonában levő vagyontárgyak rendeltetésszerű állapotban történő átadását igazolja. (1991. évi XVI. tv. 26. § (3) bek.)

1.11. Felmondhatja az ingatlan használatára fennálló jogviszonyt, amennyiben az önkormányzat az egyházzal közvetlen megállapodást kötött az ingatlan átadására, s az ingatlan használójával nem tudott megállapodást kötni a használat megszüntetésére vonatkozóan. (1991.évi XXXII. tv. 14. § (3) bek.)

1.12. A kárpótlásra jogosultat írásban felhívja olyan volt tulajdonával kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlási lehetőségére, amely jelenleg az önkormányzat tulajdonában van. (1991. évi XXV. tv. 9. §, 104/1991. (VIII.3.) Korm. rend. 15. § (1) bek.)

1.13. A törvény erejénél fogva az önkormányzat tulajdonába került vagyon használatát megszerző a hozzájárulásával engedheti át a vagyont másnak használatra. (1991. évi XXXIII. tv. 40. § (7) bek.)

1.14. Véleményezési jogot gyakorol a belterületi föld értékével kapcsolatban. (1991. évi XXXIII. tv. 51. § (4) bek.)

1.15. Adatokat szolgáltat az ingatlanvagyon - kataszterből az országos statisztikai adatgyűjtési program alapján a KSH-nak, valamint törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott állami szervnek. (147/1992. (XI. 6.) Korm. rend. 5. §)

1.16. Illetékességi területén működő helyi kisebbségi önkormányzat igényeinek megfelelően biztosítja, hogy a közigazgatási eljárások során használt nyomtatványok a kisebbség anyanyelvén is rendelkezésre álljanak.

1.17. Biztosítja továbbá, hogy - igénynek megfelelően - a helység- és utcaneveket megjelölő, a közhivatalok, közszolgáltatást végző szervek elnevezését feltüntető táblák feliratai vagy ezek működésére vonatkozó közlemények - az eredetivel azonos szöveggel, írásmóddal, tartalommal, formában - a kisebbség anyanyelvén is olvashatóak legyenek. (2011. évi CLXXIX. törvény)

1.18. Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdekképviseleti szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét. (1999. évi CXXI. tv. 37. § (4) bek.).

1.19. A rendőrség és az önkormányzat között kötött szerződés teljesítéséről, a juttatott eszközök felhasználásáról a rendőrség illetékes szervét tájékoztatja. A szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a felettes rendőri szervhez fordulhat. (1994. évi XXXIV. tv. 9. § (2) bek.)

1.20. A helyi önkormányzat, ha az előző évben a teljesített kiadások összege meghaladja a 300 millió forintot, és hitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel, köteles a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentését könyvviteli mérlegét, pénzmaradvány-kimutatását, továbbá vállalkozási maradvány-kimutatását a hitelfelvétel évétől a hiteltörlesztés utolsó évéig bezárólag évente könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni.

1.21. A könyvvizsgálóval kötött külön szerződésben más - gazdasági kihatású - előterjesztés könyvvizsgálói véleményezését is kérheti.

1.22. A törvényben szabályozott pénzügyi gondnok jelentésére a bíróságon a jelentés kézhezvételét követő 15 napon belül észrevételt tehet. (1996. évi XXV. tv. 29. § (5) bek.)

1.23. A pénzügyi gondnok adósságrendezésbe vonható vagyon alakulásáról készített jelentése és a vagyonfelosztási javaslata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül kifogással élhet. (1996. évi XXV. tv. 32. § (2) bek.)

1.24. Elrendelheti az irányítása alá tartozó önkormányzati tűzoltóság rendkívüli készenléti szolgálatát. (1996. XXXI. tv. 28. § (2) bek. a) pont)

1.25. A tűzoltóság készenléti szolgálatát, illetve a tűzoltás irányítását ellátó tagjai részére szolgálati tevékenységükre vonatkozóan köteles élet- és balesetbiztosítást kötni. (1996. évi XXXI. tv. 41. § (4) bek.)

1.26. Előzetesen kikéri a megyei gyámhivatal véleményét, ha:

1.27. személyes gondoskodást nyújtó intézményt kíván a képviselőtestület megszüntetni, illetőleg annak ellátási területét vagy az ellátási kötelezettség terjedelmét változtatja meg;

1.28. az ellátórendszer működését szolgáló vagyont a testület más célra kívánja felhasználni;

1.29. a törvényben vagy külön jogszabályban nem szabályozott új ellátást kíván bevezetni a képviselőtestület.

1.30. (1997. évi XXXI. tv. 121. § (2) bek.)

1.31. Évenként tájékoztatja a költségvetési beszámoló részeként a település lakosságát a beszedett adó összegéről.

1.32. (1991. évi XX. tv. 138. § (3) bek. h) pont, 1990. évi C. tv. 8. § (2) bek.)

1.33. A helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján biztosítja. (Mötv. 119. § (4) bek.)

1.34. A helyben szokásos módon tájékoztatást nyújt évente december 31-ig a következő évre tervezett környezettel kapcsolatos jogszabályok cím szerinti jegyzékéről. (1995. évi LIII. tv. 98. § (4) bek.)

1.35. Gyakorolja a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben meghatározott, és a város településképének védelméről szóló önkormányzati rendeletben átruházott hatásköröket. (2016. évi LXXIV. törvény)11

1.36. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, a településterv, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása során - utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett – dönt a megalapozó vizsgálatról és az alátámasztó javaslatról készült feljegyzés jóváhagyásáról, a beérkezett államigazgatási és partneri vélemények elfogadásáról, a véleményezési szakasz lezárásáról, amennyiben ellenvélemény nem érkezik.

1.37. A településterv egyszerűsített eljárásban történő módosítása esetén a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (1) bek. bb) alpontjában foglalt feltétételekről szóló nyilatkozat megtétele.

2. Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök

2.1. Gyakorolja a képviselő-testület szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott hatásköreit a helyi szabályozásnak megfelelően.

2.2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátást igénybevevő által vitatott személyi térítési díjáról határozattal dönt. (1993. évi III. tv. 115. § (4) bek.)

2.3. Gondoskodik a bérlő elhelyezéséről, ha a lakás elemi csapás vagy más ok következtében megsemmisült, illetőleg az építéshatóság életveszély miatt annak kiürítését rendelte el és a bérlő elhelyezéséről maga vagy a lakással rendelkező szerv nem tud gondoskodni. (1993. évi LXXVIII. tv. 23. § (4) bek.)

2.4. A szociális intézményből elbocsátott személynek, ha a lakásügyi hatóság javára a lakásbérleti jogviszonyról az intézménybe utaláskor pénzbeli térítés nélkül mondott le, megfelelő és beköltözhető lakást köteles bérbe adni. (1993. évi LXXVIII. tv. 68. § (1) bek.)

2.5. Ha a hatáskörébe tartozó ellátás megtérítését rendeli el a megtérítés összegét, pénzegyenértékét, a kamat összegét méltányosságból elengedheti, csökkentheti, részletekben fizettetheti meg. (1993. évi III. tv. 17. § (5) bek.)

2.6. Gyakorolja a gyermekek védelmét biztosító képviselőtestületi feladat- és hatásköröket. (1997. évi XXXI. tv. 16. § (1) bek. a) pont)

2.7. Rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást folyósít a jogosultaknak. (1997. évi XXXI. tv. 18. § (1) bek.)

2.8. Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek tartós - családszerű - környezetének biztosításához készült egyéni elhelyezési terv megvalósításában együttműködik a gyermek gondozójával, gyámjával, az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülőjével. (1997. évi XXXI. tv. 82. §)

3. Kulturális, Nevelési és Sport Bizottságra átruházott hatáskörök

3.1. Ellátja a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel, továbbá

3.2. köznevelési valamint a testneveléssel és sporttal kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatokat. (1991. évi XX. tv. 111. § (1) bek.)

4. Városfejlesztési és Műszaki Bizottságra átruházott hatáskörök

4.1. Kialakítja a közutak forgalmi rendjét, amelyet legalább öt évenként felülvizsgál. (1988. évi I. tv. 34. § (2) bek.)

4.2. Dönt az újrahasznosításra alkalmassá tett állami tulajdonban levő földnek a települési önkormányzat tulajdonába való ingyenes átvételéről. (1991. évi XX. tv. 39. § (1) bek. a) pont)

4.3. Véleményezi a települési, megyei, fővárosi térképészeti határkiigazítást. (1991. évi XX. tv. 39. § (2) bek.)

4.4. Közérdekből határozatban erdőtelepítést, fásítást rendelhet el az erdészeti hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával. (2009. évi XXXVII. tv. 44-50. §-ai)

5. Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök

5.1. Ellátja az önkormányzat intézményei pénzügyi ellenőrző munkájának ellenőrzését (belső ellenőrzési kézikönyv elfogadása, stratégiai ellenőrzési terv, valamint éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása, módosítása, ellenőrzési jelentések, valamint az éves ellenőrzési beszámoló megtárgyalása, a képviselőtestület elé kerülő szabályozás, illetve több évet átfogó jelentés előzetes tárgyalása. (Mötv. 119. § (4) bek.)

5.2. A piaci zavarok megelőzése céljából figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat, intézkedést kezdeményez. (1991. évi XX. tv. 67. §)

5.3. Kezdeményezheti az átadásra javasolt ingatlanok jegyzékének módosítását egyházi ingatlanok vonatkozásában, az ingatlan átadásának tervezett évét megelőző év március 31-ig, ha a birtokbaadás már megtörtént. (1991. évi XXXII. tv. 8. § (4) bek.)

5.4. Felülvizsgálja a költségvetési szerv fel nem használt kiadási előirányzatát.

2. melléklet

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK KÖVETELMÉNYEI, RENDJE

I.

1. Előterjesztések írásban, vagy kivételesen (kisebb jelentőségű kérdésekben, illetve tájékoztatásként) szóban kerülhetnek a képviselő-testület, vagy annak bizottságai elé.

2. Előterjesztések tájékoztatásra, információ-nyújtásra, illetve várospolitikai súlyú nem önkormányzati hatáskörbe tartozó kérdésekben történő állásfoglalásra, vagy feladatkörben, hatáskörben, hatósági jogkörben, tulajdoni jogkörben történő határozathozatalra, avagy önkormányzati rendeletalkotásra irányulhatnak.

3. Az állásfoglalásra irányuló előterjesztések tartalmazzák annak ajánlott szövegét, a meghozatalát indokoló körülményeket.

4. Az önkormányzati rendelet alkotására irányuló előterjesztés tartalmazza a rendelet megalkotásának indokait, a tervezet főbb elveit, szabályozási lehetőségeit, módjait. A rendelet tervezetét a jogszabályoknak megfelelő szövegezési móddal és indokolással ellátva kell előterjeszteni.

5. A határozathozatalra irányuló előterjesztések

-jelentések,
-beszámolók,
-egyedi ügyben történő döntésre
vonatkozóak lehetnek, amelyeket már a címben így kell megjelölni.

a) jelentés: jogszabály, vagy testület által megszabott feladat teljesítéséről történő számot adás;

b) beszámoló: egy terület, vagy szerv(ezet) helyzetéről, tevékenységéről szóló előterjesztés;

c) Az egyedi ügyben történő döntésre irányuló előterjesztés: testületi hatáskörben, hatósági, vagy tulajdonosi jogkörben történő rendelkezésre vonatkozik.

II.

A határozathozatalra irányuló előterjesztések tartalma

1. Az előterjesztés címből és két részből áll:

a) Az első részben (bevezetés, helyzetfeltárás, elemzés, értékelés, indokolás)

-pontosan meg kell határozni a tárgyát;
-meg kell jelölni, hogy testület foglalkozott-e korábban (ha igen, mikor) az előterjesztés tárgykörével, milyen határozatot hozott, azt hogyan hajtották végre;
-ki kell tűnnie belőle a megelőző előkészítő, összehangoló munkának, az esetleges eltérő véleményeknek;
-fel kell tüntetni mindazokat a körülményeket és összefüggéseket, amelyek indokolják a meghozandó döntést;
a téma rövid elemzése során fel kell tüntetni azokat az adatokat és tényeket, amelyek a testület tagjai számára a helyzet mérlegeléséhez szükségesek, az eredmények elérésének és az elkövetett hibáknak az okait, a hibákért felelősök megjelölését, a tett intézkedéseket;
-az előterjesztésben javasoltak várospolitikai hatásait is ki kell mutatni;
-meg kell jelölni a fontosabb vonatkozó jogszabályi előírásokat.

b) Az előterjesztés második része a határozati javaslat:

-csak egyértelműen megfogalmazott rendelkező részből állhat, valamennyi gond megoldására, akadály elhárítására tegyen javaslatot;
-csak a testület hatáskörébe tartozó javaslatokat tartalmazza;
-az eltérő tartalmú határozati javaslatokat külön-külön kell megfogalmazni (lehetséges alternatívák);
-utaljon a végrehajtás módszereire, a nyilvánosságra hozatal esetleges különleges módjára;
-tartalmazza a végrehajtásért felelős szerv, vagy személy megnevezését és a végrehajtás határidejét;
-a végrehajtás határidejére tett javaslat „azonnal”, „folyamatos”, vagy naptári idő szerinti megjelölést használhat: folyamatos határidő esetén minden esetben meg kell jelölni az időközönkénti jelentésadás időpontját is.

2. Indokolt esetben alternatív határozati javaslatot kell kidolgozni, előnyeinek és hátrányainak - az előterjesztés első részében történő - elemzésével és indoklásával.

3. E követelmények nem vonatkoznak a tájékoztatásra, illetve város- politikai súlyú kérdésekben való állásfoglalásra irányuló előterjesztésekre.

III.

Eljárási szabályok

1. Az előterjesztés elkészítéséért annak előadója felelős.

a) A napirend előadója az előkészítés időszakában a tervezetet egyezteti a munkatervben megjelölt, vagy a jogszabályok által meghatározott szervekkel és személyekkel, illetve szakmai szempontból minden esetben egyezteti a polgármesteri hivatal illetékes szakirodájának irodavezetőjével vagy irodavezető-helyettesével. A véleményekről, javaslatokról a testület tájékoztatást kap, szóbeli kiegészítésben, vagy írásban az előterjesztés részeként.

b) Nem önkormányzati szerv előterjesztése esetén a jegyző felelős azért, hogy az előterjesztés megfeleljen a követelményeknek.

2. A képviselő-testület vagy bizottság ülésére előterjesztést készíthet vagy tehet (előadó):

a) a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal részéről:

-jegyző,
-aljegyző,
-irodavezető,
-irodavezető-helyettes,

b) a képviselő-testület részéről:

-polgármester,
-alpolgármester,
-a bizottság elnöke,
-képviselő (egyéni képviselői indítvány formájában),

c) egyéb előadók:

-a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. igazgatóságának elnöke,
-a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója,
-a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője,
-városi főépítész.

3. Az előterjesztéseket - a tájékoztatásra szolgálók kivételével - általában írásban kell megtenni, az ülést megelőző 10 nappal a jegyzőnek leadva, aki továbbításáról is gondoskodik. Az ülésen benyújtott a törvényességi vizsgálat szempontjából is sürgősséginek tekintendő, kivéve, ha a jegyző másként nyilatkozik.

4. Szóbeli, vagy a képviselők által az ülést megelőzően legalább 6 nappal kézhez nem kapott írásos előterjesztés - kivéve a tájékoztatókat - csak sürgősségi eljárással tűzhető napirendre.

5. Egyszerűbb ügyekben az előterjesztés írásbeli megfogalmazása mellőzhető, de a határozati javaslatot ebben az esetben is írásban kell elkészíteni és meghívóval együtt kiküldeni, sürgősségi eljárásnál az ülés kezdetéig kiosztva.

IV.

Képviselői indítványok

1. E szabályozás a képviselői önálló előterjesztésekre is vonatkozik, az alábbi kiegészítésekkel:

a) az előterjesztést az ülést megelőzően legalább 10 nappal kell leadni a polgármesternek, vagy a jegyzőnek az esetleges törvényességi észrevételezésre is időt biztosítva;

b) az előterjesztést tevőnek biztosítania kell, hogy az érintett bizottságok előzetesen véleményezhessék, lehetőleg az indítványtevő ülésen történő részvételével.

2. A polgármester az e szabályzásnak megfelelően elkészített és benyújtott képviselői indítványt nem köteles a képviselő-testületi ülés meghívójában szerepeltetni, csak a képviselőknek a többi előterjesztéssel együtt megküldeni. A napirendre vételről a képviselő-testület határoz ülésén.

3. A jegyző a képviselői indítványok elkészítéséhez, kezeléséhez kérés esetén lehetőségei szerint segítséget ad (pl. írásba foglalás, sokszorosítás, bizottságoknak tárgyalásra megküldés, jogi véleményezés), illetve törvényességi jelzését írásban csatolja, avagy a bizottsági, képviselő-testületi ülésen szóban elmondja.

4. A költségvetési és más, anyagi kihatású előterjesztéshez kapcsolódó érdemi (határozat, vagy rendeletmódosító) változtatási javaslat csak legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző nap 12.00 órájáig írásban nyújtható be, azért, hogy az illetékes bizottság (gazdasági, illetve igazgatási, egészségügyi, szociális) előzetesen véleményezhesse.

5. Kitüntetettekre vonatkozó javaslat előzetes bizottsági megtárgyalás nélkül, pusztán a képviselő-testületi ülésen megtéve nem hangozhat el.

3. melléklet

MINŐSÍTETT TÖBBSÉGGEL ELDÖNTENDŐ ÜGYEK JEGYZÉKE
1.) A Mötv. alapján:

a) a Mötv. 50. §-a szerint minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt ügyekben:

-a rendeletalkotás (módosítás, kiegészítés, hatályon kívül helyezés is);
-szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
-önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
-megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
-intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
továbbá a törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez,önkormányzati képviselő kizárásához,önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapításához,
önkormányzati képviselő méltatlanságának megállapításához,
a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez (A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.),
a Mötv. 55. § (1) bek. szerint a képviselő-testület feloszlásának kimondásához, a megbízatásának lejárta előtt, név szerinti szavazással,
a Mötv. 68. § (1) bek. szerint, a polgármester által kezdeményezett ismételt tárgyalásról való döntéshez,
a Mötv. 70. § (1) bek. alapján kereset benyújtásához a polgármester ellen a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt a polgármester tisztségének megszüntetése, illetve a tisztségéből történő felfüggesztése érdekében,
a Mötv. 74. § (1) bek. szerint alpolgármester választásához a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
a Mötv. 76. § d) pontja. szerint alpolgármester megbízásának visszavonásához: a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással dönt,
a Mötv. 88. § (2) bek. szerint a társulásban részt vevő képviselő-testületek esetében a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez,
a Mötv. 89. § (2) bek. szerint társuláshoz való csatlakozáshoz és a kiváláshoz.
2.) A képviselő-testület döntése alapján:
Sürgősségi indítvány elfogadása (SZMSZ 12. §).
Ismétlődő rendzavarás esetén, figyelmeztetés után, a terem elhagyására kötelezi a nem képviselő rendbontót és a képviselő-testület - vita nélkül – minősített többséggel dönt arról, hogy a továbbiakban részt vehet-e az ülésen. (SZMSZ 13. § (1) bek. c) pont)
Vita lezárása (SZMSZ 14. § (2) bek.).
Titkos szavazás tartása (SZMSZ 15. § (2) bek.).
Szavazás megismétlése (SZMSZ 15. § (4) bek.).
Gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságban részesedés megszerzése, megszüntetése.
Képviselő-testület hatáskörének átruházása.
Kitüntetés, elismerés alapítása, adományozása.
Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás.
Önkormányzati ingatlan tulajdonnal való rendelkezési jog gyakorlása (adásvétel, bérlet, haszonbérlet, használati jog, haszonélvezeti jog/csere).
Településrendezési terv elfogadása, módosítása.
Helyi népszavazás kiírása.
Helyi adó megállapítása.
Közösségi célú alapítvány létesítése, alapítványi forrás átadása és átvétele.
Közterület elnevezése, emlékműállítás.
Éves munkaterv meghatározása.
Képviselői juttatás meghatározása.
Fegyelmi eljárás indítása és fegyelmi büntetés kiszabása.
Bizottság létrehozása, megszüntetése.
Az önkormányzat stratégiai koncepciói, programjai és ezek végrehajtási operatív tervei.
Újratárgyalási javaslat elfogadása és határozat megváltoztatása.
Polgármester munkabérének (illetményének), bérfejlesztésének, juttatásainak, jutalmának megállapítása.
Döntés összeférhetetlenséggel, vagyonnyilatkozattal, illetve személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos ügyben.

4. melléklet

AZ ALPOLGÁRMESTEREK FELADATAI

I.

Gazdaságfejlesztésért felelős alpolgármester

1. Előkészíti és figyelemmel kíséri az önkormányzat helyi gazdaságfejlesztési feladatait.

2. Előkészíti és figyelemmel kíséri az önkormányzat kormányzati szervekkel, valamint más településekkel kialakítandó gazdaságfejlesztési együttműködését,

3. Figyelemmel kíséri a helyi vállalkozásokkal való rendszeres kapcsolattartást,

4. Előkészíti és figyelemmel kíséri az önkormányzat városüzemeltetéssel, turisztikával, mezőgazdasággal, környezetvédelemmel, közneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatainak megvalósítását, kapcsolatot tart az a térségi turisztikai szereplőkkel, köznevelési intézményekkel, sportegyesületekkel.

II.

Társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármester

1. Kezdeményezi és figyelemmel kíséri a civil szervezetekkel és az egyházakkal kapcsolatos ügyeket, kapcsolatot tart a városban működő kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és az egyházakkal.

2. Előkészíti és figyelemmel kíséri az önkormányzat egészségüggyel, szociálpolitikával és kultúrával kapcsolatos feladatainak megvalósítását, kapcsolatot tart a helyi kulturális intézményekkel és szereplőkkel, a művészeti nevelés területén dolgozókkal,

3. Javaslatot fogalmaz meg társadalmi, közösségi és kulturális ügyekben, karitatív ügyekben is szerepet vállal.

4. Figyelemmel kíséri a testvérvárosi kapcsolatok működését és javaslatokat tesz a kapcsolatok alakítására, újabb kapcsolatfelvételekre, térségi szintű társadalmi kapcsolatokra törekszik a környező településekkel.

A BIZOTTSÁGOK FELADATAI

I.

A bizottságok általános feladatai

1. Tevékenységi körükben az önkormányzat koncepcióinak, terveinek, programjainak előkészítése, a végrehajtás szervezése, ellenőrzése.

2. Közreműködés az éves költségvetések előkészítésében, a teljesítés szervezése, ellenőrzése, az időszakos, valamint az éves zárszámadás véleményezése, javaslattétel a pénzmaradvány felosztására, pótelőirányzatra vonatkozóan.

3. Önkormányzati rendelet alkotásának, módosításának, kezdeményezése, rendelet tervezetének véleményezése, érvényesülésének ellenőrzése a bizottság tevékenységi körében.

4. A képviselő-testület által reájuk bízott feladatkörben, illetve átruházott hatáskörben érdemi döntéshozatal, a képviselőtestület megbízásainak teljesítése, mindezekről beszámolás.

5. Saját feladatkörükben képviselő-testületnek szánt előterjesztések benyújtása, előterjesztéseinek véleményezése, a határozatok végrehajtásának ellenőrzése.

6. Tevékenységi körükben a jogszabályok érvényesülésének, a polgármesteri hivatal munkájának, a hatósági ügyek kulturált intézésének figyelemmel kísérése, ellenőrzése, szükség szerint a jegyző intézkedésének kezdeményezése.

7. A polgármester intézkedésének kezdeményezése önkormányzati érdeksérelem észlelése esetén.

8. Együttműködés az önkormányzat más bizottságaival, szükség szerint együttes ülések tartása.

9. Kapcsolattartás a tevékenységi körbe tartozó nem önkormányzati szervekkel, szükség szerint eseti szakértők bevonása a bizottsági munkába.

10. A bizottság munkájáról a polgárok tájékoztatása.

11. Tevékenységi körükben a munkaviszony illetve közszolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó vezetői pályázatok véleményezése.

12. A bizottság elnökhelyettesének megválasztása, működési szabályainak meghatározása, annak alapján, a feladatok teljesítése érdekében történő, szükség szerinti működés.

13. Tevékenységi körükben önkormányzati elismerésekre, kitüntetésekre javaslattétel, illetve az ilyen, mások által tett javaslatok előzetes véleményezése.

14. Tevékenységi körükben a pályázati kiírások alapján benyújtandó pályázatokra javaslattétel, a nyertes pályázatok lebonyolításának segítése, ellenőrzése.

II.

Az egyes bizottságok konkrét feladatai

Jogi, igazgatási és Ügyrendi Bizottság:

1. Elkészíti és előterjeszti a szervezeti, működési szabályzat tervezetét, folyamatosan vizsgálja érvényesülését, ciklusonként legalább egyszer felülvizsgálja, javaslatot tesz módosítására, kiegészítésére, értelmezi az egyes rendelkezéseket vita esetén.

2. Jogi szempontból véleményezi az önkormányzati rendeletek tervezetét, kezdeményezi hatályos rendelet jogszabálysértő rendelkezésének módosítását, hatályon kívül helyezését.

3. Figyelemmel kíséri a képviselőtestület, a bizottságok, valamint a polgármesteri hivatal jogszerű működését, javaslatot tesz a jogsértő tevékenység (vagy mulasztás) megszüntetésére.

4. Állást foglal a bizottságok közötti hatásköri összeütközés esetén.

5. Ellátja a képviselőtestület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket.

6. Folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat működését érintő jogszabályokat, önkormányzati ügyekben jogi véleményt nyilvánít.

7. Segíti és koordinálja a közbiztonsággal (a tűzvédelmet is beleértve) kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását, együttműködik:

a) a rendőrkapitánysággal;

b) a katasztrófavédelemmel;

c) a polgárőrséggel;

d) más e területen működő szervekkel

valamint ellenőrzi a közterület-felügyelet tevékenységét.

8. A polgármesteri hivatal hatósági, igazgatási tevékenységéről beszámoltatja a jegyzőt, illetve a szervezeti egységek vezetőit.

9. Véleményezi a polgármesteri hivatal fejlesztési, korszerűsítési tervét, ellenőrzi megvalósítását, valamint az ügyvitel korszerűsítésének menetét.

10. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a polgármester illetményének emelésére, jutalmazására.

11. Ellátja a képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos teendőket. Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, előterjesztést tesz a képviselő-testületnek. Vizsgálat után megállapítja az önkormányzati képviselő személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségének elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezményeket.

Szociális és Egészségügyi Bizottság:

1. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a város egészségügyi ellátottságát, közegészségügyi helyzetét, az egészségügyi és szociális intézmények tevékenységét, szükség esetén jelzéssel él, vagy javaslatot tesz a jogkörök gyakorlójának.

2. Ellenőrzi az egészségügyi és szociális intézmények működését, véleményezi szervezeti és működési rendjüket, javaslatot tesz fejlesztésükre, átszervezésükre.

3. Javaslatot tesz az egészségügyi és szociális ágazat költségvetési előirányzatára, ellenőrzi felhasználását.

4. Kapcsolatot tart és együttműködik a népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálattal.

5. Figyelemmel kíséri a munkanélküliség helyzetét, javaslatot tesz a munkanélküliek szociális helyzetének javítására.

6. Figyelemmel kíséri az egészségkárosodottak helyzetét, javaslatot tesz helyzetük javítására.

7. Közreműködik az egészségvédelmi tanácsadás és propaganda szervezésében.

8. Dönt a képviselőtestület által reá ruházott szociális gondoskodási önkormányzati hatósági ügyekben.

9. Figyelemmel kíséri a város szociális helyzetét, véleményezi, illetőleg javaslatot tesz a nem bizottsági döntési hatáskörbe tartozó egészségügyi és szociális ügyekben.

Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság:

1. Figyelemmel kíséri a nevelési intézmények szakmai munkáját, kezdeményezi az esetleges intézményi felülvizsgálatot. Közreműködik a nevelési intézmények éves költségvetésének elkészítésében.

2. Szakmai ellenőrzést - szakértő bevonásával - folytat az intézményekben.

3. A nevelési területre vonatkozóan javaslatot tesz költségvetési előirányzatra és véleményezi felhasználását.

4. Állást foglal az nevelési intézmények névadásával kapcsolatban, javaslatot tesz hasznosításukra, fejlesztésükre.

5. Az önkormányzat által biztosított keretből nyújtja a céltámogatásokat, ellenőrzi felhasználását.

6. Képviselője útján véleményezi az önkormányzat által az nevelési intézményeknek szánt felújítási keret felhasználását.

7. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a művelődési intézmények szakmai munkáját, gazdálkodást, szükség esetén jelzéssel él, vagy javaslatot tesz a jogkörök gyakorlójának.

8. Véleményezi a művelődési intézmények, illetve a kulturális- és sportegyesületek működését, javaslatot tesz korszerűsítésükre, fejlesztésükre, támogatásukra, állást foglal névváltoztatásukkal kapcsolatban.

9. A művelődési és sport területre vonatkozóan javaslatot tesz költségvetési előirányzatra, ellenőrzi és véleményezi felhasználását.

10. Javaslatot tehet közterület elnevezésére, emléktáblák, műalkotások elhelyezésére.

11. Javaslatot tesz országos és városi ünnepek, évfordulók megünneplésére, kulturális és sport rendezvényekre, meghatározza ezek programjait, figyelemmel kíséri lebonyolításukat.

12. Pályázatok alapján javaslatot tesz a képviselő-testületnek a kulturális és sport alap évenkénti felosztásáról, ellenőrzi a támogatások felhasználását.

13. Közreműködik a kulturális programok, szabadidősport szervezésében, segíti és támogatja a diák-, illetve versenysportot.

14. Véleményezi az önkormányzat által működtetett tömegkommunikációs eszközök működését.

15. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a közoktatási célkeret felhasználására és ellenőrzi a támogatások felhasználását.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:

1. Összehangolja az éves költségvetés előkészítését.

2. Véleményezi és ellenőrzi:

a) az éves költségvetés és a zárszámadás, valamint a pénzmaradvány felosztásának tervezetét;

b) a jövőre vonatkozó tervek költségvetési előirányzatait;

c) az intézmények részére biztosított keretszámok elosztását és felhasználását;

d) az önkormányzat pénzalapjához a bevételi források körével, a részesedés mértékével kapcsolatos előterjesztéseket;

e) az önkormányzatot érintő adókkal kapcsolatos tevékenységeket;

f) a költségvetést érintő beszámolókat;

g) önkormányzati intézmény alapítását, megszüntetését.

3. Rendszeresen ellenőrzi a költségvetési előirányzatok városi teljesítését.

4. Javaslatot tesz hitel felvételére, illetve véleményezi az erre irányuló javaslatokat.

5. Előkészíti az önkormányzat gazdasági programját, figyelemmel kíséri és ellenőrzi teljesítését.

6. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzati vagyon nyilvántartását, a vagyonnal való gazdálkodást.

7. Javaslatot tesz a vagyon kezelésének módjára, a vagyon hasznosításának, a tulajdonosi jogok gyakorlásának formájára és eszközeire.

8. Javaslatot tesz a közszolgálati érdekeltségi, juttatási szabályok kialakítására, ellenőrzi érvényesülésüket.

9. Véleményt nyilvánít vállalkozás indításáról, illetőleg az abban való önkormányzati részvételről, a megállapodás (társasági szerződés, alapító okirat) tervezetéről.

10. Közreműködik a befektetési és vállalkozási tevékenység összefogásában, koordinálásában.

11. Közreműködik a vállalkozásbarát környezet kialakításában, javaslatot tesz az ezt elősegítő és szükséges intézkedések megtételére.

12. Vizsgálja a vállalkozások foglalkoztatási gondok enyhítését elősegítő módozatait, javaslatot tesz ezek létrehozására.

13. Javaslatot tesz önkormányzati érdekű vállalkozások támogatására.

14. Javaslatot tesz tenderek kiírására, illetve véleményt nyilvánít ezekről.

15. Véleményezi az önkormányzati vagyont érintően más gazdálkodó szervezetek, vállalkozók által benyújtott kérelmeket, ajánlatokat.

16. Önkormányzati tulajdon hasznosítása esetén javaslatot tesz az ár (díj) megállapítására, a képviselőtestület megbízása esetén meghatározza az árat (díjat).

17. Véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítését, cseréjét, megterhelését, bérletét, vállalkozásba való bevitelét, koncesszióba adását, illetve más célú hasznosítását.

18. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek pótelőirányzat biztosítása iránti kérelemről a vis maior keretből.

19. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek az önkormányzati felújítási alap felhasználásáról.

20. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a külterületi utak, hidak, átjárók felújításának költségeiről.

21. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a Civil Alap felhasználásáról.

22. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a társasházak felújításával kapcsolatos önerő alap felhasználásáról.

23. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a területfoglalási díj mértékéről.

Városfejlesztési és Műszaki Bizottság:

1. Elősegíti a városfejlesztés, rendezés - tervnek megfelelő - fő irányai érvényesülését, előkészíti, véleményezi a rendezési programot, terveket.

2. Véleményt nyilvánít közműfejlesztési kérdésekben, valamint a beruházások területrendezési és építészeti kérdéseiben.

3. Véleményt nyilvánít önkormányzati tulajdonú telkek elidegenítésével kapcsolatos rendezési tervi és környezetvédelmi kérdésekben.

4. Véleményezi az önkormányzati terület-felhasználásokat, beruházásokat.

5. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek az önkormányzati felújítási alappal kapcsolatban a felújítások szakmai hátteréről.

6. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a területfoglalással kapcsolatban annak szakmai hátteréről.

7. Segíti az önkormányzati építőipari tevékenység (szociális célú lakásépítés és felújítás, önkormányzati költségvetési intézmények építése, felújítása, karbantartása, építési vállalkozás) elvégzését.

8. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a következő kommunális szolgáltatások nyújtását:

a) köztisztasági (szemétszállítás, szeméttelep fenntartása, hulladék ártalmatlanítása, lomtalanítás, közterület tisztántartása, hó eltakarítása, csúszásmentesítés);

b) közterület-fenntartás (út-, híd-, járdakarbantartás és építés, parkfenntartás és építés, közterületi tárgyak karbantartása, közvilágítás, közhasznú munkavégzés szervezése);

c) temetőfenntartás, temetkezési szolgáltatások;

d) ingatlankezelés (szociális lakások kezelése, fenntartása, nem lakás célú ingatlanok kezelése, fenntartása, egyéb közcélú ingatlanok kezelése);

e) vízgazdálkodás (vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep fenntartása, folyékony hulladékok gyűjtése, vízkárelhárítás, belvízmentesítés);

f) távhőszolgáltatás;

g) fürdőszolgáltatás (gyógy-, és strandfürdő, uszoda, szabad strand);

h) tüzeléstechnikai szolgáltatás (kéményseprés);

i. helyi tömegközlekedés.

9. Segíti az épített (mesterséges környezettel) kapcsolatos alábbi önkormányzati tevékenységek végzését:

a) műemlékvédelem (műemlék, műemlék-jellegű, településképi jelentőségű épületek, építmények és köztéri tárgyak védelme, fenntartása);

b) településrendezés (településfejlesztés, infrastrukturális fejlesztések, koncessziók szervezése és felügyelete, településkép kialakítása, védelme, középületek tervezése);

c) környezetvédelem (zaj, rezgés, levegő- és víztisztaság védelme, veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, egyéb környezeti károk figyelése és elhárítása);

d) közterületi rend kialakítása, fenntartása (közlekedési rend, parkolás, közterület használata);

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság:

1. Elősegíti az önkormányzat mezőgazdasággal kapcsolatos feladatainak tervezését, végrehajtását és ellenőrzését.

2. Segíti a mezőgazdasággal és mezőgazdasági rendeltetésű önkormányzati tulajdonú földekkel, valamint a természeti környezettel (mezőgazdálkodás, állategészségügy, növényegészségügy, természetvédelem) kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását.

3. Javaslatot tesz és véleményt nyilvánít „külterületi rendezési terv” kérdésében.

4. Figyelemmel kíséri a termőföldek rendeltetésszerű hasznosítását, elősegíti az önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek hasznosítását.

5. A tulajdon védelme érdekében kezdeményezi a mezőőri szolgálat felállítását, figyelemmel kíséri működését.

6. Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonba került külterületi szilárdburkolatú és földutak, hidak, átjárók, vízelvezető csatornák kialakítására, karbantartására, felújítására, ellenőrzi a mezőőri szolgálat útján azok állapotát.

7. Közreműködik és segíti az állategészségügyi szabályok teljes körű érvényesítését (zárlat, járvány).

8. Ellátja a mezőgazdasággal kapcsolatos környezetvédelmi feladatokat.

9. Kapcsolatot tart a városi és megyei mezőgazdasági köznevelési intézményekkel.

10. Kapcsolatot tart a mezőgazdasági gazdálkodó-érdekképviseleti szervekkel.

11. Kapcsolatot tart a zártkerti egyesületekkel, vadásztársaságokkal, horgászegyesülettel.

12. Elősegíti a mezőgazdasági szaktanácsadás fenntartását, fejlesztését.

13. Elősegíti erdőbirtokosságok létrehozását és velük folyamatos kapcsolatot tart.

14. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek, valamint figyelemmel kíséri a környezetvédelmi ciklusprogram megvalósítását.

15. Ellátja az önkormányzati beruházások környezetvédelmi hatásainak vizsgálatát.

Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottság:

1. Elősegíti az idegenforgalmi vállalkozásokkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását.

2. Az idegenforgalomban működő szervekkel együttműködve elkészíti a városi idegenforgalmi fejlesztési javaslatot, szervezi, koordinálja és segíti megvalósítását.

3. Rendszeresen értékeli és elemzi a városi idegenforgalom helyzetét, javaslatot tesz az illetékes szerveknek.

4. Kapcsolatot tart és együttműködik a városi és városon kívüli idegenforgalmi szervekkel, elősegíti tevékenységüket.

5. Szervezi és koordinálja a város idegenforgalmi marketingjét, a bel- és külföldi piacokon, fórumokon, rendezvényeken való megjelenést.

6. Idegenforgalmi megközelítéssel véleményezi a képviselőtestületi előterjesztéseket, elemzi és jelzi a döntések hatását.

7. Közreműködik a város nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatainak szervezésében, fejlesztésében.

8. Idegenforgalmi és nemzetközi rendezvényeket szervez és bonyolít le a rendelkezésére álló eszközök célszerű és takarékos felhasználásával.

9. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek az idegenforgalmi célkeret és a városmarketing keret felhasználására.

6. melléklet

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának mértéke és módja

I.

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátási módja

(zárójelben a felhatalmazást adó jogszabály)

1.) Egészségügyi alapellátás körében:
-háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
-fogorvosi alapellátás,
-védőnői ellátás megbízási szerződések útján,
-iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvosok útján, integrálva a szakfeladatot ellátó intézményhez,
(1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) bek.)
-hétvégi és hétközi központi háziorvosi ügyeleti rendszer feladatellátó társulás útján.
Feladatellátó: Járóbeteg-Ellátó Centrum
2.) Szociális ellátás körében:
-étkeztetés,
-házi segítségnyújtás,
-családsegítés,
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
-támogató szolgáltatás,
-nappali ellátás.
(1993. évi III. tv. 62-65/F. §-ai, 8/2014. (IV.24.) Ör.)
Feladatellátó: Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
Gyermekvédelmi ellátás keretében:
-gyermekjóléti szolgálat,
-bölcsőde.
(1997. évi XXXI. tv. 39-42 §-ai, 19/2008.(IX.18.) Ör.)
Feladatellátó: Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, Városi Bölcsőde
3.) Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése főgyűjtőknél, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása), egészséges ivóvízellátás.
(1995. évi LVII. tv. 4. §)
Feladatellátó: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
4.) A helyi közutak (hidak, utak, járdák, parkok) fenntartása, karbantartása, úttartozékok, közúti jelzőeszközök karbantartása, telepítése, útburkolati jelek festése.
(1988. évi I. tv., 20/1984. (XII.21.) KM rendelet)
Feladatellátó: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
5.) Településrendezés és településfejlesztés, az épített környezet védelme.
(1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bek.)
Feladatellátó: önkormányzat, Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
6.) Polgárvédelmi tevékenység működési feltételeinek biztosítása.
(Mötv. 13. § (1) bek. 12. pont, 2011. évi CXXVIII. törvény és végrehajtási rendeletei)
Feladatellátó: önkormányzat, Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
7.) Helyi közösségi közlekedés biztosítása.
(Mötv. 13. § (1) bek. 18. pont)
Feladatellátó: Hajdú Volán Zrt.
8.) Köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátása.
Kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan tulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Kötelező közszolgáltatási feladatként gondoskodik a közterület szervezett, rendszeres tisztántartatásáról.
(1997. évi CLIV. tv. 153. § (1) bek., 2012. évi CLXXXV. törvény)
Feladatellátó: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
9.) Közhasználatú zöldterületek, közparkok fenntartása.
(Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont)
Feladatellátó: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10.) Lakásgazdálkodási feladatok ellátása.
(1993. évi LXXVIII. tv. 79-85. §-ai)
Feladatellátó: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
11.) Állati eredetű hulladék ártalmatlanná tétele.
(41/1997. FM rend.)
Feladatellátó: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
12.) A település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével, vagy ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok.
(41/1997. (V. 28.) FM rendelet 5. sz. függelék 3.8. f) pont)
Feladatellátó: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
13.) Köztemető fenntartása, temetkezési szolgáltatás.
(1999. évi XLIII. tv.)
Feladatellátó: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
14.) Közvilágítási berendezés létesítése és üzemeltetése (ideértve az egyedi közvilágítási lámpák karbantartását is), forgalomirányító lámpák üzemeltetése.
(Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont)
Feladatellátó: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
15.) Óvodai ellátás biztosítása:
(Mötv. 13. § (1) bek. 6. pont, 2011. évi CXC. tv.)
Feladatellátó: önkormányzati fenntartású intézmény
16.) Közművelődési feladatok a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár önkormányzati fenntartású intézmény által
(1991. évi XX. tv. 111. § )
17.) Sport feladatok
-Városi Sportház működtetése,
-sportlétesítmény (városi sporttelep) fenntartása.
(2004. évi I. tv. 55. § (1) bek.)
Feladatellátó: Polgármesteri Hivatal
18.) Önkormányzati igazgatási tevékenység
Feladatellátó: Polgármesteri Hivatal
19.) Körzetközponti igazgatási feladatok ellátása (építéshatósági ügyek)
Feladatellátó: Polgármesteri Hivatal
20.) Nemzetiségek jogai érvényesítésének biztosítása
(Mötv. 13. § (1) bek. 16. pont 2011. évi CLXXIX. tv.)
Feladatellátó: hajdúszoboszlói kisebbségi önkormányzatok
21.) Belső ellenőrzési feladatok biztosítása
(Mötv. 119-120. §)
Feladatellátó: Polgármesteri Hivatal, illetve megbízási szerződéssel vállalkozó

II.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai és ellátásának módja

(zárójelben a felhatalmazást adó jogszabály)

1.) Szociális ellátás körében:
-élelmiszerbank: száraz élelmiszer szétosztása családok részére,
(8/2014. (IV.24.) Ör.)
Feladatellátó: Szociális és Szolgáltató Központ
-100 éves és a fölötti időskorúak pénzbeli támogatása: 50.000.-Ft/fő/év
-időszaki támogatás,
-beiskolázási támogatás,
-étkezési támogatás,
-lakásfenntartási támogatás,
-ápolási díj,
-közgyógyellátás,
-temetési segély,
-első lakáshoz jutók támogatása,
-szociális telekértékesítés
-szociális konferencia megrendezése,
-szociális igazgatási mintahely működtetése,
A támogatás mértéke: éves költségvetési rendeletben megállapított előirányzat
(21/2008.(IX.18.) Ör.)

7. melléklet

A polgárok várospolitikai célú és kihatású önszerveződő közösségei
1.) A gazdasági, mezőgazdasádi kamarák hajdúszoboszlói szervezetei, valamint a Hajdúszoboszlói Ipartestület.
2.) A hajdúszoboszlói székhelyű, országos, illetve határon átnyúló szerveződésű társadalmi szervezetek.
2.) Hajdúszoboszlói illetékességű szervezetek

8. melléklet

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának kormányzati funkciói

COFOG kód 86010

COFOG megnevezés
Határon túli magyarok egyéb támogatásai

102031

Idősek nappali ellátása

82092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

53020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

66020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

64010

Közvilágítás

18020

Központi költségvetési befizetések

45140

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

11220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

81030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

18030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

82070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

47120

Piac üzemeltetése

81045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

84060

Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

62020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

45161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

95020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

91250

Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

63020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

31060

Bűnmegelőzés

94260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

92211

Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

22010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

74040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

13320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

72111

Háziorvosi alapellátás

72460

Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

91110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

63080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

74054

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

13350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

76062

Település-egészségügyi feladatok

82020

Színházak tevékenysége

52080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

81010

Sportügyek igazgatása

74052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

82064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

84032

Civil szervezetek programtámogatása

31030

Közterület rendjének fenntartása

47320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

96015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

92120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

18010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

104043

Család és gyermekjóléti központ

72311

Fogorvosi alapellátás

107052

Házi segítségnyújtás

81043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

91220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

82030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

82010

Kultúra igazgatása

74032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

45120

Út, autópálya építése

101141

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

51020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

11140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

56010

Komplex környezetvédelmi programok támogatása

81041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

16080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

41237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

98010

Oktatás igazgatása

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

104030

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

86030

Nemzetközi kulturális együttműködés

91240

Alapfokú művészetoktatás

83030

Egyéb kiadói tevékenység

86090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

66010

Zöldterület-kezelés

81061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

51050

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

41233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

84040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

52020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

86020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

104042

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

82091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

84031

Civil szervezetek működési támogatása

45160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

61030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

51030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

9. melléklet12

Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Fóruma (NYEF)

1. A NYEF Szervezete:

a) elnöke: a város polgármestere, akit akadályoztatása esetén az önkormányzati oldalt képviselő alelnök helyettesít,

b) alelnökei: az önkormányzat társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármestere, a városban székhellyel rendelkező nyugdíjas szervezetek által választott tagszervezet vezetője.

c) tagjai: a fentieken túl a városban székhellyel rendelkező, a polgármester számára írásban együttműködési nyilatkozatot tett nyugdíjas szervezetek.

d) meghívottak továbbá: a polgármesteri hivatal vezetője által kijelölt hivatali szervezeti egységek vezetői és a polgármester által felkért szakmai közreműködők.

2. NYEF működése:

A NYEF évente legalább egy ülést tart, amelyet a polgármester hív össze. Az ülést össze kell hívni, ha nyugdíjas tagszervezetek több mint a fele ezt a napirend megjelölésével írásban kéri. Az ülés előkészítését az önkormányzat társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármestere koordinálja és a polgármesteri hivatal vezetője által kijelölt hivatali szervezet vezetője végzi. A meghívóban a megtárgyalásra kerülő napirendet közölni kell. A NYEF ülése határozatképes, ha azon az önkormányzat képviseletében a polgármester és a társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármester legalább egyike, továbbá a meghívott tagok legalább fele jelen van. A NYEF ülésén az 1. a-c) pont szerinti résztvevők a megtárgyalt napirendi témákban emlékeztetőben rögzített állásfoglalást alakítanak ki.

10. melléklet13

A Hajdúszoboszlói Fiatalok Szervezeteinek Egyeztető Fóruma (HFF)

1. A HFF Szervezete:

a) elnöke: a város polgármestere, akit akadályoztatása esetén az önkormányzati oldalt képviselő alelnök helyettesít,

b) alelnökei: az önkormányzat társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármestere, a városban székhellyel rendelkező ifjúsági szervezetek által választott tagszervezet vezetője

c) tagjai: a városban székhellyel rendelkező, a polgármester számára írásban együttműködési nyilatkozatot tett ifjúsági szervezetek

d) meghívottak továbbá: a polgármesteri hivatal vezetője által kijelölt hivatali szervezeti egységek vezetői és a polgármester által felkért szakmai közreműködők.

2. HFF működése:

A HFF évente legalább egy ülést tart, amelyet a polgármester hív össze. Az ülést össze kell hívni, ha az ifjúsági tagszervezetek több mint a fele ezt a napirend megjelölésével írásban kéri. Az ülés előkészítését az önkormányzat társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármestere koordinálja és a polgármesteri hivatal vezetője által kijelölt hivatali szervezet vezetője végzi. A meghívóban a megtárgyalásra kerülő napirendet közölni kell. A HFF ülése határozatképes, ha azon az önkormányzat képviseletében a polgármester és a társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármester legalább egyike, továbbá a meghívott tagok legalább fele jelen van. A HFF ülésén az 1.) a-c) pont szerinti résztvevők a megtárgyalt napirendi témákban emlékeztetőben rögzített állásfoglalást alakítanak ki.

11. melléklet a 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez14

Egyedi közzétételi lista Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, polgármestere és alpolgármesterei vagyonnyilatkozatának nyilvánosságáról

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (5) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-4305-2/2023. ügyszámú véleményében foglaltakra figyelemmel egyedi közzétételi listát alkot az önkormányzati képviselők, a polgármester és az alpolgármesterek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-a és 72. § (4) bekezdése szerint benyújtott vagyonnyilatkozatának elektronikus úton történő nyilvánosságra hozatala céljából.

2. A közzéteendő közérdekből nyilvános adat megnevezése: a polgármester, az alpolgármesterek és a képviselők 1. pontban foglaltak szerint benyújtott vagyonnyilatkozata.

3. A közzététel módja: a polgármester, az alpolgármesterek és a képviselők vagyonnyilatkozatának oldalhű szkennelt másolatát (természetes személyazonosító adatok, hozzátartozók személyes adatai, védett adatok és egyedi azonosítók felismerhetetlenné tételét követően) Hajdúszoboszló Város honlapján (www.hajduszoboszlo.eu) a tevékenységre, működésre vonatkozó adatok között, az „Egyedi közzétételi lista” menüpont „Vagyonnyilatkozatok” aloldalán kell megjeleníteni.

4. A közzététel célja: a polgármester, az alpolgármesterek és a képviselők vagyonnyilatkozatának közzététele a széleskörű megismerhetőség biztosítása érdekében. A széleskörű nyilvánosság révén erősíthető az információszabadság, mint alapjog, az Önkormányzati tisztségviselőkbe vetett közbizalom, a szervezeti integritás és az átláthatóság.

5. Az adatkezelési időtartama: A nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatok a nyilatkozattételt követő év január 31. napjáig tarthatók az egyedi közzétételi listában, ezt követően azokat el kell távolítani az online felületről.

6. Az adatok aktualizálása/frissítése: a változásokat követően azonnal, egyidejűleg az előző évi vagyonnyilatkozat törlendő.

7. Eljárási szabályok:

7.1. Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül benyújtott, 1. pontban meghatározott vagyonnyilatkozatokat a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság a benyújtási határidő leteltét követő 30. napig - zárt ülés keretében - felnyitja, és a jegyző által kijelölt hivatali tisztviselő azokról oldalhű szkennelt másolatot készít. A másolatok elkészítését követően a Bizottság a vagyonnyilatkozatokat visszazárja, pecséttel látja el és a zárt borítékra a következő feljegyzést rögzíti: A vagyonnyilatkozatról az egyedi közzétételi listán történő közzététel céljából ... év ... hó ... napján elektronikus másolat készült. Egyebekben a papír alapú vagyonnyilatkozatok további kezelése során a jelen rendeletben, valamint az Mötv.-ben foglalt szabályok szerint kell eljárni.

7.2. A jegyző által kijelölt hivatali tisztviselő a természetes személyazonosító adatok, hozzátartozók személyes adatai, védett adatok és egyedi azonosítók felismerhetetlenné tételét követően a szkennelt állományokat átadja a Hivatal elektronikus szervezési ügyintézői feladatait ellátó tisztviselőnek, aki 5 munkanapon belül gondoskodik az állományok egyedi közzétételi listára történő feltöltéséről.

7.3. A jegyző a közzététel megtörténtéről a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságot a soron következő ülésen tájékoztatja.

7.4. Az egyedi közzétételi lista megalkotását követő első alkalommal a közzététellel kapcsolatos feladatokra nyitva álló határidőt a 7.1. pontban foglalttól eltérően az egyedi közzétételi listára vonatkozó rendelkezések hatálybalépésétől kell számítani.

7.5. A jelen szabályok szerint megvalósuló közzététel tekintetében adatkezelőnek minősül Hajdúszoboszló Város Önkormányzata.

7.6. Adatfelelős megnevezése: Hajdúszoboszló Város Jegyzője.

1

A 9. § (5) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 13. § (1a) bekezdését a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A „Generációs fórumok” alcím címét a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 21/A. §-t a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 27. § (7) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 33. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2020. (XI. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése.

8

A 33. § (2) bekezdés h) pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 35. § (5) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

11

A rendelkezést beiktatta Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése.

12

A 9. mellékletet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 10. mellékletet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

14

A 11. mellékletet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.