Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól

Hatályos: 2024. 04. 26

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól

2024.04.26.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdés, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. §-a és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 54. § (5) bekezdése rendelkezéseire is, az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek városképi, kereskedelmi, közlekedésbiztonsági, idegenforgalmi, közegészségügyi, környezetvédelmi szempontok, valamint a helyi adottságok figyelembevételével meghatározzák mindazon követelményeket, melyek a közterület eredeti funkciójától eltérő használatára, hasznosítására vonatkoznak.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Hajdúszoboszló város közigazgatási területén

a) az ingatlan nyilvántartásban önkormányzati tulajdonban, és kezelésben lévő bel-, és külterületi közterületként, közútként, közparkként, közkertként nyilvántartott földrészletekre, építményekre (pl.: út, járda, tér, közpark)

b) mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik (amelyek) a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott területet, építményeket igénybe veszik, használják, illetve hasznosítják.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) az országos szintű jogszabállyal szabályozott közút-területekre,

b) önkormányzati rendelettel külön szabályozott területekre.

II. Fejezet

A közterület használata és a közterület-használati engedély

3. § (1) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.

(2) A rendeltetéstől eltérő célra használni közterületet (továbbiakban: közterület-használat) hatósági szerződés (engedély), vagy az önkormányzati vagyonhasznosításban felruházott gazdálkodó szervezetekkel megkötött polgárjogi szerződés alapján lehet az e rendeletben meghatározott díjak, illetve a polgárjogi szerződésben foglalt ellenérték/szolgáltatás megfizetése mellett.

(3) A szerződés (engedély) nem helyettesíti a közterület jogszerű használatához esetlegesen szükséges hatósági, illetve egyéb engedélyeket, hozzájárulásokat.

4. § (1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a közterület használathoz szükséges hatósági szerződéssel kapcsolatos tevékenységének gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

(2) Önkormányzati közterület használathoz tulajdonosi hozzájárulás szükséges:

a) szobor, emlékmű, szökőkút, díszkút, vízmedence, alapzatos zászlórúd,

b) funkcionális utcabútor és a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére üzleti tevékenységhez kötött esetekben,

c) közterületbe benyúló épületrész – erkély, loggia vagy egyéb zárt épületrész – építéséhez (kivéve eresz),

d) egyéb rendezvény – kivéve az önkormányzat vagy intézménye által szervezett rendezvény vagy az éves programfüzetben szereplő rendezvény – szervezéséhez első alkalommal.

e)1 vendéglátóipari előkert kialakításához; átalakításához, bővítéséhez;

f)2 a 2. sz. mellékletben nem szereplő, egyéb közterület használatához, kivéve a 14. §. (7) bekezdésekben foglalt esetek.

g) választások idején, kampányidőszakban plakát önkormányzati tulajdonú dolgon történő elhelyezéséhez.

h)3 Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének a Hajdúszoboszló Város településképének védelméről szóló 5/2019.(III.21.) önkormányzati rendelete 5. § (1)-(4), (6), (13), (14), (20), (22) – (25) bekezdésében található berendezés közterületen történő elhelyezéséhez

(3)4 A tulajdonosi hozzájárulást a (2) bekezdés a) – f) és h) pontok esetében a képviselő-testület, a g) pont esetében a Polgármester adja ki.

(4) Választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezése a jelölő szervezet vagy jelölt bejelentése alapján, a közútkezelő hozzájárulásával lehetséges.

5. § (1) A közterület hatósági szerződéssel (engedéllyel) vehető igénybe az alábbi célokra:

a) önkormányzati tulajdonú földterületre ideiglenesen vagy meghatározott időre nem önkormányzati tulajdonú felépítmény elhelyezésére és üzemeltetésére, továbbá közterület igénybevételével rendezett, a település egészét érintő rendezvények, vásárok, kiállítások, országos rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek, iparművészeti vásár, sport- és kulturális rendezvények, mutatványos és egyéb rendszeres és alkalmi (szezonális) rendezvények és alkalmi ideiglenes árusítás esetén (pl. Mindenszentek, karácsonyi, szilveszteri árusítás, fenyőfa-árusítás, stb.),

b) építési állvány, építőanyag és építési törmelék ideiglenes elhelyezésére,

c) filmalkotás forgatása céljára,

d) sátrak /cirkuszi, lakodalmas, kiállítási, vásári stb./ közterületen történő elhelyezéséhez,

e) jogszabály által nem tiltott termékek árusításához,

f)5 utcai zenéléshez, énekléshez és táncos vagy egyéb előadóművészi tevékenység – nem rendezvény keretében megrendezésre kerülő – bemutatásához,

g) helyi kézműves termékek és tevékenységek bemutatására a 2. sz. mellékletben meghatározott helyszínen.

h) nevelési-oktatási intézményben gyűjtött papírhulladék átvétele, ha az saját terület hiányában közterület-használattal valósítható meg,

i) legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó által átvett csomagolási üveghulladék átvétele, ha az saját terület hiányában közterület-használattal valósítható meg.

j)6 Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének a Hajdúszoboszló Város településképének védelméről szóló 5/2019.(III.21.) önkormányzati rendelete 5. § (1)-(6), (13), (14), (20) – (25) bekezdésében található berendezés közterületen történő elhelyezésére,

k) Üzlethomlokzaton elhelyezett, közterületbe 10 cm-nél mélyebben benyúló védőtető, kirakatszekrény kialakítására, cégtáblára, címtáblára, reklámberendezés telepítésére, védőtető, ernyő, fényreklám, üzletkörrel kapcsolatos hirdetmények és hirdető berendezések elhelyezésére.

l)7 transzparens vagy molino, kizárólag rendezvény vagy esemény hirdetésére, népszerűsítésére.

m)8 Hajdúszoboszlón vagy a megyében szervezett, kulturális, sport, egészségmegőrzéssel kapcsolatos esemény hirdetése elsőbbséget élvez egyéb magán, vagy megyén kívüli rendezvényt vagy egyéb eseményt hirdető transzparens vagy molino kihelyezésével szemben. A transzparens vagy molinó kihelyezése az esemény kezdő időpontját megelőzően maximum 10 nappal korábban lehetséges és az esemény végét követő 48 órán belül el kell távolítani.

n)9 vendéglátó terasz kialakítása, átalakítása, bővítése.

(2)10 Építési munkákkal kapcsolatos terület-foglaláshoz, állvány, építőanyag, törmelék, ezek tárolására szolgáló konténer 24 órát meghaladó elhelyezéséhez május 1. és augusztus 31. közötti időszakban a gyógy- és üdülőövezetben – részben vagy teljes egészében Európai Uniós vagy hazai támogatásból vagy önkormányzati forrásból megvalósuló projektek, vagy jelentős közérdeket szolgáló (pld: áruellátás, közszolgáltatási funkciók, legalább 8 lakó-, vagy üdülő egységből álló létesítmény) fejlesztés megvalósításához szükséges igénybevétel kivételével - nem adható közterület-használati engedély.

(3) A közterület filmalkotás forgatása céljára történő igénybevétele az alábbi területi és időbeli korlátokkal lehetséges:

a) Turisztikailag kiemelt területen lehetséges (a terület lehatárolását a rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza):

aa) június 01. - szeptember 30. és december 15 - január 10. időszakokban 8.00-23.00 óra között

ab) október 01. - december 14. és január 11. - május 31. időszakokban 0.00-24.00 óra között

b) Turisztikailag kiemelt területen kívüli területen lehetséges egész évben 7.00-23.00 óra között.

(4) A zavaró hang- és fényhatásokkal nem járó filmalkotás forgatása esetén a (3) bekezdésben található időkorlátozás alól felmentés adható.

(5) A közterület közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos, turisztikai és ismeretterjesztő témájú) filmalkotások forgatása esetén a közterület térítésmentesen vehető igénybe a (3) bekezdésben foglaltak betartása mellett.

(6) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az önkormányzat az eseményt követő helyreállítás után 5 napon belül újra biztosítja a közterület-használatot.

(7) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjait a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. melléklete tartalmazza.

6. § A közterület engedély nélkül is használható az alábbi esetekben:

a) az önkormányzat által kihelyezett utcabútorok, berendezési tárgyak, figyelemfelkeltő, tájékoztató és hirdetőtáblák, közvilágítási és tartóoszlopok, úttartozékok, a közúti közlekedés irányítását, szabályozását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

b) a rendőrség, tűzoltóság és a fegyveres erők (honvédség, vám- és pénzügyőrség, stb.) jogszabályokban meghatározott módon lefolytatott eljárásához,

c) elemi csapással, rendkívüli hóakadály elleni védekezéssel, belvízzel, illetve mentéssel összefüggő tevékenységhez,

d) a szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagoknak, tárgyaknak, eszközöknek (pl. tüzelő, bútor, építőanyag, stb.) a rendeltetésszerű közterület-használatot lényegesen nem akadályozó, károkozással nem járó, 24 órát meg nem haladó időtartamú tárolásához.

7. § Közterület használati szerződés csak azzal köthető, aki rendelkezik:

a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirattal,

b) közút, járda területét érintő, a közlekedést akadályozó, illetve közlekedésre hatást gyakorló közterület használat esetén – ha nem a közút felbontásával jár – a közútkezelő hozzájáruló nyilatkozatával,

c)11 vendéglátó-ipari előkert létesítése esetén a közterülten elhelyezendő szerkezeteknek a helyszínrajzával és műszaki leírásával, valamint fényképfelvételével vagy látványképével,

d)12

e)13 Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének a Hajdúszoboszló Város településképének védelméről szóló 5/2019. (III.21.) önkormányzati rendelete szerinti településképi véleménnyel/hozzájárulással, amennyiben releváns.

8. § (1) A közterület használója köteles az igénybevett területet és annak közvetlen környékét folyamatosan tisztán tartani, a göngyöleg és hulladék elszállításáról, valamint a közterületi létesítmény karbantartásáról gondoskodni.

(2) A közterület használója köteles a szerződést, valamint a tevékenység folytatásához szükséges és az adott tevékenység folytatására jogosultságot igazoló dokumentumokat a helyszínen tartani és azokat ellenőrzés esetén kérésre felmutatni.

(3) A város közterületein csak a forgalmazott áru jellegéhez illő, városképbe illeszthető megjelenésű árusítóhelyek létesülhetnek és talajhoz, fához, utcabútorhoz nem rögzíthetők. Az árusítóhelyet úgy kell elhelyezni, hogy az utcabútor használatát ne akadályozza.

(4) A temető területével közvetlenül határos közterületen kizárólag kegyeleti célokat szolgáló termék árusítható (különösen virág, koszorú, mécses, gyertya).

(5) A város közterületein építési- és bontási törmelék kizárólag konténerben tárolható.

Közterület-használat engedélyezése más szerv által, illetékes szakhatóság, bizottságok hozzájárulása

9. §14

A közterület használatának külön szabályai

10. § (1) Közterület nem vehető igénybe magánterületről közterületre folytatott árusítás vásárlóinak, közönségének kiszolgálására.

(2) Közterületen szeszesital fogyasztása – kivéve szilveszterkor és a közterületen megtartott vásárok, városi rendezvények alkalmával, illetve közterületen engedéllyel üzemelő vendéglátó teraszokon – tilos.

(3) Tilos a dohányzás az alábbi közterületeken: - játszótereken, - köztemetőben lévő ravatalozó épület, - oktatási, köznevelési feladatok ellátására rendelt épületek, - egészségügyi feladatok ellátására rendelt épületek, - szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásra rendelt épületek, - egyházi épületek előtt és ezek 10 méteres körzetében.

(4)15 Nem használható a közterület az alábbi célokra:

a) a közlekedés biztonságát zavaró (utak, útkereszteződések, csomópontok beláthatóságát – kilátási háromszöget – akadályozó, közúti jelzőtáblákat takaró) berendezések tárolására,

b) 3500 kg megengedett össztömeget meghaladó gépjármű (ideértve elsősorban autóbusz, vontató, tehergépkocsi), mezőgazdasági vontató, lassú jármű, pótkocsi, lakókocsi, utánfutó, munkagép, továbbá 3500 kg megengedett össztömeget meg nem haladó üzemképtelen vagy érvényes forgalmi engedéllyel nem rendelkező gépjármű, mezőgazdasági eszköz tárolására, illetve sátorgarázs, a közlekedés biztonságát veszélyeztető tárgyak és veszélyes hulladék elhelyezésére.

c) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység – kivéve tűzijáték – erotikus termékek bemutatására és értékesítésére,

(5) Közterületi fizető parkolók kizárólagos vagy rendeltetéstől eltérő használata a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet alapján történik. A rendelet hatálya alá tartozó közterületi parkolók rendeltetéstől eltérő használata esetén a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t tájékoztatni szükséges az igénybevétel területének mértékéről és tartamáról.

(6) A mobil, mozgatható árusító helyeket naponta, az árusítás befejezését követően a közterületről el kell távolítani, kivéve, ha a megkötött szerződés eltérően rendelkezik.

(7) A mozgó árusítás keretében végzett tevékenység a közlekedést nem akadályozhatja, illetve a közlekedők biztonságát nem veszélyeztetheti.

(8)16 Utcai zenés, énekes, táncos és egyéb előadóművészi tevékenység esetén erősítő csak olyan mértékben használható, hogy az ne legyen a közvetlen környezetére és a környezetében zajló, az önkormányzat vagy intézménye által szervezett, továbbá az éves programfüzetben szereplő rendezvényre zavaró hatással. Ennek betartását a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal jogosult ellenőrizni, produkció előadója pedig köteles ezen korlátozást betartani, az ellenőrzést tűrni. Ezen korlátozás alól kivétel képeznek a rendezvények keretében fellépő zenés, énekes, táncos produkciók.

III. Fejezet

A közterület-használat igénybevétele pályázati eljárással

11. § (1)17 Pályázat útján, nyilvános árverésen történő licitálással nyerhető el

a)18 hasznosítási jogosultság a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 6. mellékletében felsorolt árucikkek közül

aa) könyv, papír és írószer, újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;

ab) játékáru;

ac) emlék- és ajándéktárgy,

ad) egyéb élelmiszer termékek közül kizárólag előre csomagolt mézek, dzsemek, levárok, hidegen sajtolt olajok, olajos és egyéb magvak;

ae) közérzetjavító és étrend-kiegészítő termékek (előre csomagolt, szárított növények, szárított gombák, illóolajok, cseppek, aromaterápiás termékek, levendula termékek, kézműves szappanok, tinktúrák, gyógynövény, biotermék, testépítő szer);

af) csomagolt kávé, tea füvek, kávéital, teaital;

ag) virág és kertészeti cikk;

ah) fotócikk;

ai) numizmatikai termék;

aj) illatszer;

ak) óra- és ékszer;

al) hangszer;

am) audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);

an) textil termékek közül asztalterítő, törölköző, hímzett és horgolt kézműves termékek;

ao) díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru;

ap) kreatív-hobbi és dekorációs termék

közterületen elhelyezett önkormányzati tulajdonú pavilonban történő árusításához. Az egyes pavilonokban végezhető tevékenységek listája a nyilvános árverésre történő jelentkezés feltételeit tartalmazó pályázati kiírásban is rögzítésre kerül.
b) 19 Közterület-hasznosítási jogosultság főszezonban alkotó művészeti és előadóművészi tevékenység végzésére a 14. § (2) bekezdés aa) és b) pontjaiban rögzített helyszíneken.
(2) 20 A nyilvános árverésen elnyert jogosultság kötelező igénybevétellel legalább egy főszezonra (92 nap), szól, mely főszezoni időtartam kezdő napja aktuális év június 1. napja.
(3) 21 A csak főszezonra elnyert bérleti jogosultság esetén az elő- és utószezonban előbérleti jog illeti meg a nyertes pályázót az elnyert pavilon vagy közterületen kijelölt hely hasznosítására vonatkozóan. Amennyiben nyertes pályázó ezzel a lehetőségével nem él, úgy elő- és utószezonban, illetve egyéb időszakban a pavilon és a közterületen kijelölt hely a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal által hasznosítható. A pavilon és a közterületen kijelölt hely elő- és utószezonban illetve egyéb időszakban - kivéve adventi időszak - az igények függvényében alapáron is hasznosítható.
(4) 22 Nem hasznosítható a pavilon alapáron olyan igénylő részére, aki a tárgyév főszezoni időszakában pavilonra vonatkozó hasznosítási jogosultsággal rendelkezett.

12. §23 (1) A nyilvános pályázatra bocsátandó, árusítás céljára telepített pavilonok helyét valamint az alkotóművészeti és előadóművészi tevékenység végzésére a 14. § (2) bekezdésében rögzített, közterületen kijelölt helyeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)24 A hasznosításra kijelölt 2. sz. melléklet szerinti pavilonok 6,27 m2 és 6,42 m2 nagyságú, önkormányzati tulajdonú pavilonok.

13. § (1)25 A pályázatot évenként január 31-ig, vagy a kijelölt közterület megüresedésétől számított 15 napon belül kell meghirdetni a helyben szokásos módon úgy, hogy legalább 8 munkanap álljon a pályázók rendelkezésére.

(2)26 A pályázati kiírásnak - melyről a Városfejlesztési és Műszaki Bizottságot tájékoztatni szükséges - tartalmaznia kell:

a) a meghirdetett közterület címét, helyét, területnagyságát,

b) az elnyerhető jogosultság időtartamát,

c) a pályázat beadásának időpontját, módját, feltételeit,

d) a minimálisan elvárt (induló licit) díj mértékét,

e) az elbírálás szempontjait.

f) a kijelölt helyen végezhető tevékenység megnevezését,

g) a közterület használati díj megfizetésének rendjét,

h) a kijelölt hely hasznosításának egyéb feltételeit, különösen a jogellenes használat eseteit, jogkövetkezményeit,

i) a kijelölt hely használatának esetleges korlátozását vagy módosítását a területen évente megrendezésre kerülő turisztikai, gasztronómiai, kulturális rendezvények ideje alatt,

j)27

(3) A hasznosítási jogosultság az induló licitdíjhoz képest legmagasabb összegű díjat felajánlót illeti meg. Amennyiben a legmagasabb összegű díjat felajánló a szerződéskötés előtt visszalép, a területre új pályázatot lehet kiírni.

(4) A pályázat eredményét a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján 8 napra ki kell függeszteni, amelynek a szerződés megkötésére halasztó hatálya nincs.

(5)28 A pályáztatás lebonyolítása a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal feladata. A pályázat nyertesével a közterület-használati hatósági szerződést a polgármester köti meg.

IV. Fejezet

.

Közterület használata és hasznosítása kérelemre

14. § (1)29 A nyilvános pályázat nélkül hasznosítható, kijelölt helyeket a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2)30 A Szent István parkra, Szilfákaljára és Mátyás király sétányra vonatkozó szabályok:

a) A Szent István park és Szilfákalja területe

aa)31 Az „A” jelű a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. hasznosított terület, előadóművészeti tevékenység - kulturális, turisztikai, művészeti és szórakoztató produkciók, végzése számára. A közterület használata a TDM szervezet és/vagy a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár által meghatározott időbeosztással történik úgy, hogy minél több előadóművész bemutatkozása legyen biztosított. A „C” jelű hely utcai zenés-énekes produkciók számára kijelölt helyek, a közterület hasznosítása a Hivatal által meghatározott időbeosztással történik úgy, hogy minél több művész bemutatkozása legyen biztosított.

ab) Az „E” és „F” és „SZ1-SZ3” jelű helyek alkotóművészeti és előadóművészi tevékenység - kivéve zenészek és zenés-táncos produkciók céljára hasznosítható közterületi helyek. A közterület hasznosítása a 11. §-ban foglaltak alapján történik.

b) A Mátyás király sétány területe: az „M1-M5” jelű helyek alkotóművészeti és előadóművészi tevékenység – kivéve zenészek, zenés-táncos produkciók - céljára hasznosítható közterületi kijelölt helyek. A közterület hasznosítása a 11. §-ban foglaltak alapján történik.

(3)32 A 2. sz. és a 3. sz. mellékletben szereplő, kijelölt helyeken kívüli, egyéb közterület hasznosítási kérelmekről a Képviselő-testület egyedileg dönt.

(4) Közterület használat igénybevételét – a III. fejezet kivételével – annak kell előterjesztenie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet a mellékleteivel együtt a közterület igénybe vétele előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.

(5) Ha a közterület igénybevétele építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezése céljából szükséges az engedélyt a kivitelezést megrendelő ingatlan tulajdonosának a kivitelező vállalkozó megjelölésével, vagy a kivitelezőnek kell kérnie. A közterület igénybevételének befejezése után az eredeti állapot helyreállításáért a kérelmező és a kivitelező egyetemlegesen felelős.

(6)33 Közterület-használati engedély iránti kérelmet formanyomtatványon szükséges benyújtani.

(7)34 Mentesül az engedély iránti kérelem benyújtása és közterületi használati díj fizetése alól az a szolgáltató, vállalkozó, akit képviselő-testület, vagy önkormányzati bizottság bíz meg közterületen hibaelhárítási, üzemeltetési, karbantartási, felújítási vagy építési munkával.

(8) A szerződés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakóhelyének, székhelyének címét, adóazonosító számát, adószámát,

b) a közterület igénybevételének célját és időtartamát, a mezőgazdasági kistermelők és őstermelők esetében az őstermelő igazolvány másolatát, vállalkozó esetén a vállalkozási engedély, vagy cégbírósági végzés másolatát (a folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát),

c) a közterület nagyságát, helyének és használat módjának pontos meghatározását,

d) a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek másolatát,

e) út, járda, térburkolat, zöldterület esetén a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozatát,

f) amennyiben a közterület igénybevétele a közúti járműforgalmat befolyásolja szaktervező által készített forgalomtechnikai tervet két példányban,

g) rendezvény, vásár esetén a terület takarítására vonatkozó megrendelést vagy nyilatkozatot,

h) azon berendezési tárgyak felállítása és üzemeltetése esetén, melyeknek időszakos felülvizsgálata szükséges, az utolsó érvényes felülvizsgálati szakvéleményt.

i)35 Hajdúszoboszló Város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet által előírt esetekben, a településképi véleményt.

(9)36 Közterület-használati engedély iránti kérelmet formanyomtatványon szükséges benyújtani.

A hatósági szerződés tartalma

15. § (1) A hatósági szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes nevét, lakóhelyének, székhelyének címét, adóazonosító számát, adószámát,

b) a közterület igénybevételének célját és időtartamát, vagy azt, hogy a szerződéses jogviszony milyen feltételek bekövetkeztéig tart,

c) a közterület-igénybevétel helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d) a szerződéses jogviszony megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

e) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját, a díjfizetés elmulasztásának, a szerződéstől eltérő közterület-használat esetén annak jogkövetkezményeit,

f) az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatosan a szerződésben ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet,

g) minden olyan előírást (kötelezettséget, jogosultságot), amit engedélyező a közterület igénybe vételének engedélyezése során fontosnak tart.

(2) Az engedély megadásáról a kérelmezővel írásban hatósági szerződést kell kötni. A szerződést a polgármester, valamint az engedélyes, vagy az általa meghatalmazott személy írja alá.

(3)37 A közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi szabályokat, a városrendezési tervet, városképi követelményeket, településképi arculati kézikönyv ajánlásait, műemlékvédelmi, helyi értékvédelmi köztisztasági előírásokat, továbbá az érintett önkormányzati bizottságok, szakhatóságok véleményezésében foglalt egyéb előírásokat, követelményeket.

(4)38 A közterület-használat iránti kérelem elutasítása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmében alakszerű határozatot kell hozni és kérelmezőt a jogorvoslati lehetőségekről ki kell oktatni.

(5) A közterület-használati engedélyt, szerződést meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek,

b) a közterület hasznosítási díj beszedésével megbízott szervezeti egységnek,

c) a közterület-felügyeletnek,

d)39

(6) A közterület-használati engedély eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen tartani és az ellenőrzésre jogosult személy felhívására felmutatni. Díjfizetési kötelezettséget előíró engedély esetén az engedély a díj befizetését igazoló szelvénnyel együtt érvényes. Ugyancsak köteles az engedélyes a hulladékszállítási szerződést, vagy a megvásárolt hulladékgyűjtő zsák számláját és a hulladékgyűjtő zsákot magánál tartani és ellenőrzés esetén azt bemutatni.

V. Fejezet

A közterület-használati engedély érvényének megszűnése, szüneteltetése

16. § (1) A közterület-használati engedély érvénye megszűnik:

a) a meghatározott idő lejártával, illetőleg a meghatározott feltétel bekövetkeztével,

b) a közterület-használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti visszavonással,

c) az engedélyben vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli visszavonással,

d) városképi, városrendezési vagy közérdekből történő rendkívüli visszavonással,

e) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvényének megszűnésével, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságának elvesztésével,

f) ha a jogosult a közterület-használattal felhagy.

(2) A közterület-használati engedély érvénye megszüntethető:

a) a jogosult általi felmondással,

b)40 az engedélyező általi felmondással,

c) ha a jogosult a közterületet nem a meghatározott célra, vagy módon használja,

d) a jogosult a díjfizetési kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget,

e) jogosultságát másnak átengedi,

f) jogosultságához megtévesztéssel jutott hozzá.

(3) A közterület használat bármely módon történő megszűnése esetén a jogosult, vagy jogutódja az eredeti állapot saját költségén történő helyreállítására köteles.

VI. Fejezet

A közterület-használati díj

17. § (1) A közterület-használatért a jogosult köteles díjat fizetni.

(2)41 A közterület-használati díj mértékét, a vonatkozó díjövezet meghatározását e rendelet 1. és a 4. melléklete határozza meg, mely fix díj, kivéve pályázat esetén, amikor a mellékletben szereplő díj a minimálisan elvárt induló licitdíj mértéke.

(3)42 A díjszámításnál minden megkezdett négyzetmétert egésznek kell figyelembe venni és minden megkezdett időegységet egész időegységnek kell tekinteni. A kerthelyiségek, vendéglátó teraszok esetében a kérelmező által használt maximális területigénytől csak lefelé, és csak maximum 50%-ban lehet eltérni naptári hónapok szerinti bontásban, kivéve a féléves díjfizetés választása esetén, ami csak a kérelmező által használt legnagyobb területigényre vonatkoztatható. Kerthelyiségek, vendéglátó teraszok esetében kérelmező díjfizetési kötelezettsége abban az esetben is fennáll, ha a vendéglátó teraszon, kerthelyiségben szünetelteti a vendégforgalom kiszolgálását, azonban a vendéglátó terasz, kerthelyiség elemei (sátor, napernyő, szék, asztal, virágdézsa) továbbra is a közterületen maradnak, azaz nem bontja és nem szállítja el azokat. Ebben az esetben is köteles kérelmező a kerthelyiséget városképbe illő módon tartani, rendezetten és folyamatosan tisztán tartani. A kerthelyiségeknél, vendéglátó teraszoknál a féléves díjfizetés választása esetén a 6 havi használatnak folyamatosnak kell lennie, melyet engedélyes maga határoz meg április 1. és október 31. közötti időszakra esően. A 4. mellékletben meghatározott időegységek esetében az éves díjtétel legfeljebb hónapokra bontható meg, a félévi-, szezoni-, havi- és napidíj tovább nem bontható.

(4) A közterület-használati díj beszedéséről és kezeléséről a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(5) A közterület-használatra jogosult köteles a közterület használati díjat megfizetni:

a) éves jogosultság esetén két részletben, a tárgyév március 15. és szeptember 15. napjáig, évközben kezdés esetén csak a befizetés után kezdheti meg a közterület igénybevételét,

b) havi használat esetén a tárgyhó 5. napjáig, hóközi kezdés esetén legkésőbb a közterület-használat megkezdéséig,

c) napi használat esetén az igénybevétel megkezdéséig.

d)43 egyedi esetekben a tulajdonosi hozzájárulásban meghatározott rend szerint.

18. § Mentes a díjfizetési kötelezettség alól:

a) fegyveres testületek, rendészeti szervek, tűzoltóság, mentők,

b) feladatkörükben jótékonysági közhasznú tevékenységet végzők,

c) kommunális, közüzemi és közszolgáltató szervezetek, önkormányzati cégek a feladataik ellátása során a közterületen végzett tevékenységükért, szolgáltatásaikért ezt kiszolgáló létesítményeikért,

d) köztéri műalkotások, zsűrizett dísztárgyak elhelyezése,

e) közvetlen élet-, vagy balesetveszély elhárítása,

f) hulladékhasznosítási célból elhelyezett gyűjtőeszközök, köztisztasági, forgalomszervezési, forgalomelterelési eszközök kihelyezésével igénybe vett közterületi részek használata

g) műemléki, vagy helyi védettség alatti épület-felújításokkal kapcsolatos közterület igénybevétel,

h)44 ingyenesen látogatható kulturális, művelődési és sport, valamint idegenforgalmi jellegű rendezvények, amennyiben étel vagy ital kimérés nem történik.

i)45

j) az egyházak, egyházi szervezetek templomon, imaházon kívüli hitéleti tevékenységeihez szükséges közterülethasználat,

k) nevelési-oktatási intézményben gyűjtött papírhulladék átvétele, ha az saját terület hiányában közterület-használattal valósítható meg,

l) legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó által átvett csomagolási üveghulladék átvétele, ha az saját terület hiányában közterület-használattal valósítható meg.

m)46 az önkormányzat vagy intézménye által szervezett, valamint a városi programokat tartalmazó éves programfüzetben feltüntetett rendezvény.

VII. Fejezet

A jogellenes közterület-használat következményei

19. § (1) Aki az engedélyhez kötött közterületet engedély nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ, köteles a közterület-felügyelő felszólítására, eredménytelenség esetén kötelezésére a használatot megszüntetni és a közterületet az eredeti állapotában saját költségén helyreállítani.

(2) Azt, aki a közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül használ, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére is kötelezni kell.

(3) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel – kérelmére – a hatóság a közterület használatot engedélyezheti.

(4) Tulajdonosi jogkörbe tartozó (4. § (2) bek.) közterület engedély nélküli használata esetén a használóval szemben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell eljárni.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09) önkormányzati rendelet 2. § (1) f) pontjának szövege az alábbira módosul:

a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) számú önkormányzati rendeletben szabályozott magatartási normákat megsérti,
VIII. Fejezet

Értelmező és záró rendelkezések

20. § (1) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület.

(2) Alkalmi árusítás: 30 napot meg nem haladó időszakban, ideiglenes árusítóhelyen, alkalomszerűen idényjellegű cikkek árusítása.

(3) Mozgó árusítóhely: mobil jellegű, talajhoz nem rögzített, helyét változtató árusítóhely (gurulókocsi, tricikli, stb.)

(4) Nyílt szerkezetű pult, illetve állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, kereskedelmi célokat szolgáló, ideiglenes szerkezet.

(5) Fülke, pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajon álló, illetve ahhoz rögzített huzamosabb emberi tartózkodásra alkalmas, 10 m2-t meg nem haladó alapterületű építmény.

(6) Építmény, épület, műtárgy: az építési jogszabályokban meghatározott építményfajták

(7) Közút: az állami vagy önkormányzati kezelésű út határai közötti terület és a hozzá tartozó földrészlet.

(8) Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv 685 § (b) pontja,

(9) Díjövezet, díjszabási táblázat, induló licitdíj: a melléklet szerint meghatározott

(10)47 Tárolás:

a) a rendelet 10.§ (4) bekezdése szerinti tárolás esetén a közterületen elhelyezett, 3500 kg össztömeget meghaladó gépjárművek esetében: a folyamatos le- és felrakodáshoz, továbbá az ezzel kapcsolatos adminisztrációhoz feltétlen szükséges időt meghaladó idő, amennyiben a gépjármű vezetője nem tartózkodik a helyszínen;

b) közterületen elhelyezett mezőgazdasági vontató és eszközök esetében: a rendeltetésszerű használaton túli idő;

c) közterületen elhelyezett üzemképtelen vagy érvényes forgalmi engedéllyel nem rendelkező gépjárművek illetve lassú jármű, pótkocsi, lakókocsi, utánfutó vagy munkagép esetében: 24 órát meghaladó idő

(11) Gyógy- és üdülőövezet: Böszörményi u. – Liget utca – Bánomkerti út – Tessedik Sámuel u. – Debreceni útfél – Hóvirág u. – Szedres u. – Hőforrás u. – Attila u. – Árpád u. – Hőgyes u. – Rákóczi u. – Puskin u. – Erzsébet u. – Kenézy u. – Csaba u. – Huba u. – Malom sor – Böszörményi utcák által körbezárt városterület, beleértve a határoló utcák jelzett szakaszait.

(12)48 Kerthelyiség, vendéglátó terasz: Vendéglátó egységhez kapcsolódó, külső, szilárd burkolatú, ideiglenes jellegű fogyasztótér. Közterületen létesített kerthelyiségben, vendéglátó teraszon csak az ülő fogyasztáshoz kötődő kerti bútorok (asztalok, székek, padok, stb.) napellenzők, valamint virágládák, virágkonténerek helyezhetők ki. Közterületen létesített vendéglátó teraszról, kerthelyiségből közvetlen árusítás nem történhet, építési engedélyhez, illetve bejelentéshez kötött építési tevékenység rajtuk nem végezhető, azonban az építési engedély és bejelentési kötelezettség alá nem eső építési tevékenység, valamint bármilyen – fentiekben említett - berendezés vagy építmény elhelyezése csak előzetes pozitív tartalmú településképi vélemény/hozzájárulás birtokában történhet.

(13) Közpark: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti közpark.

(14) Közkert: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti közkert.

(15)49

(16)50 Mutatványos tevékenység: A 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 1.sz. mellékletében felsorolt berendezések használatával nyújtott szolgáltatás.

(17)51 Előadó művészeti tevékenység: előadóművészek a színészek, énekesek, zenészek, táncosok és más személyek, akik az irodalmi vagy művészeti alkotásokat vagy népművészet kifejeződéseit megjelenítik, éneklik, elmondják, elszavalják, eljátszák, tolmácsolják vagy más módon előadják. Ide tartozik a performansz, mint vizuális műfaj, ahol az előadó (performer) a saját testét, valamint személyiségét használja fel témaként, kifejezési eszközként a műveiben (pld: élő szobor).

(18)52 Alkotó művészeti tevékenység: alkotóművész az, aki saját eszméjét, gondolatát, ötletét, érzését, hangulatát, az ő legsajátosabb egyéni, művészi nyelvén színekben, formában megvalósít. (pld: portrérajzolás, karikatúra rajzolás, egyéb festés, HENNA testfestés, hajfonás, csillámtetoválás)

(19) Képzőművészeti alkotás: mindazon művészeti ágakban folytatott tevékenységből származó alkotás, melyek eredményét nézni, látni lehet és célja nem valamely konkrét használati funkció kiszolgálása (pld: festészet, szobrászat, grafika).

(20) Kijelölt árusítóhely: a rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt, nyilvános pályázaton vagy nyilvános pályázat nélkül hasznosítható területeken, a 3.sz. mellékletben megjelölt hely.

(21) Reklám, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezés: Hajdúszoboszló Város Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet szerinti reklámok, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések.

(22)53 Főszezoni időszak: Minden év június 01. – augusztus 31. közötti időszak.

(23)54 Elő- és utószezon időszaka: Minden év szeptember 01. – szeptember 30. közötti és május 01. – május 31. közötti időszak.

(24)55 Egyéb időszak: Minden év október 01. – április 30. közötti időszak..

21. § (1) A hatósági szerződésekre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 92-93. §-ait kell alkalmazni.

(2) .

a) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

b) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (III.26.) számú önkormányzati rendelet.

c) E rendelet 19. § (5) bekezdése hatályon kívül kerül a hatályba lépését követő napon .

(3) Aki e rendelet hatálybalépésének időpontjában már megszerzett jogosultsággal rendelkezik és jogosultságát továbbra is fenn kívánja tartani 90 napon belül – pályázati eljárás esetén a következő pályázatkor – ezt kezdeményeznie kell. Ezen időszakban a korábbi feltételek szerinti jogosultságát tovább gyakorolhatja.

(4) E rendelet rendelkezései nem érintik

a) a vásári és piaci helyhasználat engedélyezésére és az ezzel kapcsolatos díj fizetésére, valamint

b) a gépjármű őrzőhelyek (parkolók) területén levő gépjárművek után fennálló díjfizetési kötelezettségre vonatkozó külön rendelkezések hatályát.

(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK. (2006. december 12.) irányelvnek megfelelést szolgálja.

22. § Ez a rendelet 2019. április 25-én lép hatályba.

2. melléklet56

1. Nyilvános pályázatra bocsátandó területek jegyzéke (a 3.mellékletben piros pöttyel és számozással vagy betűvel jelölve)

1.1. Szent István parkban telepített pavilonok: 1., 2., 3., 4., 5., 8., 11., 12.

1.2. Aqua-Palace előtti pavilonok: I, II, III.

1.3. Fürdő utcai pavilonok: IV, V.

1.4. Szent István parkban és a Mátyás király sétányon alkotóművészeti és előadóművészi tevékenység - kivéve utcai zenélés és zenés-táncos produkciók - végzésére kijelölt helyek: „E” „F” és „SZ1-SZ3” „M1-M5”

2. Nyilvános pályázat nélkül hasznosítható kijelölt területek jegyzéke (3. mellékletben zöld pöttyel és számozással jelölve)

2.1. Szent István park területén kijelölt hely előadóművészeti: „A”

2.2. Szent István park és Szilfákalja területén kijelölt helyek, utcai zenés-énekes produkció: „C”

3. Filmforgatás céljára történő igénybevétel

Turisztikailag kiemelt jelentőségű terület: Liget utca - Bánomkerti út - Tessedik utca - Debreceni útfél - Hóvirág utca - Erkel Ferenc utca - Bartók Béla - Gázláng utca - Hőforrás utca - Attila utca - Wesselényi utca – Arany János utca - Szilfákalja - József Attila utca - Böszörményi út által határolt terület.
1

A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdés h) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés h) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdés j) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (I. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdés l) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (1) bekezdés m) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (1) bekezdés n) pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

10

Az 5. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. § c) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. § d) pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 7. § e) pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

14

A 9. §-t a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 10. § (4) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 10. § (8) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. § (1) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

19

A 11. § (1) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 11. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (I. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 11. § (3) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (3) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. § (3) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 11. § (4) bekezdését a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

23

A 12. § a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

24

A 12. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

25

A 13. § (1) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

26

A 13. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (I. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 13. § (2) bekezdés j) pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 13. § (5) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 14. § (1) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 14. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 14. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 14. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 14. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

32

A 14. § (3) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (I. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. § (3) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 14. § (3) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 14. § (3) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 14. § (6) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 14. § (7) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 14. § (8) bekezdés i) pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdése iktatta be.

36

A 14. § (9) bekezdését a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

37

A 15. § (3) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

38

A 15. § (4) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

39

A 15. § (5) bekezdés d) pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 16. § (2) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (I. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

41

A 17. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 17. § (3) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 17. § (5) bekezdés d) pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdése iktatta be.

44

A 18. § h) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 18. § i) pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 13. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 18. § m) pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

47

A 20. § (10) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 20. § (12) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 20. § (15) bekezdését a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 10. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 20. § (16) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

51

A 20. § (17) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 20. § (18) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 20. § (22) bekezdését a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-a iktatta be. A 20. § (22) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 20. § (22) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 20. § (23) bekezdését a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-a iktatta be. A 20. § (23) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 20. § (23) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 20. § (24) bekezdését a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-a iktatta be. A 20. § (24) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

56

A 2. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 3. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 4. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (I. 26.) önkormányzati rendelete 8. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.